دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 33، دی 1401 
ارائۀ سناریوهای آیندۀ گردشگری مذهبی شهر مشهد در افق 1404

صفحه 85-98

10.22034/jtd.2021.256641.2172

محمد رضا فتحی؛ فرزاد خواهشی؛ محمد جواد پهلوان زاده؛ علی تیزرو