دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 33، دی 1401 
ارائۀ سناریوهای آیندۀ گردشگری مذهبی شهر مشهد در افق 1404

صفحه 85-98

10.22034/jtd.2021.256641.2172

محمد رضا فتحی؛ فرزاد خواهشی؛ محمد جواد پهلوان زاده؛ علی تیزرو


پیشایندها و پیامدهای شیفتگی گردشگر

صفحه 123-140

10.22034/jtd.2021.302744.2439

ساغر فرهنگی طاهری؛ صمد عالی؛ مرتضی محمودزاده؛ حسین بیورانی


چارچوب توسعۀ گردشگری شهری با رویکرد برندسازی شهر سنندج

صفحه 141-156

10.22034/jtd.2022.314543.2506

مارال حسامی نقشبندی؛ فرزین چاره جو؛ عاطفه احمدی دهرشید؛ کسری کتاب اللهی


توسعهٔ مقصد گردشگری با تأکید بر شناسایی ابعاد اعتماد گردشگران با رویکرد ترکیبی

صفحه 277-288

10.22034/jtd.2021.299430.2413

سمیه اسماعیل زاده؛ نرگس دل افروز؛ علی قلی‌پور سلیمانی؛ نصرالله مولایی هشجین