مفهوم‌سازی تجربۀ خاطره‌انگیز گردشگران داخلی و بین‌المللی از مقصد شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران .

2 دانشیار بخش مدیریت، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار بخش مدیریت، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22034/jtd.2022.309650.2478

چکیده

مفهوم‌سازی تجربۀ گردشگری و بررسی ابعاد تجربه و قصدهای رفتاری حاصل از آن، نه‌فقط از منظر علمی، بلکه برای کسب‌و‌کار‌ها و سازمان‌های گردشگری اهمیت بسزایی دارد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی تجربۀ خاطره‌انگیز گردشگران داخلی و بین‌المللی از مقصد گردشگری شهر شیراز و با استفاده از رویکرد نظریۀ زمینه‌ای انجام شده است. به‌همین‌منظور، با ده گردشگر داخلی و یازده گردشگر خارجی مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته انجام شد و داده‌ها گردآوری و تجزیه‌وتحلیل شدند. گفتنی است نمونه‌گیری به‌صورت نظری، هدفمند و گلوله برفی بوده است. در این راستا، تجربۀ گردشگری آن‌ها در سه مرحلۀ قبل از سفر، طی سفر و بعد از سفر بررسی شد. تجربه‌های خاطره‌انگیز گردشگران در مقصد شیراز را می‌توان به چهار دسته طبقه‌بندی کرد: ۱) محیط؛ ۲) فرهنگ؛ ۳) روابط میان‌فردی؛ ۴) عوامل فردی و روانی. نتایج حاکی از آن است که افرادی که به مقصد دل‌بسته شده‌اند دوباره از این مقصد بازدید خواهند کرد و انگیزه‌ای برای بازدید دوباره دارند. همچنین گردشگر‌ها، با توجه به تجربۀ خود، ازطریق بازاریابی دهان‌به‌دهان و تولید محتوا در فضای مجازی بازدید از مقصد را توصیه می‌کنند. شیوع ویروس کرونا عامل مداخله‌گر در تجربۀ خاطره‌انگیز گردشگران از مقصد شناسایی شده است. مفهوم‌سازی ابعاد تجربه‌های خاطره‌انگیز گردشگران می‌تواند در سیاست‌گذاری و توسعه و مدیریت کسب‌و‌کارها و محصولات گردشگری به‌شدت تأثیر‌گذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptualizing the memorable tourism experiences of domestic and international tourists in the destination of Shiraz

نویسندگان [English]

  • Sajjad Samaei 1
  • Abolghasem Ebrahimi 2
  • Kazem Askarifar 3
1 MA of Marketing Management, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Associate prof. of Management, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Assistant prof. of Management, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study is to conceptualize the memorable tourism experiences of domestic and international tourists in Shiraz. Semi-structured interviews with ten domestic and eleven international tourists were conducted, and data were collected and analyzed using the grounded theory approach. Theoretical sampling, as well as purposeful and snowball sampling, were used. The study's findings indicate that tourists' memorable experiences at a destination can be classified into four categories: physical environment, culture, interpersonal relationships, and psychological factors. The findings indicate that those emotionally attached to a destination are more likely to revisit. Additionally, visitors recommend the destination via word of mouth and user-generated content on social media. The coronavirus outbreak has been identified as an intervening factor in tourists' memorable experiences of the destination. Defining and conceptualizing the dimensions of tourists' memorable tourism experiences in a destination is a critical issue that can significantly impact policy-making and developing and managing tourism-related businesses and products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Intents
  • Grounded Theory
  • Shiraz
  • Memorable Tourism Experience
  • Tourist Experience
  • Travel Motivation
Charmaz, K. (2014). Constructing Grounded Theory (2nd Edition ed.): SAGE Publications Ltd.
Chen, Z. (2018). A qualitative pilot study exploring tourists’ pre- and post-trip perceptions on the destination image of Macau. Journal of Travel & Tourism Marketing, 36(3), 330-344. doi:10.1080/10548408.2018.1541777
Cho, H. (2021). How nostalgia forges place attachment and revisit intention: a moderated mediation model. Marketing Intelligence & Planning, 39(6), 856-870. doi:10.1108/mip-01-2021-0012
Coelho, M., & Gosling, M. (2020). The essence of memorable experience. In S. K. Dixit (Ed.), The Routledge Handbook of Tourism Experience Management and Marketing (1st ed., pp. 88-98). London: Routledge.
Corbin, J. M., & Strauss, A. L. (2015). Basics of qualitative research : techniques and procedures for developing grounded theory (Fourth edition. ed.). Los Angeles: SAGE.
Creswell, J. W. (2017). Qualitative inquiry and research design : choosing among five approaches (4rd ed.). Los Angeles: SAGE Publications.
Cutler, S. Q., & Carmichael, B. A. (2010). Chapter 1. The Dimensions of the Tourist Experience. In The Tourism and Leisure Experience (pp. 3-26).
Daugherty, T., Eastin, M. S., & Bright, L. (2008). Exploring Consumer Motivations for Creating User-Generated Content. Journal of Interactive Advertising, 8(2), 16-25. doi:10.1080/15252019.2008.10722139
Flint, D. J., Woodruff, R. B., & Gardial, S. F. (2002). Exploring the Phenomenon of Customers' Desired Value Change in a Business-to-Business Context. Journal of Marketing, 66(4), 102-117. doi:10.1509/jmkg.66.4.102.18517
Gohary, A., Pourazizi, L., Madani, F., & Chan, E. Y. (2018). Examining Iranian tourists’ memorable experiences on destination satisfaction and behavioral intentions. Current Issues in Tourism, 23(2), 131-136. doi:10.1080/13683500.2018.1560397
Han, J. H., Kim, J. S., Lee, C.-K., & Kim, N. (2019). Role of place attachment dimensions in tourists’ decision-making process in Cittáslow. Journal of Destination Marketing & Management, 11, 108-119. doi:10.1016/j.jdmm.2018.12.008
Huong, P. T. L., Van Anh, T. T., & Bao, T. D. Q. (2022). The influence of memorable tourism experience to revisit intention of domestic tourists: A case study for Danang city, Vietnam. Ho Chi Minh City Open University Journal of Science-Economics and Business Administration, 12(1). doi:10.46223/HCMCOUJS.econ.en.12.1.1941.2022
Huseynov, K., Costa Pinto, D., Maurer Herter, M., & Rita, P. (2020). Rethinking Emotions and Destination Experience: An Extended Model of Goal-Directed Behavior. Journal of Hospitality & Tourism Research, 44(7), 1153-1177. doi:10.1177/1096348020936334
Jafari, J., & Xiao, H. (2016). Encyclopedia of Tourism.
Khan, I., & Rahman, Z. (2017). Development of a scale to measure hotel brand experiences. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(1), 268-287. doi:10.1108/ijchm-08-2015-0439
Kim, J.-H. (2017). The Impact of Memorable Tourism Experiences on Loyalty Behaviors: The Mediating Effects of Destination Image and Satisfaction. Journal of Travel Research, 57(7), 856-870. doi:10.1177/0047287517721369
Kim, J.-H., & Ritchie, J. R. B. (2013). Cross-Cultural Validation of a Memorable Tourism Experience Scale (MTES). Journal of Travel Research, 53(3), 323-335. doi:10.1177/0047287513496468
Mkono, M. (2012). A netnographic examination of constructive authenticity in Victoria Falls tourist (restaurant) experiences. International Journal of Hospitality Management, 31(2), 387-394. doi:10.1016/j.ijhm.2011.06.013
Nawijn, J., & Strijbosch, W. (2021). Experiencing tourism. In Routledge Handbook of the Tourist Experience (pp. 24-36).
Nysveen, H., Oklevik, O., & Pedersen, P. E. (2018). Brand satisfaction. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(9), 2908-2924. doi:10.1108/ijchm-05-2017-0280
OECD. (2020). OECD Tourism Trends and Policies 2020.
Pearce , P. L. (2011). Travel Motivation, Benefits, and Constraints to Destinations. In Y. P. Wang, Abraham (Ed.), Destination Marketing and Management: Theories and Applications (pp. 39-52): CABI.
Pine, J. B., & Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the experience economy. Harvard Business Review(76), 97-105.
Poria, Y., Reichel, A., & Brandt, Y. (2010). The Flight Experiences of People with Disabilities: An Exploratory Study. Journal of Travel Research, 49(2), 216-227. doi:10.1177/0047287509336477
Rasoolimanesh, S. M., Seyfi, S., Hall, C. M., & Hatamifar, P. (2021). Understanding memorable tourism experiences and behavioural intentions of heritage tourists. Journal of Destination Marketing & Management, 21. doi:10.1016/j.jdmm.2021.100621
Reichertz, J. (2019). Abduction: The Logic of Discovery of Grounded Theory – An Updated Review. In The SAGE Handbook of Current Developments in Grounded Theory (pp. 259-281).
Ritchie, J. R. B., & Crouch, G. I. (2003). The competitive destination: a sustainable tourism perspective.
Sangpikul, A. (2008). Travel motivations of Japanese senior travellers to Thailand. International Journal of Tourism Research, 10(1), 81-94. doi:10.1002/jtr.643
Šegota, T., Chen, N., & Golja, T. (2021). The Impact of Self-Congruity and Evaluation of the Place on WOM: Perspectives of Tourism Destination Residents. Journal of Travel Research. doi:10.1177/00472875211008237
Shen, S., Schüttemeyer, A., & Braun, B. (2009). Visitors' Intention to Visit World Cultural Heritage Sites: An Empirical Study of Suzhou, China. Journal of Travel & Tourism Marketing, 26(7), 722-734. doi:10.1080/10548400903284610
Stylidis, D. (2017). Place Attachment, Perception of Place and Residents’ Support for Tourism Development. Tourism Planning & Development, 15(2), 188-210. doi:10.1080/21568316.2017.1318775
Sundbo, J., & Dixit, S. K. (2020). Conceptualizations of tourism experience. In S. K. Dixit (Ed.), The Routledge Handbook of Tourism Experience Management and Marketing (1st ed., pp. 15-26). London: Routledge.
Taheri, B., Chalmers, D., Wilson, J., & Arshed, N. (2021). Would you really recommend it? Antecedents of word-of-mouth in medical tourism. Tourism Management, 83. doi:10.1016/j.tourman.2020.104209
Tsai, C.-T. S. (2016). Memorable Tourist Experiences and Place Attachment When Consuming Local Food. International Journal of Tourism Research, 18(6), 536-548. doi:10.1002/jtr.2070
Tung, V. W. S., & Ritchie, J. R. B. (2011). Exploring the essence of memorable tourism experiences. Annals of Tourism Research, 38(4), 1367-1386. doi:10.1016/j.annals.2011.03.009
Xu, H., Cheung, L. T. O., Lovett, J., Duan, X., Pei, Q., & Liang, D. (2021). Understanding the influence of user-generated content on tourist loyalty behavior in a cultural World Heritage Site. Tourism Recreation Research, 1-15. doi:10.1080/02508281.2021.1913022
Yousefi, M., & Marzuki, A. (2015). An Analysis of Push and Pull Motivational Factors of International Tourists to Penang, Malaysia. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 16(1), 40-56. doi:10.1080/15256480.2015.991987