درصد پذیرش 24
بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی (روز) 10
زمان پذیرش (روز) 97

نام نشریه: گردشگری و توسعه

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی (همراه با چکیدۀ مبسوط انگلیسی)

سیاست داوری: دوسوکور

میانگین زمان داوری: 3 ماه

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات  (Open Access)

 

اختصاص شناسه الکترونیکی DOI به مقالات پذیرفته و منتشر شده

 

نویسنده مسئول مقاله می بایست عضو هیات علمی باشد و مقاله توسط ایشان به مجله ارسال گردد. همچنین نویسنده مسئول از ایمیل رسمی (دانشگاهی) برای پیگیری و مکاتبات مقاله خود استفاده کند.
 
نویسنده مسئول موظف است فرم تعارض منافع  و  فرم تعهد نامه را دانلود،  و پس از تکمیل در سامانه بارگزاری کند.
 
 
فصلنامه گردشگری و توسعه پس از پذیرش مقاله، جهت تامین بخشی از هزینه های انتشار، مبلغ 7.000.000 ریال معادل هفتصدهزار تومان، طبق آیین‌نامه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری دریافت می کند.  نویسنده مسئول موظف است مبلغ مذکور را به شماره حساب 0388123761 بانک تجارت به نام مؤسسه انجمن علمی گردشگری ایران واریز کرده و تصویر فیش واریزی را در سامانه بارگزاری کند.
 
 

فصلنامه گردشگری و توسعه به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری از سامانه مشابه یاب سمیم نور استفاده می کند.

 

این فصلنامه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید. مخاطبان این فصلنامه، تحت مجوز حق انتشار بین‌المللی و اجازه دسترسی ( CC BY 0.4) ، می‌توانند مطالب را نسخه برداری و توزیع کنند.

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 37، دی 1402 

ارائهٔ الگوی گردشگری تعالی‌گرا با رویکرد ارتباطی

صفحه 85-99

10.22034/jtd.2021.309059.2471

حسن سلطان محمدی؛ منوچهر جهانیان؛ محمدحسین ایمانی خوشخو؛ زهرا نادعلی پور


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی گردشگری ایران

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان