اثرارائه اطلاعات مقاصد گردشگری در شبکه اجتماعی اینستاگرام بر قصد سفر دنبال کنندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، گروه مدیریت صنعتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت، دانشگاه هرمزگان

10.22034/jtd.2023.385620.2740

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر ارائه اطلاعات مفید مقاصد گردشگری در رسانه اجتماعی اینستاگرام بر قصد سفر دنبال کنندگان می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه فعالان در شبکه اجتماعی اینستاگرام می‌باشند که در صفحات خدمات گردشگری عضو هستند و درمجموع 235 نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. در این پژوهش پس از بررسی گسترده ادبیات موضوع مدل مفهومی تحقیق مشخص و در چارچوب آن پرسشنامه تدوین شد. روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و روایی محتوا و پایایی و متغیرهای آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شد. آنگاه با تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار AMOUS در مورد فرضیه های تحقیق تصمیم گیری شد. مدل اصلی شامل چهار متغیر ارائه اطلاعات مفید، پذیرش اطلاعات، انتشار اطلاعات و قصد سفر می‌باشد. نتایج این پژوهش نشان داد ارائه اطلاعات مفید گردشگری در بستر اینستاگرام با ضریب 649/0 بر پذیرش اطلاعات و با ضریب 736/0 بر انتشار آن تأثیر دارد. همچنین تأثیر پذیرش اطلاعات بر قصد سفر با ضریب 500/0 مورد تائید قرار گرفت ولی تأثیر انتشار اطلاعات بر قصد سفر مورد تائید واقع نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of provision of tourist destination information on the Instagram social network on followers' travel intentions

نویسندگان [English]

  • Ali tizroo 1
  • Marziye Cheraghi 2
1 University of Hormozgan , Faculty of Economics and Accounting, Department of Industrial Management
2 Master's student in Executive Management, Faculty of Management, Hormozgan University
چکیده [English]

The current study seeks to investigate the effect of providing useful information about tourist destinations on Instagram social media on followers' travel intentions. In terms of purpose, this research is applied, and in terms of data collection and analysis, it is descriptive of the correlation type. The statistical population of the research includes all the active people in the Instagram social network who are members of the tourism service pages, and a total of 235 samples were selected using the available sampling method. In this research, after a wide review of the literature on the subject, a conceptual research model was determined and a questionnaire was developed in the framework of that. The validity of the questionnaire was calculated using confirmatory factor analysis, and the content validity and reliability of its variables were calculated and confirmed using Cronbach's alpha coefficient. Then the research hypotheses were decided by analyzing the collected data using AMOUS software. The main model includes four variables: provision of useful information, acceptance of information, dissemination of information and intention to travel. The results of this research showed that the provision of useful tourism information on Instagram has a 0.649 coefficient on the acceptance of information and a 0.736 coefficient on its dissemination. Also, the effect of information acceptance on travel intention was confirmed with a coefficient of 0.500, but the effect of information dissemination on travel intention was not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • providing information
  • tourism
  • travel intention
  • Instagram