اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدحسین ایمانی خوشخو

اقتصاد گردشگری استاد دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

imanikhoshkhoousc.ac.ir
0000-0001-6643-1012

سردبیر

محمدرضا رضوانی

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

rrezvaniut.ac.ir
0000-0003-0830-3666

اعضای هیات تحریریه

محمد حسین ایمانی خوشخو

اقتصاد گردشگری استاد دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

imanikhoshkhoousc.ac.ir
09121056711
0000000166431012

محمد رضا رضوانی

استاد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

rrezvaniut.ac.ir
0000-0003-0830-3666

سیدسعید هاشمی

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری دانشیار دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

hashemiusc.ac.ir
0000-0001-7790-3759

مهدی کروبی

ارتباطات در جهانگردی استاد، مدیریت جهانگردی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

drkaroubigmail.com

حمید ضرغام بروجنی

مدیریت گردشگری استاد گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی

dr.zarghamymail.com

سیدعلی بدری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشگاه تهران

sabadriut.ac.ir

علی زنگی آبادی

جغرافیا و برنامه ‌ریزی شهری دانشیار دانشگاه اصفهان

dr_adelzyahoo.com