اخبار و اعلانات

محدودیت قرار گرفتن بیش از یک مقاله در فرایند ارزیابی

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند بررسی همزمان بش از یک مقاله از هر نویسنده در فصلنامه امکان پذیر نخواهد بود و خواهشمند است چنانچه نویسندگان محترم مقاله ای در فرایند ارزیابی فصلنامه دارند تا زمان تعیین تکلیف مقاله از ارسال مقالات دیگر اجتناب کنند.

مطالعه بیشتر

نمایه ISC نشریه

نشریه علمی پژوهشی گردشگری و توسعه دارای نمایه ISC می باشد.

مطالعه بیشتر

قابل توجه نویسندگان محترم

قابل توجه نویسندگان محترم لطفا فرم تعهدنامه نویسندگان را در پیوست این خبر دانلود نموده و پس از تکمیل فرم، اسکن آن را به همراه دیگر فایلها ارسال نمایید.

مطالعه بیشتر

دریافت هزینه بررسی اولیه و چاپ مقاله

پیرو مصوبه 25 مردادماه 1399، هیئت مدیره انجمن علمی گردشگری ایران، از این پس نویسندگان موظفند بعد از ارسال مقاله خود، چنانچه در بررسی اولیه، مقاله ایشان واجد شرایط داوری تشخیص داده شد و ایمیل پرداخت هزینه اولیه را دریافت نمودند فیش واریزی به مبلغ 1500000 ریال جهت هزینه بررسی اولیه را به شماره حساب 0388123761 نزد بانک تجارت شعبه شیراز شمالی به نام موسسه انجمن علمی گردشگری ایران ارسال نمایند. بدیهی است ادامه فرایند بررسی مقالات منوط به پرداخت هزینه بررسی اولیه خواهد بود. مقالاتی که پذیرفته می شوند نیز بایستی در مرحله آخر، هزینه چاپ به مبلغ 3500000 ریال را واریز نمایند. ...

مطالعه بیشتر

شاپا

شماره شاپای فصلنامه 5075-2423 می باشد.

مطالعه بیشتر