اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار مجله گردشگری و توسعه، نشر پژوهش های بنیادی و کاربردی نوآورانه و با کیفیت بالا در حوزه مطالعات گردشگری با رویکرد بین رشته ای است. در این راستا دستیابی به جایگاه برتر در زمینه برنامه ریزی توسعه گردشگری در سطح کشور، چشم انداز نشریه است.  مدیریت گردشگری، اقتصاد گردشگری، برنامه ریزی و توسعه گردشگری، برنامه ریزی فضایی و آمایش گردشگری، دیدگاهها و نظریه های توسعه گردشگری، گردشگری هوشمند، گردشگری خلاق، فرهنگ و توسعه گردشگری، جغرافیای گردشگری از جمله حوزه های اولویت این نشریه است.