درباره نشریه

نشریه گردشگری و توسعه توسط انجمن علمی گردشگری ایران به صورت دسترسی آزاد (Open Access)‌ و الکترونیکی انتشار می یابد.