محدودیت قرار گرفتن بیش از یک مقاله در فرایند ارزیابی

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند بررسی همزمان بش از یک مقاله از هر نویسنده در فصلنامه امکان پذیر نخواهد بود و خواهشمند است چنانچه نویسندگان محترم مقاله ای در فرایند ارزیابی فصلنامه دارند تا زمان تعیین تکلیف مقاله از ارسال مقالات دیگر اجتناب کنند.