پرسش‌های متداول

آیا بررسی اولیه و چاپ مقالات در فصلنامه مشمول پرداخت هزینه است؟

 برای چاپ مقالات بعد از پذیرش نهایی، پرداخت هزینه چاپ به مبلغ 5000000 ریال بایستی از سوی نویسندگان صورت گیرد.

آیا فصلنامه دارای شماره شاپا (ISSN) است؟

بله. شاپای فصلنامه 5075-2423 است.