دریافت هزینه بررسی اولیه و چاپ مقاله

پیرو مصوبه 25 مردادماه 1399، هیئت مدیره انجمن علمی گردشگری ایران، از این پس نویسندگان موظفند بعد از ارسال مقاله خود، چنانچه در بررسی اولیه، مقاله ایشان واجد شرایط داوری تشخیص داده شد و ایمیل پرداخت هزینه اولیه را دریافت نمودند فیش واریزی به مبلغ 1500000 ریال جهت هزینه بررسی اولیه را به شماره حساب 0388123761 نزد بانک تجارت شعبه شیراز شمالی به نام موسسه انجمن علمی گردشگری ایران ارسال نمایند. بدیهی است ادامه فرایند بررسی مقالات منوط به پرداخت هزینه بررسی اولیه خواهد بود. مقالاتی که پذیرفته می شوند نیز بایستی در مرحله آخر، هزینه چاپ به مبلغ 3500000 ریال را واریز نمایند. مجموع هزینه داوری و چاپ هر مقاله 5000000 ریال خواهد بود.