نمایه ISC نشریه

نشریه علمی پژوهشی گردشگری و توسعه دارای نمایه ISC می باشد.