دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 37، دی 1402 
ارائهٔ الگوی گردشگری تعالی‌گرا با رویکرد ارتباطی

صفحه 85-99

10.22034/jtd.2021.309059.2471

حسن سلطان محمدی؛ منوچهر جهانیان؛ محمدحسین ایمانی خوشخو؛ زهرا نادعلی پور