بررسی ابعاد انگیزهٔ لذت‌جویانه و گردشگری مجازی در استفادهٔ مداوم از مقاصد گردشگری (مطالعهٔ موردی: استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی و توسعهٔ گردشگری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

10.22034/jtd.2023.376713.2718

چکیده

استفاده از فنّاوری‌های نوین نوع جدیدی از گردشگری به نام گردشگری مجازی را خلق کرده‌ است. بازاریابان و فعالان گردشگری برای ارتقا و پیشرفت در این زمینه نیازمند شناخت بیشتر انگیزه‌های گردشگران هستند. همچنین، انگیزهٔ لذت‌جویانه به‌منزلهٔ موردی قابل‌توجه توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد انگیزهٔ‌ لذت‌جویانه و گردشگری مجازی در استفادهٔ مداوم از مقاصد گردشگری در استان مازندران پرداخته است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و، براساس ماهیت، توصیفی - تحلیلی است. جامعهٔ آماری پژوهش گردشگران استان مازندران به روش نمونه‌گیری دردسترس در نوروز 1400 بودند. ابزار پژوهش پرسش‌نامهٔ محقق‌ساخته بود که روایی و پایایی آن از طریق نرم‌افزار SmartPLS3 بررسی شد. یافته‌ها نشان داد که، از میان مؤلفه‌های مرتبط به انگیزهٔ لذت‌جویانه، مؤلفه‌های ماجراجویی و کاوش، روابط اجتماعی، آگاهی از روند و خشنودی در انگیزهٔ لذت‌جویانه تأثیر می‌گذارند. همچنین، یافته‌ها حاکی از آن است که انگیزهٔ لذت‌جویانه در استفادهٔ مداوم تأثیر دارد. از میان مؤلفه‌های مرتبط به گردشگری مجازی، تنها مؤلفهٔ لذت درک‌شدهٔ گردشگری مجازی در استفادهٔ مداوم اثر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis Of The Effectiveness Of Hedonistic Motivations In The Continuous Use Of Tourist Destinations (Case Study: Mazandaran Province)

نویسندگان [English]

  • Mehri Donyavi 1
  • Mehdi Ramezanzadeh Lasebouei 2
  • Nazanin Tabrizi 3
1 MSc Student in Tourism Planning and Development, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
2 Associate Professor, Tourism Management Dept., Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Associate Professor, Tourism Management Dept., Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

The use of new technologies has created a new type of tourism called virtual tourism. Marketers and tourism activists need to know more about the motivations of tourists in order to promote and progress in this field. Hedonic motivation has also been studied by researchers as a significant case. The present research aims to investigate the dimensions of hedonistic motivation and virtual tourism in the continuous use of tourist destinations in Mazandaran province. This research is applied in terms of purpose and based on descriptive-analytical nature. The statistical population of the research was the tourists of Mazandaran province by the available sampling method in Nowruz 1400. The research tool was a researcher-made questionnaire, whose validity and reliability were evaluated through SmartPLS3 software. The findings showed that among the components related to hedonistic motivation, the components of adventure and exploration, social relations, awareness of the process and satisfaction affect hedonistic motivation. Also, the findings indicate that hedonic motivation has an effect on continuous use. Among the components related to virtual tourism, only the perceived enjoyment component of virtual tourism has an effect on continuous use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • hedonic motivation
  • virtual tourism
  • continuous use
  • Mazandaran
آقازاده، هاشم، قلی‌پور، رحمت‌اللّه و بخشی‌زاده، الهه (1392). بررسی تأثیر شخصیت برند بر قصد خرید مجدد از طریق ارزش ادراک‌شده و وفاداری برند (مورد مطالعه: بیمه‌گذاران عمر شرکت بیمهٔ سامان). تحقیقات بازاریابی نوین، 3(4)، ۱-۲۲. https://civilica.com/doc/1207192/
اسحاقی، پوریا (1395). شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزهٔ سودمندانه و انگیزهٔ لذت‌جویانه در اشتیاق مشتریان نسبت به خرید از فروشگاه‌های اینترنتی ایران. پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد. گروه مدیریت بازرگانی. دانشکدهٔ علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/645c1da11dc7f2a5ff2baf14f368d9c7
اکبرپور، محمد و نوری، مجتبی (1394). نقش ICT آی‌سی‌تی در توسعهٔ نواحی روستایی. دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق‌های نوین در علوم جغرافیا و برنامه‌ریزی، معماری و شهرسازی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادی. https://civilica.com/doc/442365/
ایمانی خوشخو، محمدحسین و بد، مهدیه (1395). گونه‌شناسی زائران کربلا براساس هدف و انگیزه از سفر (مطالعهٔ موردی: پیاده‌روی اربعین). فصلنامهٔ علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه، 5(9)، 137-155. https://www.itsairanj.ir/article_46222.html
باصولی، مهدی، درخش، سعیده، پهلوانیان، احمد و حکمت، وحیده (1399). بررسی ویژگی‌های پیام در رسانه به‌منظور معرفی مقصد گردشگری با استفاده از نگاشت‌شناخت فازی (با تأکید بر رسانهٔ تلویزیون). فصلنامهٔ علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه، 11(2)، 78-63. https://doi.org/10.22034/jtd.2020.235786.2059
داسویل، راجر (1378). مدیریت جهانگردی مبانی، راهبردها و آثار، ترجمهٔ سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رمضان‌زاده لسبوئی، مهدی (1395). سنجش تعیین‌کننده‌های اصلی وفاداری در گردشگری روستایی (مطالعهٔ موردی: روستاهای دهستان گیلجا،‌ تنکابن). فصلنامهٔ جغرافیا، 14(49)، ۷۹-۹۴. https://mag.iga.ir/article_700866.html
رنگریز، حسن و کرمی، نصیر (1390). بررسی تاثیر رضایت و سهولت استفاده از وب‌سایت در افزایش سطح وفاداری مشتریان و تبلیغات دهان‌به‌دهان مثبت در خدمات بانک‌داری الکترونیکی (مطالعهٔ موردی: بانک ملت استان زنجان). مطالعات کمّی در مدیریت، 8، ۷۱-۹۰. https://www.sid.ir/paper/392865/fa
زال، محمدحسن، رمضان‌زاده لسبوئی، مهدی و جوربنیان، فرشته (1399). عملکرد موزه‌های باستان‌شناختی و نقش آن در توسعهٔ گردشگری میراث فرهنگی (مطالعهٔ موردی: موزهٔ خانهٔ کلبادی شهر ساری)، فصلنامهٔ گردشگری شهری، 7(1)، 37-50. https://doi.org/10.22059/jut.2018.241203.382
سلیمانی، محمد و هاشم‌زاده خوراسگانی، غلامرضا (1400). طراحی مدل توسعهٔ گردشگری مجازی در صنعت گردشگری ایران. فصلنامهٔ علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه، 11(2)، 277-292. https://doi.org/10.22034/jtd.2021.277979.2301
شجاعی، محمدصادق (1386). نظریهٔ نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام و تناظر آن با سلسله‌مراتب نیازهای مازلو. مطالعات اسلام و روان‌شناسی، 1(1)، 116-87. https://islamicpsy.rihu.ac.ir/article_1140.html
شیرمحمدی، یزدان، برادران، مراد و مختار جوزانی‌، مریم (1399). اثر گردشگری مجازی بر رفاه ذهنی (مورد مطالعه: کاربران اینستاگرام و فیس‌بوک). فصلنامهٔ علمی - پژوهشی برنامه‌ریزی رفاه توسعهٔ اجتماعی، 11(42)، ۱۵۷-۱۸۴. https://doi.org/10.22054/qjsd.2020.11925
علی‌قلی‌زاده فیروزجایی،‌ ناصر، رمضان‌زاده لسبویی، مهدی و اسمعیلی، مجید (1394). عوامل مؤثر در انگیزهٔ گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری با تأکید بر جاذبه‌های روستاهای مناطق کویری و بیابانی (مطالعهٔ موردی: نواحی روستایی خور و بیابانک). نشریهٔ جغرافیا، 13(46)، ۳۰۱-۳۲۱. https://www.sid.ir/paper/150247/fa
فریدچهر، الهام (1389). طراحی مدل ارزیابی ارزش دریافت‌شده از دیدگاه مشتری. فصلنامهٔ مدیریت کسبوکار، 2(8)، 71-88. https://doi.org/20.1001.1.22520104.1389.2.8.4.5
کاظمی، مهدی (1392). مدیریت گردشگری. تهران: انتشارات سمت.
کاوسی، سیدمحمدرضا و سقائی، عباس (1393). روش‌های اندازه‌گیری رضایت مشتری. تهران: انتشارات آمه.
کلارک، جان اینس (۱۳۹۳). اصول و مبانی جغرافیای جمعیت، ترجمهٔ مسعود مهدوی. تهران: انتشارات قومس.
کیا، نرگس (1395). بررسی رابطهٔ بین کیفیت خدمات درک‌شده با قصد خرید مجدد و رفاه ذهنی  (بهزیستی ذهنی) با توجه به نقش میانجی رضایت و شناسایی مشتریان (مطالعهٔ موردی :شعب بانک کشاورزی شهر گرگان). پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد. گروه مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی. مؤسسهٔ آموزش عالی حکیم جرجانی. https://elmnet.ir/doc/11184159-35155
گلستانه، رضوان (1396). بررسی تأثیر تبلیغات برند گردشگری در رسانه‌های اجتماعی جهت شکل‌گیری انگیزهٔ سفر. پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد. گروه مدیریت گردشگری. دانشکدهٔ گردشگری. دانشگاه سمنان.
نام‌آور، سمانه (1393). بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم انگیزه‌ها و ارزش‌های لذت‌جویانه و فایده‌باور بر قصد خرید مصرف‌کننده (مورد مطالعه: خریداران ماهیان زینتی شهر تهران). پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد. گروه بازرگانی. دانشکدهٔ مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی.
نجارزاده، محمد، اسدی زارچ، محمدرضا و آزادوار، مسعود (1400). بررسی اثرات گردشگری فیلم بر روی تصویر ادراک‌شدهٔ مقصد و انگیزهٔ سفر گردشگران به آذربایجان شرقی. فصلنامهٔ گردشگری شهری، 8(4)، 117-127. https://www.sid.ir/paper/966429/fa
هودگرزاده، سمیرا، باورصاد، بلقیس و درزبان عزیزی، عبدالهادی (1394). بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند و قصد خرید مجدد بر مصرف‌کنندگان برند سامسونگ در شهر اهواز، اولین کنفرانس بین‌المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب‌وکار،صومعه‌سرا. https://civilica.com/doc/396804/
Aghazadeh, H., Gholipour, R., & Bakhshizadeh, E. (2013). Investigating the effect of brand personality on repurchase intention through perceived value and brand loyalty (case study: life insurance policyholders of Saman Insurance Company). Modern Marketing Research, 3(4), 1-22. https://civilica.com/doc/1207192/ [In Persian]
Akbarpour, M., & Nouri, M. (2015). The role of ICT in the development of rural areas. The second scientific research conference of new horizons in the sciences of geography and planning, architecture and urban planning of Iran, Tehran, Association for the Development and Promotion of Basic Sciences and Techniques. https://civilica.com/doc/442365/ [In Persian]
Alba, J., Lynch, J., Weitz, B., Janiszewski, C., Lutz, R., Sawyer, A., & Wood, S. (1997). Interactive home shopping: consumer, retailer, and manufacturer incentives to participate in electronic marketplaces. Journal of Marketing, 61(3), 38–53. https://doi.org/10.2307/1251788
Aliqolizadeh Firouzjaei, N., Ramzanzadeh Lesboui, M., & Ismaili, M. (2014). Effective factors in the motivation of tourists in choosing a tourist destination with emphasis on the attractions of villages in desert and desert areas (case study: rural areas of Khor and Biabank). Journal of Geography, 13(46), 301-321. https://www.sid.ir/paper/150247/fa [In Persian]
Al-Maghrebi, T., & Dennis, C. (2010). Antecedents of Continuance Intentions Towards E-Shopping; The Case Of Saudi Arabia. Journal of Enterprise Information Management, 24(1), 85-111. https://doi.org/10.1108/09604520810871865
Arnold, M. J., & Reynolds, K. E. (2003). Hedonic shopping motivations. Journal of Retailing, 79, 77-95. https://doi.org/10.1016/S0022-4359(03)00007-1
Baabdullah, A. M. (2018). Consumer adoption of Mobile Social Network Games (M-SNGs) in Saudi Arabia: The role of social influence, hedonic motivation and trust. Technology in Society, 53, 91-102. https://doi.or/10.1016/j.techsoc.2018.01.004
Babin, B., Darden, W., & Griffin, M. (1994). Work and/or fun: measuring hedonic and utilitarian shopping value. Journal of Consumer Research, 20(4), 644-656. https://www.jstor.org/stable/2489765
Basouli, M., Derakhsh, S., Pahlavanian, A., & Hekmat, V. (2020). Examining the features of the message in the media in order to introduce the tourist destination using fuzzy recognition mapping (with emphasis on the TV media). Scientific-research quarterly journal of tourism and development, 11(2), 63-78. https://doi.org/10.22034/jtd.2020.235786.2059 [In Persian]
Beerli, A., Martin, J. D., & Quintana, A. (2004). A model of customer loyalty in the retail banking market. European Journal of Marketing, 38(1/2), 253–275. https://doi.org/10.1108/03090560410511221
Celik, H. (2011). Influence of social norms, perceived playfulness and online shopping anxiety on customers adoption of online retail shopping. International Journal of Retail and Distribution Management, 39(6), 390-413. https://doi.org/10.1108/09590551111137967
Chi, C. G., & Qu, H. (2008) Examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction and destination loyalty: An integrated approach. Tourism Management, 29(4), 624-636. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.06.007
Clark, J. (1972). Principles and Foundations of Population Geography, translated by Masoud Mahdavi. Tehran: Qoms Publications. [In Persian]
Cohen, E. (1974). Who is a Tourist? A Conceptual Clarification. Sociological Review, 22(4), 527-555. https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1974.tb00507
Crompton, J. L. (1979). Motivations for pleasure vacation. Annals of Tourism Research, 6(4), 408-424. https://doi.org/10.1016/0160-7383(79)90004-5
Dann, G. (1977). Anomie, Ego-Enhancement and Tourism. Annals of Tourism Research, 4(4), 184-194. https://doi.org/10.1016/0160-7383(77)90037-8
Dann, G. (1981). Tourist motivation an appraisal. Annals of Tourism Research, 21(3), 555-581. https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)90120-1
Dasvil, R. (1999). Tourism management basics, strategies and works. Tehran: Cultural Research Office. [In Persian]
Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS quarterly, 13(3), 319-340. https://doi.org/10.2307/249008
Eshaghi, P. (2016). Identifying the effective factors on beneficial motivation and hedonistic motivation in customers' enthusiasm towards buying from Iranian online stores. Master’s thesis https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/645c1da11dc7f2a5ff2baf14f368d9c7 [In Persian]
Faridchehar, E. (2008). Designing a received value evaluation model from the customer's point of view. Business Management Quarterly, 2(8), 71-88. https://doi.org/20.1001.1.22520104.1389.2.8.4.5 [In Persian]
Gartner, W. C. (1993). Image formation process. Journal of Travel and Tourism Marketing, 2(2/3), 191-215.
Golestaneh, R. (2016). Investigating the effect of tourism brand advertising in social media for the formation of travel motivation. Master's thesis. Tourism Management Group. Faculty of Tourism. Semnan University. [In Persian]
Goossens, C. (2000). Tourism information and pleasure motivation. Annals of Tourism Research, 27, 301-321. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00067-5
Hassan, M. U., Iqbal, M. S., & Habibah, U. (2019). Self-Service Technology Service Quality: Building Loyalty and Intention Through Technology Trust in Pakistani Service Sector. Journal of sagepub, 1-9. https://doi.org/10.1177/2158244020924412
Henning, D. H. (1974). Environmental Policy and Administration. New York: American Elsevier Publishing Company.
Hirschman, E. C., & Holbrook, M. (1982). Hedonic consumption: emerging concepts. methods and propositions. Journal of Marketing, 46(3), 92-101. https://doi.org/10.2307/1251707
Hoodgarzadeh, S., Bavarsad, B., & Darzban Azizi, A. (2013). Investigating factors affecting brand loyalty and repurchase intention on Samsung brand consumers in Ahvaz city, First International Conference on Accounting, Management and Business Innovation. https://civilica.com/doc/396804/ [In Persian]
Imani Khoshkhou, M., & Bod, M. (2016). Typology of Karbala pilgrims based on the purpose and motivation of the trip (case study: Arbaeen walk). Quarterly Scientific-Research Journal of Tourism and Development, 5(3), 137-155. https://www.itsairanj.ir/article_46222.html [In Persian]
Iso-Ahola, S. E. (1982). Toward a social psychological theory of tourism motivation: A rejoinder. Annals of Tourism Research, 9(2), 256- 262. https://doi.org/10.1016/0160-7383(82)90049-4
Jamal, A., & Naser, K. (2002). Customer satisfaction and retail banking: an assessment of some of the key antecedents of customer satisfaction in retail banking. International Journal of Bank Marketing, 4, 146–160. https://doi.org/10.1108/02652320210432936
Joerding, T., & Meissner, K. (1998). Intelligent multimedia presentations in the web: fun without annoyance. Computer Networks and ISDN Systems, 30(1–7), 649–650.
Kavosi, S. M, & Saghaei, A. (2014). Customer Satisfaction Measurement Methods. Tehran: Ame Publications. [In Persian]
Kazemi, M. (2013). Tourism Management. Tehran: Samt Publications. [In Persian]
Keeney, B. P. (1991). Improvisational therapy: A practical guide for creative clinical strategies. Guilford Press: New York.
Kia, N. (2016). Investigating the relationship between perceived service quality with the intention to repurchase and mental well-being (mental well-being) according to the mediating role of customer satisfaction and identification (Case study: Bank of Agriculture branches in Gorgan). Master's thesis. https://elmnet.ir/doc/11184159-35155 [In Persian]
Kim, M. J., & Hall, C. M. (2019). A hedonic motivation model in virtual reality tourism:  Comparing visitors and non-visitors. International Journal of Information Management, 46, 236–249. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.11.016
Kozark, M., & Rimmington, M. (2000). Tourist satisfaction with Mallorca. Spain, as an off-season holiday destination. Journal of Travel Research, 38, 260-269. https://doi.org/10.1177/004728750003800308
Lin, J., Chai, M., Brian, W., & Daphne, A. (2008). Service Quality Of The Ocean Sports Clubs And Its Impact On Customer Satisfaction And Customer Loyalty. Umi Mircoform Proquest Llc.
Lundberg, D. E. (1971). Why Tourists Travel. The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 26, 75-81.
Martínez-López, F. J., Pla-Garcia, C., Gazquez-Abad, J. C., & Rodriguez-Ardura, I. (2013). Utilitarian motivations in online consumption: dimensional structure and scales. Journal of Electronic Commerce Research and Applications, 13(3), 188-204. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2014.02.002
Mclean, G., Al-Nabhani, K., & Wilson, A. )2018). Developing A Mobile Applications Customer Experience Model (Mace) Implications for Retailers. Journal Of Business Research, 85, 325-336. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.01.018
Najarzadeh, M., Asadi zarch, M., & Azadvar, M. (2021). Investigating the effects of film tourism on the perceived image of the destination and the motivation of tourists to East Azerbaijan. Urban Tourism Quarterly, 8(4), 117-127. https://www.sid.ir/paper/966429/fa [In Persian]
NameAvar, S. (2013). Investigating the direct and indirect effect of hedonic motivations and values and the benefit of belief on the consumer's purchase intention (case study of ornamental fish buyers in Tehran). Master's thesis. marketing Group. Faculty of Management. Islamic Azad university. [In Persian]
Nikbin, D., Ismail, I., Marimuthu, M., & Younis Abu-Jarad, I. (2011). The impact of firm reputation on customers’ responses to service failure: the role of failure attributions. Business Strategy Series, 12(1), 19-29. https://doi.org/10.1108/17515631111106849
O’Brien, H. L. (2010). The influence of hedonic and utilitarian motivations on user engagement: The case of online shopping experiences. Interacting with Computers. Special Issue on User Experience, 22(4), 344-352. https://doi.org/10.1177/00222429990634s105
Parsons, A. G. (2002). Non-functional motives for online shoppers: why we click. The Journal of Consumer Marketing, 19(5), 380–392. https://doi.org/10.1108/07363760210437614
Rajput, A., & Gahfoor, R. Z. (2020). Satisfaction and revisit intentions at fast food restaurants. Future Business Journal, 6(13), 1-12. https://doi.org/10.1186/s43093-020-00021-0
Ramezanzadeh Lasebouei, M. (2016). Measuring the main determinants of loyalty in rural tourism / rural study: the villages of Glijan Dehistan, Tonkabon. Geography (Scientific Quarterly of the Iranian Geographical Society), 14(49), 79-94. https://mag.iga.ir/article_700866.html [In Persian]
Rangriz, H., & Karami, N. (2018). The impact of satisfaction and website usability and in developing customer loyality and positive word of mouth in the e-banking services (Case study: Zanjan province mellat bank). Quantitative Studies in Management, 8, 71-90. https://www.sid.ir/paper/392865/fa [In Persian]
Sarlak, M. A., & Moghadaeian, M. H. (2012). Factors affecting the acceptance of mobile banking in Iran. The 4th International Banking Services Marketing Conference, October 23 and 24, 2011, 1-21. https://civilica.com/doc/178023/IBSM04_047
Schembri, S., Merrilees, B., & Kristiansen, S. (2010). Brand consumption and narrative of self. Psychology and Marketing, 27(6), 623_638.
Schiffman, L. G, Kanuk, L. L., & Wisenblit, J. (2010). Consumer Behavior. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson Prentice Hall.
Shojaei, M. A. (2007). The theory of spiritual needs from the perspective of Islam and its correspondence with Maslow's hierarchy of needs. Islamic Studies and Psychology, 1(1), 87-116. https://islamicpsy.rihu.ac.ir/article_1140.html [In Persian]
Show, G., & Williams, A. S. (1994). Critical Issues in Tourism. Blackwell: Oxford UK and Cambridge USA.
Soleymani, M., & Hashemzadeh khorasgani, G. (2021). Designing a virtual tourism development model in Iran's tourism industry. Tourism and Development Scientific-Research Quarterly, 11(2), 277-292. https://doi.org/10.22034/jtd.2021.277979.2301 [In Persian]
To, P. L., Liao, C., & Lin, T. H. (2007). Shopping motivation on Internet: A study based on utilitarian and hedonic value. Journal of Technovation, 27, 774-787. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2007.01.001
Um, S., & Crompton, J. L. (1990). Attitude determinants in tourism destination choice. Annals of Tourism Research, 17, 432-448. https://doi.org/10.1016/0160-7383(90)90008-F
Uysal, M. (2003). An Examination of the Effects of Motivation and Satisfaction on Destination Loyalty: A Structural Model. Tourism managment, 26(1):45-56. https://doi.org/10.1108/JPBM-04-2014-0551
Vera, F. (2015). Perceived brand quality as a way to superior customer perceived value crossing by moderating effects. Journal of Product & Brand Management, 24(2), 147-156. https://doi.org/10.1108/JPBM-04-2014-0551
Wen, J., Meng, F., Ying, T., Qi, H., & Lockyer, T. (2018). Drug tourism motivation of sex when traveling overseas: Scale construction and validation. Tourism Management, 70, 479-490.
Westbrook, R. A., & Black, W. C. (1985). A motivation-based shopper typology. Journal of Retailing, 61(1), 78–103. https://doi.org/10.1556/204.2019.41.1.7
Wolfinbarger, M., & Gilly, M. C. (2001). Shopping online for freedom, control, and fun. California Management Review, 43(2), 34–55. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.09.014
Ying, T., Wei, W., Wen, J., Wang, L., & Ye, S. (2018). Chinese cigar tourists to Cuba: A motivation-based segmentation. Journal Destination Market Management, 10, 112-121. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2018.07.003
Ying, T., & Wen, J. (2019). Exploring the male Chinese tourists motivation for commercial Chinese outbound tourists: Scale development and validation. Tourism Management, 64, 233-244. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.09.014
Yolal, M., Uysal, M., & Kim, H. (2016). Impacts of festivals and events on residents ‟well-being. Annals of Tourism Research, (61), 1–18. https://doi.org/10.1016/j.annals.2016.07.008
Zaal, M. H., Ramezanzadeh lasbooee, M., & Jourbonian, F. (2020). Ancestral museums and its role in the development of cultural heritage tourism in historic cities (Case Study Kolbadi house's museum in Sari). Journal of Urban Tourism, 7(1), 31-50. https://doi.org/10.22059/jut.2018.241203.382 [In Persian]