تحلیل اثر بخشی انگیزهای‌ لذت جویانه در استفاده مداوم از مقاصد گردشگری (مطالعه موردی: استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران، ببلسر، ایران

2 گروه جهانگردی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.22034/jtd.2023.376713.2718

چکیده

استفاده از فن‌آوری‌های نوین نوع جدیدی از گرشگری به نام گردشگری مجازی را خلق کرده‌است. بازاریابان و فعالان گردشگری برای ارتقا و پیشرفت در این زمینه نیازمند شناخت بیشتر انگیزه‌های گردشگران هستند. انگیزه‌ی لذت جویانه نیز به عنوان یک مورد قابل توجه، مورد مطالعه پژوهشگران قرار گرفته است. این مطالعه به بررسی ابعاد انگیزه‌ لذت جویانه و گردشگری مجازی در استفاده مداوم از مقاصد گردشگری در استان مازندران می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی - تحلیلی است. جامعه‌ی آماری پژوهش گردشگرانی هستند که از استان مازندران دیدن کرده‌اند. 386 نفر از گردشگران به عنوان نمونه آماری به شیوه‌ی تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته بود که روایی و پایایی آن از طریق نرم‌افزار SmartPLS3 مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که فرضیه اصلی (ارتباط میان انگیزه لذت جویانه و استفاده مداوم) اثبات شد. از میان فرضیه‌های فرعی فرضیه اول و دوم که ارتباط میان سهولت درک شده گردشگری مجازی و سودمندی درک شده گردشگری مجازی با استفاده مداوم را نشان میداد، رد شدند، اما فرضیه فرعی سوم مبنی بر ارتباط میان لذت درک شده گردشگری مجازی و استفاده مداوم اثبات شد. از میان مولفه‌های مرتبط با مولفه‌ی انگیزه‌ی لذت جویانه، مشخص شد که مولفه‌ی ماجراجویی و کاوش و روابط اجتماعی با انگیزه لذت جویانه رابطه‌ی مثبت و معناداری دارند. از این رو؛ فرضیه فرعی چهارم و پنجم اثبات شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effectiveness of hedonistic motivations in the continuous use of tourist destinations (case study: Mazandaran province)

نویسندگان [English]

  • Mehri Donyavi 1
  • nazanin tabrizi 2
1 university of mazandaran
2 Tourism Department, University of mazandaran, babolsar, Iran
چکیده [English]

Today, all industries use information and communication technologies for their progress. The tourism industry is not exempt from this issue and with the help of new technologies, it has created a new type of tourism called virtual tourism. This study examines the dimensions of hedonic motivation and virtual tourism in the continuous use of tourist destinations in Mazandaran province. This research is applied in terms of purpose and based on descriptive-analytical nature. The statistical population of the research is tourists who have visited Mazandaran province. 386 tourists were selected as a statistical sample in a simple random way. The research tool was a researcher-made questionnaire, whose validity and reliability were evaluated through SmartPLS3 software. The findings showed that the main hypothesis (the relationship between hedonic motivation and continuous use) was proven. Among the sub-hypotheses, the first and second hypothesis, which showed the relationship between the perceived ease of virtual tourism and the perceived usefulness of virtual tourism with continuous use, were rejected, but the third sub-hypothesis regarding the relationship between the perceived enjoyment of virtual tourism and continuous use was proved. Among the components related to the hedonistic motivation component, it was found that the adventure and exploration component and social relations have a positive and significant relationship with the hedonistic motivation. therefore; The fourth and fifth sub-hypotheses were proved. Also, the sixth sub-hypothesis indicating that awareness of the process has a significant effect on hedonic motivation was also proven.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • hedonic motivation
  • virtual tourism
  • continuous use
  • Mazandaran