شناسایی واولویت بندی عوامل موثر برگردشگری خلاق (نمونه موردی:هورامان استان کردستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 کرمانشاه اسلام آباد غرب خیابان شهید صفری کوچه فرهنگ 11

3 دانشگاه علامه طباطبایی، ایران، تهران

10.22034/jtd.2023.357543.2653

چکیده

امروزه صنعت گردشگری در سطح جهان به طرز چشمگیری توسعه یافته و بسیاری از کشورها با استفاده از آن توانسته‌اند بر مشکلات خود، بویژه مشکلات اقتصادی غلبه کرده و وضعیت خویش را بهبود ببخشند. درصنعتِ رقابتی گردشگری، کلید موفقیت در تامین و برآورده ساختن تقاضای گردشگران، ارائه محصولات و خدمات خلاق می باشد، از این جهت توجه به عوامل موثر در توسعه گردشگری خلاق و برنامه‌ریزی در این جهت ضروری است. در همین راستا هدف پژوهش حاضر، بررسی مهمترین مولفه های تاثیرگذار در توسعه گردشگری خلاق در منطقه هورامان از استان کردستان می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی_تحلیلی است. برای بررسی گردشگری خلاق در هورامان 7 عامل و 34 شاخص با توجه به ادبیات گردشگری خلاق و مطالعات پیشین استخراج شدند. تحلیل‌ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی و در PLS صورت گرفت، جهت اولویت‌بندی عوامل از آزمون فریدمن در نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عامل تجربه و تعامل در اولویت اول و بعد از آن به ترتیب عامل‌های اصالت، کیفیت خدمات، حمایت از جنبه‌های گردشگری خلاق، آگاهی و اطلاع رسانی، میراث بومی، مشارکت در اولویت‌های بعدی جهت برنامه‌ریزی و راهکارهای توسعه گردشگری خلاق در منطقه هورامان قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Creative Tourism Indicators: A Case Study of Hawraman, Kurdistan Province, Iran

نویسندگان [English]

  • sara soleimani 1
  • صبا kasani 2
  • Abolfazl Ardeshir tajzadehnamin 3
1 University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 کرمانشاه اسلام آباد غرب خیابان شهید صفری کوچه فرهنگ 11
3 Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, the tourism industry has developed dramatically in the world and many countries have been able to overcome their problems, especially economic problems such as low income, unemployment and lack of employment and improve their situation. In the competitive tourism industry, the key to success is to meet the demand of tourists, provide creative products and services, Therefore, it is necessary to pay attention to the factors affecting the development of creative tourism and planning. In this regard, the aim of this research is to investigate the most important factors influencing the development of creative tourism in Howramaan region of Kurdistan province. The current research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. To investigate creative tourism in Howramaan, 7 factors and 34 indicators were extracted according to creative tourism literature and previous studies. Analyzes were carried out using structural equations and confirmatory factor analysis in PLS, then Friedman's test was used in SPSS software to prioritize factors Findings from Friedman's test suggest The factor of experience and interaction is the first priority and then the authenticity factors, respectively, Quality of services, supporting the aspects of creative tourism, awareness and information, indigenous heritage, participation The next priorities are planning and solutions for the development of creative tourism in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative Tourism
  • Tourism Experience
  • Cultural Tourism
  • Creativity
  • Hawraman