شناسایی و تبیین عوامل پیش‌برنده و بازدارندهٔ توسعهٔ گردشگری روستایی از دیدگاه خبرگان (موردمطالعه: شهرستان نیر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی و گردشگری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشتهٔ جغرافیا و برنامه‌ریزی و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.22034/jtd.2023.402481.2785

چکیده

امروزه گردشگری یکی از منابع مهم درآمد و از عوامل مؤثر در توسعه و پیشرفت کشورها است. بر این اساس، گردشگری روستایی، به‌مثابهٔ یکی از اصلی‌ترین انواع گردشگری، اهمیت ویژه‌ای دارد. بنابراین، شناخت موانع و عوامل پیش‌برندهٔ این نوع گردشگری ضرورت خاصی دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین عوامل بازدارنده و پیش‌برندهٔ توسعهٔ گردشگری روستایی از دیدگاه خبرگان در شهرستان نیر انجام شده است که با استفاده از روش ترکیبی موضوع بررسی شده است. رویکرد تحقیق متوالی اکتشافی است که در دو مرحلهٔ کیفی و کمّی انجام شده است. در مرحلهٔ کیفی، با استفاده از روش مرور دامنه، متغیرها و شاخص‌های اصلی شناسایی شدند و سپس در فاز کمّی با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسش‌نامه تحلیل و بررسی شدند. روایی پرسش‌نامه روایی محتوا است. این پرسش‌نامه به تنی چند از متخصصان، صاحب‌نظران و کارشناسان مجرب در این زمینه داده شد و پس از بررسی‌ها و اصلاحات لازم تأیید شد. پایایی پرسش‌نامه از آزمون آلفای کرونباخ به دست آمد که مقدار آن 78 درصد است. مطابق با یافته‌های مرحلهٔ کیفی، از میان ۵۳ تحقیق مرتبط، ۴ معیار و ۴۳ زیرمعیار شناسایی شدند. در مرحلهٔ کمّی، متخصصان و کارشناسان حوزهٔ گردشگری و برنامه‌ریزی روستایی دربارهٔ تأیید و اولویت‌بندی هریک از عوامل اظهارنظر کردند که تمامی عوامل از نظر آن‌ها تأیید شدند. مطالعهٔ حاضر نشان داد که جنبه‌های گوناگون پیش‌برنده یا بازدارندهٔ توسعهٔ گردشگری روستایی اعم از جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی توسعهٔ گردشگری در شهرستان نیر با مقادیر قابل‌قبولی مهم هستند. بنابراین، باید به مفهوم توسعهٔ گردشگری روستایی در سراسر منطقه توجه شود و شکاف‌های موجود برای حمایت از توسعهٔ گردشگری روستایی برطرف شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Explaining the Driving and Inhibiting Factors in Development of Rural Tourism from the Experts' Point of View

نویسندگان [English]

  • Bahram Imani 1
  • Javad Madani 2
  • Mohammad Bagher Mehdizadeh 3
1 Associate Professor, Department of Geography and Urban and Rural Planning, University Of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Administration and Tourism, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 MA Student of Geography and Rural Planning, Department of Geography and Urban and Rural Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, tourism is one of the important sources of income and one of the effective factors in development and progress in countries. In this connection, rural tourism is of special importance as one of the main types of tourism. Therefore, knowing the obstacles and driving factors of this type of tourism is of special necessity. The current research has been done with the aim of identifying and explaining the factors driving and inhibiting the development of rural tourism from the perspective of experts, who have investigated the issue using a mixed method. The sequential research approach is an exploratory one that is carried out in two qualitative and quantitative phases. In the qualitative phase, using the scoping review method, the main variables and indicators were identified, and then in the quantitative phase, they were analyzed and investigated using the survey method and the questionnaire tool. According to the findings of the qualitative phase, 4 criteria and 43 sub-criteria were identified among 53 related researches. In the quantitative phase, specialists and experts in the field of tourism and rural planning commented on the approval and prioritization of each factor, and all the factors were approved in their opinion. The present study showed that various aspects promoting or hindering the development of rural tourism, including social, economic and environmental aspects of tourism development in Nir city, are considered with acceptable amounts. Therefore, the concept of rural tourism development should be effectively implemented throughout the region and existing gaps to support rural tourism development should be addressed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Rural Tourism
  • Development and Sustainability
  • Mixed Method
ایمانی، بهرام، رحمتی، منصور و مهدی‌زاده، محمدباقر (1۴00). تحلیل دیدگاه جوامع روستایی در رابطه با عوامل بازدارنده و پیش‌برندهٔ توسعهٔ گردشگری روستایی (موردمطالعه: روستاهای شهرستان نیر). برنامه‌ریزی فضایی، 11(3)، 9۵-11۶. https://doi.org/10.22108/sppl.2021.128362.1575
حسین‌زاده، مهناز و مولوی عربشاهی، سوسن (1397). توسعهٔ پایدار گردشگری در روستای ابیانه با استفاده از رویکرد پویایی‌ سیستم. فصلنامهٔ علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه، 7(3)، 173-19۴. https://doi.org/10.22034/JTD.2018.81148
خانی، فضیله، خسروی مهر، حمیده و طورانی، على (۱۳۹۳). سنجش پتانسیل‌های گردشگری روستایی با رویکرد رفع چالش‌های اقتصادی (مطالعهٔ موردی: دهستان قلعهٔ قافه - شهرستان مینودشت). پژوهش‌های روستایی، ۵(1)، ۲۱۲-۱۹۱. https://doi.org/10.22059/JRUR.2014.51453
خداپناه، کیومرث (1۴01). شناسایی پیشران‌های اثرگذار بر توسعهٔ پایدار گردشگری روستایی (موردمطالعه: شهرستان نیر). برنامه‌ریزی توسعهٔ کالبدی، 9(1)، 93-10۶. https://doi.org/10.30473/psp.2022.59895.2494
ده‌ده‌زاده سیلابی، پروین و احمدی‌فرد، نرگس (1398). تعیین پیشران‌های کلیدی مؤثر بر توسعهٔ گردشگری با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعهٔ موردی: شهرستان‌های استان مازندران). جغرافیا و پایداری محیط، 9(1)، 73-89. https://doi.org/10.22126/GES.2019.1064
رضوانی، محمدرضا و بیات، ناصر (1392). تحلیل جایگاه گردشگری روستایی در برنامه‌های کلان توسعهٔ کشور با برنامهٔ پنج‌سالهٔ توسعهٔ ‌ملی، برنامه‌ریزی و توسعهٔ گردشگری، 3(9)، ۱۸۵-۲۰۵. https://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_714.html?lang=en
رضوانی، محمدرضا و جمشیدی، معصومه (1398). بازسازی معنایی مهم‌ترین چالش‌های ساکنان مناطق همجوار سایت‌های اسکان طبیعت‌گردی نوروزی در شهرستان چرداول. فصلنامهٔ علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه، 8(3)، ۷۰-۸۹. https://doi.org/10.22034/JTD.2019.178979.1701
رمضانیایی، ناهید (139۵). بررسی قابلیت‌ها و موانع توسعهٔ گردشگری روستاهای هدف گردشگری (مطالعهٔ موردی: سراب‌کلان، زنجیره‌علیا و سنگ‌سفید ایلام). پایان‌نامهٔ کارشناسی ‌ارشد رشته مدیریت‌جهانگردی، مؤسسهٔ آموزش عالی باختران ایلام.
رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا، سجاسی قیداری، حمداللّه و عینالی، جمشید (1386). نگرشی نو به مدیریت روستایی با تأکید بر نهادهای تأثیرگذار. روستا و توسعه، 10(2)، 1-30. https://sid.ir/paper/94820/fa
شریف‌زاده، ابوالقاسم و مرادی‌نژاد، همایون (1381). توسعهٔ پایدار و گردشگری روستایی. جهاد، (250-251)، 53-53. https://sid.ir/paper/431192/fa
شوکتی آمقانی، محمد، اسحاقی، رضا، ماهری، احد، رضائی، روح‌اللّه و شعبانعلی فمی، حسین (139۵). بررسی موانع توسعهٔ گردشگری در مناطق روستایی شهرستان اسکو (مطالعهٔ موردی: روستای ساحلی آق‌گنبد). فصلنامهٔ علمی - پژوهشی فضای جغرافیایی، ۱۶(3۵)، ۲۳-۳۷. http://dx.doi.org/10.22111/GDIJ.2020.5472
فتایی، ابراهیم، اروجی، حسن و علیزاده محمد و ازهری، سونیا (139۵). تبیین ظرفیت ‌اجتماعی پذیرش گردشگری در مناطق روستایی (موردمطالعه: روستای مصر در شهرستان خور و بیابانک). فصلنامهٔ اقتصاد فضا و توسعهٔ روستایی، ویژه‌نامهٔ گردشگری روستایی، (۴7)، ۱۷۳-۱۹۶. https://jshsp.rasht.iau.ir/article_667808.html?lang=en
محمدپور، صابر و رحیمی، علی (1۴01). شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های مؤثر در برندسازی مقاصد گردشگری (موردپژوهی: روستای هدف گردشگری بیشه در استان لرستان). فصلنامهٔ گردشگری و توسعه، 11(3)، 27۵-289. https://doi.org/10.22034/JTD.2021.254732.2161
هادی‌زاده زرگر، صادق و سخایی، بهرنگ (1393). تحلیل زمینه‌های توسعهٔ گردشگری در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان ساری. اقتصاد فضا و توسعهٔ روستایی، ۳(۸)، ۵۳-۳۹. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2012.1754
یاری حصار، ارسطو و باختر، سهیلا (139۵). ارزیابی شاخص‌های گردشگری پایدار روستایی از منظر جامعه محلی و گردشگران (مطالعهٔ موردی: شهرستان نیر). برنامه‌ریزی منطقه‌ای (دانشگاه آزاد مرودشت)، ۶(22)، 121-13۴. https://doi.org/20.1001.1.22516735.1395.6.22.10.0
Almeida, A., & Machado, L. P. (2021). Rural development and rural tourism: the impact of infrastructure investments. In Peripheral Territories, Tourism, and Regional Development (p. 1). IntechOpen.‏ https://doi.org/10.5772/intechopen.95610
Arbab Saljoughi, F., Aldin Mahdinezhad, J., Nazemi, N., & Fakhar Kamel, S. R. (2015). Resuscitation of rural buildings containing valuable historical-cultural monuments from the perspective of the tourism industry: a case study in Kahak village of Qom. European Online Journal of Natural and Social Sciences: Proceedings, 4(3), 369-377.‏ http://european-science.com/.../2983
Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: towards a methodological framework. International Journal of Social Research Methodology, 8(1), 19–32. https://doi.org/10.1080/1364557032000119616
Baldwin, W. (2017). The transference of Asian hospitality through food: Chef's inspirations taken from Asian cuisines to capture the essence of Asian culture and hospitality. International Journal of Gastronomy and Food Science, 8, 7–13. https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2017.01.002
Bush, E. R., Buesching, C. D., Slade, E. M., & Macdonald, D. W. (2012). Woodland recovery after suppression of deer: cascade effects for small mammals, wood mice (Apodemus sylvaticus) and bank voles (Myodes glareolus). PLoS One, 7(2), e31404.‏
Chang, K. G., Chien, H., Cheng, H., Chen, H. I. (2018). The Impacts of Tourism Development in Rural Indigenous Destinations: An Investigation of the Local Residents’ Perception Using Choice Modeling. Sustainability, 10(12), 47-66. https://doi.org/10.3390/su10124766
Chi, X., & Han, H. (2021). Emerging rural tourism in China’s current tourism industry and tourist behaviors: The case of Anji County. Journal of Travel & Tourism Marketing, 38(1), 58–74. https://doi.org/10.1080/10548408.2020.1862026
Coroș, M. M. (2019). Rural Tourism and Its Dimension: A Case of Transylvania, Romania. In New Trends and Opportunities for Central and Eastern European Tourism; Nistoreanu, P., Ed.; IGI Global: Hershey, PA, USA (246–272). https://doi.org/10.24193/subbnegotia.2021.1.01
Croes, R. R., & Vanegas Sr. M. (2005). An econometric study of tourist arrivals in Aruba and its implications. Tourism Management, 26(6), 879–90. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.04.007
Dadazade-Silabi, P., & Ahmadifard, N. (2019). Determine the Key Factors of Tourism Development Based on Future Research Approach (Case Study: Mazandaran Province). Geography and Environmental Sustainability, 9(1), 73-89.‏ https://doi.org/10.22126/GES.2019.1064 [In Persian]
Dillimono, H. D., & Dickinson, J. E. (2015). Travel, tourism, climate change, and behavioral change: travelers’ perspectives from a developing country, Nigeria. Journal of Sustainable Tourism, 23(3), 437–454. https://doi.org/10.1080/09669582.2014.957212
Emami, S. F., Darban Astane, A., Rezvani, M. R., & Ghadiri, M. (2021). The Analysis of the Factors Affecting the Development of Community-Based Rural Tourism (Case study: Gilan Province). Journal of Sustainable Rural Development, 5(1). 47-69.‏ https://doi.org/20.1001.1.25383876.2021.5.1.4.8
Fatai, E., Oroji, H., Alizadeh, M., & Azhari, S. (2015). Explaining the social capacity of accepting tourism in rural areas, the case of: Mesr village in Khor and Biyabank cities. Space Economy & Rural Development, 14(47), 173-196. https://jshsp.rasht.iau.ir/article_667808.html?lang=en [In Persian]
Gallardo, J. H., & Stein, T. V. (2007). Participation, Power and Racial Representation: Negotiating Nature-Based and Heritage Tourism Development in the Rural South. Society and Natural Resources, 20(7), 597-611. https://doi.org/10.1080/08941920701216545
Gao, J., & Wu, B. (2017). Revitalizing traditional villages through rural tourism: A case study of Yuanjia Village, Shaanxi Province, China. Tourism Management, 63, 223–233. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.04.003
Goodwin, M., (1998). The governance of rural areas: some emerging research issues and agendas. Journal of Rural Studies, 14(1), 5-12. https://doi.org/10.1016/S0743-0167(97)00043-0
Groves, R. M., Fowler, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E., & Tourangeau, R. (2009). Survey Methodology (Vol. 561). John Wiley & Sons. ISBN: 978-0-470-46546-2
Hadizadeh Zargar, S., & Sakhaee, B. (2014). The analysis of tourism development in rural settlements of Sari. Space Economy & Rural Development, 3(8), 39-53. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2012.1754 [In Persian]
Haghsetan, A., Mahmoudi, B., & Maleki, R. (2011). Investigation of obstacles and strategies of rural tourism development using SWOT Matrix. Journal of Sustainable Development, 4(2), 136–142. https://doi.org/10.5539/jsd.v4n2p136
Hamers, R. L., Cassini, A., Asadinia, K. S., & Bertagnolio, S. (2022). Developing a priority global research agenda for antimicrobial resistance in the human health sector: protocol for a scoping review. BMJ Open, 12(6), e060553. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-060553
Hassan, T. H., Salem, A. E., & Abdelmoaty, M. A. (2022). Impact of Rural Tourism Development on Residents’ Satisfaction with the Local Environment, Socio-Economy and Quality of Life in Al-Ahsa Region, Saudi Arabia. International journal of environmental research and public health, 19(7), 4410.‏ https://doi.org/10.3390/ijerph19074410
Hosseinzadeh, M., & Molavi Arabshahi, S. (2018). Sustainable tourism development in village of Abyaneh using the System Dynamic approach. Journal of Tourism and Development, 7(3), 173-194.‏ https://doi.org/10.22034/JTD.2018.81148‏ [In Persian]
Imani, B., Rahmati, M., & Mehdizadeh, M. B. (2021). Analyzing the Perspective of Rural Communities in Relation to the Factors Deterring and Promoting the Development of Rural Tourism (Case Study: Villages of Nir City). Spatial Planning, 11(3), 95-116.‏ https://doi.org/10.22108/sppl.2021.128362.1575 [In Persian]
Jin, Q., Hu, H., & Kavan, P. (2016). Factors Influencing Perceived Crowding of Tourists and Sustainable Tourism Destination Management. Sustainability, 8(10), 976. https://doi.org/10.3390/su8100976
Jovanović, S, & Ivana, I. (2016). Infrastructure as important determinant of tourism development in the countries of Southeast Europe. Ecoforum Journal, 5(1), 288–94. https://doi.org/10.4236/ojmp.2019.83005
Kaiser, N., & Barstow, C. K. (2022). Rural Transportation Infrastructure in Low-and Middle-Income Countries: A Review of Impacts, Implications, and Interventions. Sustainability, 14(4), 21-49.‏ https://doi.org/10.3390/su14042149
Khairabadi, O., Sajadzadeh, H., & Mohammadianmansoor, S. (2020). Assessment and evaluation of tourism activities with emphasis on agritourism: The case of simin region in Hamedan City. Land Use Policy, 99, 105045. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105045
Khani, F., Khosravi Mehr, H., & Torani, A. (2014). Evaluation of Rural Tourism Potentials to Eliminating the Economic Challenges. Journal of Rural Research, 5(1), 191-212.‏ https://doi.org/10.22059/JRUR.2014.51453 [In Persian]
Khodapanah, K. (2022). Identifying Effective Drivers on the Sustainable Development of Rural Tourism (Case Study: Nir Township). Physical Social Planning, 9(25), 93-106. https://doi.org/10.30473/psp.2022.59895.2494 [In Persian].
Kim, H. J., Chen, M. H. (2006). Tourism expansion and economic development: The case of Taiwan. Tourism Management, 27(5), 925-933. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2005.05.011
Kim, K., Uysal, M., & Sirgy, M. J. (2013). How does tourism in a community impact the quality of life of community residents? Tourism Management, 36, 527–540. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.09.005
Lakner, Z., Kiss, A., Merlet, I., Oláh, J., Máté, D., Grabara, J., & Popp, J. (2018). Building Coalitions for a Diversified and Sustainable Tourism: Two Case Studies from Hungary. Sustainability, 10(4), 1090. https://doi.org/10.3390/su10041090
Lane, B., & Kastenholz, E. (2015). Rural tourism: The evolution of practice and research approaches—Towards a new generation concept? In Rural Tourism (pp. 1-24). Routledge. https://doi.org/10.1080/09669582.2015.1083997
Lanfranchi, M., Giannetto, C., & De Pascale, A. (2014). The Role of Nature-Based Tourism in Generating Multiplying Effects for Socio Economic Developmentt of Rural Areas. Quality-Access to Success, 15(140), 96–100. https://www.researchgate.net/publication/266388364
Leković, K., Tomić, S., Marić, D., & Ćurčić, N. V. (2020). Cognitive component of the image of a rural tourism destination as a sustainable development potential. Sustainability, 12(22), 9413.‏
Lin, L., & Mao, P. C. (2015). Food for memories and culture—A content analysis study of food specialties and souvenirs. Journal of Hospitality and Tourism Management, 22, 19–29. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2014.12.001
Liu, Y., Liao, H., Qiu, J., & Liu, Y. (2023). Characteristics of Spatiotemporal Variations and Driving Factors of Land Use for Rural Tourism in Areas That Eliminated Poverty. Land, 12(4), 910.‏ https://doi.org/10.3390/land12040910
López-Guzmán, T., Sánchez-Cañizares, S., & Pavón, V. (2011). Community-Based tourism in developing countries: A case study. Tourismos, 6(1), 69–84. https://doi.org/10.26215/tourismos.v6i1.196
Manaf, A., Purbasari, N., Damayanti, M., Aprilia, N., & Astuti, W. (2018). Community-Based Rural Tourism in Inter-Organizational Collaboration: How Does It Work Sustainably? Lessons Learned from Nglanggeran Tourism Village, Gunungkidul Regency, Yogyakarta, Indonesia. Sustainability, 10(7), 21-42. https://doi.org/10.3390/su10072142
Moghavvemi, S., Woosnam, K. M., Paramanathan, T., Musa, G., & Hamzah, A. (2017). The effect of residents’ personality, emotional solidarity, and community commitment on support for tourism development. Tourism Management, 63, 242–254. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.06.021
Mohammadpour, S., & Rahimi, A. (2022). Identification and Analysis of Components Affecting the Branding of Tourism Destinations; Case study: Bishe Tourism Village in Lorestan Province. Journal of Tourism and Development, 11(3), 275-289.‏ https://doi.org/10.22034/JTD.2021.254732.2161 [In Persian]
Neumeier, S. (2017). Social innovation in rural development: identifying the key factors of success. The Geographical Journal, 183(1), 34-46.‏ https://doi.org/10.1111/geoj.12180
Nguyen, Q. H. (2021). Impact of investment in tourism infrastructure development on attracting international visitors: a nonlinear panel ARDL approach using Vietnam’s data. Economies, 9(3), 131.‏ https://doi.org/10.3390/economies9030131
Nicolaides, A. (2020). Sustainable Ethical Tourism (SET) and Rural Community Involvement. Afr. J. Hosp. Tourism Leisure, 9(1), 1–16. http://hdl.handle.net/10500/26360
Panzer-Krause, S. (2022). Rural Tourism in and after the COVID-19 Era: “Revenge Travel” or Chance for a Degrowth-Oriented Restart? Cases from Ireland & Germany. Tourism and Hospitality, 3(2), 399-415. https://doi.org/10.3390/tourhosp3020026
Pappas, N. (2014). Hosting mega events: Londoners’ support of the 2012 Olympics. Journal of Hospitality and Tourism Management, 21, 10–17. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2014.02.001
Pearce, J. A. (2005). Strategic Management: Formulation, Implementation, and Control in a Dynamic Environment. Journal of Management & Organization. https://www.academia.edu/48256052/Strategic_Management_Formulation_Implementation_and_Control_in_a_Dynamic_Environment
Pham, T. T. T. (2020). Tourism in marine protected areas: Can it be considered as an alternative livelihood for local communities? Mar. Policy, 115(2020), 103891. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103891
Polukhina, A., Sheresheva, M., Efremova, M., Suranova, O., Agalakova, O., & Antonov-Ovseenko, A. (2021). The Concept of Sustainable Rural Tourism Development in the Face of COVID-19 Crisis: Evidence from Russia. Journal of Risk and Financial Management, 14(1), 1-38. https://doi.org/10.3390/jrfm14010038
Pongponrat, K. (2011). Participatory Management Process in Local Tourism Development: A Case Study on Fisherman Village on Samui Island, Thailand. Asia Pacific Journal of Tourism Reserach, 16(1), 57–73. https://doi.org/10.1080/10941665.2011.539391
Pongponrat, K., & Chantradoan, N. J. (2012). Mechanism of social capital in community tourism participatory planning in Samui Island, Thailand. Tourismos, 7(1), 339–349. https://doi.org/10.26215/tourismos.v7i1.272
Priatmoko, S., Kabil, M., Akaak, A., Lakner, Z., Gyuricza, C., & Dávid, L. D. (2023). Understanding the Complexity of Rural Tourism Business: Scholarly Perspective. Sustainability, 15(2), 1193.‏ https://doi.org/10.3390/su15021193
Priatmoko, S., & Purwoko, Y. (2019). Does the Context of MSPDM Analysis Relevant in Rural Tourism? Case Study of Pentingsari, Nglanggeran, and Penglipuran. In Proceedings of the International Conference on Creative Economics, Tourism and Information Management (ICCETIM), Yogyakarta, Indonesia (pp. 17-18). https://doi.org/10.5220/0009857400150021
Qin, D., Xu, H., & Chung, Y. (2019). Perceived impacts of the poverty alleviation tourism policy on the poor in China. Journal of Hospitality and Tourism Management, 41, 41–50. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2019.09.004
Ramaezaniyi, N. (2015). Investigating the capabilities and barriers of tourism development in the target villages of tourism (case study: Sarab Kalan, Zanjireh o’lia and Sangsafid Ilam). Master's thesis in the field of tourism management, Bakhtran higher education institute. [In Persian]
Ramos, H., Stoddart, M. C., & Chafe, D. (2016). Assessing the tangible and intangible benefits of tourism: Perceptions of economic, social, and cultural impacts in Labrador’s Battle Harbour Historic District. Island Studies Journal, 11(1), 209–226. https://doi.org/10.24043/isj.344
Reeder, R. J., & Brown, D. M. (2005). Recreation, tourism, and rural well-being (No. 7). Washington, DC: US Department of Agriculture, Economic Research Service. https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/46126/15112_err7_1_.pdf?v=0
Rezvani, M. R., & Bayat, N. (2014). An Analysis of Rural Tourism Development in Iran-Macro Developmental Programs with Emphasis on Five-yearNational Development Plans. Journal of Tourism Planning and Development, 3(9), 11-30.‏ https://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_714.html?lang=en [In Persian]
Rezvani, M. R., & Jamshidi, M. (2019). Semantic Reconstruction The most important challenges for the residents of the nearby areas of the nature accommodation sites in Nowruz holidays in Chardavol Township. Journal of Tourism and Development, 8(3), 70-89.‏ https://doi.org/10.22034/JTD.2019.178979.1701 [In Persian]
Rokneddin Eftekhari, A., Sojasu Ghadiri, H., & Einali, J. (2007). New Attidue towards Rural Management with an Emphasis on Effective Institutions. Village and Development, 10(2), 1-30. https://sid.ir/paper/94820/fa [In Persian]
Ryan, C. (2003). Recreational Tourism: Demand and Impacts (Vol. 11). Channel View Publications: Bristol.
Seetanah, B., Juwaheer, T. D., Lamport, M. J., Rojid, S., Sannassee, R. V., & Subadar, A. U. (2011). Does infrastructure matter in Tourism Development? University of Mauritius Research Journal, 5(1), 89–108. https://www.ajol.info/index.php/umrj/article/view/70731
Sharifzadeh, A., & MoradNejadi, H. (2002). Sustainable Development and Rural Tourism. Jihad, (250-251), 53. https://sid.ir/paper/431192/fa [In Persian]
Shaukti Amghani, M., Ishaghi, R., Mahri, A., Rezai, R., Shaban, A., & Femi, H. (2016). Investigating the obstacles of tourism development in the rural areas of Osko city (case study: Aghgonbad coastal village). Geographical Space, 16(53), 23-37. http://dx.doi.org/10.22111/GDIJ.2020.5472 [In Persian]
Shrivastava, U., & Kumar Dwivedi, A. (2020). Manifestations of rural entrepreneurship: The journey so far and future pathways. Management Review Quarterly, 71, 753–781. URI: http://library.ediindia.ac.in:8181/xmlui//handle/123456789/12110
Silva, L. (2021). The impact of the COVID-19 pandemic on rural tourism: A case study from Portugal. Anatolia, 33, 157–159. https://doi.org/10.1080/13032917.2021.1875015
Singh, M. (2018). Development and Assessment of Tourism in Valley of Flower National Park (Uttarakhand) India. Development, 3(1), 452–455. https://www.multidisciplinaryjournal.in/assets/archives/2018/vol3issue1/3-1-84-690
Situmorang, R., Trilaksono, T., & Japutra, A. (2019). Friend or Foe? The complex relationship between indigenous people and policymakers regarding rural tourism in Indonesia. Journal of Hospitality and Tourism Management, 39, 20–29. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2019.02.001
Smolčić, J. D., & Soldić, F. D. (2017). Satisfaction as a determinant of tourist expenditure. Current Issues in Tourism, 20(7), 691–704. https://doi.org/10.1080/13683500.2016.1175420
Sun, J., & Wang, S. (2022). Construction on evaluation system of sustainable development for rural tourism destinations based on rural revitalization strategy. Geogr. Res, 41(11), 289–306. https://doi.org/10.3390/land11122245
Tang, M., & Xu, H. (2023). Cultural integration and rural tourism development: a scoping literature review. Tourism and Hospitality, 4(1), 75-90.‏ https://doi.org/10.3390/tourhosp4010006
UNEP (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. UNEP: Nairobi, Kenya, ISBN 9789280731439.
UNWTO (2010). UNWTO Annual Report a Year of Recovery 2010. UNWTO: Madrid, Spain, 2011.
UNWTO (2022). Rural Tourism. Available online: https://www.unwto.org/rural-tourism (accessed on 5 May 2022).
Vanegas Sr, M., & Croes, R. R. (2000). Evaluation of demand: US tourist to Aruba. Annals of Tourism Research, 27(4), 946–63. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00114-0
Vitasurya, V. R. (2016). Local Wisdom for Sustainable Development of Rural Tourism, Case on Kalibiru and Lopati Village, Province of Daerah Istimewa Yogyakarta. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 216(6), 97–108. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.12.014
Wang, W., Liu, J., & Innes, J. L. (2019). Conservation equity for local communities in the process of tourism development in protected areas: A study of Jiuzhaigou Biosphere Reserve, China. World Development, 124, 104637. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104637
Xu, H., Huang, X., & Zhang, Q. (2018). Tourism development and local borders in ancient villages in China. Journal of Destination Marketing & Management, 9, 330–339. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2018.03.007
Yarihesar, A., & Bakhtar, S. (2016). Application of Alen Prescott stability Measurement model in analysis rural sustainable tourism Case study: Nir county-Ardabil province. Regional Planning, 6(22), 121-134.‏ https://doi.org/20.1001.1.22516735.1395.6.22.10.0
Zaei, M. E., & Zaei, M. E. (2013). The impacts of tourism industry on host community. European Journal of Tourism Hospitality and Research, 1(2), 12–21. https://doi.org/10.18301/rss.189
Zhuang, X., Yao, Y., Li, J. J. (2019). Sociocultural impacts of tourism on residents of world cultural heritage sites in China. Sustainability, 11, 840.