بررسی آثار اقتصادی گردشگری با استفاده از مدل داده – ستاندهٔ منطقه‌ای (مطالعهٔ موردی: باغ دولت‌آباد یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصادسنجی، دانشکدهٔ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 دانشجوی دکتری اقتصادسنجی، دانشکدهٔ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشیار گروه محیط زیست، دانشکدهٔ منابع‌ طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.22034/jtd.2023.370288.2692

چکیده

گردشگری یکی از پدیده‌های اقتصادی مهم عصر حاضر است که یکی از منابع مهم رشد اقتصادی قلمداد می‌شود. با توجه به نقش گسترش گردشگری در رونق اقتصادی و میزان تأثیر آن در هر بخش اقتصادی، در پژوهش حاضر، به برآورد میزان هزینهٔ هر گردشگر در هر بخش اقتصادی استان یزد و میزان تأثیرگذاری کوتاه‌مدت هر گردشگر ورودی به باغ در هر بخش اقتصادی استان پرداخته شده است. بدین‌منظور، برآوردها با استفاده از مدل داده – ستاندهٔ منطقه‌ای و روش سهم مکانی خاص صنعتی فلگ (SFLQ) محاسبه شد. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که اثر کل حاصل از صنعت گردشگری باغ دولت‌آباد در اقتصاد استان در 1395 برابر با ۸۱/۱۹۸۲۵۲میلیون ریال است که این مقدار شامل اثر مستقیم و غیرمستقیم هر گردشگر در تولید هر بخش اقتصادی استان است و، از 20 بخش اقتصادی، سه بخش‌ «سایر خدمات»، «صنایع محصولات غذایی، آشامیدنی و دخانیات» و «حمل‌و‌نقل» بیشترین اثر تولیدی ناشی از ورود گردشگران را به خود اختصاص داده‌ است. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، روش داده - ستانده یکی از روش‌های کارآمد برای تحلیل آثار محیط‌ زیستی و گردشگری فعالیت‌های اقتصادی است. همچنین، نتایج نشان می‌دهد، با شناسایی جایگاه و میزان اثربخشی هرکدام از جاذبه‌های گردشگری، امکان اجرای درست برنامه‌ریزی‌های مناسب فراهم خواهد شد که این امر به‌طور خودکار به توسعهٔ سایر بخش‌های این صنعت نیز منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Economic Impacts of Tourism Using the Regional Input-Output Model (Case Study: Dowlatabad Garden, Yazd, Iran)

نویسندگان [English]

  • Farnaz Dehghan Benadkuki 1
  • Elham Operajuneghani 2
  • Gholamhosein Moradi 3
1 PhD student in Econometrics, Faculty of Economics, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran.
2 PhD student in Econometrics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources and Desertology, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Nowadays, tourism, as a critical source of economic growth, is one of the most important economic activities. Regarding tourism extension role in economic prosperity and the extent of its impact on each economic sector, the cost of each tourist in each economic sector of Yazd province and the short-term impact of each tourist entering the Dowlatabad Garden on each sector were estimated. The estimations were calculated using the regional output-data model and Industry-Specific FLQ Method (SFLQ). The results of the study indicated that the total effect of the tourism industry in Dowlatabad Garden on the economy of the Yazd province was equal to 198252.81 million Rials in 2016, which includes the "direct" and "indirect" effect of each tourist on the production of each economic sector. From 20 studied economic sectors, three sectors, including "other services", "food, beverage and tobacco industries" and "transportation" have the most production effect due to tourists' entrance. Regarding the results of this study, the input-output method is one of the effective methods for analyzing the environmental and tourism impact of economic activities. Also, the results indicated it would be possible to implement proper planning by identifying the location and effectiveness of each tourist attraction, which will automatically lead to the development of other sectors of this industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Economics
  • Environmental Economics
  • Tourism
  • Industry-Specific FLQ Method (SFLQ)
برزگر، صادق، حیدری، محمدتقی، رسولی، محمد و رحمتی، پروین (1401). تبیین وفاداری گردشگری استان زنجان با رویکرد آینده‌نگاری. فصلنامهٔ برنامه‌ریزی و توسعهٔ گردشگری، 11(40)، ۱۵۹-۱۳۳. https://doi.org/10.22080/JTPD.2022.22019.3586
بزازان، فاطمه و آزاددانا، فهیمه (1397). اثرات اقتصادی ورود گردشگران داخلی به قم (رویکرد داده - ستانده دو منطقه‌ای). مجلهٔ برنامه‌ریزی و توسعهٔ گردشگری، 7(25)، ۷-۲۴. https://doi.org/10.22080/JTPD.2018.1997
بزازان، فاطمه، اسماعیلی، مهناز و فارسی، فرشته (1399). اثرات اقتصادی ورود گردشگران داخلی به استان خراسان رضوی. فصلنامهٔ علمی پژوهش‌های اقتصادی، 20(76)، ۵۵-۸۰. https://doi.org/10.22054/joer.2020.11900
دهقان بنادکوکی، فرناز، نصراللهی، زهرا و بزازان، فاطمه (1400). سنجش ردپای انرژی‌های فسیلی در بخش‌های اقتصادی استان یزد با رویکرد داده - ستانده. سیاست‌گذاری اقتصادی، 13(25)، ۳۴۴-۳۱۷. https://doi.org/10.22034/EPJ.2021.15838.2165
دهقان بنادکوکی، فرناز، اپرا جونقانی، الهام، نصراللهی، زهرا و زارعی، مهران (1400). سنجش روابط بین‌بخشی آب و انرژی در دو منطقهٔ اصفهان و یزد براساس رویکرد داده – ستاندهٔ دومنطقه‌ای. فصلنامهٔ اقتصاد و تجارت نوین، 16(4)، ۹۵-۱۲۹. https://doi.org/10.30465/JNET.2022.38898.1807
سازمان میراث فرهنگی استان یزد (1401). سازمان میراث فرهنگی ایران.
سازمان هواشناسی استان یزد (1399). سازمان هواشناسی ایران.
کروبی، مهدی، حسنی، الیکا و کوچکی، زهرا (1400). تحلیل محتوای مقالات منتشرشده با محوریت موضوع همه‌گیری ویروس کرونا و گردشگری (موردمطالعه: پنج نشریهٔ اول گردشگری جهان). نشریهٔ گردشگری و اوقات فراغت، 6(11)، ۷۷-۸۹. https://doi.org/10.22133/TLJ.2021.139383
مسائلی، ارشک، رضائی، ناصر، خه‌بات، درفشی و باسخا، مهدی (1400). اثرات همه‌گیری کرونا بر اشتغال نیروی کار در صنایع مرتبط با گردشگری ایران. مطالعات گردشگری، 16(56) 308-279. https://doi.org/10.22054/tms.2021.59352.2512
Barzegar, S., heydari, M., & rasouli, M. (2022). Explaining the loyalty of tourism in Zanjan province with a futuristic approach. Journal of Tourism Planning and Development, 11(40), 133-159. https://doi.org/10.22080/JTPD.2022.22019.3586 [In Persian]
Bazzazan, F., & Azaddana, F. (2018). The Economic Impact of Domestic Tourism Qom (Two Regional Input-Output Approach). Journal of Tourism Planning and Development, 7(25), 8-24. https://doi.org/10.22080/JTPD.2018.1997 [In Persian]
Bazzazan, F., Smaeili, M., & Farsi, F. (2020). Economic Impact of Domestic Tourists on Khorasan Razavi Province. Economics Research, 20(76), 55-80. https://doi.org/10.22054/joer.2020.11900 [In Persian]
Dehghan Banadkuki, F., Nasrollahi, Z., Bazzazan, F. (2021). Evaluating the energy footprint of Yazd Province: A regional input–output analysis approach. The Journal of Economic Policy, 13(25), 317-344. https://doi.org/10.22034/EPJ.2021.15838.2165 [In Persian]
Dehghan Banakuki, F., Opera Jounaghani, E., Nasrollahi, Z., & Zarei, M. (2022). Evaluating the energy-water nexus in the economic sectors of Isfahan and Yazd based on two regional input - output analysis. New Economy and Trade, 16(4), 95-129. https://doi.org/10.30465/JNET.2022.38898.1807 [In Persian]
Flegg, A. T., & Tohmo, T. (2013). Regional input–output tables and the FLQ formula: a case study of Finland. Regional Studies, 47(5), 703-721. https://doi.org/10.1080/00343404.2011.592138
Gasparino, U., Bellini, E., Del Corpo, B., & Malizia, W. (2008). Measuring the Impact of Tourism Upon Urban Economies: A Review of Literature. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1158400
Handayani, F., & Rosy, T. (2022). Tourism for Economic Recovery in Central Kalimantan: Simulation using Input-Output Table. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 5(1), 1-7.‏ https://doi.org/10.33701/jkp.v5i1.2407
Huang, Q., & Zhang, W. (2022). Economic Performance Evaluation of Tourism in Pearl River Delta Based on AHP Model. Mathematical Problems in Engineering, 2022. https://doi.org/10.1155/2022/1328291
Iranian Cultural Heritage (ICH) (2022). Tourism and Handicrafts Organization. [In Persian]
Karoubi, M., Hasani, E., & Kuchaki, Z. (2021). Content Analysis of Published Articles Focusing on the Topic of Coronavirus Epidemic and Tourism Case Study: The Top Five Tourism Magazines in the World. Tourism and Leisure Time, 6(11), 77-89. https://doi.org/10.22133/TLJ.2021.139383 [In Persian]
Kowalewksi, J. (2015). Regionalization of National Input–Output Tables: Empirical Evidence on the Use of the FLQ Formula. Regional Studies, 49(2), 240-250. https://doi.org/10.1080/00343404.2013.766318
Kronenberg, K., Fuchs, M., & Lexhagen, M. (2018). A multi-period perspective on tourism’s economic contribution–a regional input-output analysis for Sweden. Tourism Review, 73(12018), 94-110. https://doi.org/10.1108/TR-03-2017-0044
Masaeli, A., Rezaei, N., Derafshi, K., & Basakha, M. (2021). Effects of Corona Epidemic on Labor Employment in Iran's Tourism-Related Industries. Tourism Management Studies, 16(56), 279-308. https://doi.org/10.22054/tms.2021.59352.2512 [In Persian]
Meteorological Organization of Yazd Province (MOYP) (2020). Iranian Meteorological Organization. [In Persian]
Mazumder, M. N. H., Ahmed, E. M., & Al-Amin, A. Q. (2009). Does Tourism Contribute Significantly to the Malaysian Economy? Multiplier Analysis Using I-O Technique. International Journal of Business and Management, 4(7), 146-159. https://doi.org/10.5539/ijbm.v4n7p146
Ribeiro, L. C. D. S., & Da Motta, G. P. (2012). Enter sectoral impacts of tourism in the state of Sergipe: An Enter-regional Approach. 20th International InputOutput Conference and the 2nd Edition of the International School of Input-Output Analysis, Bratislava, Slovakia.
Torres-Pruñonosa, J., Raya, J. M., Crespo-Sogas, P., & Mur-Gimeno, E. (2022). The economic and social value of spa tourism: The case of balneotherapy in Maresme, Spain. Plos One, 17(1), e0262428. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262428
Xia, B., Dong, S., Li, Z., Zhao, M., Sun, D., Zhang, W., & Li, Y. (2022). Eco-Efficiency and Its Drivers in Tourism Sectors with Respect to Carbon Emissions from the Supply Chain: An Integrated EEIO and DEA Approach. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(11), 6951.‏ https://doi.org/10.3390/ijerph19116951
Zaman, G., Vasile, V., Surugiu, M., & Surugiu, C. (2010). Tourism and economic development in Romania: input-output analysis perspective. Romanian Journal of Economics, 31(2), 40.‏