بررسی اثرات اقتصادی گردشگری با استفاده از مدل داده - ستانده منطقه‌ای (مطالعه موردی: باغ دولت آباد یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع‌طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.22034/jtd.2023.370288.2692

چکیده

گردشگری یکی از پدیده‌های اقتصادی مهم عصر حاضر است که به‌عنوان یکی از منابع مهم رشد اقتصادی قلمداد می‌شود. با توجه به نقش گسترش گردشگری در رونق اقتصادی و میزان تأثیر آن بر هر بخش اقتصادی، در پژوهش حاضر به برآورد میزان هزینه هر گردشگر در هر بخش اقتصادی استان یزد و میزان تأثیرگذاری کوتاه‌مدت هر گردشگر ورودی به باغ، بر هر بخش اقتصادی استان پرداخته شده است. بدین منظور برآوردها با استفاده از مدل داده - ستانده منطقه‌ای و روش سهم مکانی خاص صنعتی فلگ (SFLQ) محاسبه شد. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که اثر کل حاصل از صنعت گردشگری باغ دولت‌آباد بر اقتصاد استان در سال 1395 برابر با 198252/81 میلیون ریال است که این مقدار شامل اثر مستقیم و غیرمستقیم هر گردشگر بر تولید هر بخش اقتصادی استان است و از 20 بخش اقتصادی، سه بخش‌ «سایر خدمات»، «صنایع محصولات غذایی، آشامیدنی و دخانیات» و «حمل و نقل» بیشترین اثر تولیدی ناشی از ورود گردشگران را به خود اختصاص داده‌ است. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، روش داده - ستانده یکی از روش‌های کارا برای تحلیل آثار محیط‌زیستی و گردشگری فعالیت‌های اقتصادی است. همچنین نتایج بیانگر آن است که با شناسایی جایگاه و میزان اثر بخشی هر کدام از جاذبه‌های گردشگری، امکان اجرای درست برنامه‌ریزی‌های مناسب فراهم خواهد شد که این امر به طور خودکار منجر به توسعه سایر بخش‌های این صنعت نیز خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the economic impacts of tourism using the regional input-output model (Case study: Dowlatabad Garden, Yazd, Iran)

نویسندگان [English]

  • Farnaz Dehghan Benadkuki 1
  • Elham Operajuneghani 1
  • Gholamhosein Moradi 2
1 Department of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
2 Department of Environmental Sciences, School of Natural Resources & Desert Studies, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Nowadays, tourism, as a critical source of economic growth, is one of the most important economic activities. Regarding tourism extension role in economic prosperity and the extent of its impact on each economic sector, the cost of each tourist in each economic sector of Yazd province and the short-term impact of each tourist entering the Dowlatabad Garden on each sector were estimated. The estimations were calculated using the regional output-data model and Industry-Specific FLQ Method (SFLQ). The results of the study indicated that the total effect of the tourism industry in Dowlatabad Garden on the economy of the Yazd province was equal to 198252.81 million Rials in 2016, which includes the "direct" and "indirect" effect of each tourist on the production of each economic sector. From 20 studied economic sectors, three sectors, including "other services", "food, beverage and tobacco industries" and "transportation" have the most production effect due to tourists' entrance. Regarding the results of this study, the input-output method is one of the effective methods for analyzing the environmental and tourism impact of economic activities. Also, the results indicated it would be possible to implement proper planning by identifying the location and effectiveness of each tourist attraction, which will automatically lead to the development of other sectors of this industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Economics
  • Environmental Economics
  • Tourism
  • Industry-Specific FLQ Method (SFLQ)