بررسی قصد استفاده از واقعیت افزوده در برنامه‏های تلفن‏های همراه در گردشگری مبتنی بر ‌نظریهٔ یکپارچه پذیرش و استفاده از فنّاوری (UTAUT)، نگرش و دانش فنّاورانه دربارهٔ واقعیت افزوده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/jtd.2023.390064.2753

چکیده

امروزه واقعیت افزوده از عوامل مهم به‏کارگرفته‌شده در صنعت گردشگری است. در جهان، صنعت گردشگری از واقعیت افزوده برای جذب کاربران به جاذبه‏های گردشگری استفاده می‏کند. درواقع، قصد استفاده از واقعیت افزوده در تلفن‏های همراه در صنعت گردشگری به میزان دانش افراد و نگرش کاربران و همچنین پذیرش و استفاده از فنّاوری بستگی دارد. در ایران، هنوز این برنامه‏ها نتوانسته‌اند جایگاه خود را پیدا کنند و کاربرد چندانی ندارند. همچنین، ایران به‌منزلهٔ مقصد گردشگری دارای کاستی‏هایی در زمینهٔ معرفی و برندسازی مقصد است. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ‌نظریهٔ یکپارچهٔ پذیرش و استفاده از فنّاوری و همچنین نگرش و دانش فنّاورانه در ‌قصد استفاده از واقعیت افزودهٔ در برنامه‏های تلفن‏‏های همراه در گردشگری است. جامعهٔ آماری پژوهش حاضر را کاربران برنامه‏های واقعیت افزودهٔ تلفن‏های همراه در صنعت گردشگری ایران تشکیل داده‏اند که تعدادشان نامحدود است. نمونه‏گیری به روش غیراحتمالی دردسترس انجام شده و حجم نمونه نیز طبق فرمول کلاین به ‏دست آمده است که برابر با 216 نفر است. ابزار گردآوری داده‏ها پرسش‌نامهٔ آنلاین است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‏ها از آزمون معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که دو عامل (انتظار از عملکرد و انتظار از تلاش) از چهار عامل اصلی ‌نظریهٔ پذیرش فنّاوری تأثیر مثبت و معنادار و دو عامل نیز (نفوذ اجتماعی و شرایط تسهیل‏کننده) تأثیر منفی در قصد استفاده از برنامه‏های واقعیت افزودهٔ تلفن همراه داشته‏اند. از طرفی، تأثیر نگرش به واقعیت افزوده و دانش کافی دربارهٔ آن تأثیر مثبت و معناداری در قصد استفاده از برنامه‏های واقعیت افزودهٔ تلفن همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating The Factors Of Augmented Reality Of Mobile Phone Applications In Tourism Based On The Unified Theory Of Acceptance And The Use Of Technology (UTAUT) And The Attitude Of Using Augmented Reality And Technological Knowledge

نویسندگان [English]

  • Payam Partovinia 1
  • Soheila Khoddami 2
1 MA, Business Administration, Department of Business Administration, Kharazmi University, Tehran. Iran.
2 Associate Professor, Department of Business Administration, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, augmented reality is one of the critical factors used in the tourism industry. In the world, the tourism industry uses augmented reality to attract users to tourist attractions. The intention to use augmented reality in mobile phones in the tourism industry depends on people's knowledge level, the users' attitudes, and the acceptance and use of technology. In Iran, the maturity of the application of these programs is at a low level, and Iran, as a tourist destination, needs to improve in introducing and branding the destination. Therefore, the research aims to investigate the impact of the integrated theory of technology acceptance and use, as well as the attitude and technological knowledge to use tourism augmented reality programs on mobile phones. The present research is based on a statistical population consisting of Iranian users of mobile augmented reality tourism applications, the size of which is Unlimited. The sample was taken using non-probability sampling and the sample size was determined using the Kline formula, resulting in a sample size of 216 individuals. The data collection tool is a questionnaire. A structural equation test was used to analyze the data. The results of the research showed that two factors (expectation of performance and expectation of effort) from the four main factors of technology acceptance theory have a positive and meaningful effect, and two factors (social influence and facilitating conditions) have a negative effect on the intention to use the program. have mobile phone augmented reality. On the other hand, the effect of knowledge and attitude towards augmented reality positively and significantly affects the intention to use mobile phone augmented reality programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Augmented reality
  • Mobile phone applications in tourism
  • UTAUT
  • Attitude
  • Technological knowledge
ساعدی، طاهره، خرازی آذر، زهرا و مظفری، افسانه (۱۴۰۰). کاربرد فنّاوری واقعیت افزوده در راهبردهای ارتباطی ایران. راهبرد اجتماعی فرهنگی، 10(2)، 259-285. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517081.1400.10.2.2.4
شیرمحمدی، یزدان، نادعلی‌پور، زهرا و مختار جوزانی، مریم (۱۴۰۰). تأثیر استفاده از واقعیت مجازی در عصر کرونا بر افزایش تعداد گردشگران بین‌المللی در دورۀ پساکرونا. گردشگری و توسعه، 10(2)، ۴۱-۵۴. https://doi.org/10.22034/jtd.2020.253712.2153
ماه‌آورپور، نسرین، سجادیان، فاطمه و حقیقی نسب، منیژه (1397). استخراج قوانین حاکم بر قصد استفادهٔ کاربران ایرانی از اپلیکیشن‌های گردشگری موبایل با استفاده از عوامل فردی مبتنی بر تئوری مجموعهٔ راف. گردشگری و توسعه، 7(۴)، ۹۹-۸۳. https://doi.org/10.22034/jtd.2018.104061.1221
محمدی، سارا، درزیان عزیزی، عبدالهادی و هادیان‌فر، نیلوفر (۱۴۰۱). تأثیر بازاریابی تلفن همراه در نیات رفتاری گردشگران: تحلیل نقش ارزش ویژهٔ برند مقصد گردشگری. گردشگری و توسعه، 11(2)، 231-۲۴۷. https://doi.org/10.22034/jtd.2021.288073.2357
هادیانفر، نیلوفر و درزیان ‌عزیزی، عبدالهادی (۱۴۰۰). تکنولوژی واقعیت مجازی در بازاریابی مقاصد گردشگری. مدیریت بازرگانی، 13(3)، 721-۷۴۳. https://doi.org/10.22059/JIBM.2021.322788.4110
Ahmed, M., Everatt, J., Fox-Turnbull, W., & Alkhezzi, F. (2023). Systematic Review of Literature for Smartphones Technology Acceptance Using Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Model (UTAUT). Social Networking, 12, 29-44. https://doi.org/10.4236/sn.2023.122002
Alalwan, A. A., Dwivedi, Y. K., & Rana, N. P. (2017). Factors influencing adoption of mobile banking by Jordanian bank customers: Extending UTAUT2 with trust. International Journal of Information Management, 37(3), 99-110. ‏https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2017.01.002
Alam, S. S., Susmit, S., Lin, C. Y., Masukujjaman, M., & Ho, Y. H. (2021). Factors affecting augmented reality adoption in the retail industry. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(2), 142. https://doi.org/10.3390/joitmc7020142
Almaiah, M. A., Alamri, M. M., & Al-Rahmi, W. (2019). Applying the UTAUT model to explain the students’ acceptance of mobile learning system in higher education. IEEE Access, 7, 174673-174686.‏ https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2957206
Al-Mamary, Y. H. S. (2022). Understanding the use of learning management systems by undergraduate university students using the UTAUT model: Credible evidence from Saudi Arabia. International Journal of Information Management Data Insights, 2(2), 100092. https://doi.org/10.1016/j.jjimei.2022.100092
Al-Saedi, K., Al-Emran, M., Ramayah, T., & Abusham, E. (2020). Developing a general extended UTAUT model for M-payment adoption. Technology in Society, 62, 101293.‏ https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101293
Altalhi, M. (2021). Toward a model for acceptance of MOOCs in higher education: the modified UTAUT model for Saudi Arabia. Education and Information Technologies, 26, 1589–1605. https://doi.org/10.1007/s10639-020-10317-x
Antunes, A., & Amaro, S. (2016). Pilgrims’ acceptance of a mobile app for the Camino de Santiago. In Information and Communication Technologies in Tourism 2016: Proceedings of the International Conference in Bilbao, Spain, February 2-5, 2016 (pp. 509-521). https://doi.org/10.1007/978-3-319-28231-2_37
Arain, A. A., Hussain, Z., Rizvi, W. H., & Vighio, M. S. (2019). Extending UTAUT2 toward acceptance of mobile learning in the context of higher education. Universal Access in the Information Society, 18, 659-673. https://doi.org/10.1007/s10209-019-00685-8
Buhalis, D., Leung, D., & Law Rob, L. R. (2011). eTourism: critical information and communication technologies for tourism destinations. In Destination marketing and management: Theories and applications (pp. 205-224). Wallingford UK: CABI.‏ https://doi.org/10.1079/9781845937621.0205
Chang, H. H., & Wang, I. C. (2008). An investigation of user communication behavior in computer mediated environments. Computers in Human Behavior, 24(5), 2336-2356.‏ https://doi.org/10.1016/j.chb.2008.01.001
Crook, C. W., & Kumar, R. L. (1998). Electronic data interchange: a multi-industry investigation using grounded theory. Information & Management, 34(2), 75-89.‏ https://doi.org/10.1016/S0378-7206(98)00040-8
Gharaibeh, M. K., Gharaibeh, N. K., Khan, M. A., Abu-ain, W. A. K., & Alqudah, M. K. (2021). Intention to use mobile augmented reality in the tourism sector. Computer Systems Science and Engineering, 37(2), 187-202. https://doi.org/10.32604/csse.2021.014902
Gharaibeh, N., Gharaibeh, M. K., Gharaibeh, O., & Bdour, W. (2020). Exploring intention to adopt mobile commerce: Integrating UTAUT2 with social media. International Journal of Scientific and Technology Research, 9(3), 3826-3833.‏ https://www.researchgate.net/journal/International-Journal-of-Scientific-Technology-Research-2277-8616
Hadianfar, N., & Darzian Azizi, A. (2021). Virtual Reality Technology in Tourism Destination Marketing. Journal of Business Management, 13(3), 721-743. https://doi.org/10.22059/jibm.2021.322788.4110 ]In Persian[
Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European Business Review, 31(1), 2-24.‏  https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203
Huang, Y. C., Backman, S. J., Chang, L. L., Backman, K. F., & McGuire, F. A. (2013). Experiencing student learning and tourism training in a 3D virtual world: An exploratory study. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 13, 190-201.‏ https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2013.09.007
Jung, T. H., Lee, H., Chung, N., & tom Dieck, M. C. (2018). Cross-cultural differences in adopting mobile augmented reality at cultural heritage tourism sites. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(3), 1621-1645. https://doi.org/10.1108/IJCHM-02-2017-0084
Karjaluoto, H., & Leppäniemi, M. (2013). Social identity for teenagers: Understanding behavioral intention to participate in virtual world environment. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 8(1), 1-16.‏ https://doi.org/10.4067/S0718-18762013000100002
Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). Guilford Press.
Kraut, R. E., Rice, R. E., Cool, C., & Fish, R. S. (1998). Varieties of social influence: The role of utility and norms in the success of a new communication medium. Organization Science, 9(4), 437-453.‏  https://doi.org/10.1287/orsc.9.4.437
Lin, H. F., & Lin, S. M. (2008). Determinants of e-business diffusion: A test of the technology diffusion perspective. Technovation, 28(3), 135-145.‏ https://doi.org/10.1016/j.technovation.2007.10.003
Mahavarpour, N., Sajadian, F., & Haghighinasab, M. (2019). Extracting the rules governing the behavioral intentions of Iranian users of Mobile Tourism Applications using individual factors based on the Rough Set theory. Journal of Tourism and Development, 7(4), 83-99. https://doi.org/10.22034/jtd.2018.104061.1221 ]In Persian[
Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.‏ https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x
Mohammadi, S., Darzian Azizi, A., & Hadianfar, N. (2022). Impact of Mobile Marketing On Tourists' Behavioral Intentions: Explanation The Role of Tourism Destination Brand Equity. Journal of Tourism and Development, 11(2), 231-247. https://doi.org/10.22034/jtd.2021.288073.2357 ]In Persian[
Neuhofer, B., Buhalis, D., & Ladkin, A. (2015). Technology as a Catalyst of Change: Enablers and Barriers of the Tourist Experience and Their Consequences. In: Tussyadiah, I., Inversini, A. (eds) Information and Communication Technologies in Tourism 2015. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-14343-9_57
Ng, C. C., & Ramasamy, C. (2018). Augmented reality marketing in Malaysia—future scenarios. Social Sciences, 7(11), 224.‏ https://doi.org/10.3390/socsci7110224
Nolder, C. J., & Kadous, K. (2018). Grounding the professional skepticism construct in mindset and attitude theory: A way forward. Accounting, Organizations and Society, 67, 1-14.‏ https://doi.org/10.1016/j.aos.2018.03.010
Palau-Saumell, R., Forgas-Coll, S., Sánchez-García, J., & Robres, E. (2019). User acceptance of mobile apps for restaurants: An expanded and extended UTAUT-2. Sustainability, 11(4), 1210.‏ https://doi.org/10.3390/su11041210
Paulo, M. M., Rita, P., Oliveira, T., & Moro, S. (2018). Understanding mobile augmented reality adoption in a consumer context. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 9(2), 142-157.‏ https://doi.org/10.1108/JHTT-01-2017-0006
Pinto, A. S., Abreu, A., Costa, E., & Paiva, J. (2022a). Augmented reality for a new reality: using UTAUT-3 to assess the adoption of mobile augmented reality in tourism (MART). Journal of Information Systems Engineering and Management, 7(2), 14550. https://doi.org/10.55267/iadt.07.12012
Pinto, A. S., Abreu, A., Costa, E., & Paiva, J. (2022b). Using UTAUT-3 to Understand the Adoption of Mobile Augmented Reality in Tourism (MART). In: Carvalho, J.V.d., Liberato, P., Peña, A. (eds) Advances in Tourism, Technology and Systems. Smart Innovation, Systems and Technologies, Vol. 284. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-9701-2_30
Puriwat, W., & Tripopsakul, S. (2021). Explaining social media adoption for a business purpose: an application of the UTAUT model. Sustainability, 13(4), 2082.‏ https://doi.org/10.3390/su13042082
Purwanto, E., & Loisa, J. (2020). The intention and use behaviour of the mobile banking system in Indonesia: UTAUT Model. Technology Reports of Kansai University, 62(06), 2757-2767.‏ https://www.researchgate.net/publication/343230847_The_Intention_and_Use_Behaviour_of_the_Mobile_Banking_System_in_indonesia_UTAUT_Model
Saedi, T., Kharazi Azar, Z., & Mozafari, A. (2021). Application of Augmented Reality Technology in Iran’s Communication Strategies. Socio-Cultural Strategy, 10(2), 259-285. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517081.1400.10.2.2.4 ]In Persian[
Seth, H., Talwar, S., Bhatia, A., Saxena, A., & Dhir, A. (2020). Consumer resistance and inertia of retail investors: Development of the resistance adoption inertia continuance (RAIC) framework. Journal of Retailing and Consumer Services, 55, 102071.‏ https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102071
Sharma, A., Sharma, A., Singh, R. K., & Bhatia, T. (2023). Blockchain adoption in agri-food supply chain management: an empirical study of the main drivers using extended UTAUT. Business Process Management Journal, 29(3), 737-756. https://doi.org/10.1108/BPMJ-10-2022-0543
Shen, S., Xu, K., Sotiriadis, M., & Wang, Y. (2022). Exploring the factors influencing the adoption and usage of Augmented Reality and Virtual Reality applications in tourism education within the context of COVID-19 pandemic. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 30, 100373.‏ https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2022.100373
Shirmohammadi, Y., Nadalipour, Z., & Mukhtar Jozani, M. (2021). The effect of using virtual reality in the Corona era on increasing the number of international tourists-in the post-Corona era. Journal of Tourism and Development, 10(2), 41-54. https://doi.org/10.22034/jtd.2020.253712.2153 ]In Persian[
Siyal, A. W., Chen, H., Chen, G., Memon, M. M., & Binte, Z. (2021). Structural equation modeling and artificial neural networks approach to predict continued use of mobile taxi booking apps: the mediating role of hedonic motivation. Data Technologies and Applications, 55(3), 372-399. https://doi.org/10.1108/DTA-03-2020-0066
Tiwari, A., Singh, R., Mathur, S., & Pande, S. (2023). A modified UTAUT framework to predict students' intention to adopt online learning: moderating role of openness to change. International Journal of Information and Learning Technology, 40(2), 130-147. https://doi.org/10.1108/IJILT-04-2022-0093
Venkatesh, V., Thong, J. Y., & Xu, X. (2012). Consumer acceptance and use of information technology: extending the unified theory of acceptance and use of technology. MIS quarterly, 157-178.‏ https://doi.org/10.2307/41410412
Vvan den Berg, J., & Van der Lingen, E. (2019). An empirical study of the factors affecting the adoption of mobile enterprise applications. South African Journal of Industrial Engineering, 30(1), 124-146.‏ https://hdl.handle.net/10520/EJC-15ff13b32b
Wu, S. T., Chiu, C. H., & Chen, Y. S. (2020). The influences of innovative technological introduction on interpretive experiences of exhibition: A discussion on the intention to use augmented reality. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 25(6), 662-677.‏ https://doi.org/10.1080/10941665.2020.1752754
Yadav, R., & Pathak, G. S. (2017). Determinants of consumers' green purchase behavior in a developing nation: Applying and extending the theory of planned behavior. Ecological Economics, 134, 114-122.‏ https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.12.019
‏Ye, B. H., Ye, H., & Law, R. (2020). Systematic review of smart tourism research. Sustainability, 12(8), 3401. https://doi.org/10.3390/su12083401