بررسی قصد استفاده از واقعیت افزوده در برنامه‏ های تلفن ‏های همراه در گردشگری مبتنی بر نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از تکنولوژی (UTAUT)، نگرش و دانش فناورانه از واقعیت افزوده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه خوارزمی، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی

10.22034/jtd.2023.390064.2753

چکیده

امروزه واقعیت افزوده یکی از عوامل مهم به ‏کار گرفته شده در صنعت گردشگری است. در جهان، صنعت گردشگری از واقعیت افزوده جهت جذب کردن کاربران به جاذبه ‏های گردشگری استفاده می‏ شود. در واقع قصد استفاده از واقعیت افزوده در تلفن‏های همراه در صنعت گردشگری به میزان دانش افراد و نگرش کاربران و همچنین پذیرش و استفاده از فن‏آوری بستگی دارد. در ایران بلوغ کاربرد این برنامه‏ ها در سطح بالایی قرار ندارد. از این رو هدف پژوهش بررسی تاثیر نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از تکنولوژی، همچنین نگرش و دانش فناورانه به قصد استفاده از برنامه ‏های واقعیت افزوده گردشگری در تلفن‏‏های همراه است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کاربران برنامه‏ های واقعیت افزوده گردشگری تلفن‏های همراه در ایران تشکیل داده‏اند که این مقدار نامحدود است. نمونه ‏گیری به روش غیر احتمالی در دسترس انجام شده و حجم نمونه نیز طبق فرمول کلاین به ‏دست آمده که این مقدار برابر است 216 نفر. ابزار گردآوری داده‏ها پرسشنامه آنلاین است. برای تجزیه و تحلیل داده ‏ها از آزمون معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که دو عامل (انتظار از عملکرد و انتظار از تلاش) از چهار عامل اصلی نظریه پذیرش فن‏آوری تاثیر مثبت و معنادار، و دو عامل نیز (نفوذ اجتماعی و شرایط تسهیل‏ کننده) تاثیر منفی بر قصد استفاده از برنامه‏های واقعیت افزوده تلفن همراه داشته‏ اند. از طرفی تاثیر دانش و نگرش نسبت به واقعیت افزوده تاثیر مثبت و معناداری بر قصد استفاده از برنامه‏ های واقعیت افزوده تلفن همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the intention to use augmented reality in mobile phone applications in tourism based on the integrated theory of acceptance and use of technology (UTAUT), attitude and technological knowledge of augmented reality.

نویسندگان [English]

  • Payam Partovinia 1
  • Soheila Khoddami 2
1 MA, Business Administration, Department of Business Administration, Kharazmi University, Iran
2 Associate professor, business Management department, kharazmi university
چکیده [English]

Today, augmented reality is one of the critical factors used in the tourism industry. In the world, the tourism industry uses augmented reality to attract users to tourist attractions. The intention to use augmented reality in mobile phones in the tourism industry depends on people's knowledge level, the users' attitudes, and the acceptance and use of technology. In Iran, maturity of the application of these programs is at a low level, and Iran.Therefore, the research aims to investigate the impact of the integrated theory of technology acceptance and use, as well as the attitude and technological knowledge to use tourism augmented reality programs on mobile phones. The present research is based on a statistical population consisting of Iranian users of mobile augmented reality tourism applications, the size of which is Unlimited. The sample was taken using non-probability sampling and the sample size was determined using the Kline formula, resulting in a sample size of 216 individuals. The data collection tool is a questionnaire. A structural equation test was used to analyze the data. The results of the research showed that two factors (expectation of performance and expectation of effort) from the four main factors of technology acceptance theory have a positive and meaningful effect, and two factors (social influence and facilitating conditions) have a negative effect on the intention to use the program. have mobile phone augmented reality. The effect of knowledge and attitude towards augmented reality positively and significantly affects the intention to use mobile phone augmented reality apps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Augmented reality
  • Mobile phone applications in tourism
  • UTAUT
  • Attitude
  • Technological knowledge