استفاده از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا مبتنی بر داده‌های بزرگ برای ایجاد دانش و تصمیم‌گیری منطقی بازاریابی B2B برای بهبود عملکرد دفاتر خدمات مسافرتی هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور، گروه مدیریت بازرگانی، تهران، ایران

2 دانشجو دکتری دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

10.22034/jtd.2023.389389.2754

چکیده

با جهانی‌شدن بازار شرکت‌ها تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از فرآیندهای مختلف، عملکرد خود را بهبود بخشند. پیشرفت فن‌آوری داده‌های بزرگ موجب شده شرکت‌های بازاریابی حجم زیادی از داده‌های مربوط به مشتریان خود را نگهداری نمایند. ازاین‌رو، شناخت بیشتر مشتریان توسط فن‌آوری اطلاعات داده‌های بزرگ و به‌کارگیری نرم‌افزارهای پیچیده‌ آماری برای تحلیل نیازهای گردشگران در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر، بررسی به‌کارگیری استراتژی تجزیه‌وتحلیل داده‌های بزرگ، اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی جهت بهبود عملکرد شرکت است. پژوهش حاضر از نوع کمی و از لحاظ گردآوری داده‌ها پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های گردشگری و مسافرتی مبتنی بر وب می‌باشند که تعداد 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به صورت در دسترس انتخاب شدند. روایی پژوهش عوامل به تأیید خبرگان رسید و به منظور تأیید پایایی پژوهش از آلفای کرونباخ بهره گرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان داد، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا بر ایجاد دانش مشتری و دانش کاربر اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین ایجاد دانش مشتری، دانش کاربر از بازار خارجی بر تصمیم‌گیری منطقی بازاریابی و تصمیم‌گیری منطقی بازاریابی اثر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using artificial intelligence and big data-driven IoT to generate knowledge and make rational B2B marketing decisions to improve the performance of smart travel service bureaus.

نویسندگان [English]

  • Yazdan Shirmohammadi 1
  • Anahita Mohammadi 2
1 Associate Professor, Payame Noor University, Department of Business Management, Tehran, Iran
2 P.h.d student of Science and Culture University, Tehran, Iran
چکیده [English]

With the globalization of the market, companies try to improve their performance by using different processes. The advancement of big data technology has caused marketing companies to store a large amount of data about their customers. Therefore, better understanding of customers by big data information technology and the use of complex statistical software to analyze the needs of tourists has been considered in recent decades. Therefore, the aim of this research is to investigate the use of big data analysis strategy, Internet of Things and artificial intelligence to improve the company's performance. The current research is quantitative in terms of data collection and survey. The statistical population of the research is web-based tourism and travel companies, 384 of whom were selected using Cochran's formula and available. The validity of the research factors was confirmed by experts and Cronbach's alpha was used to confirm the reliability of the research. The findings of the research showed that artificial intelligence and the Internet of Things have a positive and significant effect on the creation of customer knowledge and user knowledge. Also, the creation of customer knowledge, user knowledge of the foreign market has a positive and significant effect on the rational decision making of marketing and the rational decision making of marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Intelligence
  • Big Data
  • Internet of Things
  • Marketing
  • Tourism