آثار اقتصادی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا در صادرات صنعت گردشگری ایران مبتنی بر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدهٔ اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد، دانشکدهٔ اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانش‌آموختهٔ کارشناسی ارشد، دانشکدهٔ اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22034/jtd.2023.320314.2537

چکیده

طبق آمارهای بین‌المللی، شیوع ویروس کرونا موجب کاهش 70درصدی گردشگری بین‌المللی شده است. لذا، مقالهٔ حاضر در پی پاسخ‌گویی به این سؤال اساسی است که شیوع بیماری کرونا از کانال گردشگری ورودی چه تأثیری در تولید بخش‌های اقتصادی و توزیع درآمد نهادی در ایران داشته است. برای این منظور، با استفاده از رویکرد تحلیل مسیر ساختاری و ماتریس حسابداری اجتماعی 1395 کشور ایران در قالب 110 فعالیت اقتصادی و 22 نهاد (مشتمل بر 10 دهک درآمدی خانوارهای شهری و روستایی، شرکت‌ها و دولت)، اثر کاهش مخارج گردشگری ورودی خارجی در تولید و تغییر توزیع درآمد نهادی محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد، در پی بروز شوک کرونا، کاهش درآمد ناشی از افت گردشگری ورودی به کاهش تولید کل کشور منجر شده است و بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، حمل‌ونقل، تأمین جا، فعالیت‌های خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی‌ها و ساخت محصولات غذایی، به‌ترتیب با سهم‌های 6/16، 6/11، 5/10، 3/9 و 1/6درصدی، بیشترین سهم را از کاهش تولید کل کشور به خود اختصاص داده‌اند. همچنین، نتایج حاصل از رویکرد تحلیل مسیر ساختاری نشان می‌دهد که بین عوامل تولید، درآمد مختلط مسیر اصلی و مهم اثرگذاری کاهش مخارج گردشگری در درآمد تمامی نهادها اعم از خانوارهای شهری، خانوارهای روستایی و شرکت‌ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic and Social Impact of Outbreak Corona Virus on Iran's Export of Tourism Industry; Based on Structural Path Analysis Approach

نویسندگان [English]

  • Parisa Mohajeri 1
  • Ali Asghar Banouei 2
  • Masoud Ghorbani Nadrabadi 3
1 Associate Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 . Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 Master Graduated in Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The world statistics indicate that the spread of Corona virus is caused a decrease of 70% in international tourism industry. Therefore, this paper seeks to answer this fundamental question: what is the effect of Corona disease on the sectoral production and institutional income distribution in Iran? To analyze this question, structural path analysis is used. For this purpose the new social accounting matrix (SAM) of 2016 is estimated. The matrix comprises 110 activities and 22 institutions (including income deciles of urban and rural households, companies and government). Then in consonance with the question, the effects of reducing foreign tourism expenditure on the production and income distribution have been worked out. The results show that the decrease in international tourism has led to decrease in total productions, for which the highest decreases belong to the wholesale and retail sectors, transportation, hotel and restaurant, services related to food and beverages and manufacturing of food products with shares of 16.6, 11.6, 10.5, 9.3 and 6.1 percent, respectively. The results of the structural path analysis approach reveal that among the factors of production, mixed income is the most and important path which stands for decrease of income of all institutions due to the reduction of foreign tourism expenditure, both for urban and rural households as well as companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona (COVID19)
  • Tourism Industry
  • Social Accounting Matrix
  • Structural Path Analysis
  • Institutional Income Distribution
اکبری مهربانی، سارا (1382). بررسی کمّی توزیع درآمد نهادی در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی ایران سال 1375، پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد، دانشکدهٔ اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی.
بانوئی، علی‌اصغر، جوادی، کوروش، مهاجری، پریسا، جهانفر، نیلوفر، خالقی، پگاه و حسینی، سیدمحمد امین (1399). نقش و اهمیت اقتصادی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی. تهران: مؤسسهٔ راهبردهای بازنشستگی صبا، انتشارات طرح نقد.
پرتوی، ملوک (1387). تأثیر عملکرد بخش گردشگری بر شاخص‌های کلان اقتصادی طی برنامهٔ سوم توسعه (با نظری اجمالی به برنامه‌های توسعهٔ این بخش در برنامهٔ چهارم توسعه). مجلهٔ اقتصادی (ماهنامهٔ بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی۸(۷۷ و ۷۸)، ۵-۱۴.
تاج‌علی، معصومه (1385). بررسی اثرات اقتصادی گردشگری در جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س).
رمضانی، صفورا (1389). تجزیه‌وتحلیل نقش گردشگری بر اقتصاد استان اصفهان در سال 1385، پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
سبحانیان، سیدمحمدهادی، مهاجری، پریسا، بانوئی، علی‌اصغر و خالقی، پگاه (1401). بررسی اثر شیوع بیماری کرونا بر ستاندهٔ بخش‌های اقتصادی و توزیع درآمد از مسیر صادرات غیرنفتی زیربخش‌های صنعتی. پژوهشنامهٔ بازرگانی، 26(102)، ۱-۳۶.
صباغ کرمانی، مجید و امیریان، سعید (1379). بررسی اثرات اقتصادی توریسم در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تحلیل داده - ستانده. پژوهشنامهٔ بازرگانی، ۴(۱۶)، ۵۷-۸۳.
طیبی، سیدکمیل، جباری، امیر و بابکی، روح‌اللّه (۱۳۸۶). بررسی رابطهٔ توسعهٔ گردشگری و رشد اقتصادی در ایران (۱۳۳۸-۱۳۸۳). پژوهشنامهٔ علوم انسانی و اجتماعی، ویژهٔ اقتصاد، (۲۶)، ۸۳-۱۱۰.
فراهانی، عاطفه‌سادات (۱۳۹۶). سنجش اثرگذاری گردشگری بین‌المللی در اقتصاد ایران، رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی، پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد دانشکدهٔ علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه الزهرا (س).
فرزین، محمدرضا، عباس‌پور، نیلوفر، اشرفی، یکتا و ضرغام، حمید (۱۳۹۸). تأثیرات توسعهٔ گردشگری ورودی در تولید و اشتغال بخش‌های اقتصادی رهیافت تحلیل مسیر ساختاری. گردشگری و توسعه، ۸(۴)، ۳۸-۵۸.
قادری، دلنیا (۱۳۹۴). سنجش آثار افزایش مخارج گردشگری خارجی بر تولید و توزیع درآمد نهادی با استفاده از رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی، پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد، دانشکدهٔ اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی.
لاندبرگ، دانلد، مورتی، کرشنا و استاونگا، مینک (۱۳۸۳). اقتصاد گردشگری، ترجمهٔ محمدرضا فرزین. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مطالعات پژوهش‌های بازرگانی.
نوبخت، محمدباقر و پیروز، الهام (۱۳۸۷). توسعهٔ صنعت گردشگری در ایران، موانع و راهکارها. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
Akbari Mehrabani, S. (2012). Quantitative Study of Institutional Income Distribution via Social Accounting Matrix of Iran in 2015, Master's Thesis, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University. [In Persian]
Balaguer, L., & Cantavella-Jorda, M. (2002). Tourism as a Long-run Economic Growth Factor: The Spanish Case. Applied Economics, 34(7), 877-884. https://doi.org/10.1080/00036840110058923
Banoui, A. A., Javadi, K., Mohajeri, P., Jahanfar, N., Khaleghi, P., & Hosseini, S. M. A. (2019). The Economic and Social Importance of the National Pension Fund in the Framework of Social Accounting Matrix. Tehran: Saba Retirement Strategies Institute, Naqd Plan Publications. [In Persian]
Bouarar, A. C., Mouloudj, K., & Mouloudj, S. (2020). The Impact of Coronavirus on Tourism Sector-an Analytical Study. Journal of Economics and Management, 20(1), 323-335. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/107784/
Defourny, J., & Thorbecke, E. (1984). Structural Path Analysis and Multiplier Decomposition within a Social Accounting Matrix Framework. The Economic Journal, 94(373), 111-136. https://www.jstor.org/stable/2232220
Farahani, A. (2016). Measuring the Impact of International Tourism on Iranian Economy; The Social Accounting Matrix Approach, Master's Thesis, Faculty of Economic and Social Sciences, Al-Zahra University. [In Persian]
Farzin, M. R., Abbaspour, N., Ashrafi, Y., & Zargham, H. (2018). The Impact of Inbound Tourism Development on the Production and Employment of Economic Sectors: A Structural Path Analysis Approach. Tourism and Development, 8(4), 38-58. [In Persian]
Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) (2020). Travel and Tourism: Survive, Revive and Thrive in Times of Covid-19, Grant Thornton India. https://ficci.in/spdocument/23252/Travel-june-FGT-n.pdf
Internatonal Labour Organization (ILO) (2020). Covid-19 and Employment in the Tourism Sector; Impact and Response in Asia and the Pacific. https://www.ilo.org› briefingnote › wcms_742664
Lundberg, D., Moretti, K., & Stavunga. M. (1995). Tourism Economy, Translated by Mohammad Reza Farzin (2013), Business Publishing Company. Research Studies of Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture.
Mulder, N. (2020). The Impact of the Covid-19 Pandemic on the Tourism Sector in Latin America and the Caribbean and Options for a Sustainable and Resilient Recovery. Santiago: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), United Nations. https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/sg_policy_brief_covid_lac.pdf
Nobakht, M. B., & Pirouz, E. (2007). Development of Tourism Industry in Iran, Obstacles and Solutions, Tehran, Islamic Azad University. [In Persian]
Partovi, M. (2007). The Effect of the Performance of the Tourism Sector on Macroeconomic Indicators during the Third Development. Economic Journal, 8(77 and 78), 5-14. [In Persian]
Qaderi, D. (2014). Measuring the Effects of Increasing Foreign Tourism Expenditures on the Production and Distribution of Institutional Income Using the Social Accounting Matrix Approach. Master's Thesis, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University. [In Persian]
Ramezani, S. (2009). Analysis of the Role of Tourism on the Economy of Isfahan province in 2015, Master's Thesis, Isfahan University. [In Persian]
Ronald-Holst, D.W., & Sancho, F. (1995). Modeling Prices in a SAM Structure, Review of Economics and Statistics, 77(2), 361-373. https://www.jstor.org/stable/2109871
Sabbagh Kermani, M., & Amirian, S. (2000). Investigating the Economic Effects of Tourism on the Islamic Republic of Iran using Input-Output Analysis. Iranian Journal of Trade Studies, 4(16), 57-83. [In Persian]
Sobhanian, S. M. H., Mohajeri, P., Banouei, A. A. & Khaleghi, P. (2022). Investigating the Effect of Covid-19 Outbreak on the Output of Economic Sectors and Income Distribution Through Non-Oil Exports of Industrial Sub-Sectors. Iranian Journal of Trade Studies, 26(102), 1-36. [In Persian]
Taj Ali, M. (2006). Investigating the Economic Effects of Tourism in the Islamic Republic of Iran, Master's Thesis, Al-Zahra University. [In Persian]
Tayibi, S. K., Jabari, A., & Babaki, R. (2007). Investigating the Relationship between Tourism Development and Economic Growth in Iran (1338-1383). Journal of Humanities and Social Sciences (Economics Special), 26, 83-110. [In Persian]
Thorbecke, E. (1998). Social Accounting Matrices and Social Accounting Analysis, in: W. Isard, I. J. Aziz, M. P. Dreman, R. E. Miller, S. Saltzman and E. Thorbecke (eds.) Methods of Interregional and Regional Analysis, Ashgate Publishing Limited, 281-328.
Tyler, W. G. (1981). Growth and Export Expansion in Developing Countries. Journal of Development Economics, 9(1), 121-130. https://doi.org/10.1016/0304-3878(81)90007-9
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2020). Covid-19 and Tourism: Assessing the Economic Consequences. https://unctad.org/webflyer/covid-19-and-tourism-assessing-economic-consequences.