دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 36، مهر 1402 
حکمرانی مقصد گردشگری با رویکردی کارآفرینانه

صفحه 43-58

10.22034/jtd.2022.354416.2646

اسماعیل قادری؛ بتول کیائی؛ ابوالحسن فقیهی؛ سیدمجتبی محمودزاده


تأثیر شاخص‌های خوشبختی لگاتوم در توسعهٔ گردشگری بین‌المللی

صفحه 99-117

10.22034/jtd.2023.333614.2585

ابوالفضل شاه آبادی؛ بهناز خوش طینت؛ سمانه احمدی یوسف؛ ثمینه قاسمی فر


پیش‌آیند‌ها و پس‌آیندهای رفتار هم‌آفرینی ارزش در گردشگری غذا

صفحه 155-171

10.22034/jtd.2023.327751.2562

سعید ده یادگاری؛ فاطمه فدایی؛ محمدمهدی پورسعید؛ افسانه اشرف زاده افشار