بررسی تحلیلی سند راهبردی توسعه گردشگری : تطبیق با اسناد بالادستی و نظرات خبرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)

2 کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

10.22034/jtd.2022.302645.2437

چکیده

اسناد بالادستی به عنوان راهنما و جهت‌دهنده اقدامات آتی سیاستگذارانه مورد استفاده و توجه هستند. سندراهبردی توسعه گردشگری ایران که در شهریور ۱۳۹۹ در راستای قانون برنامه ششم توسعه کشور تدوین شد، یکی از مهمترین اقدامات در جهت توسعه صنعت گردشگری کشور محسوب می‌شود. این مطالعه که با روش کیفی از نوع کاربردی است با استفاده از نمونه-گیری گلوله‌برفی و دستیابی به اشباع نظری به دنبال پاسخ به این سؤال است که این سند چه میزان با اسناد بالادستی دارای تطابق است و از نظر محتوایی چه کیفیتی دارد. مطالعه نشان داد که بیش از چهل درصد از اهداف تعریف شده در اسناد بالادستی در این سند نیز مورد توجه قرار گرفته است، اما سند نتوانسته نقش انسجام‌دهنده و همگرا‌کننده‌ای ایفا کنند. بنابراین، نامشخص‌بودن محورها و اولویتهای توسعه گردشگری، چیدمان ناصحیح ذینفعان و بی‌هدفی در قبال گردشگری داخلی و خروجی به قوت خود باقی است. اهداف و آرمانهای تعریف شده سند نشان می‌دهد که گزاره‌های همواره صحیح و مطلوب صنعت گردشگری در این سند وجود دارد و بسترها و نیازهای گردشگری ایران مورد توجه قرار ندارد. هر چند سند حاضر با تأکید بر بخش خصوصی، توجه به ارزش‌ها و فرهنگ جامعه و توجه به جوانان و زنان گام‌های مثبتی در راستای عدالت محوری برداشته است اما کلیت قابل اتکا و منسجمی برای واقعیت گردشگری ایران مهیا نکرده است. «گردشگری مطلوب ج.ا.ا» مفهومی است که تا به حال مورد توجه نبوده و برای همگرایی برنامه‌های آتی گردشگری با اسناد بالادست و رفع مشکلات سند حاضر به عنوان سندی بالادست لازم به

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical review of the Strategic Document for Tourism Development: Adaptation to Upstream Documents and Expert Opinions

نویسندگان [English]

  • shahab talaie 1
  • saeed shafia 2
1 Faculty member of Imam Sadegh University
2 Researcher of the Research Center of the Islamic Consultative Assembly
چکیده [English]

Upstream documents are used as a guide and guide for future policy actions. The Strategic Document for Iran's Tourism Development, which was drafted in September 2016 in line with the law of the Sixth Development Plan, is one of the most important measures for the development of the country's tourism industry. This qualitatively applied study uses snowball sampling and theoretical saturation to answer the question of how much this document is compatible with the upstream documents and what is its quality in terms of content. The study showed that more than forty percent of the goals defined in the upstream documents in this document have also been considered. However, the document has not been able to play a cohesive and convergent role. Therefore, the uncertainty of the axes and priorities of tourism development, the incorrect arrangement of stakeholders and aimlessness towards domestic tourism and outflows remain strong. The goals and ideals defined in the document show that there are always correct and desirable statements of the tourism industry in this document and the contexts and needs of Iran's tourism are not considered. Although the present document has taken positive steps towards justice-oriented by emphasizing the private sector, paying attention to the values ​​and culture of the society and paying attention to the youth and women, but it has not provided a reliable and coherent whole for the tourism reality of Iran. "Desirable tourism of the Islamic Republic of Iran" is a concept that has not been considered so far ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic document for tourism development
  • upstream documents
  • tourism of the Islamic Republic of Iran
  • content analysis