بررسی تاثیر تجربه‌ حسی، عاطفی، رفتاری و ذهنی برنیات رفتاری مشتریان در صنعت گردشگری در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

2 مدیریت، موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان، تهران، ایران

3 مدیریت، موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایران، تهران، ایران

10.22034/jtd.2022.348354.2636

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تجربه حسی، عاطفی، رفتاری و ذهنی مشتری بر نیات مشتریانی که به صورت اینترنتی خرید انجام می دهند، با در نظر گرفتن نقش میانجی برای متغیر تعاملات مشتری در صنعت گردشگری در شهر تهران می باشد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری مشتریان اینترنتی استفاده کننده از سایت های ارائه کننده خدمات گردشگری در شهر تهران می باشند. نمونه آماری 384 نفر از افراد استفاده کننده از سایت های اینترنتی برای تهیه بلیط یا خدمات اینترنتی سفر می باشد روش نمونه گیری به صورت غیر احتمالی در دسترس و ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه استاندارد می باشد. برای تحلیل داده ها مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارهایsmart PLS 3 و SPSS مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که تجربیات مشتریان بر نیات رفتاری مشتریان در صنعت گردشگری تاثیر مثبت و معناداری دارد و در آینده از آن خدمات استفاده خواهند کرد و به دیگران توصیه می کنند، همچنین تجربیات مشتریان بر تعاملات شناختی مشتری نیز تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که گسترش جوانب حسی، عاطفی، رفتاری و شناختی برندهای گردشگری باعث درک بهتر مشتری از برند شده که به نوبه خود بر رفتار آتی آنها تاثیر می گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of sensory, emotional, behavioral and mental experience on customers' behavioral skills in the tourism industry in Tehran

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Zarepour Nasirabadi 1
  • Alireza youzbashi 2
  • fatemeh eskandar 3
  • saeede nikpey 2
1 Faculty member of shahed university
2 Management, Iranian Electronic Higher Education Institute, Tehran, Iran
3 Management, Iran Institute of Higher Education, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the effect of the customer's sensory, emotional, behavioral and mental experience on the intentions of customers who shop online, taking into account the mediating role of the variable of customer interactions in the tourism industry in Tehran. The research method is applied in terms of purpose and survey in terms of data collection. The statistical community is internet customers who use sites that provide tourism services in Tehran. The statistical sample is 384 people who use internet sites to purchase tickets or online travel services. The non-probability sampling method is available and the data collection tool is a standard questionnaire. Structural equation modeling and smart PLS 3 and SPSS software were used for data analysis. The findings of the research showed that customer experiences have a positive and significant effect on customers' behavioral intentions in the tourism industry, and they will use those services in the future and recommend them to others, also customer experiences have a positive and significant effect on customer cognitive interactions. The obtained results show that the expansion of the sensory, emotional, behavioral and cognitive aspects of tourism brands has led to a better understanding of the brand by the customer, which in turn affects their future behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism industry
  • customer behavioral intentions
  • cognitive interaction
  • emotional interaction
  • behavioral interaction
  • customer experience