مرور نظام مند پیامدهای مالکیت روانشناختی از دیدگاه گردشگران مقصدهای گردشگری شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.22034/jtd.2023.383274.2733

چکیده

مالکیت روانشناختی به عنوان پیش بینی کننده مهم نگرش ها و رفتارهای افراد پدیدار شده است و در تحقیقات مصرف کننده بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین هدف این پژوهش واکاوی پیامدهای مالکیت روانشناختی گردشگران نسبت به مقصد گردشگری شهری است. روش تحقیق فراترکیب است. جامعه آماری این تحقیق شامل مقالات خارجی معتبر و در دسترس پژوهشگر در پایگاه های داده امرالد، ساینس دایرکت و گوگل اسکالر است که بین آن ها تعداد 41 مقاله، به عنوان نمونه انتخاب شدندکه مرتبط با موضوع تحقیق بودند، روش نمونه گیری هدفمند و روش جمع آوری داده های تحقیق مطالعه نظام‌مند است. با استفاده از تحلیل کسپ، روایی پژوهش و نیز با استفاده از ضریب کاپا، پایایی آن ارزیابی و تأیید شد. یافته های تحقیق نشان داد که پیامدهای مالکیت روانشناختی گردشگران نسبت به مقصد گردشگری شهری شامل مشارکت، رفتار شهروندی، ارضای نیازهای اساسی روانشناختی، رضایت، تبلیغ، وفاداری، قصد خرید، نگرش و توسعه گردشگری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Systematic review of the consequences of psychological ownership from the perspective of tourists of urban tourism destinations

نویسندگان [English]

  • zohre farzinfar
  • Amir Reza Konjkav Monfared
  • Seyed Mohammad Tabataba'i-Nasab
Business Administration, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Psychological ownership has emerged as an important predictor of people's attitudes and behaviors and has received much attention in consumer research. Therefore, the purpose of this research is to analyze the consequences of the psychological ownership of tourists towards the urban tourism destination. The research method is Meta Synthesis. The statistical population of this research includes valid and available foreign articles to the researcher in the databases of Emerald, Science Direct and Google Scholar, A total of 41 articles were selected as samples that were related to the research topic. The purposive sampling method has been used and the data collection method is a systematic study. The validity of the research was evaluated using CASP analysis and its reliability was confirmed using the kappa coefficient. The research findings showed that the consequences of tourists' psychological ownership towards urban tourism destination include participation, citizenship behavior, fulfilling the basic psychological needs, satisfaction, promotion, loyalty, purchase intention, attitude and tourism development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological ownership
  • Meta Synthesis
  • tourist
  • tourism destination
  • urban tourism