پیش‌آیند‌ها و پس‌آیندهای رفتار هم‌آفرینی ارزش در گردشگری غذا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکدهٔ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانش‌آموختهٔ کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، دانشکدهٔ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکدهٔ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

4 دانش‌آموختهٔ کارشناسی ارشد گروه مدیریت، دانشکدهٔ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

10.22034/jtd.2023.327751.2562

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی پیش‌آیندها و پس‌آیندهای رفتار هم‌آفرینی ارزش در گردشگری غذایی است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و، براساس روش، در زمرهٔ تحقیقات توصیفی - علّی است. جامعهٔ آماری این تحقیق شامل کلیهٔ گردشگران غذایی است که به شهرهای گوناگون ایران سفر کرده‌اند و تجربهٔ غذای آن مناطق را هم داشته‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش منابع کتابخانه‌ای و پرسش‌نامهٔ استاندارد مربوط به متغیرهای پژوهش بود که روایی و پایایی آن توسط روایی محتوا و سازه و همچنین ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای، 399 نفر از شرکت‌کنندگان به سؤالات پرسش‌نامه پاسخ قابل‌قبولی دادند. نتایج استخراج‌شده از پرسش‌نامه با روش‌های آمار توصیفی، استنباطی و با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای SPSS  و Smart PLS تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی کسب‌وکار در عجین شدن گردشگران، دل‌مشغولی و ارزش ادراک‌شده تأثیر معناداری دارد که این متغیرها نیز در هم‌آفرینی ارزش تأثیر می‌گذارند. درنهایت، هم‌آفرینی ارزش در احترام ادراک‌شده و رفاه ذهنی تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antecedents and Consequences of Value Co-Creation Behavior In Food Tourism

نویسندگان [English]

  • Saeid Dehyadegari 1
  • Fatemeh Fadaie 2
  • Mohammad mehdi Poursaeed 3
  • Afsaneh Ashrafzadeh Afshar 4
1 Assistant Professor of Management, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Msc. Graduate of Business Management (Marketing), Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
3 Assistant Professor of Management, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
4 Msc. Graduate of Management group, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the antecedents and consequences of value co-creation behavior in food tourism. This research in terms of practical purpose and based on method is a descriptive-casual research. The statistical population of this study includes food tourists who have traveled to different cities of Iran and have had food experience in those areas. The data collection tool in this study was library resources and a standard questionnaire related to research variables whose validity and reliability confirmed by content and construct validity and Cronbach's alpha coefficient. Using stratified sampling, 399 participants answered the questionnaire. The data extracted from the questionnaire were analyzed by descriptive and inferential statistical methods using structural equation approach and SPSS and Smart PLS software. The results showed that corporate social responsibility has a significant effect on tourist engagement, preoccupation and perceived value, which in turn affect value creation. Finally, value creation has a significant effect on perceived respect and mental well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value co-creation
  • food tourism
  • corporate social responsibility (CSR)
ایزدی، حسن (1394). گردشگری غذا، فرصتی برای توسعهٔ پایدار روستایی در ایران. پژوهش‌های روستائی، ۶(1)، ۶۵-۹۶. https://doi/org/10.22059/JRUR.2015.54232
باسامی، احمد، علم بیگی، امیر و مرادی، مصطفی (1399). تأثیر ارزش مصرف غذای محلی بر قصد رفتاری گردشگران: موردمطالعه مناطق نمونهٔ گردشگری روستایی اورامانات در استان کردستان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 16(2)، 180-163. https://doi/org/10.22034/IAEEJ.2020.224025.1512
جمشیدی اوانکی، مینا، زند نامدار، فرانک و رهگذر، فاطمه (1392). تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر کیفیت و نتیجهٔ رابطه: مطالعهٔ موردی، کارکنان شاغل در شرکت‌های صنایع غذایی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان تهران. مدیریت کسب‌وکار، 5(20)، 97-73.  https://civilica.com/doc/958319
جواشی جدید، سلمان، طاهری‌کیا، فریز، جلالی، سیدمهدی و تبریزیان، بیتا (1399). ارائهٔ الگوی هم‌آفرینی ارزش با مشتری در صنعت گردشگری. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 3(1)، ۱۱۹-۱۴۶. https://doi/org/10.22034/QJIMDO.2020.210870.1242
حسن‌زاده، مریم، دل‌افروز، نرگس، قلی‌پور سلیمانی، علی و شاهرودی، کامبیز (1400). طراحی مدل هم‌آفرینی ارزش در صنعت گردشگری سلامت استان گیلان. مطالعات برنامهریزی سکونتگاه‌های انسانی، 16(20)، 309-323. https://doi/org/20.1001.1.25385968.1400.16.2.7.2
سلطانی، مرتضی، جندقی، غلامرضا و فروزنده شهرکی، پریسا (1395). بررسی قصد هم‌آفرینی محصول و رابطهٔ آن با ارزش ادراک‌شده و بازاریابی دهان‌به‌دهان مثبت؛ ملاحظهٔ نقش ریسک زمانی ادراک‌شده. تحقیقات بازاریابی نوین، 16(3)، 127-146.  https://doi/org/10.22108/nmrj.2016.21076
شاه‌حسینی، محمدعلی، نظری، محسن، ترکستانی، محمد صالح و قربانی، فاطمه (1400). مدل مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در حوزهٔ گردشگری ایران با رویکرد نظریهٔ داده‌بنیاد. مطالعات مدیریت گردشگری، 16(53)، 109-171. https://doi/org/10.22054/tms.2021.50748.2284
شهری مجارشین، علی‌اکبر و حیدری، لیلا (1393). نقش و اهمیت صنعت گردشگری در توسعهٔ اقتصادی و کارآفرینی. نخستین کنفرانس ملی آینده‌پژوهی، مدیریت و توسعه.  https://civilica.com/doc/314701
طالاری، محمد و دهقانی قهنویه، عادله (1398). تأثیر ارزش‌های تجربی بر نگرش هم‌آفرینی مشتری و رفتارهای هم‌آفرینی ارزش مشتری در صنعت گردشگری: مطالعهٔ گردشگران شهر اصفهان. تحقیقات بازاریابی نوین، 9(3)، 1-18. https://doi/org/10.22108/nmrj.2019.117874.1786
طباطبایی‌نسب، محمد و حدادیان، سیما (1393). رفتار هم‌خلقی ارزش مشتری و تأثیر آن بر مشتری‌مداری. تحقیقات بازاریابی نوین، 4(3)، 89-106.
عرب ارمیان، علیرضا، آقایی، محمد و منصوری مؤید، فرشته (1401). تأثیر سطح عجین شدن با برند بر خرید مجدد مشتری، از طریق هم‌آفرینی ارزش مشتری. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 14(29)، ۱-۲۴. https://doi/org/10.22034/JBAR.2023.14396.3611
قنبری، ابوالفضل، فرزان‌کیا، شیرین و عبدی دایلاری، خاطه (1400). بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای غذای محلی در جذب گردشگران غذایی (موردمطالعه: شهر تبریز). گردشگری و توسعه، 1(10)، ۹۵-۱۰۶. https://doi/org/10.22034/JTD.2020.209123.1886
یزدان‌شناس، مهدی (1400). تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر هویت‌یابی و عجین‌شدگی کارکنان هتل‌ها؛ نقش تعدیل‌کننده حمایت سازمانی. مطالعات مدیریت گردشگری، 16(54)، 11-39. https://doi/org/10.22054/tms.2021.12790
Arab Armian, A., Aghai, M., & Mansouri Moayyed, F. (2022). The effect of brand engagement on customer repurchase through customer value co-creation. Journal of Business Administration Researches, 14(29), 1-24. https://doi/org/10.22034/JBAR.2023.14396.3611 [In Persian]
Bassami, A., Alam Beigi, A., & Moradi, M. (2019). The effect of local food consumption value on the behavioral intention of tourists: a case study of Oramanat rural tourism sample areas in Kurdistan province. Agricultural Extension and Education Sciences of Iran, 16(2), 163-180. https://doi.org/10.22034/IAEEJ.2020.224025.1512 [In Persian]
Brodie, R. J., Hollebeek, L. D., Jurić, B., & Ilić, A. (2011). Customer engagement: Conceptual domain, fundamental propositions, and implications for research. Journal of service research, 14(3), 252-271. https://doi.org/1094670511411703/10/1177/
Chathoth, P. K., Harrington, R. J., Chan, E. S., Okumus, F., & Song, Z. (2020). Situational and personal factors influencing hospitality employee engagement in value co-creation. International Journal of Hospitality Management, 91, 102687. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102687
Chen, Y., Cottam, E., & Lin, Z. (2020). The effect of resident-tourist value co-creation on residents’ well-being. Journal of Hospitality and Tourism Management, 44, 30-37. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.05.009
Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern Methods for Business Research, 295(2), 295-336.
Elaine, F., & Mathis, H., (Lina) Kim, M, U., Joseph, M., & SirgyNina, K. P. (2016). The effect of co-creation experience on outcome variable. Annals of Tourism Research, 57, 75-62. https://doi.org/10.1016/j.annals.2015.11.023
Eunil, P., Ki J. K., & Sang, J. K. (2017). corporate social responsibility as a determinant of consumer loyalty: An examination of ethical standard, satisfaction, and trust. Journal of Business Research, 76, 13-8. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.02.017
Ghanbari, A., Farzankia, S., & Abdi Daylari, K. (2021). An Investigation of the factors influencing local food demand in attracting foodies (A Case Study: Tabriz City). Journal of Tourism and Development, 10(1), 95-106. https://doi.org/10.22034/JTD.2020.209123.1886 [In Persian]
Grönroos, C., & Voima, P. (2013). Critical service logic: making sense of value creation and co-creation. Journal of The Academy of Marketing Science, 41(2), 133-150. https://link.springer.com/article/10,1007/s11747-012-0308-3
Harjoto, M. A. (2011). Corporate governance and CSR nexus. Journal of Business Ethics, 100(1), 45-67. https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-011-0772-6
Hassanzadeh, M., Del Afrooz, N., Qolipour Soleimani, A., & Shahroudi, K. (2021). Designing a value co-creation model in the health tourism industry of Gilan province. Human Settlement Planning Studies, 16(2), 309-323. https://doi.org/20.1001.1.25385968.1400.16.2.7.2 [In Persian]
Izadi, H. (2014). Food tourism, an opportunity for sustainable rural development in Iran. Rural Research, 6(1), 65-96. https://doi.org/10.22059/JRUR.2015.54232 [In Persian]
Jaakkola, E., & Alexander, M. (2014). The role of customer engagement behavior in value co-creation: a service system perspective. Journal of Service Research, 17(3), 247-261. https://doi.org/1094670514529187/10.1177
Jamshidi Avanki, M., Zand Namdar, F., & Rahgozar, F. (2013). the effect of corporate social responsibility on the quality and outcome of the relationship: (case study, employees working in food industry companies located in industrial towns of Tehran province. Business Management, 5(20), 73-97. https://civilica.com/doc/958319 [In Persian]
Jarvis, W., Ouschan, R., Burton, H. J., Soutar, G., & O’Brien, I. M. (2017). Customer engagement in CSR: A utility theory model with moderating variables. Journal of Service Theory and Practice, 27(4), 833-853. https://doi.org /10.1108/JSTP-04-2016-0081
Javashi Javed, S., Taheri Kia, F., Jalali, S. M., & Tabrizian, B. (2019). Providing a model of value co-creation with customers in the tourism industry. Innovation Management in Defense Organizations, 3(1), 119-146. https://doi.org/10.22034/QJIMDO.2020.210870.1242 [In Persian]
Kim, S., Choe, J. Y., & Lee, S. (2018). How are food value video clips effective in promoting food tourism? Generation Y versus non–Generation Y. Journal of Travel & Tourism Marketing, 35(3), 377-393. https://dx.doi.org/10548408.2017.1320/10.1080262
Konstantinos, S., Jesús, P. V., Jesús, M., & Lopez, B. (2022). Value co-creation and perceived value: A customer perspective in the hospitality context. European Research on Management and Business Economics, 28(1), 1-10. https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2021.100175
Lan, T., Zhiyue, Z., Di, T., Rui Zhang, R. L., & Mu, Z. (2021). Resident-Tourist Value Co-Creation in the Intangible Cultural Heritage Tourism Context: The Role of Residents’ Perception of Tourism Development and Emotional Solidarity. Sustainability, 13(3), 1369. https://doi.org/10.3390/su13031369
Latif, K. F., Perez, A., & Sahibzada, U. F. (2020). Corporate social responsibility (CSR) and customer loyalty in the hotel industry: A cross-country study. International Journal of Hospitality Management, 89, 102565. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102565
Lengnick-Hall, M. L., & Moritz, S. (2003). The impact of e-HR on the human resource management function. Journal of Labor Research, 24(3), 365-379. https://doi.org/10.1007/s12122-003-1001-6
Liu, J., & Jo, W. (2020). Value co-creation behaviors and hotel loyalty program member satisfaction based on engagement and involvement: Moderating effect of company support. Journal of Hospitality and Tourism Management, 43, 23-31. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.02.002
Mitrović, B., Marić, J., & Radić, T. (2017). Food tourism concept-creating synergy between urban and rural places-case study of Maglič, Serbia. In Keeping up with technologies in the context of urban and rural synergy [Elektronski izvor]: book of conference proceedings/4th International academic conference] Places and technologies 2017, Sarajevo, June, 08th-09th, 2017 (pp. 593-606). Sarajevo: Arhitektonski fakultet. https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/578/123456789
Moazzam, A., Yongqiang, G., & Sayyed Sadaqat, H. S. (2018). CSR and Customer Outcomes: Customer Engagement, Sustainability, 10(11). 4243.
Nambisan, S., & Baron, R. A. (2009). Virtual Customer Environments: Testing a Model of Voluntary Participation in Value Co-Creation Activities. Journal of Product Innovation Management, 26(4), 388-406. https://doi.org/10.1111/j.-15405885.2009.00667.x
Patterson, P., Yu, T., & De Ruyter, K. (2006). Understanding Customer Engagement in Services. Advancing Theory, Maintaining Relevance, Proceedings of ANZMAC 2006 conference, Brisbane.
Privitera, D., Nedelcu, A., & Nicula, V. (2018). Gastronomic and food tourism as an economic local resource: Case studies from Romania and Italy. GeoJournal of Tourism and Geosites, 21(1), 143-157.
Roser, T., DeFillippi, R., & Samson, A. (2013). Managing your co‐creation mix: co‐creation ventures in distinctive contexts. European Business Review, 25(1), 20-41. https://doi.org/10.1108/09555341311287727
Roy, S. K., Balaji, M. S., Soutar, G., & Jiang, Y. (2020). The antecedents and consequences of value co-creation behaviors in a hotel setting: A two-country study. Cornell Hospitality Quarterly, 61(3), 353-368. https://doi.org/1938965519890572/10.1177
Ruiz-Real, J. L., Uribe-Toril, J., & Gázquez-Abad, J. C. (2020). Destination branding: Opportunities and new challenges. Journal of Destination Marketing & Management, 17, 100453. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100453
Servera-Francés, D., & Piqueras-Tomás, L. (2019). The effects of corporate social responsibility on consumer loyalty through consumer perceived value. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 32(1), 66-84. https://doi.org/10.1080/1331677X.2018.1547202
ShahHosseini, M. A., Nazari, M., Turkestani, M. S., & Ghorbani, F. (2021). The conceptual model of social responsibility of companies in Iran's tourism field with the approach of foundational data theory. Tourism Management Studies, 16(53), 109-171. https://doi.org/10.22054/tms.2021.50748.2284 [In Persian]
Shahri Magarshin, A. A., & Heydari, L. (2013). The role and importance of the tourism industry in economic development and entrepreneurship, the first national conference on future research, management and development. https://civilica.com/doc/314701 [In Persian]
Shamim, A., Ghazali, Z., & Albinsson, P. A. (2016). An integrated model of corporate brand experience and customer value co-creation behaviour. International Journal of Retail & Distribution Management, 44(2), 139-158. https://doi.org/10.1108/IJRDM-06-2-15-0079
Sidali, K. L., Kastenholz, E., & Bianchi, R. (2015). Food tourism, niche markets and products in rural tourism: combining the intimacy model and the experience economy as a rural development strategy. Journal of Sustainable Tourism, 23(8-9), 1179-1197. https://doi.org/09669582.2013.836210/10/10.1080
Skålén, P., Pace, S., & Cova, B. (2015). Firm-brand community value co-creation as alignment of practices. European Journal of Marketing, 49(3/4), 596-620. https://doi.org/10.1108/EJM-0409-08-2013
Soltani, M., Jandaghi, G., & Faruzandeh Shahraki, P. (2015). Examining the intention of product co-creation and its relationship with perceived value and positive word-of-mouth marketing; Considering the role of perceived time risk. Modern Marketing Research, 6(3), 127-146. https://doi.org/10.22108/nmrj.2016.21076 [In Persian]
Tabatabai Nasab, S. M., & Haddadian, S. (2013). Customer value creation behavior and its effecton customer orientation. New Marketing Research, 4(3), 89-106. https://ensani.ir/file/download/article/20150908163517-9747-143.pdf [In Persian]
Talari, M., & Dehghani Kahnouye, A. (2018). The effect of experiential values on customer co-creation attitude and customer value co-creation behaviors in the tourism industry; A study of tourists in the city of Isfahan. Modern Marketing Research, 9(3), 1-18. https://doi.org/10.22108/nmrj.2019.117874.1786 [In Persian]
Tuan, L. T., Rajendran, D., Rowley, C., & Khai, D., C. (2019). Customer value co-creation in the business-to-business tourism context: The roles of corporate social responsibility and customer empowering behaviors. Journal of Hospitality and Tourism Management, 39, 137-149. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2019.04.002
Villamediana-Pedrosa, J. D., Vila-Lopez, N., & Kuster-Boluda, I. (2020). Predictors of tourist engament: Travel motives and tourism destination profiles. Journal of Destination Marketing & Management, 16, 100412. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100412
Xu, F., Tan, J., Lu, L., Li, S., & Qin, L. (2021). How Does Value Co-Creation Behavior Affect Destination Loyalty? A Role Switching Perspective. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 16(5), 1805-1826. https://doi.org/10.3390/jtaer16050101
Yazdanshenas, M. (2021). Effect of Corporate Social Responsibility on Identification and Involvement of Hotels` Employees; Moderating Role of Organizational Support. Tourism Management Studies, 16(54), 11-39. https:/doi.org/10.22054/tms.2021.12790 [In Persian]
Yeh, C. H., Wang, Y. S., & Yieh, K. (2016). Predicting smartphone brand loyalty: Consumer value and consumer-brand identification perspectives. International Journal of Information Management, 36(3), 243-257. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.11.013