پیش آیند ها و پس آیندهای رفتار هم آفرینی ارزش در گردشگری غذا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

10.22034/jtd.2023.327751.2562

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی پیش آیندها و پس آیندهای رفتار هم آفرینی ارزش در گردشگری غذایی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش در زمره تحقیقات توصیفی- علی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه گردشگران غذایی است که به شهرهای مختلف ایران سفر کرده اند و تجربه ی غذای آن مناطق را هم داشته اند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش منابع کتابخانه ای و پرسشنامه استاندارد مربوط به متغیرهای پژوهش بود که روائی و پایائی آن توسط روائی محتوا و سازه و همچنین ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرارگرفت. با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، 399 نفر از شرکت کنندگان به سوالات پرسشنامه پاسخ قابل قبولی دادند. نتایج استخراج شده از پرسشنامه با روش‌های آمار توصیفی، استنباطی و با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی کسب وکار بر عجین شدن گردشگران، دلمشغولی و ارزش ادراک شده تاثیر معنا داری دارد، که این متغیرها نیز به نوبه خود بر هم‌آفرینی ارزش تاثیر می‌گذارد. در نهایت، هم‌آفرینی ارزش بر احترام ادراک شده و رفاه ذهنی تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antecedents and consequences of value co-creation behavior in food tourism

نویسندگان [English]

  • saeid dehyadegari 1
  • Fatemeh Fadaie 2
  • mohammad mehdi poursaeed 3
  • Afsaneh Ashrafzadeh Afshar 4
1 Department of Management, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Department of Management, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 Department of Management, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
4 Msc. Graduate of Management Department, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University of Kerman. Kerman, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the antecedents and consequences of value co-creation behavior in food tourism. This research in terms of practical purpose and based on method is a descriptive-casual research. The statistical population of this study includes food tourists who have traveled to different cities of Iran and have had food experience in those areas. The data collection tool in this study was library resources and a standard questionnaire related to research variables whose validity and reliability confirmed by content and construct validity and Cronbach's alpha coefficient. Using stratified sampling, 399 participants answered the questionnaire. The data extracted from the questionnaire were analyzed by descriptive and inferential statistical methods using structural equation approach and SPSS and Smart PLS software. The results showed that corporate social responsibility has a significant effect on tourist engagement, preoccupation and perceived value, which in turn affect value creation. Finally, value creation has a significant effect on perceived respect and mental well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value co-creation behavior
  • food tourism
  • corporate social responsibility (CSR)