ارائهٔ الگوی بهینهٔ زنجیرهٔ ارزش گردشگری استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش مدیریت جهانگردی، دانشکدهٔ اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 . استادیار بخش مدیریت جهانگردی، دانشکدهٔ اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

10.22034/jtd.2023.385865.2742

چکیده

هدف از این مطالعه ارائهٔ الگوی بهینهٔ زنجیرهٔ ارزش گردشگری استان یزد است، به‎گونه‏ای که امکان بهبود وضعیت فعلی توسعهٔ گردشگری استان یزد فراهم شود. در این پژوهش، با بررسی ادبیات تحقیق، 67 عامل کلیدی تأثیرگذار در زنجیرهٔ ارزش گردشگری شناسایی شد. سپس، با استفاده از روش دلفی فازی، این عوامل بررسی شدند. این تحقیق، از نظر هدف، توصیفی و، از نظر نتایج، کاربردی است. به‌منظور گردآوری داده‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از دیدگاه‌های خبرگان آشنا به حوزهٔ تحقیق استفاده شده است. با توجه به نتایج این پژوهش، تعداد 54 عامل را خبرگان تحقیق تأیید کردند. همچنین، عوامل «آثار مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و زیست‌محیطی» و «سازمان مدیریت مقصد» نیز اضافه و تأیید شدند. با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد می‌شود سازمان مدیریت مقصد گردشگری استان یزد با تأکید بر نقش‌آفرینی تمامی ذی‌نفعان توسعهٔ گردشگری استان و با تأکید بر دستیابی به خروجی‏های مطلوب، بیشینه‏سازی رضایت گردشگران و آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و زیست‌محیطی و کمینه‌سازی آثار منفی شکل گیرد و از الگوی بهینهٔ ارائه‌شده به‌منزلهٔ چهارچوب و روشی برای تجزیه‌وتحلیل فرایندهای شکل‌‏گیری تجربهٔ گردشگری و شناسایی فرصت‌هایی برای افزایش ارزش از طریق اقدامات مثبت یا حذف موانع یا محدودیت‌ها استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Optimal Model of The Tourism Value Chain of Yazd Province

نویسندگان [English]

  • Ali Delshad 1
  • Faezeh Asadian Ardakani 2
1 Assistant Professor, Tourism Management division, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
2 Assistant Professor, Tourism Management division Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

This study aims to present the optimal model of the Tourism Value Chain in Yazd Destination, which enables improvement of the current status of tourism development in YD. The literature review identified 67 key factors affecting the TVC. These factors were studied using the Fuzzy Delphi Method. This research is descriptive regarding the purpose and practical regarding the results. The experts’ opinions, who are familiar with the research field, have been used to collect data. The method of sampling was purposeful. According to the results of this research, 54 factors were confirmed by the experts. As well, "positive and negative economic, socio-cultural and environmental effects" and "destination management organization" were added and confirmed. According to the results of the research, it is suggested that the tourism destination management organization of Yazd Province should be formed regarding the role-playing of all the stakeholders of the tourism development of the province, achieving the desired outputs, maximizing the satisfaction of tourists and positive economic, social-cultural and environmental effects and minimizing negative effects. Also, the offered optimal model should be used as a framework and a method for analyzing and synthesizing the formation processes of the tourism experience and identifying opportunities to increase value through positive actions or removing obstacles or limitations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Industry
  • Tourism Value Chain
  • Fuzzy Delphi Method
  • Yazd Province
توفیقی سردرودی اصل، پریا، ممی پور‌اوزی، موسی و درغ، یوسف (1400). شناسایی عوامل زنجیرهٔ ارزش گردشگری سلامت در جهت مدیریت کسب‌وکار، اولین کنفرانس بین‌المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد، تبریز. https://civilica.com/doc/download/21938942/1a671ecaf988799c2ef842fce08db129/
شعبانی، عاطفه، محمدی، حمیدرضا و مهدوی حاجی‌لویی، مسعود (1400). تحلیل ساختار زنجیرهٔ ارزش صنایع دستی در توسعهٔ گردشگری روستایی در سال 1399 (مطالعهٔ موردی: روستای متکازین استان مازندران). پژوهش‌های گردشگری و توسعهٔ پایدار، ۴(1)، 1-12. http://shij.ir/TRSD/upload/TRSD/Content/000311_15/01-TRSD-No13-Text.pdf
ضرغام بروجنی، حمید و عزیزی، فاطمه (1396). ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعهٔ گردشگری محوطه‌های باستانی - تاریخی (رویکرد فازی). تاریخ و فرهنگ، ۴۹(2)، 9-32. https://doi.org/10.22067/jhc.v49i2.73024
ضرغام بروجنی، حمید، تقوی‌فرد، محمدتقی و عزیزی، عذرا (1400). تحلیل مضامین مؤثر بر خلق ارزش از طریق زنجیرهٔ تأمین یکپارچهٔ الکترونیکی خدمات گردشگری در ایران. گردشگری و توسعه، 10(1)، 321-335. https://doi.org/10.22034/jtd.2020.220663.1973
مرادجو نمین، مهدی، بدیع‌زاده، علی، حیدرزاده، کامبیز و سیدین، سیدحسام (1398). ارائهٔ الگوی توسعهٔ کارآفرینی گردشگری مبتنی بر زنجیره‎های ارزشی در ایران (موردمطالعه: استان اردبیل). مجلهٔ دانشکدهٔ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 62(ویژهٔ (روان‌شناسی)). 514-526. https://doi.org/10.22038/mjms.2019.15133
Buhalis, D. (2003). eTourism: Information Technology for Strategic Tourism Management. Pearson (Financial Times/Prentice Hall). London. https://doi.org/10.13140/2.1.2274.0804
Chen, M. K., & Wang, S. C. (2010). The use of a hybrid Fuzzy-Delphi-AHP approach to develop global business intelligence for information service firms. Expert Systems with Applications. 37(11), 7394-7407. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2010.04.033
Christian, M., Fernandez-Stark, K., Ahmed, G., & Gereffi, G. (2011). The tourism global value chain: Economic upgrading and workforce development. Skills for upgrading, Workforce development and global value chains in developing countries (pp. 276-280). https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1837.3609
Grönroos, C. (2008). Service-dominant logic revisited: who creates value and who co-creates? European Business Review, 20(4), 298-314. https://doi/org/10.1108/09555340810886585
Guzmán, J., Moreno, P., & Tejada, P. (2008). The tourism SMEs in the global value chains: the case of Andalusia. Service Business, 2(3), 187-202. https://doi/org/10.1007/s11628-008-0034-6
Hjalager, A. M., Tervo-Kankare, K., & Tuohino, A. (2016). Tourism value chains revisited and applied to rural well-being tourism. Tourism Planning & Development, 13(4), 379-395. https://doi.org/10.1080/21568316.2015.1133449
Kai, P. (2020). The Tourism Value Chain: Analysis and practical approaches for development cooperation projects, GIZ.
Kuo, Y. F., & Chen, P. C. (2008). Constructing performance appraisal indicators for mobility of the service industries using Fuzzy Delphi Method. Expert Systems with Applications, 35(4), 1930-1939. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2007.08.068
Liu, Y., Dong, E., Li, S., & Jie, X. (2020). Cruise tourism for sustainability: An exploration of value chain in Shenzhen Shekou Port. Sustainability, 12(7), 3054. https://doi.org/10.3390/su12073054
Ma, Z., Shao, C., Ma, S., & Ye, Z. (2011). Constructing road safety performance indicators using fuzzy Delphi method and grey delphi method. Expert Systems with Applications, 38(3), 1509-1514. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2010.07.062
Mahjouri, M., Ishak, M. B., Torabian, A., Manaf, L. A., & Halimoon, N. (2017). The application of a hybrid model for identifying and ranking indicators for assessing the sustainability of wastewater treatment systems. Sustainable Production and Consumption, 10, 21-37. https://doi.org/10.1016/j.spc.2016.09.006
Mete, B., & Acuner, E. (2014). A value chain analysis of Turkish tourism sector. International journal of business and Management studies, 3(2), 499-506. https://avesis.erdogan.edu.tr/publication/showdocument/9b7e11a1-89b4-4ffc-8d2c-e47361355eab
Miličević, K. (2021). Tourism value chain and sustainability certification. Interreg, Mediterranean. Lablescape. https://sustainablelabels.eu/wp-content/uploads/2021/07/2_Value-chain_K.Milicevic.pdf
Moradjo Namin, M., Badie Zadeh, A., Heidar Zadeh, K., & Seyedin, S. H. (2020). Presentation of Value Chain Based Tourism Entrepreneurship Development Model in Iran: A Case Study of Ardabil Province. Medical Journal Of Mashhad University Of Medical Sciences, 62(5.1), 514-526. https://doi/org/10.22038/mjms.2019.15133 [In Persian]
Morales-Zamorano, L. A., Camacho-García, A. L., Bustamante-Valenzuela, A. C., Cuevas-Merecías, I., & Suarez-Hernández, Á. M. (2020). Value chain for agritourism products. Open Agriculture, 5(1), 768-777. https://doi.org/10.1515/opag-2020-0069
Nhamo, G., Dube, K., & Chikodzi, D. (2020). Global Tourism Value Chains, Sustainable Development Goals and COVID-19. In Counting the Cost of COVID-19 on the Global Tourism Industry (pp. 27-51). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-56231-1
Oduncuoglu, F., & Yucel, E. (2019). A Theoretical Study Directed at the Accessible Tourism Market Under the Travel Value Chain. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5). 2208-2224. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1325
OECD-UNWTO-WTO. (2013). Aid for Trade and Value Chains in Tourism. Retrieved from https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review13prog_e/tourism_28june.pdf
Rahmiati, F., Othman, N. A., Ismail, Y., Bakri, M. H., & Amin, G. (2020). The analysis of tourism value chain activities on competitive creation: Tourist’s perspective. Talent Development & Excellence, 12(1), 4613-4628. https://www.researchgate.net/profile/Mohammed-Bakri/publication/346579874_The_Analysis_of_Tourism_Value_Chain_Activities_on_Competitive_Creation_Tourists_Perspective/links/5fc8869892851c00f84920c3/The-Analysis-of-Tourism-Value-Chain-Activities-on-Competitive-Creation-Tourists-Perspective.pdf
Shabani, A., Mohammadi, H., & MahdaviHajiluei, M. (2021). Structural analysis of the effect of handicrafts value chain on rural tourism development in 2020, Case study; Metkazin village in Mazandaran Province, Tourism Researches and Sustainable Development Journal, 4(1), 1-12. http://shij.ir/TRSD/upload/TRSD/Content/000311_15/01-TRSD-No13-Text.pdf [In Persian]
Shiunn, M., Han, Y., & Ru, Y. (2011). A study of the key success factors of the ecotourism industry in Taiwan. African Journal of Business Management. 5(2), 627-640. https://doi.org/10.5897/AJBM10.735
Tawfighi Sardroudi Asl, P., Memipourozi, M., & Dargh, Y. (2021). Identifying the factors of the health tourism value chain in the direction of business management, First international conference on management laboratory and innovative approaches in management and economics, Tabriz, Iran. https://civilica.com/doc/download/21938942/1a671ecaf988799c2ef842fce08db129/ [In Persian]
Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2016) Institutions and axioms: an extension and update of service-dominant logic. Journal of the Academy of Marketing Science, 44(1), 5–23. https://doi.org/10.1007/s11747-015-0456-3
Zargham Borujeni, H., & Azizi, F. (2017). Evaluation of the Factors Effective on Development of Ancient-Historical Sites Tourism (Fuzzy Approach). Journal of History and Culture, 49(2), 9-32. https://doi/org/10.22067/jhc.v49i2.73024 [In Persian]
Zargham, H., Taghavifard, M., & Azizi, O. (2021). Analysis of the Themes Affecting Value Creation Through E-Integrated Supply Chain of Tourism Services in Iran. Journal of Tourism and Development, 10(1), 321-335. https://doi/org/10.22034/jtd.2020.220663.1973 [In Persian]
Zhao, L., Cao, G., & Liu, M. (2009, September). The reconfiguration of tourism value chain based on E-commerce. In 2009 International Conference on Management of e-Commerce and e-Government (pp. 522-525). IEEE. http://dx.doi.org/10.1109/ICMeCG.2009.28