طراحی الگوی تجاری سازی فناوری اطلاعات در کسب‌وکارهای گردشگری آنلاین با رویکرد کیفی و کمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت ، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

10.22034/jtd.2023.368182.2691

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل تجاری سازی فناوری اطلاعات در کسب‌وکارهای آنلاین با تاکید بر صنعت گردشگری است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر ماهیت، اکتشافی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، آمیخته است. در بخش کیفی پژوهش از 12 متخصص در حوزه های فناوری اطلاعات و گردشگری و مصاحبه نیمه ساختاریافته به روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. جامعه آماری در بخش کمّی شامل384 از مدیران، کارشناسان و کارکنان حوزه گردشگری انتخاب شدند. در بخش کیفی برای تجزیه و تحلیل داده های از روش تحلیل تم استفاده گردید. در آزمون مدل، ابتدا فرضیه‌های پژوهش تدوین‌شده و سپس با روش مدل یابی معادلات ساختاری و استفاده از نرم‌افزارهای Lisrel مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد تجاری سازی فناوری اطلاعات در کسب‌وکارهای آنلاین با 10 مولفه شامل (عوامل اقتصادی، مباحث حقوقی و قانونی، زیرساخت ها، عوامل مرتبط با بازاریابی، عوامل مدیریتی، عوامل موثر بر کسب‌وکار، مسائل سیاسی، پیش نیاز فرهنگی، محیط کسب‌وکار، مدیریت فناوری) تبیین شده است. بالاترین اولویت مربوط به عامل مباحث حقوقی و قانونی بوده و مسائل سیاسی، زیرساخت ها، عوامل موثر در کسب‌وکار، پیش نیازهای فرهنگی، عوامل مدیریتی، مدیریت فناوری، عوامل اقتصادی، عوامل مرتبط با بازاریابی و محیط کسب‌وکار به ترتیب در اولویت های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the pattern of information technology commercialization in online tourism businesses with a qualitative and quantitative approach

نویسندگان [English]

  • hamed khataminezhad 1
  • mohammad ali nasimi 2
  • behzad farrokhseresht 3
1 PhD Student in Entrepreneurship, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
2 Department of Business Management, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to design a model of information technology commercialization in online businesses with an emphasis on the tourism industry. This research is mixed in terms of practical purpose, exploratory in nature, and in terms of data collection method. In the qualitative part of the research, 12 experts were selected in the fields of information technology and tourism. In this research,

semi-structured interviews were used by non-random sampling method. The statistical population in the quantitative section was estimated to include 384 online businesses and companies providing tourism services. In the qualitative part, the theme analysis method was used to analyze the data collected. In the model test, research hypotheses were first prepared and then analyzed by structural equation modeling method and using Lisrel software. The results of the quantitative stage showed that the commercialization of information technology in online businesses was explained by 10 components including Economic factors, legal issues, Infrastructure, factors related to marketing, managerial factors, factors affecting business, political issues, cultural prerequisites, business environment, and technology management. The highest priority is related to the factor of legal issues, and political issues, structure, factors affecting business, cultural prerequisites, managerial factors, technology management, economic factors, factors related to marketing and business environment are in the next priorities respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Commercialization"
  • Information Technology"
  • Online Business"
  • Tourism Industry"
  • , "
  • Qualitative and Quantitative Research"