بررسی تأثیر تصویر شناختی و احساسی بر وفاداری با توجه به نقش میانجی رضایت گردشگران( مطالعه موردی کلیه گردشگران هتل‌های شهر ساری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد و مدیریت، دانشگاه پیام نور

10.22034/jtd.2022.256192.2169

چکیده

صنعت گردشگری امروزه به عنوان از اصلی‌ترین ارکان اقتصادی و خدماتی جهان تبدیل‌شده است. به ‌نحوی‌که بسیاری از کارشناسان توسعه از این صنعت به‌عنوان محور توسعه پایدار یاد می‌کنند. مقاله حاضر با این رویکرد که ایجاد تصویر مناسب از منطقه گردشگری در ذهن گردشگر امکان بازدید مجدد او را از آن منطقه بیشتر می کند و می تواند مدیران این صنعت را در رسیدن به اهداف اقتصادی خود درزمینه جذب گردشگر یاری نماید. لذا هدف اصلی از این مطالعه بررسی تأثیر تصویر شناختی و احساسی بر وفاداری با توجه به نقش میانجی رضایت کلیه گردشگران هتل‌های شهر ساری بوده است. در روش گردآوری داده ها ، اجرای پرسشنامه بر روی 374 نفر از افرادی که به هتل های شهر ساری آمده بودند و نمونه گیری به روش نمونه گیری در دسترس انجام شده است. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای SPSS و LISREL تحلیل‌شده‌اند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که که تأثیر مثبت و معناداری بین تصویر شناختی و تصویر احساسی و رضایت و وفاداری گردشگران وجود دارد. از این رو اهمیت دادن و سرمایه گذاری بر روی عواملی که می توانند در ایجاد تصاویر مناسب از مناطق گردشگری در ذهن گردشگر نقش به سزایی داشته باشند، ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Cognitive Image and Affective Image on Tourist Loyalty According to mediator Tourist Satisfaction: a case study of hotels in sari

نویسنده [English]

  • Abbas Ahmadi
Economic and managment department,, payam noor university
چکیده [English]

The tourism industry has become one of the main economic and service pillars of the world. As many development experts refer to this industry as the axis of sustainable development. This article with the approach that creating a proper image of the tourist area in the mind of the tourist increases the possibility of his re-visiting that area and can help the managers of this industry in achieving their economic goals in attracting tourists. The main purpose of this study was to investigate the effect of cognitive and emotional imagery on loyalty with respect to the mediating role of satisfaction of all hotel tourists in Sari. The questionnaire was administered to 374 people who had come to hotels in Sari and sampling was done by available sampling method. The collected data were analyzed using structural equation modeling technique and SPSS and LISREL software. The results indicate that there is a positive and significant effect between the cognitive image and the emotional image and the satisfaction and loyalty of tourists. Therefore, it is necessary to pay attention and invest in factors that can play an important role in creating appropriate images of tourist areas in the mind of the tourist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive and emotional image
  • loyalty
  • tourist satisfaction