بررسی تأثیر تجربیات گردشگر در قصد خرید و به‌اشتراک‌گذاری تجربیات از طریق رضایتمندی گردشگر: کاربست نظریهٔ اقتصاد تجربه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت مؤسسهٔ آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

2 دکتری مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی، مؤسسهٔ آموزش عالی سناباد، گلبهار، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی، مؤسسهٔ آموزش عالی سناباد، گلبهار، ایران.

10.22034/jtd.2022.305420.2452

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تجربیات گردشگر در قصد خرید و به‌اشتراک‌گذاری تجربیات از طریق رضایتمندی گردشگر است. پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی است و، از نظر روش، در دستهٔ مطالعات توصیفی - پیمایشی قرار می‌گیرد. جامعهٔ آماری شامل گردشگران داخلی شهر مشهد است که از اپلیکیشن‌ها یا وب‌گاه‌های رزرو آنلاین بلیت و خدمات گردشگری استفاده می‌کنند. بنابراین، براساس قاعدهٔ 5 تا 10 برابر تعداد گویه‌های پرسش‌نامه (10*22)، 220 نفر به‌منزلهٔ حجم نمونه در نظر گرفته شدند. پرسش‌نامهٔ استفاده‌شده در این تحقیق، به‌منزلهٔ ابزار گردآوری داده‌ها، برای کلیهٔ متغیرها، از پژوهش سانگ (2021) در مقیاس پنج‌گزینه‌ای لیکرت اقتباس شد. برای روایی ابزار از روایی صوری و تأیید استادان و روایی سازه استفاده و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که درنهایت هم روایی و هم پایایی تأیید شد. درنهایت، داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای SPSS و PLS تحلیل شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که تجربیات گردشگران از طریق رضایتمندی آنان در قصد خرید و به‌اشتراک‌گذاری تجربیاتشان تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Tourist Experiences on Purpose of Purchasing and Sharing Experiences through Tourist Satisfaction: Application of Experience Economics Theory

نویسندگان [English]

  • Omid Behboudi 1
  • Farid Aghajani 2
  • Fahimeh Dehghan Zekrabad 3
1 Assistant Professor, Management Department, Attar Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
2 PhD in Business Management-Marketing Management, Sanabad Institute of Higher Education, Golbahar, Iran.
3 Master of Business Management-Marketing, Sanabad Institute of Higher Education, Golbahar, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of tourist experiences on the intention to buy and share experiences through tourist satisfaction. The present study is in the category of descriptive-survey studies according to the purpose of applied research and in terms of research method. The statistical population included domestic tourists in the city of Mashhad who use online ticket booking applications or websites and tourism services, and according to the rule 5 to 10 times the number of questionnaire items (22 * 10), 220 people as a sample size Was taken. The questionnaire used in this study as a data collection tool for all variables was adapted from Song (2021) research on a five-point Likert scale. For instrument validity, face validity and professors' approval and structural validity were used, and for reliability, Cronbach's alpha coefficient was used, which finally confirmed both validity and reliability. Finally, the data were analyzed at both descriptive and inferential levels using structural equation modeling in SPSS and PLS software. The results of this study showed that tourists' experiences affect their intention to buy and share their experiences through their satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experience economics theory
  • tourist experience
  • shopping intention
  • sharing experiences
امانی، جواد، خضری آذر، هیمن و محمودی، حجت (1391). معرفی مدل‌یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی و کاربرد آن در پژوهش‌های رفتاری». مجلهٔ برخط دانش روان‌شناختی، ۱(۱)، ۴۱-۵۵.
باسخا، مهدی، حسینی، محمود و روحی‌نژاد، سالومه (1399). نقش اقتصاد تجربهٔ گردشگری روستایی بر دلبستگی مکان و نیات رفتاری گردشگران روستایی». مطالعات مدیریت گردشگری، ۱۴(۴۷)، ۱۲۵-۱۵۶. https://doi.org/10.22054/tms.2019.10610
ترکستانی، محمدصالح، مفاخری، فهیمه و حقیقت، فاطمه (1395). تأثیر رضایت و اعتماد بر وفاداری الکترونیک و خرید آنلاین محصولات گردشگری». مطالعات مدیریت گردشگری، ۱۱(۳۴)، ۹۳-۱۰۹. https://doi.org/10.22054/tms.2016.5731
جلیلیان، حسین، ابراهیمی، عبدالحمید و محمودیان، امید (1398). تأثیر تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیکی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان از طریق تصویر برند مبتنی بر مشتری در میان مشتریان (مطالعهٔ موردی: محصولات لپ‌تاپ شرکت Dell)». مدیریت بازرگانی، ۴، ۴۱-۶۴. https://doi.org/10.22059/jibm.2013.54760
حقیقی، مهدی و اکبری، مسعود (1398). اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر وفاداری مصرف‌کننده با استفاده از مدل ECS. مدیریت بازاریابی، (۲۰)، ۹۵-۱۱۸.
خوش‌نیت، محمد (1392). بررسی مفهوم و ماهیت گردشگری الکترونیکی و توسعهٔ پایدار. سپهر، ۲۲(۸۵)، ۱۰۲-۱۰۹.
رئیسی‌نژاد، امیرافشین، جهانبخش، حیدر و حسینی، سیدمحمد (1400). بررسی ارتباط ساختار معماری اقامتگاه‌های بوم‌گردی با میزان رضایتمندی گردشگران (مطالعهٔ موردی: اقامتگاه‌های بوم‌گردی روستاهای جنت رودبار، رامسر، استان مازندران). گردشگری و توسعه، ۱۰(۱)، ۸۱-۹۴. https://doi.org/10.22034/jtd.2020.215665.1941
سعیدا اردکانی، سعید و جهانبازی، ندا (1394). تأثیر تبلیغات و ترفیع‌های فروش بر ارزش ویژهٔ برند در جهت افزایش وفاداری مشتریان. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، (۲۲)، ۱۰۷-۱۲۲.
غفوریان شاگردی، امیر، بهبودی، امید، عربشاهی، معصومه و خانی صحرایی، سمانه (1399). بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید اخلاقی مصرف‌کنندگان محصولات سبز. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، ۷(۲)، ۲۳۵-۲۵۳. . https://doi.org/10.34785/J018.2020.169
غفوریان شاگردی، امیر، بهبودی، امید، مؤمن، مصطفی و هوشیار، وجیهه (1400). تأثیر بیگانه‌گرایی مصرف‌کننده بر قصد خرید محصولات خارجی: تحلیل نقش تصویر کشور تولید‌کننده و نگرش به برند. مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی، ۴(۱)، ۱۲۹-۱۴۶.
فلاح تفتی، نازنین، رجوعی، مرتضی و غیورباغبانی، سیدمرتضی (1400). واکاوی عوامل مؤثر بر اشتراک‌گذاری دانش درمورد مقصد گردشگری در شبکهٔ اجتماعی اینستاگرام. گردشگری و توسعه، ۱۰(۱)، ۱۷۳-۱۹۹.
قادری، اسماعیل، مقیمی، شوکت و حاجیها، بهاره (1392). اقتصاد تجربه: رویکردی نو در نظام عرضه و تقاضای گردشگری. اقتصاد و مدیریت شهری، (۱)، ۱-۱۳.
هنرمند، رحیم (1398). بررسی تأثیر نقش تجربهٔ خرید آنلاین بر رضایت و قصد خرید آنلاین مشتریان شرکت دیجی‌کالا. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، ۳(۱۴)، ۸۹-۱۰۳.
Amani, J., Khezri Azar, H., & Mahmoudi, H. (2011). Introducing modeling of structural equations using the method of partial least squares and its application in behavioral research. Online Journal of Psychological Science, 1(1), 41-55. [In Persian]
Bae, S. J., Lee, H., Suh, E. K., & Suh, K. S. (2017). Shared experience in pretrip and experience sharing in posttrip: A survey of Airbnb users. Information & Management, 54(6), 714-727. https://doi.org/10.1016/j.im.2016.12.008
Basakha, M., Hosseini Amiri, S. M., & Rouhinezhad, S. (2019). The Role of the Economy of Rural Tourism Experience on Place Attachment and Behavioral Intentions of Rural Tourists (Case Study: Countryside and Rural Areas of Ramsar and Chalous). Tourism Management Studies, 14(47), 125-156. https://doi.org/10.22054/tms.2019.10610 [In Persian]
Busalim A. H., & Ghabban, F. (2021). Customer engagement behaviour on social commerce platforms: An empirical study. Technology in Society, 64, 101437. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101437
Ebru, E., & Emel, E. S. E. N. (2014). Dimensions of online customer engagement. Journal of Business Economics and Finance, 3(1), 106-114. https://dergipark.org.tr/en/pub/jbef/issue/32412/360473
Fallah Tafti, N., Rojuee, M., & Ghayour Baghbani, S. M. (2021). Study of Effective Factors on Sharing Knowledge on Tourism Destination in Instagram Social Network. Journal of Tourism and Development, 10(1), 173-188. https://doi.org/10.22034/jtd.2020.206881.1865 [In Persian]
Ghafourian, A., Behboodi, O., Arabshahi, M., & Khani Sahraei, S. (2020). Investigating Factors Affecting the Ethical Buying Behavior of Green Product Consumers. Consumer Behavior Studies Journal, 7(2), 235-253. https://doi.org/10.34785/J018.2020.169 [In Persian]
Ghafourian Shagerdi, A., Behboodi, O., Momen, M., & Hoshyar, V. (2021). The Impact of Consumer xenocentrism on the Purpose of Purchasing Foreign Products: An Analysis of the Role of the Image of the Country of Production and Brand Attitude. Journal of International Business Administration, 4(1), 129-146. https://doi.org/10.22034/jiba.2021.43009.1578 [In Persian]
Haghighi Kaffash, M., & Akbari, M. (2011). The Priority of Effective Factors on Customer's Loyalty with Using of ECSI Model. Jounal of Marketing Management, 6(10), 95-118. [In Persian]
Hajli, N. (2015). Social commerce constructs and consumer's intention to buy. International Journal of Information Management, 35(2), 183-191. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2014.12.005
Honarmand, R. (2018). Investigating the effect of the role of online shopping experience on the satisfaction and online shopping intention of Digikala customers. New Research Approaches in Management and Accounting, 3(14), 89-103. [In Persian]
Jalilian, H., Ebrahimi, E., & Mahmoudian, O. (2013). The Effect of Electronic Word of Mouth (e-WOM) on Consumer’s Purchase Intention through Customer Based Brand Equity (CBBE) (The Case: Dell Laptop). Journal of Business Management, 4(4), 41-64. https://doi.org/10.22059/jibm.2013.54760 [In Persian]
Jung, T., tom Dieck, M. C., Lee, H., & Chung, N. (2016). Effects of virtual reality and augmented reality on visitor experiences in museum. In Information and communication technologies in tourism 2016 (pp. 621-635). Springer, Cham. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-28231-2_45
Kang, M., & Gretzel, U. (2012). Effects of podcast tours on tourist experiences in a national park. Tourism Management, 33(2), 440-455.
Khan, I., Garg, R. J., & Rahman, Z. (2015). Customer service experience in hotel operations: An empirical analysis. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 189, 266-274. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.03.222
Khoshniyat, M. (2013). The concept and nature of e-tourism. Scientific-Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR), 22(SEPEHR), 102-109. [In Persian]
Kim, D. (2012). Marketing games in social commerce. In International Conference on Game Theory for Networks (pp. 125-137). Springer, Berlin, Heidelberg. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-35582-0_10
Kumar, V., & Pansari, A. (2016). Competitive advantage through engagement. Journal of Marketing Research, 53(4), 497-514. https://doi.org/10.1509/jmr.15.0044
Lee, H., Reid, E., & Kim, W. G. (2014). Understanding knowledge sharing in online travel communities: antecedents and the moderating effects of interaction modes. Journal of Hospitality & Tourism Research, 38(2), 222-242. https://doi.org/10.1177/1096348012451454
Liu, H., Wu, L., & Li, X. (2019). Social media envy: How experience sharing on social networking sites drives millennials’ aspirational tourism consumption. Journal of Travel Research, 58(3), 355-369. https://doi.org/10.1177/0047287518761615
Mayzlin, D. (2016). Social Media Management. Advanced Database Marketing: Innovative Methodologies and Applications for Managing Customer Relationships. Routledge.
Moorhouse, N., & Jung, T. (2017). Augmented reality to enhance the learning experience in cultural heritage tourism: An experiential learning cycle perspective. eReview of Tourism Research, 8, 1-5. https://e-space.mmu.ac.uk/617555/
Morwitz, V. (2014). Consumers' purchase intentions and their behavior. Foundations and Trends in Marketing, 7(3), 181-230.
Oh, H., Fiore, A. M., & Jeoung, M. (2007). Measuring experience economy concepts: Tourism applications. Journal of Travel Research, 46(2), 119-132. https://doi.org/10.1177/0047287507304039
Qaderi, A., Moghimi, S. and Hajiha, B. (2012). Experience economy: a new approach in tourism supply and demand system. Economics and Urban Management, (1), 1-13. [In Persian]
Quan, N., Chi, N., Nhung, D., Ngan, N., & Phong, L. (2020). The influence of website brand equity, e-brand experience on e-loyalty: The mediating role of e-satisfaction. Management Science Letters, 10(1), 63-76. https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.8.015
Raeisi Nejad, A. A., Mirhoseini, S. M., & Jahanbakhsh, H. (2021). ُStudy the Relationship between Architecture Structure of Eco-tourist Residence with Tourist Satisfaction (Case Study: Residence of Janat Rudbar Village, Ramsar, Mazandaran Province). Journal of Tourism and Development, 10(1), 81-94. https://doi.org/10.22034/jtd.2020.215665.1941 [In Persian]
Saeeda Ardakani, S., & Jahanbazi, N. (2015). The Influence of Advertising and Sales Promotions on Brand Equity Toward Improve Customer Loyalty. Journal of Business Management Perspective, 14(23), 107-122. [In Persian]
Song, H. J., Lee, C. K., Park, J. A., Hwang, Y. H., & Reisinger, Y. (2015). The influence of tourist experience on perceived value and satisfaction with temple stays: The experience economy theory. Journal of Travel & Tourism Marketing, 32(4), 401-415. https://doi.org/10.1080/10548408.2014.898606
Sung, E. C. (2021). The effects of augmented reality mobile app advertising: Viral marketing via shared social experience. Journal of Business Research, 122, 75-87. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.08.034
Templeman, M. (2017). Stats and facts every marketer should know about video marketing. Forbes Technology Council, available on the Internet: https://www. forbes. com/sites/miketempleman/2017/09/06/17-stats-about-video-marketing.
Torkestani, M. S., Mafakheri, F., & Haghighat, F. (2016). The Effect of Satisfaction and Trust on Electronic Loyalty and Tourism Products Online Shopping. Tourism Management Studies, 11(34), 93-109. https://doi.org/10.22054/tms.2016.5731 [In Persian]
tom Dieck, M. C., Jung, T. H., Kim, W. G., & Moon, Y. (2017). Hotel guests’ social media acceptance in luxury hotels. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(1), 530-555. https://doi.org/10.1108/IJCHM-10-2015-0552
Tran, G. A., & Strutton, D. (2020). Comparing email and SNS users: Investigating e-servicescape, customer reviews, trust, loyalty and E-WOM. Journal of Retailing and Consumer Services, 53, 101782. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.03.009
Tsai, H. T., Chang, H. C., & Tsai, M. T. (2016). Predicting repurchase intention for online clothing brands in Taiwan: quality disconfirmation, satisfaction, and corporate social responsibility. Electronic Commerce Research, 16(3), 375-399. https://link.springer.com/article/10.1007/s10660-015-9207-2
Venkatesan, R. (2017). Executing on a customer engagement strategy. Journal of the Academy of Marketing Science, 45, 289–293. https://doi.org/10.1007/s11747-016-0513-6
Wei, C., Chiang, C., Kou, T., & Lee, B. C. Y (2017). Toward sustainable livelihoods: Investigating the drivers of purchase behavior for green products. Business Strategy & the Environment, 26(5),183-184. https://doi.org/10.1002/bse.1942
Zollo, L., Filieri, R., Rialti, R., & Yoon, S. (2020). Unpacking the relationship between social media marketing and brand equity: The mediating role of consumers’ benefits and experience. Journal of Business Research, 117, 256-267. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.001