تاثیر تجربیات گردشگر بر قصد خرید و به اشتراک گذاری تجربیات از طریق رضایتمندی گردشگر: کاربست تئوری اقتصاد تجربه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

2 دکتری مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی، موسسه آموزش عالی سناباد، گلبهار، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی، موسسه آموزش عالی سناباد، گلبهار، ایران

10.22034/jtd.2022.305420.2452

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تجربیات گردشگر بر قصد خرید و به اشتراک گذاری تجربیات از طریق رضایتمندی گردشگر بود. پژوهش حاضر برحسب هدف تحقیق کاربردی و از نظر روش تحقیق، در دسته مطالعات توصیفی-پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل گردشگران داخلی در شهر مشهد بود که از اپلیکیشن ها و یا وب سایت های رزرو آنلاین بلیط و خدمات گردشگری استفاده می کنند و بر اساس قاعده 5تا10برابر تعداد گویه های پرسشنامه (10*22)، 220 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. پرسشنامه استفاده شده در این تحقیق به عنوان ابزار گردآوری داده ها، برای کلیه متغیرها از پژوهش سانگ (2021) در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت اقتباس شد. جهت روایی ابزار از روایی صوری و تایید اساتید و روایی سازه استفاده شد و جهت پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که در نهایت هم روایی و هم پایایی تایید شد. در نهایت داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از روش ‌مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و PLS تحلیل شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که تجربیات گردشگران از طریق رضایتمندی آنان بر قصد خرید و به اشتراک گذاری تجربیاتشان تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the Impact of Tourist Experiences on Purpose of Purchasing and Sharing Experiences through Tourist Satisfaction: Application of Experience Economics Theory

نویسندگان [English]

  • امید بهبودی 1
  • Farid Aghajani 2
  • Fahimeh Dehghan Zekrabad 3
1 Faculty member of Attar Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
2 PhD in Business Management-Marketing Management, Sanabad Institute of Higher Education, Golbahar, Iran
3 Master of Business Management-Marketing, Sanabad Institute of Higher Education, Golbahar, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of tourist experiences on the intention to buy and share experiences through tourist satisfaction. The present study is in the category of descriptive-survey studies according to the purpose of applied research and in terms of research method. The statistical population included domestic tourists in the city of Mashhad who use online ticket booking applications or websites and tourism services, and according to the rule 5 to 10 times the number of questionnaire items (22 * 10), 220 people as a sample size Was taken. The questionnaire used in this study as a data collection tool for all variables was adapted from Song (2021) research on a five-point Likert scale. For instrument validity, face validity and professors' approval and structural validity were used, and for reliability, Cronbach's alpha coefficient was used, which finally confirmed both validity and reliability. Finally, the data were analyzed at both descriptive and inferential levels using structural equation modeling in SPSS and PLS software. The results of this study showed that tourists' experiences affect their intention to buy and share their experiences through their satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experience economics theory
  • tourist experience
  • shopping intention
  • sharing experiences