حکمرانی مقصد گردشگری با رویکردی کارآفرینانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی ، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی

2 دانشیار گروه جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استاد/ گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 عضو هیئت علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی تهران

10.22034/jtd.2022.354416.2646

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی کارآفرینانه حکمرانی مقصد گردشگری، به عنوان رویکردی جایگزین جهت افزایش مشارکت کلیه ذینفعان، رقابت‌پذیری و تحقق حکمرانی گردشگری تدوین شده است. این پژوهش از نوع توصیفی– تحلیلی و به لحاظ روش پژوهش، در زمره پژوهش کیفی مبتنی بر مصاحبه قرار دارد. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش، 20 نفر از مدیران و مسئولین سازمان‌های متولی گردشگری، دست‌اندرکاران و فعالان گردشگری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها هستند. یافته‌های حاصله با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت که 111 کد باز، 77 کد محوری و 10 کد انتخابی شناسایی و در 3 بعد اصلی دسته بندی شدند. برای تعیین پایایی کدگذاری‌های انجام شده، از ضریب پی اسکات استفاده گردید که همبستگی داده های این دو ارزیاب 0.82 بود. برای سنجش روایی کدگذاری‌های انجام شده، کدگذاری‌ها در اختیار 6 نفر از اساتید و خبرگان موضوع قرار گرفت که نظرات خبرگان و ارزیابان اعمال و شبکه مضامین نهایی شد. بدین‌ترتیب مولفه‌های مدیریت یکپارچه، رویکرد کلان و فرانهادی به گردشگری و تولی‌گری گردشگری در بعد عوامل ساختاری- نهادی؛ مولفه‌های موانع توسعه گردشگری، محیط کسب و کار گردشگری، فرهنگ گردشگری، کارآفرینی در گردشگری در بعد اکوسیستم گردشگری؛ و مولفه-های شاخص‌های حکمرانی، سطوح حکمرانی و سازمان مدیریت مقصد در بعد حکمرانی در گردشگری قرار گرفتند. مهمترین پیشنهاد ارائه شده را می‌توان در تعیین متولی اصلی گردشگری و واگذاری اختیارات در مقصدهای گردشگری هر استان به دستگاه متناسب، اجرای قانون خصوصی-سازی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تشکیلاتی موجود در وزارتخانه جهت ارتقاء هماهنگی‌های بین دستگاهی و بهبود شرایط حاکم بر صنعت گردشگری دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism Destination Governance with an Entrepreneurial Approach

نویسندگان [English]

  • batoul keaei 1
  • esmaeil ghaderi 2
  • abolhassan faghihi 3
  • seyed mojtaba mahmoudzadeh 4
1 PHDstudent of tourism management at Allameh Tabatabai,, Universitymember of the faculty of acecr
2 Associate Professor, Department of Tourism, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
3 Professor/ Department of Public Administration, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
4 Tourism management department Management faculty Allameh Tabatabai University Tehran
چکیده [English]

The present study was developed with the aim of entrepreneurially examining the governance of tourism destinations, as an alternative approach that brings increased participation of all stakeholders, competitiveness and the realization of tourism governance. This research is of a descriptive-analytical type, and in terms of methodology, it is in the category of qualitative research based on interviews using thematic analysis method. The participants in this research are 20 managers and officials of tourism organizations, tourism practitioners and activists, academic faculty members of universities. In this regard, the findings were analyzed using thematic analysis method and 111 open codes, 77 central codes and 10 selective codes were identified, which were categorized into 3 main dimensions. To determine the reliability of the done coding, the P-Scott coefficient was used, and the correlation of the data of these two evaluators was 0.82, which indicates high reliability between the two coders. In order to measure the validity of the done codings, the done codings were given to 6 professors and subject experts, and the opinions of the experts and evaluators were applied and the network of themes was finalized. In this way, the components of integrated management, the macro-infrastructural approach to tourism and tourism management in terms of structural-institutional factors; The components of tourism development obstacles, tourism business environment, tourism culture, entrepreneurship in tourism in the dimension of tourism ecosystem; And the components of governance indicators, governance levels and destination management organization were placed in the dimension of governance in tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism governance
  • tourism destination
  • tourism destination governance
  • entrepreneurial approach