حکمرانی مقصد گردشگری با رویکردی کارآفرینانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جهانگردی، دانشکدهٔ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشکدهٔ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکدهٔ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

10.22034/jtd.2022.354416.2646

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی کارآفرینانهٔ حکمرانی مقصد گردشگری به‌مثابهٔ رویکردی جایگزین برای افزایش مشارکت کلیهٔ ذی‌نفعان، رقابت‌پذیری و تحقق حکمرانی گردشگری تدوین شده است. این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی و به‌لحاظ روش پژوهش در زمرهٔ پژوهش کیفی مبتنی بر مصاحبه قرار دارد. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش 20 نفر از مدیران و مسئولان سازمان‌های متولی گردشگری، مسئولان و فعالان گردشگری و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند. یافته‌های حاصله با استفاده از روش تحلیل مضمون تحلیل شد که 111 کد باز، 77 کد محوری و ۱۰ کد انتخابی شناسایی و در 3 بعد اصلی دسته‌بندی شدند. برای تعیین پایایی کدگذاری‌های انجام‌شده، از ضریب پی اسکات استفاده شد که هم‌بستگی داده‌های این دو ارزیاب 0.82 بود. برای سنجش روایی کدگذاری‌های انجام‌شده، کدگذاری‌ها به 6 نفر از استادان و خبرگان موضوع داده شد که دیدگاه‌های خبرگان و ارزیابان اعمال شد و شبکهٔ مضامین نهایی شد. بدین‌ترتیب، مؤلفه‌های مدیریت یکپارچه، رویکرد کلان و فرانهادی به گردشگری و تولی‌گری گردشگری در بعد عوامل ساختاری - نهادی؛ مؤلفه‌های موانع توسعهٔ گردشگری، محیط کسب‌وکار گردشگری، فرهنگ گردشگری، کارآفرینی در گردشگری در بعد اکوسیستم گردشگری و مؤلفه‌های شاخص‌های حکمرانی، سطوح حکمرانی و سازمان مدیریت مقصد در بعد حکمرانی در گردشگری قرار گرفتند. مهم‌ترین پیشنهاد ارائه‌شده را می‌توان در تعیین متولی اصلی گردشگری و واگذاری اختیارات در مقصدهای گردشگری هر استان به دستگاه متناسب، اجرای قانون خصوصی‌سازی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تشکیلاتی موجود در وزارت‌خانه به‌منظور ارتقای هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و بهبود شرایط حاکم بر صنعت گردشگری دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism Destination Governance with an Entrepreneurial Approach

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Ghaderi 1
  • Batoul Keaei 2
  • Abolhassan Faghihi 3
  • Seyed mojtaba Mahmoudzadeh 1
1 Associate Professor, Department of Tourism, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.
2 PhD student in Tourism Management, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabatabai University and a member of ACECR, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Public Management, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study was developed with the aim of entrepreneurially examining the governance of tourism destinations, as an alternative approach that brings increased participation of all stakeholders, competitiveness and the realization of tourism governance. This research is of a descriptive-analytical type, and in terms of methodology, it is in the category of qualitative research based on interviews using thematic analysis method. The participants in this research are 20 managers and officials of tourism organizations, tourism practitioners and activists, academic faculty members of universities. In this regard, the findings were analyzed using thematic analysis method and 111 open codes, 77 central codes and 10 selective codes were identified, which were categorized into 3 main dimensions. To determine the reliability of the done coding, the P-Scott coefficient was used, and the correlation of the data of these two evaluators was 0.82, which indicates high reliability between the two coders. In order to measure the validity of the done codings, the done codings were given to 6 professors and subject experts, and the opinions of the experts and evaluators were applied and the network of themes was finalized. In this way, the components of integrated management, the macro-infrastructural approach to tourism and tourism management in terms of structural-institutional factors; The components of tourism development obstacles, tourism business environment, tourism culture, entrepreneurship in tourism in the dimension of tourism ecosystem; And the components of governance indicators, governance levels and destination management organization were placed in the dimension of governance in tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism governance
  • tourism destination
  • tourism destination governance
  • entrepreneurial approach
امینیان، ناصر، سیدنقوی، میرعلی، جهانیان، منوچهر و امامی، سیدمحسن (1396). «وضعیت ارزیابی شاخص‌های حکمروایی مطلوب در توسعهٔ گردشگری شهری (موردمطالعه: شهر تهران)». فصلنامهٔ اقتصاد و مدیریت شهری، ۵(۱۸)، 127-139. http://ormr.modares.ac.ir/article-28-4044-fa.html
باصولی، مهدی، هاشمی، سیدسعید، سایمانی خوشخو، محمدحسین و میرغفوری، سیدحبیب‌اللّه (1398). «طراحی مدل توسعهٔ کارآفرینی گردشگری فرهنگی با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (موردمطالعه: شهر یزد)». فصلنامهٔ گردشگری و توسعه، ۸(۲)، 83-104. doi: 10.22034/jtd.2019.190606.1771
پیله‌ور، نازنین (1394). ارائهٔ الگویی جهت ارزیابی حکمرانی خوب شهری. فصلنامهٔ پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی، ۵(۴)، ۲۷-۴۸. http://ormr.modares.ac.ir/article-28-4044-en.html
رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا، پورطاهری، مهدیو فضلی، نفیسه (1393). تحلیل عوامل مؤثر در توسعهٔ کارآفرینی گردشگری روستایی. برنامهریزی و توسعهٔ گردشگری، ۳(8)، 87-107. http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_664.html?lang=fa
Ali, Y. (2016). Challenge and prospect of Ethiopian tourism policy. Global Journal of Management and Business Research: Real Estate, Event & Tourism Management, Global Journals Inc.(USA), 16(1).
Aminian, N., Seyyed Naghavi, M., Jahaniyan, M., & Emami, S. M. (2017). Assessing the Indicators of Good Governance in Development of Urban Tourism (Case Study: City of Tehran). IUESA, 5(18), 127-139. http://ormr.modares.ac.ir/article-28-4044-fa.html [In Persian]
Baggio, R., Scott, N., & Cooper, C. (2010). Improving tourism destination governance: a complexity science approach, Tourism Review, 65(4), 51-60. https://doi.org/10.1108/16605371011093863
Basouli, M., hashemi, S. S., Imani Khoshkhoo, M. H., & Mirghafoori, S. H. (2019). Designing the Cultural Tourism Entrepreneurship Development Model Using Structural Equation Modeling-Partial Least Squares. Journal of Tourism and Development, 8(2), 83-104. doi: 10.22034/jtd.2019.190606.1771 [In Persian]
Beritelli, P., Bieger, T., & Laesser, C. (2007). Destination governance: Using corporate governance theories as a foundation for effective destination management. Journal of Travel Research, 46(1), 96–107. https://doi.org/10.1177/0047287507302385
Bichler, B. F. (2019). Designing tourism governance: The role of local residents. Journal of Destination Marketing & Management, 64-76. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2019.100389
Bichlera, B. F., Kallmuenzerb, A., & Petersa, M. (2020). Entrepreneurial ecosystems in hospitality: The relevance of entrepreneurs’ quality of life. Journal of Hospitality and Tourism Management, 44, 152-161. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.06.009
Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. Journal of Sustainable Tourism, 19(4e5), 411e421.
Dredge, D., & Whitford, M. (2011). Event tourism governance and the public sphere. Journal of Sustainable Tourism, 19(4–5), 479–499, https://doi.org/10.1080/09669582.2011.573074
Dredge, D., & Jamal, T. (2013). Mobilities on the Gold Coast, Australia: Implications for destination governance and sustainable tourism. Journal of Sustainable Tourism, 21(4), 557–579. https://doi.org/10.1080/09669582.2013.776064
Downs, C. A., Cruz, O. T., & Remengesau Jr, T. E. (2022). Sunscreen pollution and tourism governance: Science and innovation are necessary for biodiversity conservation and sustainable tourism. John Wiley & Sons Ltd, 32(5), 896-906. doi: 10.1002/aqc.3791
Fayos-Solà, E., & Cooper, C. (2019). The Future of Tourism. Innovation and Sustainability. https://doi.org/10.1007/978-3-319-89941-1
Fesenmaier, D. R., & Xiang, Z. (2017). Introduction to tourism design and design science in tourism. In D. R. Fesenmaier, & Z. Xiang (Eds.). Design science in tourism, 3–16. doi:10.1177/1527476414541552
Gill, A. M., & Williams, P. W. (2011). rethinking resort growth: Understanding evolving governance strategies in Whistler, British Columbia. Journal of Sustainable Tourism, 19(4/5), 629-648, https://doi.org/10.1080/09669582.2011.558626
Islam, M. W., Ruhanen, L., & Ritchie, B. W. (2018). Adaptive co-management: A novel approach to tourism destination governance? Journal of Hospitality and Tourism Management, 37, 97-106.
Jafari, J., & Honggen, X. (2016). Encyclopedia of Tourism, Springer International Publishing Switzerland. https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-3-319-01384-8
Jamal, T., & Camargo, B. A. (2017). Tourism governance and policy: Whither justice? Tourism Management Perspectives, 25, 205-208. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.11.009
Lalicic, L. (2018). Open innovation platforms in tourism: How do stakeholders engage and reach consensus? International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(6), 2517–2536. https://doi.org/10.1108/IJCHM-04-2016-0233
Laws, E., Richins, H., Agrusa, J., & Scott, N. (2011). Tourist Destination Governance Practice, Theory and Issues. https://researchonline.jcu.edu.au/19301/
Mach, L., & Ponting, J. (2018). Governmentality and surf tourism destination governance. Journal of Sustainable Tourism, 26(11), 1845-1862.
Mendez-Picazo, M. T., Galindo-Martı, M. A., & Ribeiro-Soriano, D. (2012). Governance, entrepreneurship and economic growth, Entrepreneurship & Regional Development, 24(9–10), 865–877. https://doi.org/10.1080/08985626.2012.742323
Nordin, S., & Svensson, B. (2007). Innovative destination governanceThe Swedish ski resort of Åre. Entrepreneurship and Innovation, 8(1), 53–66.
Nordin, S., Volgger, M., Gill, A., Pechlaner, H. (2019). Destination governance transitions in skiing destinations: A perspective on Resortisation. Tourism Management Perspectives, 31, 24-37, https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.03.003
Pechlaner, H., Kozak, M., & Volgger, M. (2014). Destination leadership: a new paradigm for tourist destinations? Tourism Review, 69(1), 1-9. 10.1108/TR-09-2013-0053
Pilevar, N. (2016). A Model of Good Urban Governance Evaluation-District 10 of Tehran. ORMR, 5(4), 27-48. http://ormr.modares.ac.ir/article-28-4044-en.html [In Persian]
Robina‑Ramírez, R., Sánchez, M. S. O., Jiménez‑Naranjo, H. V., & Castro‑Serrano, J. (2021). Tourism governance during the COVID‑19 pandemic crisis: A proposal for a sustainable model to restore the tourism industry. Environment, Development and Sustainability, 24, 6391–6412. https://doi.org/10.1007/s10668-021-01707-3
Roknodin Eftekhari, A., Pourtaheri, M., & Fazli, N. (2014). Analysis of Factors Affecting the Development of Entrepreneurship in Rural Tourism. Journal of Tourism Planning and Development, 3(8), 87-107. http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_664.html?lang=fa [In Persian]
Ruhanen, L., Scott, N., Ritchie, B., & Tkaczynski, A. (2010) Governance: a review and synthesis of the literature. Tourism Review, 65(4), 4-16. https://doi.org/10.1108/16605371011093836
Siakwah, P., Musavengane, R., & Leonard, L. (2019). Tourism Governance and Attainment of the Sustainable Development Goals in Africa. Tourism Planning & Development, 17(4), 2-30. https://doi.org/10.1080/21568316.2019.1600160
Volgger, M., Pechlaner, H., & Pichler, S. (2017). The practice of destination governance: A comparative analysis of key dimensions and underlying concepts. Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing, 3(1), 18-24. http://doi.org/10.5281/zenodo.401371
Wan, Y. K. P., Li, X., Lau, V. M. C., & Dioko, L. D. (2022). Destination governance in times of crisis and the role of public-private partnerships in tourism recovery from Covid-19: The case of Macao. Journal of Hospitality and Tourism Management, 51, 218-228. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2022.03.012
Zenko, Z., & Sardi, V. (2014). Systemic thinking for socially responsible innovations in social tourism for people with disabilities. Kybernetes, 43(3/4), 652–666. https://doi. org/10.1108/K-09-2013-0211
Zhang, H., & Zhu, M. (2014) Tourism destination governance: A review and research agenda. International journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, 4(2), 125-128. DOI: 10.7763/IJEEEE.2014.V4.315,https://doi.org/10.7763/IJEEEE.2014.V4.315