دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 34، فروردین 1402 (بهار1402) 
استقرار موفق مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت گردشگری

صفحه 219-232

10.22034/jtd.2022.327748.2564

نوید ملایی؛ سید محمود زنجیرچی؛ سید حبیب الله میرغفوری؛ حبیب زارع