پهنه‌بندی حفاظتی ـ گردشگری و برآورد ظرفیت برد بوم گردشگری منطقۀحفاظت‌شدۀ جنگلی هلن، استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکدۀمنابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانشیار گروه محیط‌زیست، دانشکدة منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دانشیار گروه علوم جنگل، دانشکدة منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

10.22034/jtd.2021.305030.2466

چکیده

دستیابی هم‌زمان به اهداف حفاظتی و گردشگری در مناطق حفاظت‌شده مستلزم تهیة نقشة پهنه‌بندی و برآورد ظرفیت برد در پهنه‌های مناسب گردشگری است. منطقة حفاظت‌شدة جنگلی هلن با وسعت 40231 هکتار در استان چهارمحال و بختیاری دارای جاذبه‌های بوم‌گردشگری شامل چشم‌اندازهای جنگلی، رودخانه‌ها، آبشارها و چشمه‌های فراوان است که مدیریت آن‌ها نیازمند پهنه‌بندی و برآورد ظرفیت برد گردشگری است. در این مطالعه، پس از شناسایی منابع بوم‌شناختی شامل اقلیم، خاک، توپوگرافی، پوشش گیاهی و جانوری، براساس مدل بوم‌شناختی حفاظت و تفرج ایران به روش روی‌هم‌اندازی و به‌کارگیری اصول پیوستگی و هم‌جواری نقشة پهنه‌بندی منطقه تهیه شد. انواع ظرفیت برد گردشگری شامل فیزیکی، بوم‌شناختی و مدیریتی نیز براساس روش‌شناسی اتحادیة بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) محاسبه شدند. در این روش، ابتدا براساس حداقل مساحت مناسب برای یک نفر گردشگر ظرفیت برد فیزیکی محاسبه و سپس با اعمال محدودیت‌های بوم‌شناختی مانند شیب، جهت، ارتفاع، فرسایش‌پذیری خاک، دما، بارندگی و تراکم پوشش گیاهی، ظرفیت برد بوم‌شناختی محاسبه شد. همچنین براساس توان مدیریتی منطقه (تعداد پاسگاه محیط‌بانی و محیط‌بان و وسایل گشت‌زنی) و فراهم‌بودن زیرساخت‌های حمل‌ونقلی، اقامتی و پذیرایی در محیط پیرامون منطقه، ظرفیت برد مدیریتی محاسبه شد. براساس نتایج، پهنه‌های امن، حفاظت‌شده، تفرج گسترده، تفرج متمرکز، احیا و بازسازی و استفاده‌های چندجانبه به‌ترتیب 27، 24، 22، 12، 9 و 6 درصد مساحت منطقه را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین ظرفیت برد فیزیکی، بوم‌شناختی و مدیریتی منطقه به‌ترتیب معادل 10067439، 226095 و 45219 نفر در سال محاسبه شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zoning Helen Forest protected area in Chaharmahal and Bakhtiari province for conservation-ecotourism goals

نویسندگان [English]

  • Elham Naderi 1
  • Ali jafari 2
  • Davood Mafi-Gholami 3
1 MSc graduated in Forestry, Department of forestry, Faculty of natural resources and earth sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
2 Associate professor, Department of Environment, Faculty of natural resources and earth sciences, Shahrekord University, Shahrekord Iran
3 Associate professor, Department of Forestry, Faculty of natural resources and earth sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Simultaneous achievement of conservation and tourism goals in protected areas requires the preparation of zoning maps and estimation of carrying capacity in ecotourism zones. Helen forest protected area with an area of ​​40231 hectares in Chaharmahal and Bakhtiari province has eco-tourist attractions including forest landscapes, rivers, waterfalls and abundant springs. Management of these attractions require zoning and estimating the range of tourism range. In this study, after identifying ecological resources including climate, soil, topography, vegetation and animals, based on the ecological model of conservation and recreation in Iran, the zoning map of the region was prepared by overlapping and applying the principles of continuity and proximity. The carrying capacity, including physical, ecological and managerial, was also calculated based on the methodology provided by the International Union for Conservation of Nature (IUCN). In this method, first the physical carrying capacity (PCC) was calculated based on the minimum area suitable for a tourist and then by applying ecological constraints such as slope, direction, height, soil erodibility, temperature, rainfall and vegetation density, the real (ecological) carrying capacity (RCC) was calculated. Also, based on the managerial capacity of the area and the availability of transportation, accommodation and hospitality infrastructure in the surrounding area, the effective carrying capacity (ECC) was calculated. According to the results, core, protected, extensive recreation, centralized recreation, rehabilitation and multifaceted zones occupy 27, 24, 22, 12, 9 and 6% of the area, respectively. Also, the PCC, RCC and ECC of the protected area was calculated as 10067439, 226095 and 45219 people per year, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Protected areas
  • ecotourism
  • ecological constraints
  • management capacity
  • tourism infrastructure
ادارۀ کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری (1385). سیمای محیط زیست در استان چهارمحال و بختیاری. انتشارات ادارة کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری.
اسکندری شهرکی، مریم، محمدی سمانی، کیومرث، محمودی، بیت الله و مرادی، ایوب (1395). برآورد ظرفیت برد تفرجی در منطقة جنگلی برنجگان استان چهارمحال و بختیاری. علوم و تکنولوژی محیط زیست، ۲۱(۱)، 69-76.
پیرمحمدی، زیبا، فقهی، جهانگیر، زاهدی امیری، قوام‌الدین و شریفی، مرتضی (۱۳۸۹). ارزیابی توان زیست‌محیطی متناسب با رویکرد طبیعت‌گردی (اکوتوریسم) در جنگل‌های زاگرس (مطالعة موردی: سامانة عرفی چم حاجی جنگل کاکا رضا، لرستان)، تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، ۱۸(۲)، ۲۳۰-۲۴۱.
جوزی، سیدعلی، رضاییان، سحر و آقامیری، کاوه (1391). ارزیابی توان محیط زیستی منطقة حفاظت‌شدة ورجین به‌منظور استقرار کاربری گردشگری با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره مکانی (SMCEM). علوم و تکنولوژی محیط زیست، ۱۴(۱)، 83-96.
حسن‌پور، محمود، احمدی، زینب و الیاسی، حسن (۱۳۹۰). تعیین ظرفیت پذیرش گردشگری در مناطق کویری و بیابانی ایران، نمون، موردی: شهداد، مرنجاب ـ بندرریگ و مصر ـ فرحزاد. مطالعات گردشگری، ۵(۱۴)، ۱۷۸-۱۹۴.
دهدار درگاهی، محمد و مخدوم، مجید (1381). زون‌بندی پارک ملی گلستان، محیط شناسی، ۲۸(۲۹)، 7۱-7۷.
دهدار درگاهی، محمد و مخدوم، مجید. (1382). زون‌بندی پارک ملی کویر، منابع طبیعی ایران، 56(۴)، 4۳۷-4۴۶
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (1381). دستورالعمل تهیة طرح مدیریت مناطق حفاظت‌شده، شماره 257، تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.
سبحانی، پروانه، گشتاسب، حمید، نظامی، باقر و جهانی، علی (۱۳۹۷). ارزیابی قابلیت ارتقاء سطح حفاظتی مناطق شکار ممنوع (مطالعة موردی: منطقة شکار ممنوع الوند همدان)، علوم و تکنولوژی محیط زیست، ۲۰(۳)، 143-157.
شکوهی، شبنم، حسینی نصرت، سیدمحمد و یخکشی، علی (۱۳۹۸). ارزیابی توان تفرجگاهی پارک جنگلی ورگاویج در منطقة نوشهر و چالوس، پژوهش گردشگری، ۱(۳)، 55-66.
شفایی، مجید و رضایی، پرویز (1398). تعیین ظرفیت برد گردشگری طبیعت در حوضه آبخیز جیرنده. مهندسی جغرافیایی سرزمین، ۳(۶)، 1۳3-1۲3.
شیخ، آرمان، جعفری، علی، یارعلی، نبی الله و ستوده، احد، (۱۳۹۲). ارزیابی ظرفیت بردگردشگری منطقة حفاظت‌شدة قیصری در استان چهارمحال و بختیاری، بومشناسی کاربردی، ۲(۵)، ۵۱-۶۲.
شیرانی سرمازه، نازنین، جهانی، علی، گشتاسب میگونی، حمید و اعتماد، وحید (1397). برآورد ظرفیت برد گردشگری در مناطق تحت حفاظت )مطالعة موردی: پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو). پژوهش‌های محیط زیست، ۹(۱۷)، 55-66.
صادقی چهارده، سمانه، اسکندری‌نژاد، ایمان و دهدار درگاهی، محمد (1394). تعیین ظرفیت برد گردشگری طبیعت در مناطق کوهستانی ایران (نمونة موردی: سیب چال، خاس خانی و آغوزی). فضای گردشگری، ۴(۱۴)، ۸۳-۹۶.
طبیبیان، منوچهر، ستوده، احد، شایسته، کامران و چلبیانلو، رضا، (۱۳۸۶). جستاری بر مفاهیم و روش‌های برآورد کمی ظرفیت برد و ارائة یک نمونة کاربردی بر پایة تجربة برنامه‌ریزی راهبردی توسعة گردشگری درة عباس‌آباد ـ گنجنامة همدان، هنرهای زیبا، ۲۹(۲۹)، ۱۷-۲۸.
فرهودی، رحمت‌الله و شورچه، محمود (1383). برآورد ظرفیت برد گردشگری معبد آناهیتای شهر کنگاور، مطالعات مدیریت گردشگری، ۲(۷)، 43-19.
محمودی، بیت‌الله (۱۳۹۵). برآورد ظرفیت برد تفرجی در پارک جنگلی تپه ابوذر شهرستان نهاوند استان همدان، چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران، تهران، ایران.
مجنونیان، هنریک (1380). ارزیابی توان زیست‌محیطی پناهگاه حیات وحش لوندویل، محیطشناسی، ۲۷(۲۷)، ۲۲-۳۳.
مجنونیان، هنریک (1394). پارکداری: طرح‌ریزی مدیریت پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده. تهران: انتشارات دی نگار.
مخدوم، مجید (1390). شالوده آمایش سرزمین. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
مرادپناه، منیژه و مرادپناه، هاجر (1396). پهنه‌بندی منطقة حفاظت‌شدة ملوسان با استفاده از GIS. علوم و تکنولوژی محیط زیست، 19(۴)، 463- 474.
Armono, H. D., Rosyid, D. M., & Nuzula, N. I. (2017, July). Carrying capacity model applied to coastal ecotourism of Baluran National Park, Indonesia. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 79, No. 1, p. 012004). IOP Publishing.‏.
Ceballos-Lascurain, H. (1996). Tourism, ecotourism, and protected areas: The state of nature-based tourism around the world and guidelines for its development. Iucn.‏
Hull, V., Xu, W., Liu, W., Zhou, S., Viña, A., Zhang, J., Tuanmu, M.N; Huang, J., Linderman, M., Chen, X., Huang, Y., Ouyang, Z,. Zhang, H., & Liu, J. (2011). Evaluating the efficacy of zoning designations for protected area management. Biological Conservation144(12), 3028-3037.‏. Doi:10.1016/j.gecco.2021. e01562.
Geldmann, J., Manica, A., Burgess, N. D., Coad, L., & Balmford, A. (2019). A global-level assessment of the effectiveness of protected areas at resisting anthropogenic pressures. Proceedings of the National Academy of Sciences116(46), 23209-23215. 23209–23215. Doi: 10.1073/pnas.1908221116.
Lee, S. H., Choi, J. Y., Yoo, S. H., & Oh, Y. G. (2013). Evaluating spatial centrality for integrated tourism management in rural areas using GIS and network analysis. Tourism Management34, 14-24.‏ Doi: 10.1016/j.tourman.2012.03.005.
Navarro Jurado, E., Tejada Tejada, M., Almeida García, F., Cabello González, J., Cortés Macías, R., Delgado Peña, J., ... & Solís Becerra, F. (2012). Carrying capacity assessment for tourist destinations. Methodology for the creation of synthetic indicators applied in a coastal area. Tourism Management33(6), 1337-1346.‏ Doi: 10.1016/j.tourman.2011.12.017.
del Carmen Sabatini, M., Verdiell, A., Iglesias, R. M. R., & Vidal, M. (2007). A quantitative method for zoning of protected areas and its spatial ecological implications. Journal of environmental management83(2), 198-206. Doi: 10.1016/j.jenvman.2006.02.005.
Salemi, M., Jozi, S. A., Malmasi, S., & Rezaian, S. (2019). A new model of ecological carrying capacity for developing ecotourism in the protected area of the north karkheh, Iran. Journal of the Indian Society of Remote Sensing47, 1937-1947. Doi:10.1007/s12524-019-01035-0.
Sayan, M. S., & Atik, M. (2011). Recreation carrying capacity estimates for protected areas: a study of Termessos National Park. Ekoloji20(78), 66-74
. Doi: 10.5053/ekoloji.2011.7811.
Shokoohi S., Hosseini Nosrat S. M., & Yakhkeshi, A. (2019). Evaluation of the Recreational Power of Vergavij Forest Park in Noshahr and Chalus Area. Tourism Researches, 1 (3), 55-66. http://tr.richt.ir/article-7-73-fa.html. [In Persian]
World Tourism Organization (WTO). (1998). Guide for Local Authorities on Developing Sustainable Tourism. 198 pages. eISBN: 978-92-844-0280-9.
Chaharmahal and Bakhtiari Provincial Department of Environment. (2006). Environmental perspective of Chaharmahal and Bakhtiari Province. Ch. and B. Provincial DOE Publication. [In Persian]
Dehdar-Dargahi, M., & Makhdoum, M. F. (2002). Zoning of Golestan national park. Journal of Environmental Studies, (29), 71-78. 20.1001.1.10258620.1381.28.29.7.6. [In Persian]
Dehdar-Dargahi, M., & Makhdoum, M. F. (2003). Zoning of Kavir national park. Journal of Natural Environment, 56(3), 437-446. [In Persian]
Eskandari Shahraki, M., Mohammadi Sammani, K., Mahmoudi, B., & Moradi, A. (2019). Estimating the Outdoor Recreation Carrying Capacity in Berenjegan Forest, Chaharmahal-o-Bakhtiary Province. Journal of Environmental Science and Technology, 21(1), 69-76. doi: 10.22034/jest.2018.13751. [In Persian]
Farhoodi, R., & Shurcheh, M. (2005). Calculating Tourism Carrying Capacity of Anahita Temple in Kangavar. Tourism Management Studies, 2(7), 19-43. [In Persian]
Hassanpour, M., Ahmadi, Z., Eliassy, ​​H. (2010). Determining the capacity of tourism acceptance in desert and desert areas of Iran: case study of Shahdad, Maranjab, Rig- Jen and Mesr - Farahzad. Tourism Management Studies (Tourism Studies), (14), 177-197. [In Persian]  https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=140739. [In Persian]
Jahani, A. (2018). The Estimated Carrying Capacity of Tourism in Protected Areas (Case Study: Qhamishloo National Park and Wildlife Refuge). Environmental Researches, 9(17), 55-66. [In Persian]
Jozi, S., Rezaian, S., & Aghamiri, K. (2012). Evaluation of Environmental Capability of Varjin Protected area for Implementation of Tourism by Using Spatial Multi Criteria Evaluation Method (SMCEM). Journal of Environmental Science and Technology, 14(1), 83-96. [In Persian]
Majnoonian, H. (2015). Park management: planning for the management of national parks and protected areas. Dey-Negar Publications. [In Persian]
Majnoonian, H. (2001). Environmental Capability Evaluation of Lavandville wildlife Sanctury. Journal of Environmental Studies, 27(27), 23-33. Doi: 20.1001.1.10258620.1380.27.27.4.2. [In Persian]
Makhdoum M. F. (2011). Land use planning foundation. 12th edition, University of Tehran publication. [In Persian]
Management and Planning Organization (2002). Protected areas management planning guidelines (Code 257). Management and Planning Organization Publication. [In Persian]
Moradpanah, M., & Moradpanah, H. (2017). Zoning of Maloosan protected area using GIS. Journal of Environmental Science and Technology, 19(4), 463-474. doi: 10.22034/jest.2017.10745. [In Persian]
Pirmohammadi, Z., Feghhi, J., & Zahedi Amiri, G. (2010). Environmental capability evaluation appropriate to ecotourism in Zagros forests (Case study: Saman-e-orfie Cham-Haji of Kakareza forest in Lorestan Province). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 18(2), 241-230. [In Persian]
Sadeghi-Chahardeh, S., Eskandari-Nejhad, I., & Dehdar-Dargahi, M. (2015). Estimating carrying capacity in mountainous regions of Iran (case studies; Sibchal, Khas-Khani and Aghoozi), Geographical Journal of Tourism Space, 4(14), 83-96. [In Persian]
Shafaie, M., & Rezaei, P. (2020). Determining the Tourism Carrying Capacity of Nature in Jirande Basin. Geographical Engineering of Territory, 3(6), 123-133. [In Persian]
Sheikh A., Jafari A., Yarali, N., & Setoodeh A. (2014). Estimating Recreational Carrying Capacity of Gheisary Protected Area in Chaharmahal & Bakhtiari Province. Iranian Journal of Applied Ecology, 2 (5) :51-64. URL: http://ijae.iut.ac.ir/article-1-384-fa.html. 20.1001.1.24763128.1392.2.5.5.2 . [In Persian]
Sobhani, P., Goshtasb, H., Nezami, B., & Jahani, A. (2018). Evaluation of Promoting Conservation Hunting Areas (Case Study: Alvand No-Hunting Area). Journal of Environmental Science and Technology, 20(3), 143-157. doi: 10.22034/jest.2018.13262. [In Persian]
Tabibian, M., Sotoudeh, A., Shayesteh, K., & Chalbianlu, R. (2007). Research on the concepts and methods of quantitative estimation of capacity based on two presentations of a practical example based on the analysis of strategic planning of tourism development in Abbas Abad Valley - Ganjnameh, Hamadan. Fine Arts, (29), 17-28. [In Persian]