تأثیر مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان در توسعهٔ صنعت گردشگری در کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکدهٔ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت فنّاوری اطلاعات، دانشگاه آزاد واحد بوئینزهرا، قزوین، ایران

10.22034/jtd.2022.271441.2262

چکیده

صنعت گردشگری از متنوعترین و بزرگترین صنایع جهان و مهمترین منبع ایجاد درآمد و اشتغال در بسیاری از کشورها است که به‌دلیل اهمیت روزافزون آن، از نظر اقتصادی و اجتماعی، به یکی از پایههای اصلی اقتصاد جهان تبدیل شده و امروزه ازجمله صنایع با رشد بالا محسوب می‌شود. ازاین‌رو، بررسی تعیینکنندههای توسعهٔ گردشگری اهمیت بسیاری دارد. در این خصوص، تحقیق حاضر با استفاده از رهیافت دادههای تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیمیافته به بررسی تأثیر مؤلفههای دانش (زیرساختهای فنّاوری اطلاعات، مشوقهای اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری و آموزش و توسعهٔ منابع انسانی) در توسعهٔ گردشگری در دو گروه از کشورهای منتخب درحال‌توسعه و توسعهیافته طی دورهٔ ۲۰۰۷-۲۰۱۸ پرداخته است. نتایج ‌برآوردی ‌نشان داد که مؤلفههای دانش شامل زیرساختهای فنّاوری اطلاعات، مشوقهای اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری و آموزش و توسعهٔ منابع انسانی در توسعهٔ گردشگری در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معناداری دارد. البته، در کشورهای درحال توسعه، ضریب تخمینی مؤلفهٔ مشوقهای اقتصادی و رژیم نهادی و، در کشورهای توسعهیافته، ضریب تخمینی مؤلفهٔ آموزش توسعهٔ منابع انسانی از دیگر مؤلفهها بزرگ‌تر است. بهعلاوه، تأثیر متغیرهای کنترلی سرمایهٔ طبیعی، ثبات سیاسی و نرخ ارز واقعی در توسعهٔ گردشگری در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Components of Knowledge Based Economy on Development of Tourism Industry in Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Ali Moradi 2
  • Majid Babaei 3
1 Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Science, Alzahra University, Tehran, Iran
2 MA in Economics, Department of Economics, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran.
3 MA in Business Management, Department of information technology management, Buinzahra Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The tourism industry is one of the largest and most diversified industries in the world and is the most important source of income and job creation in many countries. Due to its growing importance economically and socially, it has become one of the key pillars of the world economy and is one of the fastest growing industries. Therefore, it is important to examine its determinants in economic issues. In this regard, the present study uses panel data approach and generalized method of moments (GMM) to investigate the impact of knowledge components (IT infrastructure, economic incentives and institutional regimes, innovation system and education and education and human resources) focuses on tourism development in two selected developing and developed countries during the period 2007-2018. The results of the model estimation showed that the effect of knowledge components including information technology infrastructure, economic incentives and institutional regimes, innovation system and education and human resources on tourism development in both groups of countries were positive and significant. However, in developing countries, the estimated coefficients of the economic incentives’ component and institutional regimes, and in the developed countries, the coefficients of education and human resources components are higher than the other components. In addition, the effect of control variables including natural capital, political stability, and real exchange rate on development of tourism in both groups of countries was positive and significant

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Knowledge Based Economy
  • Infrastructure of Information Technology
ابراهیم‌زاده، عیسی و ولاشجردی فراهانی، راضیه (1391). تحلیلی بر انگیزهٔ ‌گردشگران و تأثیر عامل جنسیت و درآمد بر آن (مطالعهٔ موردی: گردشگران نوروزی شهرستان محلات). فصلنامهٔ مطالعات ‌شهری، 1(4)، ۱-۱۰.
اخباری آزاد، میرعلی اکبر، شاه‌آبادی، ابوالفضل و حق‌خواه، داود‌ (1398). تأثیر ابعاد نوآوری ملی بر توسعهٔ صنعت گردشگری در کشورهای منتخب. فصلنامهٔ مدیریت توسعهٔ فنّاوری، 7(3)، ۹-۳۵.
امین رشتی، نارسیس، فهیمیفر، فاطمه و صیامی عراقی، ابراهیم (1390). عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری در منطقهٔ مرکز، جنوب و غرب آسیا. فصلنامهٔ علوم اقتصادی، 2(8)، ۹۷-۱۱۱.
پوراحمد، احمد، فرهودی، رحمتاللّه و برادران‌نیا، آیدا (1396). ارزیابی نقش فنّاوری اطلاعات در ارتقای صنعت گردشگری جزیرهٔ کیش. فصلنامهٔ گردشگری شهری، 4(4)، ۱۳-۳۴.
خدابخش‌زاده، امین، قهرمان تبریزی، کوروش‌ و شریفیان، اسماعیل (1399). ‌تأثیر مدیریت دانش بر توسعهٔ گردشگری ورزشی استان کرمان‌. فصلنامهٔ مدیریت ورزشی، 12(1)، ۲۴۱-۲۵۷.
خوش‌طینت، بهناز، شاهآبادی، ابوالفضل، شهی دزفولیان، پریسا و مرادی، علی (1399). بررسی تأثیر ‌شاخص‌های توسعهٔ فنّاوری اطلاعات و ارتباطات بر سهم بازار کشورهای عضو اوپک از صادرات غیرنفتی جهان. فصلنامهٔ پژوهشنامه بازرگانی، 24(96)، 146-119.
راسخی، سعید و محمدی، ثریا (1396). عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری کشورهای حوزهٔ دریای خزر. فصلنامهٔ مطالعات مدیریت گردشگری، 12(38): 63-81.
زنگی‌آبادی، علی، مصلحی، محسن و وارثی، حمیدرضا (1394). تبیین مدل و راهبردهای توسعهٔ گردشگری پایدار با رویکرد دانشبنیان (مطالعهٔ موردی: شهر اصفهان). فصلنامهٔ جغرافیا (برنامهریزی منطقهای)، 5(2)، ۷-۱۷.
شفقت، ابوطالب، الیاسی، مهدی، طباطبائیان، سید حبیب‌اللّه و بامداد صوفی، جهانیار (1394). گونهشناسی فرایندهای موفق نوآوری دفاعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران. فصلنامهٔ مدیریت نوآوری، 4(4)، ۱۳۱-۱۵۴.
صامتی، مجید، حسینی، میرهادی و احسانی فرید، مینا (1394). بررسی تأثیر ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران (مطالعهٔ موردی: کشورهای منتخب اسلامی طی دورهٔ ۱۹۹۶-۲۰۱۲). فصلنامهٔ پژوهشهای راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 4(3)، ۱-۱۴.
علمخواه، عبداللّه و صادقی شاهدانی، مهدی (1394). مروری بر ادبیات اقتصاد دانشبنیان: از شکلگیری تا عمل؛ بررسی وضعیت اقتصاد دانشبنیان در ایران. فصلنامهٔ رشد فنّاوری، 11(44)، 17-27.
فرجی‌راد، عبدالرضا و آقاجانی، سمیه (1388). تحلیلی نو پیرامون گردشگری و جدیدترین طبقهبندی آن. فصلنامهٔ سرزمین، 6(23)، 61-72.
کریمپور ریحان، مجید و شریف جاهد، شهرزاد (۱۳۹۵). تأثیر نوآوریهای توسعهٔ گردشگری در صنعت گردشگری شهری. دومین کنگرهٔ بینالمللی علوم زمین و توسعهٔ شهری، تبریز، پژوهشکدهٔ جهاد دانشگاهی واحد استان آذربایجان شرقی، 23 اردیبهشت ماه 1395.
محمدی، تیمور، کریمی، مجتبی، نجارزاده، نگین و شاهکرم اوغلی، معصومه (1389). عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری در ایران. فصلنامهٔ علوم اقتصادی، 4(10)، 27-50.
مروت، حبیب، سالم، علی اصغر و خادم نعمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الهی، محبوبه (1397). شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری خارجی. فصلنامهٔ پژوهشنامه اقتصادی، 18(69)، 275-306.
Abdulhamid, N. G., Nicholas, D., & Imonih, O. R. (2016). The strategic role of ICTs in tourism in developing countries. Information and Knowledge Management, 6(3), 29-34.
Akhbari Azad, M. A. A., Shahabadi, A., & Haghkhah, D. (2019). The Effect of Dimensions of National Innovation on the Development of the Tourism Industry in Selected Countries. Technology Development Management Quarterly, 7(3), 9-35. 10.22104/JTDM.2020.3876.2360 [In Persian]
Amin Rashti, N., Fahimifar, F., & Siami Iraqi, I. (2011). Factors Affecting the Tourism Industry in Central, South and West Asia. Journal of Economic Sciences, 2(8), 111-97. [In Persian]
Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297.
Cai, Z., Wang, Q., & Liu, G. (2014). Modeling the natural capital investment on tourism industry using a predator-prey model. Advances in Computer Science and its Applications, 26(4), 751-756.
Ebrahimzadeh, I., & Valashjerdi Farahani, R. (2012). An Analytic of Tourists Motivations and the Impact of Income and Gender Case Study: New-year Tourists of Mahallat. Quarterly Journal of Urban Studies, 1(4), 13-22. [In Persian]
Elm Khah, A., & Sadeghi Shahdani, M. (2015). A Review of Knowledge-Based Economy: from the Formation to the Action; Case study: knowledge-based Economy in Iran. Research Areas: Technology Management, Journal of Science & Technology Parks and Incubators, 11(44), 17-27. 10.7508/jstpi.2015.04.003 [In Persian]
Farajirad, A., & Aghajani, S. (2010). New analyses about tourism and the types of its classification. Territory, 6(23), 61-72. [In Persian]
Hajiyeva, L., & Teymurova, V. (2019). Analysis of the impact human capital on tourism development in Azerbaijan. Conference: 37th International Scientific Conference on Economic and Social Development. Socio Economic Problems of Sustainable Development, At Azerbaijan, UNEC.
Khodabakhshzade, A., Ghahraman Tabrizi, K., & sharifian, E. (2020). The Effect of Knowledge Management on Sport Tourism Development in Kerman Province. Sports Management Quarterly, 12(1), 241-257. 10.22059/JSM.2019.284691.2296 [In Persian]
Khoshtinat, B., Shahabadi, A., Shahi Dezfulian, P., & Moradi, A. (2020). The Effect of ICT Development on Market Share of Member Countries of OPEC of Non-Oil Exports of the World. Iranian Journal of Trade Studies, 24(96), 119-146. [In Persian]
Ivanov, S. (2017). Impacts of political instability on the tourism industry in Ukraine. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 9(1), 100-127.
Jinchao, W. (2015). Expanding strategy of tourism industry based on knowledge economy. Information Science and Management Engineering III, (ISME 2015), 183-186.
Karimpour Reyhan, M., & Sharif Jahed, S. (2016). The Impact of Tourism Development Innovations on the Urban Tourism Industry. 2nd International Congress of Earth Sciences and Urban Development, Tabriz, Jihad University Research Institute, East Azerbaijan Province, May 13, 2016. [In Persian]
Kaufmann, W., Hooghiemstra, R., & Feeney, M. K. (2018). Formal institutions, informal institutions, and red tape: A comparative study. Public Administration, 96(2), 386-403.
Kim, Y. R., Saha, S., Vertinsky, I., & Park, C. (2018). The impact of national institutional quality on international tourism inflows: A cross-country evidence. Tourism Analysis, 23(4), 533-551.
Mill, R. C., & Morrison, A. M. (1992). The tourism system. Prentice Hall, Englewood Cliffs.
Mohammadi, T., Karimi, M., Najarzadeh, N., & Shah Karam Oghli, M. (2010). Factors affecting tourism demand in Iran. Quarterly Journal of Economic Sciences, 10(4), 27-50. [In Persian]
Morovat, H., Salem, A. A., & Khadem, M. (2018). Identifying Effective Factors on Foreign Tourism Demand. Journal of Economic Research, 18(69), 275-306. http://dx.doi.org/10.22054/joer.2018.8870 [In Persian]
Nyasha, S., Odhiambo, N. M., & Asongu, S. A. (2020). The impact of tourism development on economic growth in Sub-Saharan Africa. AGDI Working Paper, WP/20/044.
OECD (1996). The knowledge-based economy. General Distribution OCDE/GD (96)102.
Pantano, E., & Stylidis, D. (2021). New technology and tourism industry innovation: evidence from audio-visual patented technologies. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 12(4), 658-671
Peric, J., & Radic, M. N. (2015). Tourism productivity and tourism FDI in Croatia. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(5), 425-433.
Pohjola, M. (2002). Information technology, productivity, and economic growth: International evidence and implications for economic development. New York: Oxford University Press.
Pourahmad, A., Farhoudi, R., & Baradaran Nia, A. (2017). Assessing the Role of Information Technology in Promoting Tourism Industry in Kish Island. Urban Tourism Quarterly, 4(4), 13-34. 10.22059/JUT.2018.224979.278 [In Persian]
Rasekhi, S., & Mohammadi, S. (2017). Factors Affecting Tourism Demand in the Caspian Sea Littoral States. Journal of Tourism Management Studies, 12(38), 63-81. http://dx.doi.org/10.22054/tms.2017.6434.1148 [In Persian]
Rasool, H., Maqbool, S., & Tarique, M. (2021). The relationship between tourism and economic growth among BRICS countries: A panel co-integration analysis. Future Business Journal, 7(1), 1-11.
Sameti, M.,  Hoseini, M. H., & Ehsanifarid, M. (2015). The Impact of Political Instability and Rule of Law on Tourist Arrival: A Case Study of Selected Islamic Countries (1996-2012). Strategic Research on Social Issues in Iran, 4(3), 1-14. 20.1001.1.23221453.1394.4.3.1.3 [In Persian]
Senanayake, U. J. (2021). Threats and opportunities of the COVID 19 on tourism industry in Sri Lanka and South Asian Region. International Journal of Hospitality & Tourism Management, 5(1), 15-20.
Shafaghat, A., Elyasi, M., Tabatabaeeyan, S. H., & Bamdad Soofi, J. (2016). Proposing a Comprehensive Defense Innovation Process for Iranian Best-Practice: Defense Projects in Post-Islamic Revolution Era. Innovation Management Quarterly, 4(4), 131-154. [In Persian]
Shafiullah, M., Okafor, L. E., & Khalid, U. (2019). Determinants of international tourism demand: Evidence from Australian states and territories. Tourism Economics, 25(2), 274-296.
Slivar, I., Bozic, S., & Batković, A. (2017). Innovation in tourism: Perception of tourism providers from Croatia and Serbia. Review of Innovation and Competitiveness, 2(4), 37-56.
Suri, A. (2010). Econometrics with the Use of Ivory Software 7. Tehran: Farhangology Publishing, First Edition. [In Persian]
Tavares, J. M., & Leitão, N. C. (2017). The determinants of international tourism demand for Brazil. Tourism Economics, 23(4), 834–845.
Wagaw, M., & Mulugeta, F. (2018). Integration of ICT and tourism for improved promotion of tourist attractions in Ethiopia. Applied Informatics, 5(6), 1-12.
White, M., & Bruton, G. (2007). The management of technology and innovation: A strategic approach. Mason, OH. Thompson South-Western.
Zangiabadi, A., Moslehi, M., & Varesi, H. R. (2015). Explicating the Model and Strategies of Sustainable Tourism Development with the Knowledge Based Approach (Case Study: Isfahan City). Geography Quarterly (Regional Planning), 5(2), 7-17. [In Persian]