تأثیر مؤلفۀ های اقتصاد دانش بنیان بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

2 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

3 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد واحد بوئین زهرا، ایران

10.22034/jtd.2022.271441.2262

چکیده

صنعت گردشگری از متنوع ترین و بزرگترین صنایع جهان و مهم ترین منبع ایجاد درآمد و اشتغال در بسیاری از کشورهاست که به علت اهمیت روز افزون از نظر اقتصادی و اجتماعی، به یکی از پایه های اصلی اقتصاد جهان تبدیل شده و امروزه از جمله صنایع با رشد بالا محسوب می‌گردد. از این رو، بررسی تعیین کننده های توسعه گردشگری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این راستا، تحقیق حاضر با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تأثیر مؤلفه های دانش (زیرساخت های فناوری اطلاعات، مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری و آموزش و توسعه منابع انسانی) بر توسعه گردشگری در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2018-2007 پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد، مؤلفه های دانش شامل زیرساخت های فناوری اطلاعات، مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری و آموزش و توسعه منابع انسانی بر توسعه گردشگری در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معناداری دارد. البته، در کشورهای درحال توسعه، ضریب تخمینی مؤلفه مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی و در کشورهای توسعه یافته ضریب تخمینی مؤلفه آموزش توسعه منابع انسانی از دیگر مؤلفه ها بزرگتر است. به علاوه، تأثیر متغیرهای کنترلی سرمایه طبیعی، ثبات سیاسی و نرخ ارز واقعی بر توسعه گردشگری در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Components of Knowledge Based Economy on Development of Tourism Industry in Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • ali moradi 2
  • Majid Babaei 3
1 Alzahra University
2 MA of Economics, Iran
3 MA in Business Management, Department of information technology management, Buinzahra Branch, Islamic Azad University, Iran
چکیده [English]

The tourism industry is one of the largest and most diversified industries in the world, and is the most important source of income and job creation in many countries. Due to its growing importance economically and socially, it has become one of the key pillars of the world economy and is one of the fastest growing industries. Therefore, it is important to examine its determinants in economic issues. In this regard, the present study uses panel data approach and generalized method of moments (GMM) to investigate the impact of knowledge components (IT infrastructure, economic incentives and institutional regimes, innovation system and education and education and human resources) focuses on tourism development in two selected developing and developed countries during the period 2007-2018. The results of the model estimation showed that the effect of knowledge components including information technology infrastructure, economic incentives and institutional regimes, innovation system and education and human resources on tourism development in both groups of countries were positive and significant. However, in developing countries, the estimated coefficients of the economic incentives component and institutional regimes, and in the developed countries, the coefficients of education and human resources components are higher than the other components. In addition, the effect of control variables including natural capital, political stability and real exchange rate on development of tourism in both groups of countries was positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development of Tourism
  • Components of Knowledge
  • Infrastructure of Information Technology