تبیین ساختاری-عملکردی تاثیر بازاریابی سبز بر توسعه گردشگری سلامت در استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی،دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان،ایران

2 گروه کارافرینی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22034/jtd.2022.338092.2601

چکیده

گردشگری سلامت با هدف توجه به سلامتی و درمان های سنتی یا مدرن در عصر حاضر رو به رشد می باشند. از طرفی نیازمند استراتژی بازاریابی مناسبی برای توسعه بیشتر است. با توجه به ظرفیت بالایی که استان کرمان در منابع طبیعی و درمانی مناسب گردشگری سلامت ضروریست تا بحث بازاریابی ان نیز مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، تبیین ساختاری-عملکردی بازاریابی سبز بر توسعه گردشگری سلامت در استان کرمان است. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری فعالین حوزه گردشگری سلامت فعال در پارک‌های علم و فناوری و سلامت استان هستند. با استفاده روش نمونه‌گیری تصادفی و روش کوکران، درنهایت پرسشنامه نیمه ساختاریافته با طیف لیکرت، بین 117 نفر توزیع گردید. پایایی ابزار پژوهش با آلفای کرونباخ برای هر متغیر مورد تائید قرارگرفته است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی در نرم‌افزار اسمارت پی ال اس3 با استفاده از تبیین ضریب مسیر، ضریب اثر، ضریب تی و... صورت پذیرفت. طبق نتایج حاصله تأثیر متغیرهای نگرانی‌های سود و زیان با ضریب 66/0، مسئولیت اجتماعی با ضریب 4/0، اثرات منفی زیست‌محیطی با ضریب 007/0 و درنهایت سطح درآمد با ضریب 005/0 بر گردشگری سلامت مورد پذیرش واقع شدند. بدین ترتیب بازاریابی سبز می‌تواند توسعه بیشتر گردشگری سلامت را به دنبال داشته باشد. درنتیجه می‌توان گفت با توجه بیشتر به بازاریابی سبز می‌توان بر توسعه گردشگری سلامت استان تأثیر گذاشت و درنهایت توسعه بیشتر استان را به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural-functional explanation of the impact of green marketing on the development of health tourism in Kerman province

نویسندگان [English]

  • mohim Tash 1
  • Zohreh amiri sardari 2
1 department of Entrepreneurship. university of sistan and baluchestan
2 Department of Entrepreneurship, Faculty of Economics and Management,, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Health tourism with the aim of paying attention to health and traditional or modern treatments are growing in the present era. On the other hand, it needs a good marketing strategy for further development. Due to the high capacity of Kerman province in natural resources and appropriate health tourism, it is necessary to discuss its marketing. Therefore, the purpose of this study is to explain the structural-functional green marketing on the development of health tourism in Kerman province. The present study is a descriptive-survey research. The statistical population is active in the field of health tourism active in the science, technology and health parks of the province. Using random sampling method and Cochran's method, finally a semi-structured questionnaire with Likert scale was distributed among 117 people. The reliability of the research tool with Cronbach's alpha for each variable has been confirmed. Data analysis was performed using structural equation modeling with partial least squares approach in Smart PLS 3 software using path coefficient, effect coefficient, T coefficient, etc. According to the results, the effect of profit and loss worries with a coefficient of 0.66, social responsibility with a coefficient of 0.4, negative environmental effects with a coefficient of 0.007 and finally the level of income with a coefficient of 0.005 on health tourism were accepted. Thus, green marketing can lead to further development of health tourism. As a result, it can be said that more attention to green marketing can affect the development of health tourism in the province and ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health tourism
  • green marketing
  • tourism
  • tourism marketing
  • structural analysis
  • Kerman province