شناسایی راهکارهای عملیاتی کاربرد فنّاوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختهٔ کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری گرایش برنامه‌ریزی و توسعه، گروه موزه و گردشگری، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه موزه و گردشگری، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دولتآباد، اصفهان، ایران.

10.22034/jtd.2022.324849.2551

چکیده

درحال‌حاضر کشور ایران با مسائل اقتصادی و محدودیت‌هایی مواجه است که با استفاده از فنّاوری‌های روز دنیا می‌تواند از موانع پیش‌روی خود عبور یا آن‌ها را تسهیل کند. فنّاوری زنجیرهٔ بلوکی یکی از ‌فنّاوری‌های نوین در عصر جدید است که می‌توان با مطالعهٔ عمیق این مبحث و یافتن راهکارهای مناسب اجرایی در صنعت گردشگری از آن بهره‌برداری کرد. پژوهش حاضر درصدد است به سه هدف زیر دست یابد: 1) شناسایی ابعاد مثبت فنّاوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران؛ 2) شناسایی ابعاد منفی فنّاوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران و 3) شناسایی راهکارهای مناسب به‌منظور مدیریت استفادهٔ مؤثر از فنّاوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران. این پژوهش، از نظر روش، کیفی (تحلیل مضمون) است و جامعهٔ آماری پژوهش را متخصصان حوزهٔ گردشگری، فنّاوری و اقتصاد تشکیل داده‌اند. نتایج این پژوهش شامل یافتن ابعاد مثبت (مانند تسهیل تراکنش‌‌های مالی در گردشگری، حذف واسطه‌‌ها در گردشگری، تسهیل قراردادهای حوزهٔ گردشگری، تسهیل برنامه‌‌ریزی و فرایند سفر، تسهیل در اعتبارسنجی و احراز هویت) و منفی (مانند عدم‌شناخت و پذیرش این فنّاوری، وجود محدودیت‌های ذاتی این فنّاوری) فنّاوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران بوده است. به‌علاوه، راهکارهای اجرایی مناسب (سیاست‌گذاری‌‌های مناسب برای استفاده از فنّاوری بلاکچین در گردشگری، فرهنگ‌‌سازی و آموزش به‌منظور استفاده از فنّاوری بلاکچین و خدمات آن، معرفی گونه‌ها و بخش‌هایی از گردشگری، که امکان جذب فنّاوری بلاکچین آن‌ها را فعال‌تر می‌کند، و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در حوزهٔ گردشگری با هدف استفاده از این فنّاوری در پیشرفت و توسعهٔ گردشگری در ایران شناسایی و معرفی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Identification of Operational Solutions for the Application of Blockchain Technology in Promoting of Tourism in Iran

نویسندگان [English]

  • Faezeh Seyedbagheri 1
  • Neda Torabi Farsani 2
  • Rasool Sadeghi 3
1 Master in Tourism at Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Associate professor in tourism, Department of Museum and Tourism; Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Electrical Engineering, Dolatabad Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Recently, Iran has been facing economic problems and the latest technologies can help to overcome or facilitate its progress. Blockchain is one of the emerging technologies in the new era that through in-depth study on this topic and finding appropriate operational solutions can promote the tourism marketing. The present study follows three main objectives: 1) to investigate the positive dimensions of blockchain in Iran's tourism boom, 2) to recognize the negative dimensions of blockchain in Iran's tourism boom, 3) to identify the appropriate strategies to manage the effective application of blockchain in Iran's tourism boom. Thematic analysis was used in this study. The results of data analysis illustrated that the positive dimensions of using blockchain in Iran's tourism can classified in 7 categories such as: To facilitate financial transactions in tourism, to eliminate of intermediaries in tourism, To facilitate contracts in the field of tourism, to facilitate travel planning and process, to facilitate validation and authentication, etc. In addition, the negative impacts of blockchain was also classified in 7 categories as follow: Lack of knowledge and acceptance of this technology, the inherent limitations of this technology, etc. Furthermore, the results of thematic analysis demonstrated several appropriate operational solutions which can promote tourism in Iran: policy making for use of blockchain technology in tourism; introducing the types and tourism segments which can be more active by using blockchain t; culturization organizing educational programs and workshops regarding using blockchain and its services; attracting foreign investors in the field of tourism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cryptocurrency
  • blockchain
  • tourism
  • Iran
زارع بیدکی، فاطمه و حسینی بامکان، سیدمجتبی (1398). مشخصات نویسندگان مقاله پتانسیل‌‌های کاربرد ‌فنّاوری بلاکچین در توسعهٔ گردشگری ایران بر مبنای معیارهای رقابت‌پذیری. چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی. دانشگاه یزد، دانشگاه یزد - انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران، یزد. ایران.
Bashir, I. (2020). Mastering Blockchain: A deep dive into distributed ledgers, consensus protocols, smart contracts, DApps, cryptocurrencies, Ethereum, and more. Packt Publishing Ltd.
Bolici, F., Acciarini, C., Marchegiani, L., & Pirolo, L. (2020). Innovation diffusion in tourism: how information about blockchain is exchanged and characterized on twitter. The TQM Journal. ( DOI:10.1108/TQM-01-2020-0016)
Calvaresi, D., Leis, M., Dubovitskaya, A., Schegg, R., & Schumacher, M. (2019). Trust in tourism via blockchain technology. In Information and Communication Technologies in Tourism 2019: proceedings of the International Conference in Nicosia, Cyprus, January 30–February 1, 2019 (pp. 304-317). Springer. (DOI:10.1007/978-3-030-05940-8_24)
Gudkov, A. (2017). Control on Blockchain Network. Nova L. Rev., 42, 353.
Idlbek, R., & Blašković, V. (2018). The use of blockchain technology in the development of decentralized advertising. Gospodarstvo istočne Hrvatske–vizija i razvoj, 120.
Koh, S. G., & Kwok, A. O. (2019). Is blockchain technology a watershed for tourism development? Current Issues in Tourism, 22(20), 2447-2452. DOI:10.1080/13683500.2018.1513460)
Luo, L., & Zhou, J. (2021). BlockTour: A blockchain-based smart tourism platform. Computer Communications, 175, 186-192. ( DOI:10.1016/j.comcom.2021.05.011)
Maesa, D. D. F., & Mori, P. (2020). Blockchain 3.0 applications survey. Journal of Parallel and Distributed Computing, 138, 99-114. ( DOI:10.1016/j.jpdc.2019.12.019)
Önder, I., & Treiblmaier, H. (2018). Blockchain and tourism: Three research propositions. Annals of Tourism Research, 72(C), 180-182. (DOI: 10.1016/j.annals.2018.03.005)
Rejeb, A., Keogh, J. G., & Treiblmaier, H. (2019, December). The impact of blockchain on medical tourism. In Workshop on E-Business (pp. 29-40). Springer, Cham.
Turkay, B., Dıncer, F. I., & Dincer, M. Z. (2019). An evaluation of new values in economy and their impacts on future transformation in tourism. Procedia Computer Science, 158, 1095-1102. ( DOI:10.1016/j.procs.2019.09.151)
Wibowo, A. T., Hariadi, M., Sulistyono, M. T., Milad, M. K., Rhofita, E. I., & Gumelar, A. B. (2020, September). Mapping of Tourism Destinations by GIS-Blockchain RPCA based on PNPOLY Algorithm. In 2020 International Seminar on Application for Technology of Information and Communication (iSemantic) (pp. 412-416). IEEE. (DOI: 10.1109/iSemantic50169.2020.9234191)
Wilson, F. R., Pan, W., & Schumsky, D. A. (2012). Recalculation of the critical values for Lawshe’s content validity ratio. Measurement and evaluation in counseling and development, 45(3), 197-210. DOI:org/10.1177/0748175612440286
Zare Bidaki, F., Hosseini Bamkan, S. M. (2019). The potentials of using blockchain technology in the development of Iran's tourism based on competitiveness criteria Fourth International Industrial Management Conference, Yazd, Iran. [In Persian]