شناسایی راهکارهای عملیاتی کاربرد فناوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری گرایش برنامه ریزی و توسعه، گروه موزه و گردشگری، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه موزه و گردشگری، دانشگاه هنر اصفهان ، اصفهان، ایران

3 گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دولت آباد، اصفهان، ایران

10.22034/jtd.2022.324849.2551

چکیده

در حال حاضر کشور ایران با مسائل اقتصادی و محدودیت‌هایی مواجه است که با استفاده از فناوری‌های روز دنیا می‌تواند از موانع پیش‌روی خود عبور یا آن‌ها را تسهیل نماید. فناوری زنجیره بلوکی یکی از تکنولوژی‌های نوین در عصر جدید است که می‌توان با مطالعه عمیق بر روی این مبحث و یافتن راهکارهای مناسب اجرایی در صنعت گردشگری مورد بهره‌برداری قرار گیرد. پژوهش حاضر سه هدف زیر را دنبال می‌کند: 1-شناسایی ابعاد مثبت فناوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران 2-شناسایی ابعاد منفی فناوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران 3-شناسایی راهکارهای مناسب به منظور مدیریت استفاده مؤثر از فناوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران دست یابد. این پژوهش از نظر روش کیفی (تحلیل مضمون) است و جامعه آماری پژوهش را متخصصان حوزه گردشگری، فناوری و اقتصاد تشکیل داده است. رهیافت این پژوهش شامل یافتن ابعاد مثبت (تسهیل تراکنش‌‌های مالی در گردشگری، حذف واسطه‌‌ها در گردشگری، تسهیل قراردادهای حوزه گردشگری، تسهیل برنامه‌‌ریزی و فرآیند سفر، تسهیل در اعتبارسنجی و احراز هویت و...) و منفی (عدم شناخت و پذیرش این فناوری، وجود محدودیت‌های ذاتی این فناوری و...) فناوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران بوده است. به‌علاوه، راهکارهای اجرایی مناسب (سیاست‌گذاری‌‌های مناسب جهت استفاده از فناوری بلاکچین در گردشگری، فرهنگ‌‌سازی و آموزش به منظور استفاده از فناوری بلاکچین و خدمات آن، معرفی گونه‌ها و بخش‌هایی از گردشگری که امکان جذب فناوری بلاکچین، آن‌ها را فعال‌تر می‌کند و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه گردشگری و...) جهت استفاده از این فناوری در پیشرفت و توسعه گردشگری در ایران شناسایی و معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Identification of Operational Solutions for the Application of Blockchain Technology in Promoting of Tourism in Iran

نویسندگان [English]

  • Faezeh Seyedbagheri 1
  • Neda Torabi Farsani 2
  • Rasool Sadeghi 3
1 Master in Tourism at Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor at Department of Museum and Tourism, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Department of Electrical Engineerin, Islamic Azad University, Dolatabad branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Recently, Iran has been facing economic problems and the latest technologies can help to overcome or facilitate its progress. Blockchain is one of the emerging technologies in the new era that through in-depth study on this topic and finding appropriate operational solutions can promote the tourism marketing.

The present study follows three main objectives: 1) to investigate the positive dimensions of blockchain in Iran's tourism boom, 2) to recognize the negative dimensions of blockchain in Iran's tourism boom, 3) to identify the appropriate strategies to manage the effective application of blockchain in Iran's tourism boom. Thematic analysis was used in this study. The results of data analysis illustrated that the positive dimensions of using blockchain in Iran's tourism can classified in 7 categories such as: To facilitate financial transactions in tourism, to eliminate of intermediaries in tourism, To facilitate contracts in the field of tourism, to facilitate travel planning and process, to facilitate validation and authentication , etc. In addition, the negative impacts of blockchain was also classified in 7 categories as follow: Lack of knowledge and acceptance of this technology, the inherent limitations of this technology, etc. Furthermore, the results of thematic analysis demonstrated several appropriate operational solutions which can promote tourism in Iran: policy making for use of blockchain technology in tourism; introducing the types and tourism segments which can be more active by using blockchain t; culturization organizing educational programs and workshops regarding using blockchain and its services; attracting foreign investors in the field of tourism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cryptocurrency
  • blockchain
  • tourism
  • Iran