تحلیل تصویر ذهنی گردشگران با تأکید بر گردشگری خلاق (موردمطالعه: منطقۀ 12 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/jtd.2022.309566.2476

چکیده

تصویر ذهنی گردشگران مجموعه‌ای‌ از خاطرات، احساسات، ‌باورها و ‌ایده‌ها‌یی‌که ‌فرد ‌از ‌یک مقصد گردشگری به‌دست می‌آورد. گردشگری خلاق شکل ‌پایداری ‌از گردشگری است که فرصت توسعۀ ظرفیت‌های خلاقانه را از طریق مشارکت فعال در دوره‌ها و تجارب یادگیری خاص ‌یک ‌مقصد ‌گردشگری ‌فراهم ‌می‌سازد، در این میان برخورداری از مهم‌ترین مراکـز فرهنگـی و مـواردی از ایـن قبیل می­تواند زمینۀ مناسبی را برای توسعۀ گردشگری شهری فراهم آورد. گردشگری خلاق در راستای گردشگری فرهنگی، باعث تحول این صنعت شده است و مؤلفه‌های آن از طریق دارایی‌ها و سرمایه‌های ناملموس و از نظر رویکرد مبتنی‌بر منابع راهبردی موجب دستیابی به مزیت رقابتی پایدار می‌شود که شهرت سازمانی و تصویر ذهنی از مهم‌ترین این دارایی‌ها هستند. این پژوهش به تأثیرات شاخص‌های گردشگری خلاق در تصویر ذهنی گردشگران تأکید دارد. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت ازجمله تحقیقات توسعه‌ای‌ ـ کاربردی است و به لحاظ روش ازجمله تحقیقات توصیفی ـ تحلیلی است. جامعۀ آماری این پژوهش گردشگران داخلی و خارجی منطقۀ 12 تهران است که با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده 384 نفر (گردشگران داخلی 334 نفر و خارجی 50 نفر) به‌‌منزلۀ حجم نمونه انتخاب شدند. مؤلفه و شاخص‌های تحقیق شامل 9 مؤلفه و 50 گویه است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد مؤلفه‌های جذابیت گردشگری و محیط زیرساخت در رتبۀ اول و مؤلفه‌های برآورده‌شدن انتظارات و تمایل به بازدید مجدد در رتبه‌های آخر قرار دارند. نتایج مشخص کرد که برای بهبود تصویر ذهنی گردشگران در منطقۀ 12 شهر تهران باید به مؤلفه‌های کیفیت درک‌شده، برآورده‌شدن انتظارات، جذابیت مقصد، تصویر عاطفی، سرگرمی و فعالیت، جذابیت گردشگری با توجه به جنبه‌های تاریخی و فرهنگی این منطقه از طریق گردشگری خلاق بیشتر توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of tourists' mental image with emphasis on creative tourism (Case study: District 12 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Fakhripour Mohammadi 1
  • Ali Shamai 2
  • Taher Parizadi 2
  • Farzaneh Sasan‌Pour 2
1 Ph.D. student in geography and urabn planning, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

From the point of view of strategic resource، based approach, achieving sustainable competitive advantage can be achieved through intangible assets and capital, of which organizational reputation and mental image are the most important of these assets. Mental image is interpreted as a concept of a tourist place that remains in the mind of the tourist using associations. Unfortunately, most studies have considered the mental image of tourist destinations as a cognitive assessment (estimation), only a small number of studies have used both cognitive and emotional components in understanding the overall image of the destination. In general, it is important to consider the cognitive and emotional components of the destination image. Today, a suitable environment is one of the basic indicators and criteria in choosing tourist destinations, which can include all the material and spiritual effects of the human environment (Amanpour et al., 2017). This issue has received less attention in our country. The subject of this study is District 12 of Tehran, this district is central in Tehran. Region 12 is one of the important tourism centers as a valuable and unique capital of historical antiquity, the existence of valuable cultural and religious monuments in the national and international territory and with excellent conditions and is known as one of the major tourism centers in Iran and the world. This study examines the mental image of tourists with emphasis on creative tourism by considering and enumerating the concepts that exist in the mental image literature and the development of creative tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alternative tourism
  • Creative tourism
  • Mental image
  • District 12 of Tehran
بیکن، ادموند (۱۳۹۵). کتاب طراحی شهرها: تحول شکل شهر از آتن تا برازیلیای مدرن. ترجمه فرزانه طاهری، تهران: نشر مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران‌.
محمدمرادی، آرش، یزدانفر، سید عباس, فیضی، محسن و نوروزیان ملکی، سعید (1400). سنجش حس مکان و شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر آن در بافت تاریخی تهران (موردپژوهی: محلۀ تاریخی امامزاده یحیی) (علمی پژوهشی). مطالعات معماری ایران، 8(15)، 173-191. doi: 10.22052/1.15.173
آمارنامه‌های گردشگری سازمان ملل، 2008
تاجزاده، ابوالفضل و خزایی پول، مرتضی (1394 ).تأثیر مشتری‌گرایی و کارآفرینی گرایی بر نوآوری و عملکرد کسب‌وکار در گردشگری (موردمطالعه : دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان مازندران)، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 4(13)، 187.
حسینی، سیدعلی، قلی‌پور، یاسر و مظفری، اعظم (1396). تحلیل شاخص‌های شهر خلاق و ارتباط آن با توسعه پایدار شهری (موردمطالعه: شهر رشت)، همایش ملی معماری و شهرسازی ایران اسلامی.
حسینی، مهدیه (1396). تحلیلی بر تأثیر مکان‌های گردشگری شهری در جذب گردشگران فرهنگی(مطالعه موردی: شهر پاریس)، نشریه هویت شهر، 11(4)،31-44.
شاطریان، حسین، کیانی، صدیقه و شیخ‌زاده، فاطمه (1398). بررسی اثر تصویر ذهنی گردشگران فستیوال گل و گلاب قمصر و نیاسر بر کیفیت و ارزش ادراک‌شده از خدمات، فصلنامه گردشگری شهری، 6(1)، 1-17.
طیبی، امیر و ذکاوت، کامران (1397). مدل مفهومی برای تصویر ذهنی گردشگران داخلی از فضاهای شهری اصفهان، فصلنامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، ۱۳(۴۳)، ۱ - 33.
غفاری، محمد، کنجکاو منفرد، امیررضا و عسگرنژاد نوری، باقر (1398)، واکاوی نقش تصویر ذهنی گردشگران از برند بر شهرت مقصد گردشگری مطالعۀ موردی: شهر یزد، فصلنامه گردشگری شهری، ۶(۲)، ۴۵ - ۵۹.
کلانتری، محسن، رجایی، سیدعباس و فتوحی مهربانی، باقر (1395). تحلیلی بر برخورداری کلان‌شهرهای ایران از شاخص‌های شهر خلاق. پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، ۴(۴)، 25-50
مامفود، لوئیز (1397). شهر در بستر تاریخ: خاستگاه‌ها، دگرگونی‌ها و دورنماهای آن. احمد عظیمی بلوریان. (مترجم) تهران: انتشارت رسا.
میری، سیدحسن و امیری، زینب (1391). بررسی بازسازی مسکن پس از سانحه از منظر تصویر ذهنی ساکنان نمونه موردی بره سر پس از زلزله رودبار، منجیل 1369. دو فصلنامه معماری ایرانی، ۱(۱)، ۹۷-۱۰۸.
Bacon, E. (2016) The book Urban Design: The Transformation of the Shape of the City from Athens to Modern Brazil. [In Persian]
Baloglu, S., & McCleary, K. W. (1999). A model of destination image formation. Annals of tourism research, 26(4), 868، 897.
Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21(1), 97-116.
Costa, P., Magalhaes, M., Vasconcelos, B., & Sugahara, G. (2007). “A discussion on the governance of Creative Cities: some insight for policy action. Norwegian Journal of Geography, 61(3), 122، 132.
Florida, R. (2002). The Rise of the Creative Class. And How It’s Transforming Work, Leisure and Everyday Life.
Ghaffari, M., Konjkav Monfared, A., & Asgarnejad, B. (2019). Investigating the Effect of Tourism Destination Image on its Reputation (Yazd Province as a Case Study). Urban Tourism, 6(2), 45-59. [In Persian]
Galarza, M. G., Saura, I. G., & Garcia, H. C. (2002). Destination image: Towards a conceptual famework. Annals of tourism research. 29(1), 56-78.
Giaccone, S. C., Galvagno, M., & Mauro, E. D. (2017). Competere Attraverso Il Turismo Creativo: Un’analisi Delle Preferenze Verso La Sicilia (Competing through Creative Tourism: An Analysis of Preferences towards Sicily). Sinergie Ital. J. Manag, 35.
Horng, J. S., Tsai, C. Y., & Chung, Y. C. (2016). Measuring practitioners’ creativity in the Taiwanese tourism and hospitality industry. Thinking Skills and Creativity, 19, 269-278.
Hosseini, M. (2017), An Analysis of the Impact of Urban Tourism Places on Attracting Cultural Tourists (Case Study: Paris City), Journal of City Identity, 11(4), 31-44. [In Persian]
Hosseini, S. A., Gholipour, Y., & Mozaffari, A. (2017) Analysis of creative city characteristics and its relationship with sustainable urban development (case study: Rasht city), National Conference on Architecture and Urban Planning of Islamic Iran. [In Persian]
Jelinčić, D. A. (2009). Splintering of tourism market: new appearing forms of cultural tourism as a consequence of changes in everyday lives. Collegium antropologicum, 33(1), 259-266.
Kalantari, M., Rajaei, S. A., & Fotouhi Mehrabani, B. (2016). Analysis of Iran Metropolises in Terms of Possessing Indices of Creative City. Geographical Urban Planning Research (GUPR), 4(4), 587-612. doi: 10.22059/jurbangeo.2016.62197. [In Persian]
Kim, J. H., Ritchie, J. R. B., & McCormick, B. (2012). Development of a scale to measure memorable tourism experiences. Journal of Travel Research, 51(1), 12–25.
Lee, J. A., Soutar,G. N., & Ng, S. I. (2013). Tourists’ intention to visit a country: The impact of cultural distance, Tourism Management, 28, 1497–1506.
Lee, T. H. (2013). Influence analysis of community resident support for sustainable tourism development. Tourism Management, 34, 37–46.  
Mamfood, L. (2018). The city in the context of history: its origins, transformations and perspectives. Ahmad Azimi Blourian(Trans.). Rasa Publishing. [In Persian]
Marques, L., & Borba, C. (2017). Co، creating the city: Digital technology and creative tourism. Tourism Management Perspectives, 24, 86–93.
Miri, S. H., & Amiri, Z. (2022). A Survey on Housing Reconstruction after Disasters Based on Dwellers’Schema: A Case of Barresar after 1990 Roudbar ـ Manjil Earthquake. Journal of Iranian Architecture Studies, 1(1), 97-108. [In Persian]
Mohammad-Moradi, A., Yazdanfar, S., Faizi, M., & Norouzian-Maleki, S. (2022). Measuring sense of place and identifying the effective components in the historical fabric of Tehran (Case study: The historical neighborhood of Imamzadeh Yahya). Journal of Iranian Architecture Studies, 8(15), 173-191. doi: 10.22052/1.15.173. [In Persian]
Palmi, P.; Lezzi, G.E.(2020). How Authenticity and Tradition Shift into Sustainability and Innovation: Evidence from Italian Agritourism. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 5389.
Pamučar, D., & Ćirović, G. (2015). The selection of transport and handling resources in logistics centers using Multi-Attributive Border Approximation area Comparison (MABAC). Expert systems with applications42(6), 3016-3028.‏
Raszkowski, P. A. (2012). The Importance of City Image in Socio، Economic Development. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (nr 29), 335-344.
Raymond, C. (2007). The practical challenges of developing creative tourism. In R. Wurzburger, T. Aegeson, A. Pattakos, & S. Pratt (Eds.), Creative tourism. A global conversation (pp. 63e69). Santa Fe: Sunstone Press.
Richards, G. and Marques, L.(2012) 'Exploring Creative Tourism: Editors Introduction', Journal of Tourism Consumption and Practice, 4(2), p. 1-11.
Richards, G. (2009). Tourism development trajectories: from culture to creativity?. In Paper presented at the Asia، Pacific creativity forum on culture and tourism.
Richards, G. (2011). Creativity and tourism: the state of the art. Annals of Tourism Research, 38, 1225e1253.
Richards, G., & Raymond, C., (2000). Creative Tourism. In Atlas News No. 23. pp. 16، 20. ISSN 1388، 3607
Richards, G. (2018). Panorama of Creative Tourism around the World. In Proceedings of the Seminário Internacional de Turismo Criativo, Cais do Sertão, Recife, Brazil, 7 December .
Richards, G. (2015). Recipes for Sustainable Creative Tourism. In Proceedings of the Third Business Management International Conference, Pattaya, Thailand, 5–6 November 2015.
Richards, G., & Wilson, J. (2006). Developing creativity in tourist experiences: A solution to the serial reproduction of culture?. Tourism management27(6), 1209-1223.‏
Ross, D., Saxena, G., Correia, F., & Deutz, P. (2017). Archaeological tourism: A creative approach. Annals of Tourism Research, 67, 37-47.
Scheyvens, R. (2002). Tourism for development: Empowering communities. Pearson Education.‏
Shaterianshaterian, M., Kiani, S., & Sheikhzadeh, F. (2019). Investigating the effect of tourists' mental image of Qamsar and Niasar Flower & Golab Festival on quality and perceived value of services. Urban Tourism, 6(1), 1-17. doi: 10.22059/jut.2018.250298.440. [In Persian]
Sleuwaegen, L., & Boiardi, P. (2014). Creativity and regional innovation: Evidence from EU regions. Research Policy, 43(9), 1508-1522.
Tajzadeh Namin, A., & Khazaee Pool, M. (2015). Effects of Consumerism and Entrepreneurships in Innovation and Business in Tourism (Case Study: Tour Operators in Mazandaran). Journal of Tourism Planning and Development, 4(13), 187-205. [In Persian]
Tan, S. K., Kung, S. F., & Luh, D. B. (2013). A Model of Creative Experience in Creative Tourism. Annals of Tourism Research, 41, 153 -174.
Taybi, A., & Zakavat, K. (2018). A Conceptual Model for the Mental Image of Domestic Tourists of Isfahan Urban Spaces. Quarterly Journal of Tourism Management Studies, 13(43), 1-33. [In Persian]
Telfer, D. J., & Sharpley, R. (2015). Tourism and development in the developing world. Routledge.‏
Um, S., & Crompton, J. L. (1992). The roles of perceived inhibitors and facilitators in pleasure travel destination decisions. Journal of travel research30(3), 18-25.‏
UNESCO (2017). The Creative Cities Network, Paris Cedex 15, France.
UNESCO (2014). Towards sustainable strategies for creative tourism. In Discussion report of the planning meeting for 2008 international conference on creative tourism Santa Fe, New Mexico.
United Nations Tourism Statistics, 2008. [In Persian]
Wearing, S., & Wearing, B. (2001). Conceptualizing the selves of tourism. Leisure studies20(2), 143-159.‏
World Tourism Organization (2002). Tourism and poverty reduction. Madrid: WTO.
World Tourism Organization (2018). Challenges and Opportunities for Tourism Development in Small Island Developing States; World Tourism Organization: Madrid, Spain.
Yozcu, O. K., & İçöz, O. (2010). A model proposal on the use of creative tourism experiences in congress tourism and the congress marketing mix. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 8(3),