تحلیل تصویر ذهنی گردشگران با تاکید بر گردشگری خلاق (مورد مطالعه منطقه 12 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی

3 استادیار دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران

10.22034/jtd.2022.309566.2476

چکیده

این پژوهش به تحلیل شاخصهای تصویر ذهنی گردشگران و اثرات گردشگری خلاق بر تصویر ذهنی گردشگران می پردازد. گردشگری خلاق به عنوان نسل سوم گردشگری با شعار "موزه‌های کمتر، میدان‌های بیشتر" بر انجام فعالیت‌های تجربی و تعامل عمیق‌تر با زندگی واقعی و فرهنگی مردم تمرکز دارد. تصویر ذهنی تبلوری از شناخت و عواطف یک فرد نسبت از یک مکان که با توجه به علایق و تمایل مجدد یا عدم آن از یک مقصد ایجاد می شود. این پژوهش به اثرات شاخص های گردشگری خلاق بر تصویر ذهنی گردشگران تاکید دارد. این تحقیق از نوع توسعه ای-کاربردی است و روش آن توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از مدل تصمیم گیری چند معیاره MABAC است. جامعه آماری این پژوهش، گردشگران داخلی و خارجی منطقه 12 تهران است که با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده 384 نفر (گردشگران داخلی 334 نفر و خارجی 50 نفر) به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. مولفه و شاخص های تحقیق شامل 9 مولفه و 50 گویه است. یافته های این پژوهش نشان می دهد مولفه های جذابیت گردشگری و محیط زیرساخت در رتبه اول و مولفه های برآورده شدن انتظارات و تمایل به بازدید مجدد در رتبه های آخر قرار دارند. نتایج حاصله مشخص ساخت که برای بهبود تصویر ذهنی گردشگران در منطقه 12 شهر تهران مولفه های کیفیت درک شده، برآورده شدن انتظارات، جذابیت مقصد، تصویر عاطفی، سرگرمی و فعالیت، جذابیت گردشگری با توجه به جنبه های تاریخی و فرهنگی این منطقه از طریق گردشگری خلاق باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of tourists' mental image with emphasis on creative tourism (Case study: District 12 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • afsaneh fakhripoor 1
  • ali shamai 2
  • Taher Parizadi 3
  • frzanh Sasan‌Por 1
1 kharazmi university
2 kharazmiuniversity
3 Kharazmi University
چکیده [English]

This study analyzes the indicators of tourists 'mental image and the effects of creative tourism on tourists' mental image. Creative tourism as the third generation of tourism with the slogan "fewer museums, more squares" focuses on experimental activities and deeper interaction with the real and cultural life of the people. A mental image is a crystallization of a person's cognition and feelings about a place that is created according to their interests and reluctance or lack of it from a destination. This study emphasizes the effects of creative tourism indicators on the mental image of tourists. This research is of development-applied type and its method is descriptive-analytical using MABAC multi-criteria decision model. The statistical population of this study is domestic and foreign tourists in Tehran's 12th district. Using Cochran's formula and a simple random method, 384 people (334 domestic tourists and 50 foreign tourists) were selected as the sample size. The components and indicators of the research include 9 components and 50 items. The findings of this study show that the components of tourism attractiveness and infrastructure environment are in the first rank and the components of meeting expectations and willingness to visit again are in the last ranks. The results showed that in order to improve the mental image of tourists in District 12 of Tehran, the components of perceived quality, meeting expectations, attractiveness of destination, emotional image, entertainment and activity, attractiveness of tourism according to the historical and cultural aspects of this area through tourism Creativity needs attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alternative tourism
  • Creative tourism
  • Mental image
  • District 12 of Tehran