بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری پزشکی خارجی در کلان‌شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22034/jtd.2022.331809.2577

چکیده

گردشگری پزشکی اکنون با ایجاد درآمد سالیانهٔ 60میلیارددلاری در سطح جهان به‌منزلهٔ یکی از بازارهای پررونق گردشگری شناخته شده است و شمار کشورهایی که خواهان ایجاد تسهیلات و خدمات درمانی برای گردشگران خارجی هستند روبه‌افزایش است. بسیاری از کشورها هم‌اکنون در حال ایجاد طرح‌های کاربردی و قانونی خدمات‌رسانی و برنامه‌ریزی برای توسعهٔ این صنعت هستند. نظر به اهمیت موارد مطرح‌شده، پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در تقاضای گردشگری پزشکی خارجی در کلان‌شهر اهواز تدوین شد. این پژوهش، به‌لحاظ هدف، کاربردی - نظری و، به‌لحاظ ماهیت و روش، توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. نتایج آزمون هم‌بستگی پیرسون درخصوص بررسی تأثیر متغیرهای مستقل پژوهش در متغیر وابسته حاکی از تأیید اثر متغیرهای مستقل قوانین و مقررات؛ فضای کسب‌وکار و زیرساخت‌ها؛ عوامل انسانی، فرهنگی، طبیعی؛ عوامل اقتصادی و عوامل ارتباطی به‌ترتیب با ضرایب 674/0، 228/0، 301/0، 884/0 و 402/0 در متغیر وابستهٔ تقاضای گردشگری پزشکی خارجی در کلان‌شهر اهواز بوده است. درخصوص بررسی تفاوت بین وضعیت موجود (عینی) و وضع مطلوب (ذهنی) شاخص‌های تقاضای گردشگری پزشکی خارجی در شهر اهواز، نتایج آزمون تی زوجی حاکی از وجود شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب است. حصول مقدار 50/0 برای شاخص نیکویی برازش در مدل معادلات ساختاری نشان‌دهندهٔ تأیید تأثیر متغیرهای مستقل پژوهش در تقاضای گردشگری پزشکی خارجی در کلان‌شهر اهواز و همچنین مطلوبیت کیفیت مدل اندازه‌گیری این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and Analysis of Factors Affecting the Demand for Foreign Medical Tourism in Ahvaz Metropolis

نویسندگان [English]

  • Majid Goodarzi 1
  • Zahra Soltani 2
  • Ali Poormoghadam 3
1 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Masters student of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Currently, medical tourism is a thriving tourism market with annual revenue of $ 60 billion worldwide, so the number of countries seeking to provide medical facilities and services to international tourists is increasing. Many countries are already developing legal, and service plans to develop this industry. With the significance of these issues in mind, the present study aims to investigate and analyze the factors affecting the demand for international medical tourism in Ahvaz metropolis. The study employed a descriptive-analytical research design, applied-theoretical research method, a survey approach. The Pearson correlation coefficient results for investigating the effect of independent research variables on the dependent variable confirm the effect of independent variables of rules and regulations; business environment and infrastructure; human, cultural, and natural factors; economic factors; and communication factors with coefficients of 0.674, 0.228, 0.301, 0.884 and 0.402 on the dependent variable “international medical tourism demand” in the metropolis of Ahvaz, respectively. For investigating the difference between the status quo (objective) and the desired (subjective) status of international medical tourism demand indicators in Ahvaz, the paired t-test indicates a gap. Obtaining a value of 0.50 for the GoF in the SEM confirms the effect of the independent variables on the demand of international medical tourism in Ahvaz metropolis and the desirability of the research measurement model’s quality

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism demand
  • medical tourism
  • international tourists
  • Ahvaz metropolis
ابوالحسنی، نازنین (1393). جنبه‌های قانونی و حقوقی گردشگری پزشکی. فصلنامهٔ اخلاق زیستی، ۴(۱۲)، ۸۱-۱۰۰.
ایمان‌زاده، علی، همراه‌زاده، ملیکا، جعفریان، وحیده و جباری، کامران (1396). تجربیات زیستهٔ گردشگران پزشکی از درمان در بیمارستان‌های شهر تبریز. فصلنامهٔ مطالعات مدیریت گردشگری، ۱۲(۳۷)، ۲۵-۴۶.
بیبی، ای. (1387). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمهٔ رضا فاضل، جلد اول. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
جباری، علیرضا، فردوسی، مسعود، کیوان آرا، محمود و آقارحیمی، زهرا (1391). تحلیل ذی‌نفعان صنعت گردشگری پزشکی: ارائهٔ راهبردهای مؤثر در شهر اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت، 9(6)، ۱-۹.
حافظ‌نیا، محمدرضا (1389). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت.
حسین‌پور، رباب و ریاحی، لیلا (1397). رابطهٔ قابلیت‌های گردشگری پزشکی درمانی با میزان جذب توریست در استان اردبیل. مجلهٔ سلامت و بهداشت، ۹(۲)، ۱۵۹-۱۷۱.
رحمانی، پاییز (1393). بررسی اثرات اقتصادی - اجتماعی توسعهٔ گردشگری پزشکی (مطالعهٔ موردی: شهر اهواز). پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
رضایی‌نور، جلال، محبتی، محمدرضا و معصومی کاشانی، محمدحسین (1397). ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستانی در استان قم با رویکرد توسعهٔ گردشگری پزشکی با ترکیب فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی و روش تودیم. فصلنامهٔ علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه، ۷(۱)، ۲۰-۴۰.
رنجنوش، راحله، ضرغام برونجی، حمید و حمیدی، ناصر (1395). بخش‌بندی کسب‌وکارهای گردشگری پزشکی ایران از دید بیماران خارجی. مجلهٔ برنامه‌ریزی و توسعهٔ گردشگری، ۴(۸)، ۵۴-۷۲.
شیفر، ریچارد ال.، مندن هال، ویلیام و لایمن، اوت (1382). آمارگیری نمونه‌ای، ترجمهٔ کریم منصورفر. تهران: انتشارات سمت.
عسگرنژاد نوری، باقر، نعمتی، ولی و عباسقلی‌زاده، ناطق (1398). تأثیر ارزش درک‌شده بر تصویر ذهنی از مقصد، رضایت و وفاداری گردشگران پزشکی (مطالعهٔ موردی: شهر اردبیل). مجلهٔ سلامت و بهداشت، ۱۰(۱)، ۳۴-۴۹.
غلام‌زاده، رسول، آذر، عادل و قنواتی، مهدی (1391). مدل‌سازی مسیری - ساختاری در مدیریت: کاربرد نرم‌افزار SmartPLS. تهران: نگاه دانش.
غلامی، مریم، جباری، علیرضا، کاووسی، زهرا و چمن پریا، پریسا (1395). ارزیابی نگرش گردشگران پزشکی نسبت به کیفیت خدمات بیمارستان‌های شیراز با استفاده از مدل سروکوال. مدیریت اطلاعات و سلامت، ۱۳(۲)، ۱۴۵-۱۵۲.
فرزین، محمدرضا، افسر، امیر، دبیر، علیرضا و زندی، ابتهال (1397). مدل‌سازی ترکیبی پیش‌بینی تقاضای گردشگری پزشکی داخلی شهر تهران. فصلنامهٔ مدیریت سلامت، ۲۱(۷۴)، ۵۱-۶۴.
قلی‌پور سوته، رحمت‌اللّه، امیری، مجتبی، ضرغام برونجی، حمید و کیانی فیض‌آبادی، زهره (1397). واکاوی موانع توسعهٔ گردشگری پزشکی در ایران با تأکید بر الزامات سیاست‌گذاری. فصلنامهٔ علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه، ۷(۴)، ۳۸-۶۰.
گودرزی، مجید (1393). برنامه‌ریزی راهبردی توسعهٔ گردشگری پزشکی در کلان‌شهر شیراز. پایان‌نامهٔ دکتری دانشگاه اصفهان.
گودرزی، مجید، فیروزی، محمدعلی و سعیدی، امید (1399). تحلیل موانع کاربری اراضی توسعهٔ حمل‌ونقل عمومی در کلان‌شهر اهواز. فصلنامهٔ برنامه‌ریزی و آمایش فضا، ۲۴(۲)، ۴۲-۱.
گودرزی، مجید (1400). بررسی و تحلیل ابعاد فرهنگی مؤثر بر جذب گردشگران پزشکی عراقی شهر اهواز. فصلنامهٔ علمی - پژوهشی توسعهٔ اجتماعی فرهنگی، ۱۵(۳)، ۱-۲۸.
لوح موسوی، سیدعلی‌رضا، تقوایی، مسعود، وسیلی، محمدرضا و زارع، محمدحسین (1396). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مرتبط با مکان‌یابی دهکده‌های سلامت (مطالعهٔ موردی: استان اصفهان). مدیریت اطلاعات سلامت، 14(3)، ۹۶-۱۰۲.
محمدی، تیمور، کریمی، مجتبی، نجارزاده، نگین و شاه کرم اوغلی، معصومه (1389). عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری ایران. فصلنامهٔ علوم اقتصادی، ۳(۱۰)، ۲۷-۵۱.
مدیری، محمود، کریمی شیرازی، حامد و هاشمی دهقی، زهرا (1396). انتخاب راهبرد گردشگری پزشکی ایران براساس سوات و رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیارهٔ فازی. مدیریت سلامت، 20(68)، ۲۳-۳۷.
معبودی، محمدتقی و حکیمی، هادی (1394). عوامل تعیین‌کنندهٔ گردشگری پزشکی (نمونهٔ موردی: ایران). مجلهٔ برنامه‌ریزی و توسعهٔ گردشگری، ۴(۱۵)، ۸۰-۱۰۶.
نوری خواجوی، درسا و جعفری، عزیزاللّه (1400). تعیین عوامل مؤثر بر رقابت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری زنجیرهٔ تأمین پایدار گردشگری پزشکی. فصلنامهٔ علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه، ۱۰(۲)، ۱۲۳-۱۳۶.
هادی‌زاده مقدم، اکرم، زاهدیان نژاد، محمدحسین، قنبرزاده میاندهی، رضا و فخارمنش، سینا (1392). الگوی عوامل مؤثر بر انگیزه گردشگران پزشکی برای ورود به ایران. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، ۱۲(۱۶)، ۵۹-۷۹.
Aboalhassani, N. (2014). Legal aspects of medical tourism. Bioethics Quarterly, 4(12), 81-100. [In Persian]
Asgarnejad Nouri, B., Nemati, V., & Abbas Gholizadeh, N. (2020). The effect of perceived value on the mental image of the destination, satisfaction and loyalty of medical tourist’s Case study: Ardabil. Journal of Health, 10(1), 34-49. [In Persian]
Bakas, F. E. (2017). A beautiful mess’: Reciprocity and positionality in gender and tourism research. Journal of Hospitality and Tourism Management, 33(1), 126–133.
Bibi, E. (2009). Research Methods in Social Sciences, translated by Reza Fazel, Vol. One. Tehran: Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Samat). [In Persian]
Bontis, N., Chua, W., & Richardson, S. (2000). Intellectual capital znd business performance in Malaysian industries. Journal of Intellectual Capita, 1(1), 85-100.
Esiyok, B., ÇakarbFeride, M., & Kurtulmuşoğlub, B. (2018). The effect of cultural distance on medical tourism. Journal of Destination Marketing & Management, 6(1), 66-75.
Farzin, M. R., Afsar, A., Dabir, A., & Zandi, I. (2019). Combined modeling of domestic medical tourism demand forecasting in Tehran. Health Management Quarterly, 21(74), 51-64. [In Persian]
Gholami, M., Jabbari, A., Kavousi, Z., & Chaman Priya, P. (2016). Evaluating the attitude of medical tourists towards the quality of services in Shiraz hospitals using SERVQUAL model. Information and Health Management, 13(2), 145-152. [In Persian]
Gholamzadeh, R., Azar, A., & Qanavati, M. (2013). Route-Structural Modeling in Management: Application of SmartPLS Software. Tehran: Negah Danesh. [In Persian]
Gholipour Soteh, R., Amiri, M., Zargham Bronji, H., & Kiani Feyzabadi, Z. (2019). Analysis of Barriers to Medical Tourism Development in Iran with Emphasis on Policy Requirements, Journal of Tourism and Development, 7(4), 60-38. [In Persian]
Goodarzi, M. (2015). Strategic planning for the development of medical tourism in the metropolis of Shiraz. PhD Thesis University of Isfahan. [In Persian]
Goodarzi, M., Firoozi, M. A., & Saeedi, O. (2021). Analysis of land use barriers to public transportation development in Ahvaz metropolis. Spatial Planning and Planning Quarterly, 24(2), 1-42. [In Persian]
Goodarzi, M. (2022). Study and analysis of cultural dimensions affecting the attraction of Iraqi medical tourists in Ahvaz. Journal of Socio-Cultural Development, 15(3), 1-28. [In Persian]
Gopal Reddy, S. (2013). Medical Tourism in India: Anexploratory Study, ph.d thesis, Kansas State University Manhattan, Kansas.
Hall, C. M., & Lew, A. A. (2009). Understanding and managing tourism impacts: an integrated approach. London: Routledge.
Hadizadeh Moghadam, A., Zahediannejad, M. H., Ghanbarzadeh Miandehi, R., & Fakharmanesh, S. (2013). Pattern of Factors Affecting the Motivation of Medical Tourists to Enter Iran, Business Management Perspectives, 12(16), 59-79. [In Persian]
Hafiz Nia, M. R. (2011). Introduction to research methodology in humanities. Tehran: Samat Publications. [In Persian]
Hassan, V. (2015). Medical Tourism in Lebanon: An Analysis of Tourism Flows. Athens Journal of Tourism, 2(3), 153-166. https://doi.org/10.30958/ajt.2-3-2doi=10.30958/ajt.2-3-2
Heung, V. S., Kucukusta, D., & Song, H. (2011). Medical tourist development in Hong Kong: An assessment of the barriers. Tourism Managerment, 32, 995-1005.
Hosseinpour, R., & Riahi, L. (2019). Relationship between medical tourism tourism capabilities and tourist attraction in Ardabil province. Journal of Health, 9(2), 159-171. [In Persian]
Imanzadeh, A., Hamrahzadeh, M., Jafarian, V., & Jabbari, K. (2017). Lived experiences of medical tourists from treatment in hospitals of Tabriz. Quarterly Journal of Tourism Management Studies, 12(37), 25-46. [In Persian]
Jabbari, A., Ferdowsi, M., Keyvan Ara, M., & Aghar Rahimi, Z. (2012). Stakeholder Analysis of Medical Tourism Industry: Presenting Effective Strategies in Isfahan. Health Information Management, 9(6), 1-9. [In Persian]
Lee, C. (2012). Health Care at a Crossroads: Medical Tourism and The Dismantling of Costa Rican Exeeptionalism, Masers thesis, University of Colorado.
Loh Mousavi, A. R., Taqvaee, M., Waseeli, M. R., & Zare, M. H. (2018). Identification and ranking of factors related to the location of health villages: A case study of Isfahan province. Health Information Management, 14(3), 96-102. [In Persian]
Maboudi, M. T., & Hakimi, H. (2015). Determinants of medical tourism; Case study of Iran. Journal of Tourism Planning and Development, 4(15), 80-106. [In Persian]
Modiri, M., Karimi Shirazi, H., & Hashemi Dehghi, Z. (2018). Selection of Iranian medical tourism strategy based on SWOT and multi-fuzzy multi-criteria decision making approach. Health Management, 20(68), 23-37. [In Persian]
Mohammadi, T., Karimi, M., Najarzadeh, N., & Shah Karam Oghli, M. (2010). Factors affecting Iran's tourism demand. Quarterly Journal of Economic Sciences, 3(10), 27-51. [In Persian]
Nouri Khajavi, D., & Jafari, A. (2021). Determining the effective factors on competitiveness of sustainable medical tourism supply chain. Journal of Tourism and Development, 10(2), 123-136. [In Persian]
Pan, T. J., & Chang, W. C. (2014). Chinese medical tourists–Their perceptions of Taiwan. Tourism Management, 44, 108-112.
Rahman, M. K. (2019). Medical tourism: tourists, perceived services and satisfaction lessons from Malaysian hospitals. Tourism Review, 74(3), 739-758. https://doi.org/10.1108/TR-01-2018-0006
Rahmani, A. (2015). Investigating the socio-economic effects of medical tourism development Case study: Ahvaz city. Master Thesis in Geography and Tourism Planning, Sistan and Baluchestan University. [In Persian]
Ranjnoosh, R., Zargham Bronji, H., & Hamidi, N. (2016). Segmentation of Iranian medical tourism businesses from the perspective of foreign patients. Journal of Tourism Planning and Development, 4(18), 54-72. [In Persian]
Rezaei Noor, J., Mohabbaty, M. R., & Masoumi Kashani, M. H. (2019). Evaluating the quality of hospital services in Qom province with the approach of medical tourism development by combining fuzzy hierarchical analysis process and Todim method. Journal of Tourism and Development, 7(1), 20-40. [In Persian]
Rutherford, A. S. (2009). India health: impact of medical tourism facilities on state health and economy, master’s thesis, Iowa State University.
Schaefer, R. L., Menden Hall, W., & Lyman, A. (2004). Sample statistics. Translated by Karim Mansourfar. Tehran: Samat Publications (original work published in 1996). [In Persian]
Suess, C., Baloglu, S., & Busser, J. A. (2018). Perceived impacts of medical tourism development on community wellbeing. Tourism management, 69, 232-245.
Transparency Market Research (TMR) (2013). Medical tourism market–Global industry analysis, size, share, growth, trends & forecast, 2013- 2019. [online] Retrieved from: http://www. transparencymarketresearch.com/medicaltourism.html [Accessed on Oct. 02, 2015].
Walker, J., & Walker, J. (2011). Tourism Concepts and Practices. New Jersey: Prentice Hall.
Wongkit, M., & Mckercher, B. (2013). Toward a typology of medical tourism: A case study of Thailand. Tourism Management, 38, 4-12.
Zaki, D. (2017). Medical Tourism as a New Form of Niche Tourism in Egypt, International Journal of Heritage. Tourism and Hospitality, 11(2), 13-27.