بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری پزشکی خارجی در کلان‌شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22034/jtd.2022.331809.2577

چکیده

گردشگری پزشکی اکنون با ایجاد درآمد سالیانه 60 میلیارد دلاری در سطح جهان به‌عنوان یکی از بازارهای پررونق گردشگری درآمده است و شمار کشورهایی که خواهان ایجاد تسهیلات و خدمات درمانی برای گردشگران خارجی هستند رو به افزایش است. بسیاری از کشورها هم‌اکنون در حال ایجاد طرح‌های کاربردی و قانونی خدمات‌رسانی و برنامه‌ریزی برای توسعه این صنعت می‌باشند. نظر به اهمیت موارد مطرح‌شده، پژوهش حاضر باهدف بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری پزشکی خارجی در کلان‌شهر اهواز تدوین شد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی- نظری و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص بررسی تأثیر متغیرهای مستقل پژوهش بر متغیر وابسته حاکی از تأیید اثر متغیرهای مستقل قوانین و مقررات؛ فضای کسب‌وکار و زیرساخت‌ها؛ عوامل انسانی، فرهنگی، طبیعی؛ عوامل اقتصادی؛ و عوامل ارتباطی به ترتیب با ضرایب 674/0، 228/0، 301/0، 884/0 و 402/0 بر متغیر وابسته تقاضای گردشگری پزشکی خارجی در کلان‌شهر اهواز بوده است. در خصوص بررسی تفاوت بین وضعیت موجود (عینی) و وضع مطلوب (ذهنی) شاخص‌های تقاضای گردشگری پزشکی خارجی در شهر اهواز، نتایج آزمون تی زوجی حاکی از وجود شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب است. حصول مقدار 50/0 برای شاخص نیکویی برازش در مدل معادلات ساختاری نشان‌دهنده‌ی تأیید تأثیر متغیرهای مستقل پژوهش بر تقاضای گردشگری پزشکی خارجی در کلان‌شهر اهواز و همچنین مطلوبیت کیفیت مدل اندازه‌گیری این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Study of Factors Affecting the Demand for International Medical Tourism in Ahvaz Metropolis

نویسندگان [English]

  • Majid Goodarzi 1
  • Zahra Soltani 2
  • Ali Poormoghadam 3
1 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Masters student of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Currently, medical tourism is a thriving tourism market with annual revenue of $ 60 billion worldwide, so the number of countries seeking to provide medical facilities and services to international tourists is increasing. Many countries are already developing legal, and service plans to develop this industry. With the significance of these issues in mind, the present study aims to investigate and analyze the factors affecting the demand for international medical tourism in Ahvaz metropolis. The study employed a descriptive-analytical research design, applied-theoretical research method, a survey approach. The Pearson correlation coefficient results for investigating the effect of independent research variables on the dependent variable confirm the effect of independent variables of rules and regulations; business environment and infrastructure; human, cultural, and natural factors; economic factors; and communication factors with coefficients of 0.674, 0.228, 0.301, 0.884 and 0.402 on the dependent variable “international medical tourism demand” in the metropolis of Ahvaz, respectively. For investigating the difference between the status quo (objective) and the desired (subjective) status of international medical tourism demand indicators in Ahvaz, the paired t-test indicates a gap. Obtaining a value of 0.50 for the GoF in the SEM confirms the effect of the independent variables on the demand of international medical tourism in Ahvaz metropolis and the desirability of the research measurement model’s quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism demand
  • medical tourism
  • international tourists
  • Ahvaz metropolis