تدوین سناریوهای توسعهٔ گردشگری با رویکرد آینده‌پژوهی (نمونهٔ موردی: شهرستان خرم‌آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دانشکدهٔ هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 استادیار بخش شهرسازی، دانشکدهٔ هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استاد بخش شهرسازی، دانشکدهٔ هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

10.22034/jtd.2022.336256.2594

چکیده

امروزه، توسعهٔ گردشگری به‌منزلهٔ یکی از راهکارهای مهم برای دستیابی به توسعهٔ پایدار شناخته می‌شود و در برنامه‌های توسعهٔ کشورهای گوناگون جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. هدف این پژوهش تعیین سناریوهای توسعهٔ گردشگری با رویکرد آینده‌پژوهی در شهرستان خرم‌آباد است. پژوهش حاضر، از حیث هدف، کاربردی و، از نظر ماهیت، تحلیلی - اکتشافی و مبتنی بر روش‌های آینده‌پژوهی است. روش گردآوری اطلاعات اسنادی و میدانی و جامعهٔ آماری این پژوهش 14 نفر کارشناس در زمینهٔ گردشگری و برنامه‌ریزی فضایی بوده‌اند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل اثر متقابل و نرم‌افزارهای میک‌مک و سناریو ویزارد استفاده‌ شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که 12 عامل کلیدی در توسعهٔ گردشگری در ناحیه موردمطالعه تأثیرگذار هستند که این عوامل براساس تحلیل‌های سناریونویسی 36 وضعیت احتمالی را شکل دادند. بعد از تحلیل وضعیت‌های احتمالی، 3 سناریو با امتیاز بسیار بالا و احتمال وقوع قوی، 11 سناریوی باورکردنی و 3471 سناریو با احتمال ضعیف در توسعهٔ گردشگری نشان داده شده است. همچنین، سناریوی ایستا با روندی مطلوب به‌منزلهٔ محتمل‌ترین سناریو شناخته شده است. درنهایت، برای سناریوی منتخب راهبردهایی در زمینهٔ توسعهٔ گردشگری شهرستان خرم‌آباد پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of Tourism Development Scenario with a Future Study Approach, Case Study: Khorramabad County

نویسندگان [English]

  • Leila Khademi 1
  • Hassan Izady 2
  • ali soltani 3
1 MA in Regional Planning, Faculty of Arts and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Assistant Professor of the Department of Urban Planning and Design, Faculty of Arts and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Professor of the Department of Urban Planning and Design, Faculty of Arts and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Today, tourism development is recognized as one of the important strategies for achieving sustainable development and has found a particular place in the development plans of various countries. The aim of this study is to identify tourism development scenarios with a futures  studies approach in Khorramabad County.   The present study is applied in terms of purpose and has an analytical-exploratory nature and is based on future study methods. The data and information collection method is documentary and field and the population of this research was 14 experts in the field of tourism and spatial planning. To analyze the data, the cross-impact analysis method, MICMAC software and Scenario Wizard were used.The findings of this study showed that 12 key factors are effective in the development of tourism in the study area, which, according to scenario analysis, leads to 36 possible situations. After analysis of possible scenarios, 3 scenarios with very high scores and a high probability of occurrence, 11 plausible scenarios and 3471 scenarios with a low probability have been shown in the development of tourism. In addition, a static scenario with a favorable trend is known to be the most probable scenario. Finally, strategies and policies have been proposed for tourism development in the study area according to the selected scenario

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Tourism Development
  • Future Study
  • Scenario Writing
  • Khorramabad County
احدنژاد، محسن، حاضری، صفیه، مشکینی، ابوالفضل و پیری، عیسی (1397). شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر شکوفایی شهری با رویکرد آینده‌نگاری (مطالعهٔ موردی: کلان‌شهر تبریز). نشریهٔ پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 9(32)، 15-30.
امجدی، زهرا (1395). شناسایی عوامل مؤثر بر توسعهٔ منطقه‌ای با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعهٔ موردی: استان کردستان). پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد، دانشکدهٔ جغرافیا و برنامه‌ریزی، رشتهٔ برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، دانشگاه تبریز.
بهشتی، محمدباقر و زالی، نادر (1389). شناسایی عوامل کلیدی توسعهٔ منطقه‌ای با رویکرد برنامه‌ریزی برپایهٔ سناریو (مطالعهٔ موردی: استان آذربایجان شرقی). برنامه‌ریزی و آمایش فضا، ۱۵(۱)، ۴۱-۶۳.
تقوایی، مسعود و حسینی‌خواه، حسین (1396). برنامه‌ریزی توسعهٔ صنعت گردشگری مبتنی بر روش آینده‌پژوهی و سناریونویسی (مطالعهٔ موردی: شهر یاسوج). برنامه‌ریزی و توسعهٔ گردشگری، 6(22)، 8-30.
حسنی، علی و رحیم‌زاده، معصومه (1398). آینده‌نگاری صنعت گردشگری در شهر تهران. گردشگری شهری، 6(1)، 135-148.
حکاک، محمد، احمدی‌فرد، مریم و حبیبی، آرش (1399). ارائهٔ مدل توسعهٔ گردشگری استان لرستان. گردشگری و توسعه، 9(2)، 196-183.
حکمت‌نیا، حسن (1399). ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعهٔ گردشگری شهر میبد. گردشگری شهری، 7(2)، 71-84.
حق‌زاد، آمنه، عظیمی یوشانلویی، ایرج، رمضانی‌پور، مهرداد و بزرگمهر، کیا (1399). پیامدهای منفی توسعهٔ گردشگری شهری در منطقه 22 تهران، از دیدگاه شهروندان و کارشناسان. برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 2(24)، 171-199.
دشت لعلی، زهرا، علیقلی، منصوره و نوربخش، سیدکامران (1399). ارائهٔ الگوی کاربردی گردشگری هوشمند در مناطق شهری (مطالعهٔ موردی: شهر اصفهان). گردشگری شهری، 7(2)، 127-141.
ده‌‌زاده سیلابی، پروین و احمدی‌فرد، نرگس (1397). تعیین پیشران‌های کلیدی مؤثر بر توسعهٔ گردشگری با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعهٔ موردی: شهرستان‌های استان مازندران). جغرافیا و پایداری محیط، 9(1)، 73-90.
رهنما، محمدرحیم، بهزادی، صدیقه، جوان، جعفر و عنابستانی، علی‌اکبر (1397). شناسایی عوامل مؤثر بر توسعهٔ گردشگری با رویکرد آینده‌نگاری (مطالعهٔ موردی: استان یزد). جغرافیایی مناطق خشک، 9(33)، 37-52.
زالی، نادر و عطریان، فروغ (1395). تدوین سناریوهای توسعهٔ گردشگری منطقه‌ای بر اساس اصول آینده‌پژوهی (موردمطالعه: استان همدان). آمایش سرزمین، 8(1)، ۱۳۱-۱۰۷.
سرائی، محمدحسین، علیزاده شورکی، یحیی و رضایی، محمدرضا (1399). شناسایی پیشران‌های کلیدی مؤثر در گردشگری پایدار و تدوین مطلوب‌ترین سناریو (موردپژوهی: شهر تاریخی میبد). کاوش‌های جغرافیایی مناطق بیابانی، 8(1)، 131-113.
شفیعی، ساناز، رجب‌زاده قطری، علی، حسن‌زاده، علیرضا و جهانیان، سعید (1396). بررسی تأثیر فنّاوری‌ اطلاعات بر توسعهٔ پایدار مقاصد گردشگری به‌منظور توسعهٔ مقاصد گردشگری هوشمند (با استفاده از رویکرد فراترکیب). تحقیقات بازاریابی نوین، 7(4)، 95-115.
صیدایی، سید اسکندر و هدایتی مقدم، زهرا (1389). نقش امنیت در توسعهٔ گردشگری. فصلنامهٔ تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شوشتر، 4(8)، 110-97.
فتاح‌زاده، یلدا، صالحی، اسماعیل و خستو، مریم (1398). تدوین سناریوهای پیش‌رو در زمینهٔ آیندهٔ توسعهٔ گردشگری پایدار استان گیلان. گردشگری و توسعه، 9(4)، ۱۲۳-۱۱۱.
قهرمانی‌فرد، حسین، حسین‌زاده دلیر، کریم و موسوی، میرسعید (1400). شناخت و ارزیابی پیشران‌های حیاتی مؤثر بر آیندهٔ توسعهٔ گردشگری (مطالعهٔ موردی: کلان‌شهر تبریز). گردشگری شهری، 8(1)، 67-82.
کاظمی، مهدی (1385). مدیریت گردشگری. تهران:انتشارات سمت.
گلپایگانی، محسن (1395). جغرافیا گردشگری لرستان، سرزمین مفرغ، بلوط و آبشارهای ایران. تهران: انتشارات ایرانیکا.
لی، جان (1378). گردشگری و توسعهٔ در جهان سوم، ترجمهٔ عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری و معصومه‌السادات صالحی امین. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
محمدی، طاهره (1395). بررسی عوامل مؤثر بر توسعهٔ گردشگری شهر کرمانشاه با تأکید بر جاذبه‌های طبیعی. پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد، رشتهٔ مدیریت جهانگردی، مؤسسهٔ آموزش عالی باختر ایلام.
موحد، علی (1394). مقدمه‌ای بر گردشگری شهری. تهران: پرهام نقش.
نظم‌فر، حسین و علی‌بخشی، آمنه (1400). آینده‌پژوهی برنامه‌ریزی توسعهٔ گردشگری (نمونهٔ موردی: استان اردبیل). تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 21(63)، 79-59.
Ahadnejad, M., Hazeri, S., Meshkini, A., & Piry, I. (2018). Dentifying the Rkey factors influencing the urban prosperity with future study approach: the case study of Tabriz Metropolis. Research and Urban Planning, 9(32), 15-30.
Aktas, A., Ozkan, B., Kaplan, F., & Brumfield, R. (2014). Exchange rate volatility: Effect on Turkish tourism incomes. Management studies, 2(8), 493-499.‏ http://dx.doi.org/10.17265/2328-2185/2014.08.001
Amjadi, Z. (2016). The Study of Key Factors Influencing the Regional Development With Foresight Approach Case Study: Kordestan Province. MA Thesis, Department of Geography Researchs, Faculty of Geography and Planning, University of Tabriz.
Anwar, S., & Hamilton, J. (2015). Tourism into the Future—Towards 2020, and Beyond. Tourism Recreation Research, 30(3), 77-85. http://dx.doi.org/10.1080/02508281.2005.11081489
Beheshti, M. & Zali, N., (2011). Identifying the key factors of regional development with a scenario-based planning approach: A case study of East Azerbaijan province. The Journal of Spatial Planning, 15(1), 41-63. http://hsmsp.modares.ac.ir/article-۲۱-۵۴۱۸-fa.html
Bricker, K. S., & Schultz, J. (2011). Sustainable tourism in the USA: A comparative look at the Global Sustainable Tourism Criteria. Tourism Recreation Research, 36(3), 215-229. https://doi.org/10.1080/02508281.2011.11081668
Chebli, A. (2020). The impact of Covis-19 on tourist consumption behaviour: a perspective article. Journal of Tourism Management Research, 7(2), 196-207. https://doi.org/10.18488/journal.31.2020.72.196.207
Chi, N. T. K., & Vien, H. T. (2012). Factors influencing on Vietnam’s tourism development. Journal of Agricultural Science and Technology, 4, 106-116.
Chim-Miki, A. F., & Batista-Canino, R. M. (2018). Development of a tourism coopetition model: A preliminary Delphi study. Journal of Hospitality and Tourism Management, 37, 78-88.‏ https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.10.004
Chung, N., & Han, H. (2017). The relationship among tourists' persuasion, attachment and behavioral changes in social media. Technological Forecasting and Social Change, 123, 370–380. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.09.005
Cole, S., & Razak, V. (2009). Tourism as future. Futures, 41)6(, 335-345. https://doi.org/10.1016/j.futures.2008.11.012
Dadazade-Silabi, P., & Ahmadifard, N. (2019). Determine the Key Factors of Tourism Development Based on Future Research Approach (Case Study: Mazandaran Province). Geography and Environmental Sustainability, 9(1), 73-89. https://doi.org/10.22126/ges.2019.1064
Dashtlaali, Z., Aligholi, M., & Nourbakhsh, S. (2020). Practical Pattern of Smart Tourism in Urban Areas Case Study: Esfahan City. Urban Tourism, 7(2), 127-141. https://doi.org/10.22059/jut.2020.308582.826
El-Gohary, H. (2016). Halal tourism, is it really Halal? Tourism Management Perspectives, 19, 124–130. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.013
Fattahzadeh, Y., Salehi, E., & Khastou, M. (2020). Explain progressive scenarios for the future development of sustainable tourism in Gilan province. Journal of Tourism and Development, 9(4), 111-124. https://doi.org/10.22034/jtd.2020.206125.1861
Ghahramanifard, H., Hoseinzadedalir, K., & Moosavi, M. (2021). Recognition and Evaluation of Effective Vital Drivers on the Future of Tourism Development in Iran's Metropolises Case Study: Tabriz Metropolis. Urban Tourism, 8(1), 67-82. https://doi.org/10.22059/jut.2021.316833.869
Godet, A. J., Meunier, M. F., & Roubelat, F. (2003). Structural analysis with the MICMAC method & actors' strategy with MACTOR method, AC/UNU Millennium Project: Futures Research Methodology.‏
Golpaigani, M. (2016). Geography of tourism in Lorestan, bronze land, oak and waterfalls of Iran. Tehran: Iranica Publications.
Haghzad, A., Azimi Youshanloui, I., Ramezanipour, M., & Bozorgmehr, K. (2020). Negative consequences of Urban Tourism Development in District 22 of Tehran from the Viewpoint of Citizens and Experts. The Journal of Spatial Planning, 24(2), 171-199. http://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-39391-en.html
Hakkak, M., Ahmadi Fard, M., & Habibi, A. (2020). Fuzzy Modeling of Tourism Development in Lorestan Province with Mixed Approach. Journal of Tourism and Development, 9(2), 183-196. https://doi.org/10.22034/jtd.2019.178868.1699
Hartman, S., Wielenga, B., & Heslinga, J. H. (2020). The future of tourism destination management:building productive coalitions of actor networks for complex destination development. Journal of Tourism Futures, 6(3), 213-218. https://doi.org/10.1108/JTF-11-2019-0123
Hasani, A., & Rahimzadeh, M. (2019). Tehran Tourism industry foresight. Urban Tourism, 6(1), 135-148. https://doi.org/10.22059/jut.2019.250270.439
Hekmatnia, H. (2020). Evaluation of Effective Factors on tourism development of Meybod. Urban Tourism, 7(2), 71-84. https://doi.org/10.22059/jut.2020.284076.675
Herman, E., & Hawkins, D. E. (1989). Tourism in Contemporary Society: An Introductory Text. Prentice hall.
Hidayati, R., Sudaryono, D. W., & Prayitno, B. (2016). Tourism development of historical riverbanks in Jatinom Village. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 227, 650-655. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.128
Kazemi, M. (2006). Tourism management. Tehran: SAMT Publications.
Kim, J., Kim, B., & Park, S. (2013). The effects of tourism ritualization, ritual performance on tourist satisfaction. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 14(3), 245-263.‏ https://doi.org/10.1080/1528008X.2013.802555
Kok, K., van Vliet, M., Bärlund, I., Dubel, A., & Sendzimir, J. (2011). Combining participative backcas ting and exploratory scenario development: Experiences from the SCENES project. Technological Forecas ting and Social Change, 78(5), 835-851. https://search.informit.org/doi/10.3316/ielapa.200501369
Law, C. M. (1996). Tourism in major cities. Inernational Thomson Business Press, London.
Lea, J. P. (1999). Tourism and Development in the Third World. Tehran: Commercial Publishing Company.
Liang, Z. X., & Hui, T. K. (2016). Residents’ quality of life and attitudes toward tourismrural destinations: Residents’ perceptions, community participation and support for tourism development. Tourism Management, 60, 147-158.
Mohammadi, T. (2016). The role of public participation in the rehabilitation old texture, Jalili neighborhood in Kermanshah. MA Thesis, in the field of Tourism Management, Bakhtar Higher Institution Of Education
Movahed, A. (2015). Introduction to Urban Tourism.Tehran: Parham Naghsh Publication.
Najafi, G. N., Hesari, A. R. E., Jeddi, M., & Fatallahzadeh, F. (2016). [Strategic Planning of Regional Tourism with Sustainable Development Approach: Case Study: Khaf Region. Journal of Civil Engineering and Urbanism, 6(1), 7-15.‏
Nazmfar, H., & Alibakhshi, A. (2022). Future Studies of Tourism Development Planning (Case study: Ardabil province). Jgs, 21(63), 59-79. http://jgs.khu.ac.ir/article-1-3236-fa.html
Nematpour, M., Khodadadi, M., & Rezaei, N. (2021). Systematic analysis of development in Iran’s tourism market in the form of future study: A new method of strategic planning. Futures, 125, 102650.‏ https://doi.org/10.1016/j.futures.2020.102650
Oana, P. L., Harutyun, S., Brendan, W., & Sheila, C. (2011). Scenarios and Indicators Supporting Urban Regional Planning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 21, 243-252. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.07.012
Okumus, F., Avci, U., Kilic, I., & Walls, A. R. (2012). Cultural tourism in Turkey: A missed opportunity. Journal of Hospitality Marketing & Management, 21(6), 638-658.‏ https://doi.org/10.1080/19368623.2012.627231
Polat, N., & Hermans, E. (2016). A model proposed for sustainable accessible tourism (SAT). Tékhne, 14(2). 125-133. https://doi.org/10.1016/j.tekhne.2016.11.002
Rahnama, M. R., Behzadi, S., Javan, J., & Anabestani, A. A. (2018). Identifying key factors affecting tourism development with a foresight approach (Case Study: Yazd Province). Arid Regions Geographic Studies, 9(33), 37-52. http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1475-fa.html
Saraie, M., Alizadeh Shoroki, Y., & Rezaei, M. (2020). Identifying the key drivers of sustainable tourism and developing the most desirable scenario: A Case study of the historical city of Meybod. The Journal of Geographical Research on Desert Areas, 8(1), 113-131.
Seidaie, S. E., & Hedayati Moghadam, Z. (2011). The Role of Security in Tourism Development. Social Science Quarterly, 4(8), 97-110.
Shafiee, S., Rajabzadeh Ghatari, A., Hasanzadeh, A., & Jahanyan, S. (2018). Studying the Effect of IT on Sustainable Development of Tourism Destinations toward Developing Smart Tourism Destinations (Based on the Meta Synthetize Approach). New Marketing Research Journal, 7(4), 95-116. https://doi.org/10.22108/nmrj.2017.103939.1247
Stauvermann, P. J., & Kumar, R. R. (2017). Productivity growth and income in the tourism sector: Role of tourism demand and human capital investment. Tourism Management, 61, 426-433.‏ https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.03.006
Taghvaei, M., & Hosseinekhah, H. (2018). Tourism Development Planning Based on Futures Studies and Scenario Case Study: Yasouj. Journal of Tourism Planning and Development, 6(23), 8-30. https://doi.org/10.22080/jtpd.2018.1762
Tuan, V. K., & Rajagopal, P. (2019). Analyzing factors affecting tourism sustainable development towards vietnam in the new era. European Journal of Business and Innovation Research, 7(1), 30-42.‏
Varum, C. A., Melo, C., Alvarenga, A., & de Carvalho, P. S. (2011). Scenarios and possible futures for hospitality and tourism. Foresight, 13)1(, 3-19. https://doi.org/10.1108/14636681111109679
Zali, N., & Atrian, F. (2016). Presentation of Tourism Regional Development scenarios Based on the Principles of Futures Studies (Case: Hamadan Province). Town and Country Planning, 8(1), 107-131. https://doi.org/10.22059/jtcp.2016.59147