اثر اصالت برند مقصد و همخوانی خودپنداره با برند بر وفاداری با توجه به نقش تعامل با برند (مورد مطالعه شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

2 دانشیار دانشگاه پیام نور، گروه مدیریت بازرگانی، تهران، ایران

3 عضو

10.22034/jtd.2022.325717.2555

چکیده

این مطالعه به دنبال بررسی اثر اصالت برند مقصد و تناسب خودپنداره با مقصد بر تعامل با برند مقصد و رفتارهای وفادارانه (قصد بازدید مجدد و قصد توصیه)، انجام شده است. این پژوهش، یک پژوهش کاربردی است که به روش توصیفی انجام شده و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل گردشگرانی که در تابستان 1400 از میدان نقش‌جهان اصفهان بازدید نموده‌اند، است. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس گزینش شدند. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که روایی آن با نظرسنجی از خبرگان و پایایی آن نیز با محاسبه آلفای کرونباخ، مورد تأیید قرار گرفتند. داده‌های گردآوری شده در دو بخش آمار توصیفی با نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس و آمار استنباطی، تجزیه‌وتحلیل شدند. جهت آزمون فرضیه‌ها، از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار ایموس، استفاده شد. یافته‌های حاصل از تجزیه‌وتحلیل هشت فرضیه این پژوهش، حاکی از آن است که اصالت برند مقصد و همخوانی خودپنداره با برند مقصد، تأثیر مثبت و معناداری بر تعامل با برند مقصد، قصد بازدید مجدد و قصد توصیه دارند. همچنین نتایج نشان داد که تعامل با برند مقصد، تأثیر معناداری بر قصد توصیه و قصد بازدید مجدد از میدان نقش‌جهان را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the originality of the destination brand and the compatibility of the tourist's mental ideas with the tourism destination brand on loyalty according to the role of interaction with the brand (Case study of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • ahagaran Jafar 1
  • Yazdan Shirmohammadi 2
  • Omid Adel Panah 3
1 Assistant Professor, University of Science and Culture
2 Associate Professor, Payame Noor University, Department of Business Management, Tehran, Iran
3 mumber
چکیده [English]

this study seeks to investigate the effect of destination brand authenticity and destination brand self-congruence on brand engagement and loyal behaviors (revisit intention and recommendation intention). This research is an applied research that has been done by descriptive method and is of correlation type. The statistical population of this study includes tourists who visited Naghshe Jahan Square in Isfahan in the summer of 1400. 384 people were determined as the sample size using Cochran's formula, who were selected using non-random sampling method. In order to collect data, a standard questionnaire was used, the validity of which was confirmed by a survey of experts and its reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha. The collected data were analyzed in two sections of descriptive statistics with SPSS software and inferential statistics. To test the hypotheses, structural equation modeling method and AMOS software were used. The findings of the analyzing eight hypotheses of this study indicate that the destination brand authenticity and destination brand self-congruence have a positive and significant effect on destination brand engagement, revisit intention and recommendation intention. The results also showed that destination brand engagement has a significant effect on the revisit intention and recommendation intention of Naghshe Jahan Square.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Destination brand
  • mental ideas
  • tourism
  • interaction with the destination brand
  • loyalty