اثر اصالت برند مقصد و همخوانی خودپنداره با برند بر وفاداری با توجه به نقش تعامل با برند (مورد مطالعه: شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران،

2 استادیار دانشکدة علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/jtd.2022.325717.2555

چکیده

این مطالعه به‌دنبال بررسی اثر اصالت برند مقصد و تناسب خودپنداره با مقصد بر تعامل با برند مقصد و رفتارهای وفادارانه (قصد بازدید مجدد و قصد توصیه) انجام شده است. پژوهش حاضر، پژوهشی کاربردی است که به روش توصیفی انجام شده و از نوع هم‌بستگی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل گردشگرانی است که در تابستان 2021 از میدان نقش‌جهان اصفهان بازدید کرده‌اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی دردسترس گزینش شدند. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامة استاندارد استفاده شده است که روایی آن با نظرسنجی از خبرگان و پایایی آن نیز با محاسبة آلفای کرونباخ تأیید شدند. داده‌های گردآوری‌شده در دو بخش آمار توصیفی با نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس و آمار استنباطی تجزیه‌وتحلیل شدند. برای آزمون فرضیه‌ها، از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار ایموس استفاده شد. یافته‌های حاصل از تجزیه‌وتحلیل هشت فرضیة این پژوهش، حاکی از آن است که اصالت برند مقصد و همخوانی خودپنداره با برند مقصد، تأثیر مثبت و معناداری در تعامل با برند مقصد، قصد بازدید مجدد و قصد توصیه دارند. همچنین نتایج نشان داد که تعامل با برند مقصد، تأثیر معناداری در قصد توصیه و قصد بازدید مجدد از میدان نقش‌جهان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of destination brand originality and self-concept with the brand on loyalty according to the role of brand interaction (Case study of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Yazdan Shirmohammadi 1
  • Jafar Ahangaran 2
  • Omid Adel Panah 3
1 Associate Professor, Department of Business Managment, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Tourism Sciences, University of Science and Culture, Tehran, Iran
3 Master, Department of tourism Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

this study seeks to investigate the effect of destination brand authenticity and destination brand self-congruence on brand engagement and loyal behaviors (revisit intention and recommendation intention). This research is an applied research that has been done by descriptive method and is of correlation type. The statistical population of this study includes tourists who visited Naghshe Jahan Square in Isfahan in the summer of 2021. 384 people were determined as the sample size using Cochran's formula, who were selected using non-random sampling method. In order to collect data, a standard questionnaire was used, the validity of which was confirmed by a survey of experts and its reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha. The collected data were analyzed in two sections of descriptive statistics with SPSS software and inferential statistics. To test the hypotheses, structural equation modeling method and AMOS software were used. The findings of the analyzing eight hypotheses of this study indicate that the destination brand authenticity and destination brand self-congruence have a positive and significant effect on destination brand engagement, revisit intention and recommendation intention. The results also showed that destination brand engagement has a significant effect on the revisit intention and recommendation intention of Naghshe Jahan Square

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • destination brand authenticity
  • Brand
  • destination brand engagement
  • loyalty
شکور، علی، یاپنگ غراوی، محمد، فیضی، سلمان و سلیمی سبحان، محمدرضا (1400). بررسی تأثیر اصالت ادراک‌شده، تصویر مقصد و تجربۀ به‌یادماندنی، بر قصد بازدید مجدد گردشگران (مطالعۀ موردی: شهرستان اردبیل). فصل‌نامة جغرافیا و توسعه، 19(63)، 199-226.
شاطریان، محسن، کیانی سلمی، صدیقه و شیخ‌زاده، فاطمه (1397). بررسی عوامل اثرگذار بر انگیزۀ گردشگران رویداد در انتخاب مقصد گردشگری و اثر آن بر وفاداری گردشگران (نمونۀ موردی: جشنوارۀ گل و گلاب قمصر و نیاسر). گردشگری و توسعه، 7(1), 135-155.
شیرمحمدی، یزدان، دارابی، غزاله و هاشمی باغی، زینب (1396). اثر درگیری ذهنی بر قصد بازدید مجدد گردشگران داخلی در مقایسه با گردشگران بین‌المللی (مطالعة موردی: شهر تهران). مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی)، 12(39)، 95-121.
شیرمحمدی، یزدان، هاشمی باغی، زینب، و شاهسون، نسترن (1397). تحلیل اثر ارتباطات یکپارچۀ بازاریابی و فناوری اطلاعات پیشرفته بر ارزش ویژه برند گردشگری سلامت. گردشگری و توسعه، ۷(۱)، ۱-۱۹.
شیرمحمدی، یزدان و عابدی، فرزانه (1398). بررسی تأثیر تبلیغات بر تمایلات رفتاری گردشگران در شبکه‌های اجتماعی، مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران، ۱۱(۲)، 99-۱۱۹.
شیرمحمدی، یزدان، جلالیان، اسحاق، هاشمی باغی، زینب و ترکاشوند، سعید (1398). بررسی تأثیر رویدادهای فرهنگی در تصویر شناختی و عاطفی مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهر کرج). برنامه‌ریزی و توسعة گردشگری، 8(31)، 147-161.
غفاری، محمد، نعمت‌پور، محمد و عشریه، امید (1397). بررسی نقش شخصیت برند مقصد گردشگری در همخوانی خودپندارۀ گردشگر و ایجاد تمایل به بازدید مجدد (مورد مطالعه: گردشگران خارجی بازدیدکننده از پل طبیعت شهر تهران). فصل‌نامة جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 9(1)، 491-506.
نوروزی، حسین و طهماسبی آقبلاغی، داریوش (1400). بررسی نقش تناسب خودپنداره بر وفاداری مشتریان بانک تجارت با میانجی‌گری تصویر و دلبستگی احساسی برند. مدیریت بازاریابی، 16(50)، 65-77.
Ahn, T., Ekinci, Y., & Li, G. (2013). Self-congruence, functional congruence, and destination choice. Journal of Business Research, 66(6), 719-723. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.09.009
Ardyan, E., & Wibisono, U. (2019), Between Self Congruity, Destination Relationship and Memorable Tourist Experience: An Empirical Study on Destination Loyalty. Journal Dinamika Manajemen, 10(1), 111-123.
Bryce, D. Curran, R. O’Gorman, K., & Taheri, B. (2015). Visitors’ engagement and authenticity: Japanese heritage consumption. Tourism Management, 46, 571–581. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.08.012.
Chathoth, P. K., Ungson, G. R., Harrington, R. J., & Chan, E. S. (2016). Co-creation and higher order customer engagement in hospitality and tourism services: A critical review. International Journal of Contemporary Hospitality Management28(2), 222-245.‏ https://doi.org/10.1108/IJCHM-10-2014-0526.
Chen, R. (2020). The impact of destination brand authenticity and destination brand self-congruence on tourist loyalty: The mediating role of destination brand engagement—ScienceDirect. Journal of Destination Marketing & Management, 15(3). https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2019.100402.
Dedeoğlu, B. B. Van Niekerk, M. Weinland, J., & Celuch, K. (2019). Re-conceptualizing customer-based destination brand equity. Journal of Destination Marketing & Management, 11, 211–230. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2018.04.003.
France, C., Merrilees, B., & Miller, D. (2016). An integrated model of customer-brand engagement: Drivers and consequences. Journal of Brand Management23, 119-136. https://doi.org/10.1057/bm.2016.4.
Ghaffari, M., Nematpour, M., & Oshrieh, O. (2019). Studying the Role of Tourism Destination Brand Personality on the Tourist Self-concept Congruence and emerging of Revisit Intention (Case Study: Inbound Tourists who visited the Nature Bridge Sidewalk in the city of Tehran). Geography (Regional Planning)9(1), 491-506. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286462.1397.9.1.29.9 [in Persian]
Gohary, A., Pourazizi, L., Madani, F., & Chan, E. Y. (2020). Examining Iranian tourists’ memorable experiences on destination satisfaction and behavioral intentions. Current Issues in Tourism, 23(2), 131-136. https://doi.org/10.1080/13683500.2018.1560397.
Harrigan, P. Evers, U. Miles, M., & Daly, T. (2017). Customer engagement with tourism social media brands. Tourism Management, 59, 597–609. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.09.015.
Hollebeek, L. D. Glynn, M. S., & Brodie, R. J. (2014). Consumer brand engagement in social media: Conceptualization, scale development and validation. Journal of Interactive Marketing, 28(2), 149–165. https://doi.org/10.1016/j.intmar.2013.12.002.
Huaman-Ramirez, R. (2020). Self-congruity and domestic tourists’ attitude: the role of involvement and age. Anatolia, 32(2), 303–315. doi:10.1080/13032917.2020.186904.
Kladou, S., Kavaratzis, M., Rigopoulou, I., & Salonika, E. (2017). The role of brand elements in destination branding. Journal of Destination Marketing & Management6(4), 426-435. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2016.06.011.
Kumail, T., Qeed, M. A. A., Aburumman, A., Abbas, S. M., & Sadiq, F. (2022). How destination brand equity and destination brand authenticity influence destination visit intention: evidence from the United Arab Emirates. Journal of Promotion Management28(3), 332-358.‏. https://doi.org/10.1080/10496491.2021.1989540.
Kumar, V., & Kaushik, A. K. (2022). Engaging customers through brand authenticity perceptions: The moderating role of self-congruence. Journal of Business Research, 138, 26-37.‏ https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.08.065.
Manthiou, A. Kang, J. Hyun, S. S., & Fu, X. X. (2018). The impact of brand authenticity on building brand love: An investigation of impression in memory and lifestylecongruence. International Journal of Hospitality Management, 75, 38–47. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.03.005.
Matzler, K. Strobl, A. Stokburger-Sauer, N. Bobovnicky, A., & Bauer, F. (2016). Brand personality and culture: The role of cultural differences on the impact of brand personality perceptions on tourists' visit intentions. Tourism Management, 52, 507–520. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.07.017.
Morhart, F. Malär, L. Guèvremont, A. Girardin, F., & Grohmann, B. (2015). Brand authenticity: An integrative framework and measurement scale. Journal of Consumer Psychology, 25(2), 200–218. https://doi.org/10.1016/j.jcps.2014.11.006.
Moro, S., & Rita, P. (2018). Brand strategies in social media in hospitality and tourism. International Journal of Contemporary Hospitality Management30(1), 343-364. https://doi.org/10.1108/IJCHM-07-2016-0340.
Napoli, J. Dickinson-Delaporte, S., & Beverland, M. B. (2016). The brand authenticity continuum: Strategic approaches for building value. Journal of Marketing Management, 32(13–14), 1201–1229. https://doi.org/10.1080/0267257X.2016.1145722.
Norozi, & Tahmasabi Aghbalaghi. (2021). Examining the role of self-concept fit on the loyalty of Bank Tejarat customers through the mediation of brand image and emotional attachment. Marketing Management, 16(50), 65-77. [in Persian]
Prayag, G., Hosany, S., Muskat, B., & Del Chiappa, G. (2017). Understanding the relationships between tourists’ emotional experiences, perceived overall image, satisfaction, and intention to recommend. Journal of travel research56(1), 41-54.‏ https://doi.org/10.1177%2F0047287515620567.
Shakur, A., Gharavi, M. Y., Feizi, S., & Sobhan, M. R. S. (2021). Investigating the Effect of Perceived Authenticity, Destination Image and Memorable Experience on the Intention of ReVisiting of Tourists (Case study: Ardabil city). Geography and Development19(63), 199-225.‏ 10.22111/j10.22111.2021.6192. [in Persian]
Shaterian, M., Kiani Salmi, S., & Sheikhzadeh, F. (2018). Investigating the factors affecting the motivation of tourists The event in choosing a tourist destination and its effect on tourist loyalty (Case study: Ghamsar and Niasar Flower and Rose Festival). Tourism and Development, 7(1), 135-155. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473707 [in Persian]
Shirmohammadi, Y., & Abedi, F. (2019). Investigating the effect of advertising on the behavioral tendencies of tourists in social networks. Iranian Social Development Studies, 7(2) 11, 119-99. [in Persian]
Shirmohammadi, Y., & Abyaran, P. (2020). Brand Image of Mystical Spiritual Tours and Tourists’ Satisfaction and Quality of Life. International journal of Tourism, Culture & Spirituality, 4(2), 165-195. https://dx.doi.org/10.22133/ijts.2019.188946.1036.
Shirmohammadi, Y., & Hashemi Baghi, Z. (2021). The Effect of Literary Tourism on Increasing Re-Visits to Tourism Destinations through Spirituality and Authenticity. International journal of Tourism, Culture & Spirituality, 5(1), 13-36. https://dx.doi.org/10.22133/ijts.2021.136615.
Shirmohammadi, Y., Darabi, G., & Hashemi baghi, Zeinab. (2017). The Effect of Mental Conflicts on the Domestic Tourists’ Intention to Revisit in Comparison with International Tourists (case study: Tehran). Tourism Management Studies, 12(39), 95-121. doi: 10.22054/tms.2017.15230.1429 [in Persian]
Shirmohammadi, Y., hashemi baghi, Z., & Shahsavaan, N. (2018). The Integrated marketing communications and Advanced Information Technology on the Value of the Brand for Tourism Tourism. Journal of Tourism and Development, 7(1), 1-19. [in Persian]
So, K. K. F. King, C. Sparks, B. A., & Wang, Y. (2016). The role of customer engagement in building consumer loyalty to tourism brands. Journal of Travel Research, 55(1), 64–78. https://doi.org/10.1177%2F0047287514541008.
Sprott, D. Czellar, S., & Spangenberg, E. (2009). The importance of a general measure of brand engagement on market behavior: Development and validation of a scale. Journal of Marketing Research, 46(1), 92–104. https://doi.org/10.1509%2Fjmkr.46.1.92.
Stylos, N. Bellou, V. Andronikidis, A., & Vassiliadis, C. A. (2017). Linking the dots among destination images, place attachment, and revisit intentions: A study among British and Russian tourists. Tourism Management, 60, 15-29. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.11.006.
Suhartanto, D., Brien, A., Primiana, I., Wibisono, N., & Triyuni, N. N. (2020). Tourist loyalty in creative tourism: the role of experience quality, value, satisfaction, and motivation. Current Issues in Tourism23(7), 867-879.‏ https://doi.org/10.1080/13683500.2019.1568400.
Usakli, A., & Baloglu, S. (2011). Brand personality of tourist destinations: An application of self-congruity theory. Tourism Management, 32(1), 114–127. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.06.006.
Wu, H. C. Li, M. Y., & Li, T. (2018). A study of experiential quality, experiential value, experiential satisfaction, theme park image, and revisit intention. Journal of Hospitality & Tourism Research, 42(1), 26–73