بررسی پیشرانها و ستاده های اصالت برند مقصد: مطالعه کشور ایران به عنوان مقصد گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه خوارزمی

10.22034/jtd.2022.285802.2345

چکیده

در پژوهش حاضر، پیشران‌ها و ستاده‌های اصالت برند مقصد مورد بررسی قرار می‌گیرند. بررسی پیشران‌ها از زاویه روانشناختی و هویت برند و بررسی ستاده‌ها هم از زاویه احساسی و هم رفتاری در صنعت گردشگری پرداخته شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش‌شناسی پژوهش، یک تحقیق توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه افراد خارجی‌ای است که تاکنون به ایران سفر کرده‌اند و در این راستا 253 نفر به عنوان نمونه بررسی می شوند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات، ابزار پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارهای Smart PLS 3.0 و SPSS مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و تحلیل‌ها با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری انجام می‌گردد. یافته‌ها نشان داد میراث برند مقصد، تجربه برند مقصد و خودتجانسی برند مقصد به عنوان عوامل پیشران بر اصالت برند موثر هستند که خودتجانسی برند بیشترین تاثیر را بر اصالت برند مقصد دارد. همچنین اصالت برند مقصد بر درگیری برند مقصد و عشق برند مقصد تاثیر معنادار و مثبتی دارد و بیشترین تاثیر را بر عشق برند داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the antecedents and outcomes of the destination brand authenticity: Case of Iran

نویسندگان [English]

  • Soheila Khoddami 1
  • Bahare Osanlou 2
  • Sahba Ghafouri Asl 3
1 Associate professor, business Management department, kharazmi university
2 Assistant Professor of Business Management Department, Faculty of Management, Kharazmi university
3 Master of business management , Kharazmi university
چکیده [English]

In the present study, the antecedents and outcomes of the destination brand authenticity are investigated. The study of antecedents from a psychological perspective and brand identity and the study of outputs from both an emotional and behavioral perspective in the tourism industry. The present study is an applied research in terms of purpose and a descriptive-survey research in terms oof research methodology. The statistical population of the study is all foreigners who have traveled to Iran so far and in this regard, 253 people are examined as a sample. A questionnaire tool was used to collect information. The collected data are analyzed using Smart PLS 3.0 and SPSS software and the analyzes are performed using confirmatory factor analysis and structural equation modeling. Findings showed that the destination brand heritage, the destination brand experience and the destination brand self-congruence are as antecedents factors on the destination brand authenticity that destination brand self-congruence has the greatest impact on the destination brand authenticity. Also, the destination brand authenticity has a significant and positive effect on the desination brand engagement and the destination brand love, and it has had the greatest impact on the destination brand love.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand authenticity
  • Brand heritage
  • Brand self-congruence
  • Brand experience
  • Brand engagement
  • Brand love