تعیین مؤلفه‌های الگوی توسعۀ پایدار گردشگری کوهستان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحدکرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 دانشیار مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، واحدکرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

10.22034/jtd.2022.326601.2558

چکیده

به گردشگری کوهستان، به‌سبب امتیازات ویژۀ آن، در سراسر جهان توجه شده است. کشور ایران با وجود داشتن طبیعت کم‌نظیر و جاذبه‌های‌کوهستانی خاص نتوانسته سهم خود را از بازار گردشگری کسب کند. هدف از پژوهش حاضر، تعیین مؤلفه‌های الگوی توسعۀ پایدار گردشگری کوهستان در ایران است. این پژوهش از نوع کاربردی، و از نظر راهبرد اجرا از نوع تحلیل محتواست. گردآوری داده‌های اولیه با بهره‌گیری از مصاحبۀ نیمه‌ساختار‌یافته با 22 نفر از اساتید و صاحب‌نظران، گردشگران، مدیران و راهنمایان گردشگری کوهستان انجام شد. نمونه‌های تحقیق به ‌روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب و مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. همچنین از مطالعات کتابخانه‌ای و مبانی نظری به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. تحلیل داده‌ها به ‌روش فرایند تحلیل مضمونی کینگ و هاروکز شامل سه مرحلۀ کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و یکپارچه‌سازی ازطریق مضامین فراگیر با استفاده از نرم‌افزار اکسل انجام‌ شد. یافته‌ها شامل‌ 100 کد توصیفی، 29 کد تفسیری و سه مضمون فراگیر بودند. قابلیت اعتماد نتایج کیفی با بررسی چهار معیار اعتبار، انتقال‌پذیری، قابلیت اطمینان و تأییدپذیری شد و همچنین شاخص پایایی بازآزمون نیز به‌ میزان 91 درصد نشان ‌داد که شناسه‌گذاری‌ها از پایایی مناسبی برخوردار است. نتایج پژوهش نشان ‌داد که مقوله‌های اصلی عبارت‌اند از زیرساخت، جذابیت و پایداری. انتظار می‌رود نتایج این پژوهش بتواند به آشکارکردن نکات اصلی و مهم در راستای رشد و توسعۀ پایدار به پژوهشگران، مدیران، راهنمایان، جامعۀ محلی و سایر ذی‌نفعان حوزۀ گردشگری کوهستان یاری رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Components of a Model for Sustainable Development of Mountain Tourism in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohsen MOKHTARIANPOURZAVAREH 1
  • Abbas KHODAYARI 2
  • Mehdi KOHANDEL 3
1 h.D. Student in Sport Management, Faculty of Physical Education & Sport Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
2 Associate Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education & Sport Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran.
3 Associate Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education & Sport Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
چکیده [English]

Mountain tourism globally is considered due to its special privileges. Despite its rare nature and special mountainous attractions, Iran has not been able to gain its share of this industry. The purpose of this study was to determine the component of a model for sustainable development of mountain tourism in Iran. This is an applicable study and in terms of implementation strategy is Content Analysis. Using semi- structured interviews with 22 professors, mountain tourists, guides, managers, and experts of mountain tourism collected preliminary data. Research samples were selected by Purposeful, Snowball sampling and interviews were continued until approaching the theoretical saturation. Library studies and theoretical foundations were also used to collect data. Data analysis was performed by King and Horrocks thematic analysis process including three stages of descriptive coding, interpretive coding and integration through comprehensive themes using Excel software. The acquired findings were included 100 descriptive codes, 29 interpretive codes and 3 comprehensive themes. Reliability of the qualitative results was confirmed by examining the four decisive factors of Credibility, Transferability, Dependability and Confirmability, and the re-test reliability index at 91% indicated that the identifiers had good reliability. Based on the coding and the research results, the main influential components included infrastructure, attractiveness and sustainability. The results of this study are expected to contribute the researchers, managers, guides, local community and other stakeholders in the field of mountain tourism in order to reveal the key and important aspects for sustainable growth and development

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • Sustainable Development
  • Attractiveness
  • Infrastructure
  • Mountain
  • Tourism
اسعدی، میرمحمد، میرغفوری، سیدحبیب‌اله و قاسملوی‌سلطان‌آباد، جمیله (1399). رهنمودی جهت ارائۀ الگوی توسعۀ گردشگری ایران با تکنیک نگاشت ادراکی فازی. مطالعات مدیریت گردشگری. 15(51)، 307-327. Doi: 10.22054/tms.2020.26936.1815
اصفهانی، نوشین (1387). تحلیل عوامل مؤثر بر جهانگردی ورزشی و ارائۀ مدل برنامه‌ریزی استراتژیک. رسالۀ دکتری، دانشکدۀ تربیت‌بدنی دانشگاه تهران.
اندام، رضا، آقایی، علی‌اکبر، عنبریان، مهرداد و پارساجو، علی (1393). راهکارهای توسعۀ توریسم ورزشی در استان همدان. پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، ۴(۷)، ۳۱-۴۴.
جافری، پریسا، رضوی، سیدمحمدحسین و کلاته‌سیفری، معصومه (1398). مدل‌سازی عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری ورزشی کوهستان با تمرکز بر نوآوری (مورد مطالعه: کوهستان‌های کلان‌شهر تهران). گردشگری و توسعه، 8(2)، 127-146. Doi:10.22034/jtd.2019.156011.1567
جلیل‌وند، جمشید و جلیل‌وند، رضا (1392). استراتژی‌های راهبردی توسعۀ گردشگری ورزشی در ایران. اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت‌گردی و جغرافیا. دانشکدۀ شهید مفتح همدان، 23 بهمن 1392.
حقی، محمدرضا، حیدرزاده، احسان (1400). تحلیلی بر عوامل تحقق گردشگری پایدار در شهرهای مناطق کوهستانی (مورد مطالعه: شهر خوانسار). مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی، 2‌(6): 99-83. Doi: 10.52547/gsma.2.2.83
داسویل، راجر (1393). مدیریت جهانگردی، مبانی، راهبردها و آثار. ترجمۀ سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
علی‌نژاد، مسعود (1398). چرا سفر می‌کنید؟ تهران: انتشارات کند و کاو.
قربانی، محمدحسین، صفری‌جعفرلو، حمیدرضا و اسماعیلی، محمدرضا (1399). توسعۀ پایدار از طریق ورزش: موانع و راهبردها. مطالعات مدیریت ورزشی، 12(60): 83-102. Doi:10.22089/smrj.2020.8198.2808
کریمی، جواد، سلطانیان، لیلا و بجانی، ابوالفضل (1399). طراحی مدل توسعة گردشگری ماجراجویانة ورزشی براساس نظریة داده‌بنیاد. مطالعات مدیریت ورزشی، 12‌(60)، 61-82. Doi: 10.22089/smrj.2019.6327.2288
گی، چاک‌وای و فایوس‌سولا، اِدوآردو (1390). جهانگردی در چشم‌اندازی جامع. ترجمة علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران: انتشـارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
محمدنژاد، سیف‌اله (1392). بررسی ظرفیت‌های توسعۀ توریسم کوهستان در ایران با استفاده از مدلTOPSIS   (مطالعۀ موردی: کوه دماوند). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. آبیک: مؤسسۀ آموزش عالی غیرانتفاعی آبا.
مختاریان‌پور، مجید (1391). طراحی مدل اجرای سیاست‌های فرهنگی مبتنی بر برنامه‌های توسعه کشور. رسالۀ دکتری. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
معین‌فرد، محمدرضا، مظفری، سیدامیراحمد، مشرف‌جوادی، بتول و کاظم‌نژاد، انوشیروان (1390). بررسی وضعیت صنعت گردشگری در ایران. فصل‌نامه المپیک، ۱۹(۲)، ۷-۲۲.
Aall, C. (2014). Sustainable Tourism in Practice: Promoting or Perverting the Quest for a Sustainable Development? Sustainability, 6(5): 2562–2583. https://doi.org/10.3390/su6052562
Alinezhad, M. (2019). Why are you traveling? Kand-O-Kav Pub. (In Persian)
Andam, R., Aghaei, A., Anbarian, M., Parsaju, A. (2014). Developing strategies of Sport Tourism in Hamadan Province. Contemporary Studies on Sport Management, 4(7), 31-44. (In Persian)
Asadi, M., Mirghafoori, S., & Ghasemloi Soltanabad, J. (2020). A Proposed Model for Tourism Development in Iran Using Fuzzy Cognitive Mapping. Tourism Management Studies, 15(51), 307-327. Doi: 10.22054/tms.2020.26936.1815. (In Persian)
Ateljevic, J., & Lan, L. (2009). Tourism Entrepreneurship-Concepts and Issues. In Tourism and Entrepreneurship-International Perspectives. Elsevier: Oxford, UK; 9–32. eBook ISBN: 9780080942728
Bracher, C., Wymann Von Dach, S. & Adler C. (2018). Challenges and Opportunities in Assessing Sustainable Mountain Development Using the UN Sustainable Development Goals. A Report Compiled by the Mountain Research Initiative (MRI), in Collaboration with the Centre for Development and Environment (CDE). CDE Working Paper 3. Bern, Switzerland: Centre for Development and Environment (CDE). http://dx.doi.org/10.7892/boris.119737
Byrd, E.T. (2007). Stakeholders in Sustainable Tourism Development and their Roles: Applying Stakeholder Theory to Sustainable Tourism Development. Tourism Review, 62(2): 6–13. https://doi.org/10.1108/16605370780000309
Chakraborty, A. (2020). Emerging Patterns of Mountain Tourism in a Dynamic Landscape: Insights from Kamikochi Valley in Japan. Land9(4), 103. https://doi.org/10.3390/land9040103
Doswell, R. (2005). Tourism Management; fundamental, strategies and impacts. Sayed Mohammad Aarabi & dawood Eizadi, Tehran: cultural research center, 3rd edition. (In Persian)
Drábová-Degro, M., & Krnáčová, Z. (2017). Assessment of Natural and Cultural Landscape Capacity to Proposals the Ecological Model of Tourism Development (case study for the area of the Zamagurie region). Ekológia (Bratislava)36(1), 69-87. DOI:10.1515/eko-2017-0007.
Drexler, C., Braun, V., Christie, D., Claramunt, B., Dax, T., Jelen, I., Kanka, R., Katsoulakos, N., Roux, G. Le., Price, M., Scheurer, T., & Weingartner, R. (2016). Mountains for Europe’s Future – A Strategic Research Agenda. Bern, Insbruck, Switzerland: Mountain Research Initiative, Innsbruck, Austria: Institute of Interdisciplinary Mountain Research.
Esfahani, N., Goudarzi, M., Asadi, H., Sajjadi, N., & Esmith, E. (2009). The Analysis of the Effect of Factors on Internal Sport Tourism in Iran. Journal of Sport Management, 1(1), 159-175. (In Persian)
Gee, C., & Fayos-sola, E. (2011). Tourism in comprehensive perspective. Ali Parsaian & Seyed Mohammad Arabi. Tehran:  Cultural Researches office. (In Persian)
Godde, P., Price, M. & Zimmermann, F. (2000). Tourism and development in mountain regions: Moving forward into the new millennium. Tourism and Development in Mountain Regions; CABI Publishing: Wallingford, UK: 1–26. DOI: 10.1079/9780851993911.0001
Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research, 2: 105-117. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Haghi, M., & Heidarzadeh, E. (2021). An analysis of the factors of realizing sustainable tourism in mountainous cities; Case Study: Khansar City. Journal of Geographical Studies of Mountainous Areas, 2(6), 83-99. Doi:10.52547/gsma.2.2.83. (In Persian)
Jaferi, P., razavi, S., & kalateh seifari, M. (2019). Modeling the Effective Factors in the Development of Mountain Sports Tourism with a Focus on Innovation; Case study: Tehran Metropolitan Mountains.  Journal of Tourism and Development, 8(2), 127-146. Doi: 10.22034/jtd.2019.156011.1567. (In Persian)
Jalilvand, J., & Jalilvand. R. (2013). Sport Tourism Strategies in Iran. First International Congress in Tourism Management, Nature tourism & Geography in Iran. Hamedan, Mofateh University. (In Persian)
Karimi, J., Soltanian, L., & Bejani, A. (2020). Designing the Model of the Development of Adventure Sports Tourism: Grounded Theory. Sport Management Studies. 12(60): 61-82. DOI: 10.22089/smrj.2019.6327.2288. (In Persian)
King, N., & Horrocks, C. (2010). Interviews in qualitative research. Thousand Oaks, CA, US: SAGE Publications.
Krippendorf, J. (1988). Für einen ganzheitlich-orientierten Tourismus. Für Einen Anderen Toruismus. Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch Verlag: Berlin, Germany: 18–28. https://doi.org/10.3390/su9020226
Kuscer, k. (2012). Modelling Mountain Tourism Destination Development with Focus on Innovativeness. Doctoral Dissertation, University of Ljubljana, Faculty of Economics, Slovenia.
Kvale, S. (1996). Interviews: An Introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage.
Latip, N. A., Jaafar, M., Marzuki, A., Roufechaei, K. M., Umar, M. U., & Karim, R. (2020). The Impact of Tourism Activities on the Enviroment of Mount Kinabulu, UNESCO Word Heritage Site. Planning Malaysia, 18(14). DOI: https://doi.org/10.21837/pm.v18i 14.841
Mohamadnezhad, S. (2013). Investigating the development capacities of mountain tourism in Iran using TOPSIS model: Case study of Damavand Mountain. MA Thesis. Abyek: Aba Non-Profit Higher Education Institute. (In Persian)
Mountain Partnership (2014). Why Mountains Matters for Forests and Biodiversity: A Call for Action on the Sustainable Development Goals (SDGs). Rome, Italy: Mountain Partnership. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1915SDGs%20and%20mountains_forests%20and%20biodiversity_en.pdf
Paunovic, I., & Jovanovic, V. (2017). Implementation of Sustainable Tourism in the German Alps: A Case Study. Sustainability, 9(2), 226; Available at: https://doi.org/10.3390/su9020226
Prideaux, B. (2009). Resort Destinations-Evolution, Management and Development. Elsevier: Oxford, UK.
Rai, D.B. (2017). Tourism development and economic and socio-cultural consequences in Everest Region. The Geographical Journal of Nepal, 10, 89-104.
Richins, H., Johnsen, S., & Hull, J. S. (2016). Overview of mountain tourism: substantive nature, historical context, areas of focus. In Mountain tourism: Experiences, communities, environments and sustainable futures (pp. 1-12). Wallingford UK: CABI.‏Scott, D. (2021). Sustainable Tourism and the Grand Challenge of Climate Change. Sustainability, 13(4), 1966. https://doi.org/10. 3390/ su13041966
UNWTO (2021). International Tourism Highlights 2020. Available at: https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/ 9789284422456 (accessed 20 April 2021).
UN-GA [United Nations General Assembly] (2012). The future we want. In: UN-GA. Resolution adopted by the General Assembly on 27 July 2012. www.un.org/en/development/desa/population/ migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_66_288.pdf
Veal, J. (2002). Leisure and Tourism Policy and Planning, 2nd ed.; CABI Publishing: Oxford, UK. ISBN: 0851995462.
Veltri, F., Miller, J., & Harris, A. (2009). Club sport national tournament: Economic impact of a small event on a mid-size community. Recreational Sports Journal. 33(2): 119–128. https://doi.org/10.1123/rsj.33.2.119
Wang Y., Wu N., Kunze C., Long R., & Perlik M. (2019). Drivers of Change to Mountain Sustainability in the Hindu Kush Himalaya. In: Wester P., Mishra A., Mukherji A., Shrestha A. (Eds). The Hindu Kush Himalaya Assessment. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92288-1_2
Wearing, S., & Neil, J. (2009). Ecotourism: Impacts, Potentials and Possibilities? Elsevier: Oxford, UK. P: xv. https://doi.org/10.4324/ 9780080940182
World Economic Forum (2019). The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019, Travel and Tourism at a Tipping Point. Available at: https://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_ 2019.pdf
Wymann von Dach, S., Bachmann, F., Borsdorf, A., Kohler, T., Jurek, M., & Sharma, E. (2016). Investing in Sustainable Mountain Development: Opportunities, Resources and Benefts. Centre for Development and Environment (CDE), University of Bern; with Bern Open Publishing (BOP). BORIS DOI: 10.7892/boris.74058