ارزیابی دروندادهای برنامهٔ درسی راهنمای گردشگری شاخهٔ کاردانش (مطالعهٔ موردی: هنرستان‌های شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامهریزی درسی گروه علوم تربیتی، دانشکدهٔ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکدهٔ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران .

3 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکدهٔ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22034/jtd.2022.293550.2395

چکیده

راهنمایان گردشگری یکی از اصلی‌ترین بازیگران صنعت گردشگری هستند که برای برآوردن انتظارات این بخش و رونق بخشیدن به آن لازم است آموزش‌ها‌ی مناسب را دریافت و مهارت‌های لازم را کسب کنند. از طرفی، یکی از روش‌های تعیین اثربخشی و کارآمدی بخش آموزش ارزیابی برنامه‌های درسی آن است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر ارزیابی دروندادهای برنامهٔ درسی رشتهٔ راهنمای گردشگری شاخهٔ کاردانش با رویکرد برنامهٔ درسی پیامدمحور بوده است. این پژوهش به روش ترکیبی - اکتشافی انجام شد. جامعهٔ آماری شامل 13 هنرآموز، 171 هنرجو و 63 دانش‌آموختهٔ رشتهٔ راهنمای گردشگری شاخهٔ کاردانش شهر اصفهان بوده‌اند. برای نمونه‌گیری در بخش کیفی از روش سرشماری و در بخش کمّی از دو مرحلهٔ طبقه‌ای نسبتی و تصادفی ساده استفاده شد. داده‌ها با استفاده از ابزارهای مصاحبهٔ نیمه‌ساختاریافته و پرسش‌نامهٔ محقق‌ساخته جمع‌آوری شدند. روایی سؤالات مصاحبه و پرسش‌نامه‌ با استفاده از روایی محتوایی و پایایی سؤالات پرسش‌نامه‌ با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (89/0 ≤ α ≤ 79/0) تأیید شد. یافته‌ها در بخش کیفی به روش تحلیل محتوا و در بخش کمّی با کمک نرم‌افزار 23SPSS  تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد هنرآموزان محتوای برنامهٔ درسی امکانات و تجهیزات و ویژگی‌های ورودی‌ها را نامطلوب و ویژگی‌ها و توانمندی‌های هنرآموزان را در حد متوسط ارزیابی کرده‌اند. همچنین، بین دیدگاه هنرجویان و دانش‌آموختگان در بُعد دروندادها (محتوای برنامهٔ درسی و توانمندی‌های هنرآموزان) تفاوت معناداری وجود داشت. نتیجه‌گیری کلی آن است ‌که بُعد درونداد برنامهٔ درسی رشتهٔ راهنمای گردشگری شاخهٔ کاردانش در مؤلفهٔ‌ توانمندی‌های هنرآموزان در حد متوسط پیامدمحور است و در سایر مؤلفه‌های آن پیامدمحور نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the curriculum inputs of the tour guide at technical-vocational branch (case study: Isfahan technical-vocational schools)

نویسندگان [English]

  • Matin Sadat Kazemi 1
  • Mohammad Reza Nili 2
  • Ahmad Reza Nasr Isfahani 3
1 Master of Curriculum development, Department of Education, Faculty of Education & Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Education, Faculty of Education & Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Education, Faculty of Education & Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Tour guides are the key players in the tourism industry. They should acquire the necessary training and skills to meet the expectations of this sector. Besides, one way to determine the effectiveness and efficiency of the education sector is to assessing its curriculum. The present study aimed to assess the curriculum inputs of the tour guide field of technical-vocational branch with an outcome-based curriculum approach. This research was conducted by an exploratory sequential mixed methods research design. The statistical population consisted of 13 teachers,171 students and 63 graduates of the tour guide in the technical-vocational branch in Isfahan. In this research used two proportional stratified and simple random sampling techniques. Data were collected using semi-structured interview and researcher-made questionnaire. The interview questions' validity and the questionnaire were confirmed using content validity, and the reliability of the questionnaire questions was confirmed using the Cronbach's alpha coefficient (0.79≤ α ≤0.89). The qualitative findings were analyzed via the content analysis technique and the quantitative findings via SPSS 23 software. The results showed that the teachers assessed the content of the curriculum, facilities and equipment and the characteristics of the inputs as undesirable and the teachers’ characteristics and abilities as moderate. There was also a significant difference between the views of students and graduates in terms of inputs. The general conclusion is that the inputs in the curriculum of the tour guide in the technical-vocational branch regarding teachers’ characteristics and abilities are moderately outcome-based and in other components are not outcome- based.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • Tour Guide field
  • Input
  • Outcome-based curriculum approach
ایزدی، صمد، میرعرب‌رضی، رضا و احمدی جویباری، مریم (1399). تعیین کیفیت درونی و بیرونی برنامهٔ درسی آموزش هتل‌داری براساس عناصر نه‌گانهٔ فرانسیس کلاین. برنامهریزی و توسعهٔ گردشگری، 9(3)، 67-81.
بازرگان، عباس (1397). ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی. تهران: سمت.
حاجی تبار فیروزجایی، محسن، میرعرب رضی، رضا، رنجبر، حمیدرضا و زال، محمدحسن (1398). ارزیابی کیفیت برنامهٔ درسی دورهٔ کارشناسی ارشد گردشگری گرایش برنامه‏ریزی توسعه از دیدگاه ذی‌نفعان. دوفصلنامهٔ مطالعات برنامهٔ درسی آموزش عالی، 10(20)، 161-185.
حسینی، سیدصادق (1394). ارزیابی وضعیت آموزش راهنمایان گردشگری در ایران با رویکرد ارائهٔ الگوی آموزشی در سطح دانشگاهی. فصلنامهٔ مطالعات مدیریت گردشگری، 9(28)، 115-144.
دفتر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش‌وپرورش، رشتهٔ راهنمای گردشگری. بازیابی 17 اردیبهشت ماه 1399 از سایت http://tve.medu.ir.
رسول‌زاده اقدم، صمد، میرمحمدتبار، سیداحمد، عدلی‌پور، صمد و زینی‌وند، یوسف (1395). فرصت‌ها و محدودیت‌های صنعت گردشگری در ایران. مطالعات جامعهشناسی، 9(30)، 63-80.
ساعی همدانی، صدف (1391). ارزشیابی اثربخشی برنامهٔ درسی راهنمایان گردشگری از دیدگاه فراگیران (مطالعهٔ موردی شهر تهران). پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
سیف، علی اکبر (1395). اندازهگیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران: دوران.
صدری، عباس (1394). کاردانش. دانشنامهٔ برنامهٔ درسی، محور 6. اجرای برنامهٔ درسی. www.daneshnamehicsa.ir
کرامتی، محمدرضا (1392). ارزیابی برنامهٔ درسی (با نگاه راهبردی). تهران: رشد.
کرسول، جان دبلیو و پلانوکلارک، ویکی (۱۳۹۴). روشهای پژوهش ترکیبی، ترجمهٔ علیرضا کیامنش و جاوید سرایی. تهران: آییژ.
کیامنش، علیرضا (1392). الگوی ارزشیابی سیپ (CIIP). دانشنامهٔ ایرانی برنامهٔ درسی، محور 7 ارزشیابی. www.daneshnamehicsa.ir
محمدی، رضا، فتح‌آبادی، جلیل، یادگارزاده، غلامرضا، میرزامحمدی، محمدحسن و پرند، کوروش (1391). ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی: مفاهیم، اصول، روشها، معیارها. تهران: سازمان سنجش آموزش کشور.
معروفی، یحیی (1396). مراحل ارزشیابی برنامهٔ درسی. دانشنامهٔ ایرانی برنامهٔ درسی، محور 7 ارزشیابی. www.daneshnamehicsa.ir
یونسکو، گروه مشاوران (1398). فرایند برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی آموزشی. ترجمهٔ فریده مشایخ. تهران: انتشارات مدرسه.
 Avcikurt, C., Alper, B., & Geyik, S. (2009). Education and training of tourist guides in Turkey. Management and Education, 5(1), 57-63. https://www.researchgate.net/publication/326127117_EDUCATION_AND_TRAINING_OF_TOURIST_GUIDES_IN_TURKEY
Bahcelerli, N. M., & Sucuoglu, E. (2015). Undergraduate Tourism Students’ Opinions Regarding the Work Conditions in the Tourism Industry. Procedia Economics and Finance, 26, 1130-1135. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00941-7
Bazargan, A. (2018). Educational Evaluation. Tehran: SAMT. [In Persian]
Buba, E. E. (2014). An Evaluation of Tourism Education in Nigeria’s Higher Institutions. International Journal of Social and Business Sciences, 8(10), 3441-3447. https://doi.org/10.5281/zenodo.1132483
Cedefop (2012). Curriculum reform in Europe The impact of learning outcomes. Luxembourg: Publications Office of the European Union. ISBN 978-92-896-1153-4, ISSN 1831-5860. https://www.cedefop.europa.eu/files/5529_en.pdf
Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2016). Mixed Methods Research, Translated by Alireza Kiamanesh and Javid Sarai (2015). Tehran: Ayizh. [In Persian]
Hadi, M. (2021). Tourist Guides in Lombok: Responsibilities, Future Career, Education, Need Assessment, and Recommendations for Future Research. PENAOQ: Jurnal Sastra, Budaya Dan Pariwisata, 2(1), 15-21. https://doi.org/10.51673/penaoq.v2i1.272
Hajitabar Firouzjaee, M., Ranjbar, H., & Zal, M. (2020). Evaluation of the quality of the curriculum of the master's degree in tourism The trend of development planning from the perspective of stakeholders. Journal of higher education curriculum studies, 10(20), 161-185. https://dorl.net/dor/20.1001.1.25382241.1398.10.20.8.8 [In Persian]
Hosseini, S. (2016). Evaluating the Training Condition of Tour Guides in Iran Focusing the Proposal of an Educational Model at University Level. Tourism Management Studies, 9(28), 115-144. https://tms.atu.ac.ir/article_2431.html [In Persian]
Hrubcova, G., Loster, T., & Obergruber, P. (2016). The Economic Effects of Tourism in the Group of the Least Developed Countries. Procedia Economics and Finance, 39, 476-481. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30351-3
Izadi, S., Mir Arab Razi, R., Ahmadi juybari, M. (2020). Determining the Internal and External Quality of Hospitality Training Curriculum Based on the Nine Elements of the Francis Klein Pattern. Journal of Tourism Planning and Development, 9(34), 67-81. https://dx.doi.org/10.22080/jtpd.2020.17833.3192 [In Persian]
Keramati, M. R. (2013). Curriculum evaluation. Tehran: Roshd. [In Persian]
Kiamanesh, A. (2013). CIIP Evaluation Pattern (CIIP). Iranian Encyclopedia of Curriculum, Axis 7 Evaluation. www.daneshnamehicsa.ir [In Persian]
Kırlar‐Can, B., Ertaş, M., & Kozak, M. (2021). Understanding the philosophy of tourism education: A perspective study in Turkey. International Journal of Tourism Research, 23(6), 1112-1125. https://doi.org/10.1002/jtr.2472
Kusumawathie, P. H., Mohamad, N., & Azam, F. (2017). Application of outcome based curriculum design strategy as an effective mechanism for secondary schools. European Journal of Special Education Research, 2(6), 22-42. https://doi.org/10.5281/zenodo.852534
Lovrentjev, S. (2015). Education of Tourist Guides: Case of Croatia. Procedia Economics and Finance, 23, 555-562. http://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00538-9
Mahmoud, R. M. (2014). Evaluation of Practical Courses from the Perspective of Students of Faculty of Tourism and Hospitality in the University of Jordan, Aqaba Branch. Journal of Management Research, 6(2), 162-176. https://doi.org/10.5296/jmr.v6i2.5189
Marufi, Y. (2017). Curriculum evaluation steps. Iranian Encyclopedia of Curriculum, Axis 7 Evaluation. www.daneshnamehicsa.ir [In Persian]
Mcneil, J. D. (2014). Contemporary curriculum: in thought and action. United States: John Wiley & Sons.
Min, J. (2014). The Relationships Between Emotional Intelligence, Job Stress, and Quality of Life Among Tour Guides. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 19(10), 1170-1190. https://doi.org/10.1080/10941665.2013.839459
Mohammadi, R., Fathabadi, J., Yadegarzadeh, G., Mirza Mohammadi, M. H., & Parand, K. (2012). Quality evaluation in higher education: concepts, principles, methods, criteria. Tehran: National Organization of Educational Testing. [In Persian]
Office of Vocational & Technical-Vocational Education of the Ministry of Education, Tour Guide field, Retrieved on May 6, 2016 from http://tve.medu.ir [In Persian]
Paksoy, P. (2014). European Union Education Goals & the Compatibility of Turkish Tourism Education. International Journal of Education and Social Science, 1(3), 127-139. http://www.ijessnet.com/uploades/volumes/1598609034.pdf
Rasoulzadeh Aghdam, S., Mirmohammadtabar, S., Adlipour, S., & Zeynivand, Y. (2016). Opportunities and Limitations of Tourism Industry in Iran. Sociological studies, 9(30), 63-80. http://jss.iaut.ac.ir/article_525723.html?lang=fa [In Persian]
Sadri, A. (2015). Technical-Vocational Education. Curriculum encyclopedia, axis 6, curriculum implementation. www.daneshnamehicsa.ir [In Persian]
Saei Hamedani, S. (2012). Evaluating the effectiveness of the tourist guide curriculum from the perspective of learners: A case study of Tehran. Master Thesis, Shiraz University. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5965b8ab5ac7dac7f5db788cf10d00f4 [In Persian]
Saif, A. A. (2015). Educational measurement, assessment and evaluation. Seventh Edition. Tehran: Dooran. [In Persian]
Samarathunga, W., & Jayathilake, B. (2018). Assessment of Regional Tour Guide Training Programmes in SriLanka: Towards Promoting Tourism Education. SEUSL Journal of Marketing, 3(1), 9-17. https://www.seu.ac.lk/seusljm/volume3no2.php
Sercek, G., & Oral, B. (2016). Evaluating associate degree tourism curriculum according to the CIPP model. Journal of Tourism Theory and Research, 2(1), 1-18. https://doi.org/10.24288/jttr.202831
Shen, H., Luo, J. M., & Lam, C. F. (2015). Evaluating the Quality of Hospitality and Tourism Education in Vocational Institute in China. International Journal of Marketing Studies, 7(3), 12-18. https://doi.org/10.5539/ijms.v7n3p12
Taleghani, G. R., Ghafary, A., Asgharpour, S. E., & Bekiai, M. (2014). An Investigation of the Barriers Related to Tourism Industry Development in Iran. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 120, 772-778. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.161
Teng, C. C., Horng, J. S., & Baum, T. (2013). Academic perceptions of quality and quality assurance in undergraduate hospitality, tourism and leisure programmes: A comparison of UK and Taiwanese programmes. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 13, 233-243. https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2012.06.002
Ting-Yuan, C., Shiann-Far, K., & Ding-Bang, L. (2012). The innovative service model: A study on tour guide service design in Taiwan by ICT application. Academic Research International, 2(1), 192-198. http://www.savap.org.pk/journals/ARInt./Vol.2(1)/2012(2.1-24).pdf
Unesco, Advisory Group (2019). Educational planning process. Translated by Farideh Mashayekh. Tehran: Madreseh. [In Persian]
Weiler, B. & Black .R. (2015). Tour Guiding Research: Insights, Issues and Implications. Channel View Publications.
World Federation of Tourist Guide Association (May 13, 2020). What is a tourist guide? http://wftga.org