ارزیابی دروندادهای برنامه درسی راهنمای گردشگری شاخه کاردانش (مطالعه موردی: هنرستان های شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22034/jtd.2022.293550.2395

چکیده

راهنمایان گردشگری یکی از اصلی‌ترین بازیگران صنعت گردشگری هستند که برای برآوردن انتظارات این بخش و رونق بخشیدن به آن لازم است آموزش‌ها‌ و مهارت‌های لازم را کسب نمایند. از طرفی یکی از روش‌های تعیین اثربخشی و کارآمدی بخش آموزش، ارزیابی برنامه‌های درسی آن است. بنابراین هدف پژوهش حاضر ارزیابی دروندادهای برنامه‌درسی رشته راهنمای گردشگری شاخه کاردانش با رویکرد برنامه-درسی پیامدمحور بوده است. این پژوهش به روش ترکیبی اکتشافی انجام شد. جامعه آماری شامل 13 هنرآموز، 171 هنرجو و 63 دانش‌آموخته رشته راهنمای گردشگری شاخه کاردانش شهر اصفهان بوده‌اند. برای نمونه‌گیری در بخش کیفی از روش سرشماری و در بخش کمی از دو مرحله طبقه‌ای نسبتی و تصادفی ساده استفاده شد. داده‌ها با استفاده از ابزارهای مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه محقق‌ساخته جمع-آوری شدند. روایی سوالات مصاحبه و پرسشنامه‌ با استفاده از روایی محتوایی و پایایی سوالات پرسشنامه‌ با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (89/0 ≤ α ≤ 79/0) تایید شد. یافته‌ها در بخش کیفی به روش تحلیل محتوا و در بخش کمی با کمک نرم‌افزار 23SPSS تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد هنرآموزان محتوای برنامه‌درسی، امکانات و تجهیزات و ویژگی‌های ورودی‌ها را نامطلوب و ویژگی‌ها و توانمندی‌های هنرآموزان را در حد متوسط ارزیابی نموده‌اند. همچنین بین دیدگاه هنرجویان و دانش‌آموختگان در بعد دروندادها (محتوای برنامه‌درسی و توانمندی‌های هنرآموزان) تفاوت معناداری وجود داشت. نتیجه‌گیری کلی آنکه بعد درونداد برنامه‌درسی رشته راهنمای گردشگری شاخه کاردانش در مولفه‌ توانمندی‌های هنرآموزان در حد متوسط پیامدمحور است و در سایر مولفه‌های آن پیامدمحور نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the curriculum inputs of the tour guide of technical-vocational branch (Case study: Isfahan technical-Vocational schools)

نویسندگان [English]

  • Matin Sadat Kazemi
  • Mohammad Reza Nili
  • Ahmad Reza Nasr Isfahani
Department of Education, Faculty of Education & Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Tour guides are the key players in the tourism industry. They should acquire the necessary training and skills to meet the expectations of this sector. Besides, one way to determine the effectiveness and efficiency of the education sector is to assessing its curriculum. The present study aimed to assess the curriculum inputs of the tour guide field of technical-vocational branch with an outcome-based curriculum approach. This research was conducted by an exploratory sequential mixed methods research design. The statistical population consisted of 13 teachers,171 students and 63 graduates of the tour guide in the technical-vocational branch in Isfahan. In this research used two proportional stratified and simple random sampling techniques. Data were collected using semi-structured interview and researcher-made questionnaire. The interview questions' validity and the questionnaire were confirmed using content validity, and the reliability of the questionnaire questions was confirmed using the Cronbach's alpha coefficient (0.79≤ α ≤0.89). The qualitative findings were analyzed via the content analysis technique and the quantitative findings via SPSS 23 software. The results showed that the teachers assessed the content of the curriculum, facilities and equipment and the characteristics of the inputs as undesirable and the teachers’ characteristics and abilities as moderate. There was also a significant difference between the views of students and graduates in terms of inputs. The general conclusion is that the inputs in the curriculum of the tour guide in the technical-vocational branch regarding teachers’ characteristics and abilities are moderately outcome-based and in other components are not outcome- based.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • Tour Guide field
  • Input
  • Outcome-based curriculum approach