دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 35، تیر 1402 
پیشایندهای جذب گردشگران پزشکی در شهرک‌های سلامت اصفهان

صفحه 1-14

10.22034/jtd.2022.333348.2582

ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین؛ مونا سلیمی؛ امیررضا تاج زاده نمین