ارائهٔ مدل برندسازی آژانس‌های اینترنتی خدمات گردشگری در شبکه‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدهٔ مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدهٔ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران (استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت کسب‌وکار، دانشکدهٔ مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران، (استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدهٔ مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

10.22034/jtd.2022.353938.2644

چکیده

محیط‌ نوآورانه شبکه ‏های اجتماعی به عنوان یک بستر ایده‌آل برای دسترسی مسافران به اطلاعات سفر است و از سوی دیگر به عنوان یک کانال توزیع مهم فرصت‌های بسیاری برای آژانس‌های مسافرتی آنلاین فراهم آورده و فرایند برندسازی آنها را تسهیل و تقویت ‎میکند. این پژوهش با هدف ارائه مدل برندسازی آژانس‌های اینترنتی خدمات گردشگری در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از نظریه داده‏بنیاد انجام گرفت. پژوهش از بعد هدف، اکتشافی و از نظر رویکرد، کیفی و استفهامی است. تحلیل داده‏ها براساس کدگذاری‏های باز، انتخابی و نظری انجام شد و ابزار گردآوری داده‏ها مصاحبه نیمه‏ساختاریافته بود. مدیران ارشد آژانس‏های اینترنتی خدمات گردشگری و اساتید آگاه به گردشگری و برندسازی دیجیتال، شرکت‏کنندگان پژوهش بودند. ترکیبی از نمونه‏گیری هدفمند و گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری به اجرای مصاحبه با 13نفر به‏عنوان نمونه، منجر شد. براساس یافته‏ها، مدل برندسازی آژانس‌های اینترنتی خدمات گردشگری در شبکه‌های اجتماعی شامل 7مقوله چالش ‏ها و موانع، شرایط محیطی، بسترهای سازمانی، منابع و امکانات، پدیده محوری برندسازی در شبکه ‏های اجتماعی، مکانیزم‏ ها و اقدامات و پیامدها می‏گردد که هر مقوله از مفاهیم و کدهای مشخص تشکیل شده است. با استفاده از الگوی پیشنهادی، آژانس‌ها می‌توانند پیش از ایجاد و خلق برند خود، موانع و عوامل آسیب‌ساز را مدنظر قرار داده و با در نظرگرفتن بسترهای محیطی و سازمانی، منابع و امکانات لازم و مکانیزم ها، با دیدی وسیع‌تر و نگرشی برندمحور نسبت به ایجاد، توسعه و پایداری برندهای خود در شبکه‌های اجتماعی اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting The Branding Model of Online Travel Agencies In Social Networks

نویسندگان [English]

  • Rezvan Choobandian 1
  • Amir Khanlari 2
  • Hamid Reza Yazdani 3
  • Ehsan Abedi 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Business Management, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran. Adjunct professor of Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Business Management, Farabi Collage, University of Tehran, Qom, Iran. Adjunct professor of Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
4 Assistant Prof, Department of Business Management, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The innovative environment of social networks is an ideal platform for travelers to access travel information and an important distribution channel that provides many opportunities for online travel agencies and facilitates and strengthens their branding process. The present study aims to present a model for online travel agencies in social networks. The grounded theory strategy (Glaser’s apparent approach) is employed to test the model presented. This is applied and developmental research from the perspective of orientation, exploratory in terms of purpose as well as qualitative and abductive in terms of approach. The data are analyzed using open, selective, and theoretical coding approaches. The data are collected through a semi-structured interview. Participants consist of chief executive officers of online travel agencies and professors familiar with tourism and digital branding. In total, 13 participants were selected using purposive and snowball sampling methods and interviewed to achieve theoretical saturation. The results indicate the branding model of online travel agencies in social networks includes 7 main categories, challenges and barriers, environmental conditions, organizational contexts, resources, facilities and inputs, central branding phenomenon in social networks, mechanisms and actions and consequences, each of which consist of specific concepts and codes. By using the proposed model, agencies can, before creating their brand, consider the barriers and harmful factors and, taking into account the environmental and organizational contexts, necessary resources facilities, and mechanisms, with a broader view and a brand-oriented attitude towards creating, develop and sustain their brands in social networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online services branding
  • social media
  • tourism
  • grounded theory
امینی‏فرد، سمیرا و بهروز کاوه‏یی (1397). شناسایی قابلیت‏های شبکهٔ اجتماعی لینکدین در بازاریابی دیجیتال برای برندسازی کسب‏وکار، پنجمین کنفرانس ملی پژوهش ‏های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران. https://civilica.com/doc/784403
برجعلی، محبوبه (1398). تأثیر برندسازی از طریق شبکه‌‌‏های اجتماعی بر روی رفتار مشتریان بیمهٔ ایران، پایان‏نامهٔ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی، دانشکدهٔ علوم و فنّاوری‌های نوین.  http://www.irandoc.ac.ir
فهیم، عیسی، پورسلیمی، مجتبی، حسین‏زاده، علی و قاسمی نامقی، محمد (1399). طراحی مدل برندسازی اجتماعی در صنعت بانک‌داری در شبکه‏های اجتماعی. نشریهٔ مدیریت برند، 7(3)، 171-226. 10.22051/BMR.2021.35015.2108
محمدی‏مقدم، یوسف، موسوی، سید نجم‏الدین، دادفر، آذین و سلگی، زهرا (1394). تحلیل تأثیر اجزای برند‏ الکترونیکی (تصویر، فرهنگ، روح، ویژگی، شخصیت و هویت) بر وفاداری به برند الکترونیک. اولین کنفرانس بین‏المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب‏وکار (گیلان). https://civilica.com/doc/396983
نیّری، شهرزاد، جوانی، وجیهه و قاسمی، وحید (1400). برندسازی از طریق شبکه‏های اجتماعی (موردمطالعه: صفحهٔ اینستاگرام باشگاه استقلال تهران). نشریهٔ مدیریت و توسعهٔ ورزش، 10(1)، 130-140.  10.22124/jsmd.2021.5049
Aminifared, S., & Behrouz, K. (2017). Identifying the capabilities of LinkedIn social network in digital marketing for business branding, the 5th National Conference on Applied Research in Management and Accounting, Tehran, Iran Management Association. https://civilica.com/doc/784403 [In Persian]
Barjali, M. (2018). The effect of branding through social networks on the behavior of Iranian insurance customers, Master's thesis, Islamic Azad University, Department of Pharmaceutical Sciences, Faculty of Modern Sciences and Technologies. http://www.irandoc.ac.ir [In Persian]
Christou, E. (2015). Branding Social Media in the Travel Industry. Procedia-Social and Behavirol Sciences, 175, 607-614. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.1244
Fahim, I., Poursalimi, M., Hosseinzadeh, A., & Ghasemi Namaghi, M. (2021). Evaluation of a branding model with emphasis on organizational social responsibility based on social networks in the banking industry and the structural equation method. Cogent Business & Management, 8(1), 1908744. https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1908744
Fahim, I., Purslemi, M., Hosseinzadeh, A., & Ghasemi Namaghi, M. (2020). Designing a Social Branding Model of the Banking Industry in Social Networks, Journal of Brand Management, 7(3), 171-226. 10.22051/BMR.2021.35015.2108 [In Persian]
Flick, U. (2013). The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis. http://www.sagepub.com/upm-data/58869_Flick__The_SAGE_HB_of_Qualitative_Data_Analysis.pdf
Jabreel, M., Moreno, A., & Huertas, A. (2017). Semantic comparison of the emotional values communicated by destinations and tourists on social media. Journal of Destination Marketing & Management, 6(3), 170-183. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2016.03.004
Kacetl, J., & Klimova, B. (2020). Social Network Sites in Travel and Tourism: Benefits and Limitations. Journal of Engineering and Applied, 14(9), 10544-10548. 10.36478/jeasci.2019.10544.10548
Mohammadi Moghadam, Y., Mousavi, S. N., Dadfar, A., & Selagi, Z. (2014). Analysis of the effect of electronic brand components (image, culture, spirit, characteristics, personality and identity) on electronic brand loyalty. The first international conference on accounting, management and innovation in business (Gilan). https://civilica.com/doc/396983 [In Persian]
Moro, S., & Rita, P. (2018). Brand strategies in social media in hospitality and tourism. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(1), 343-364. https://doi.org/10.1108/IJCHM-07-2016-0340
Moro, S., Rita, P., & Vala, B. (2016). Predicting social media performance metrics and evaluation of the impact on brand building: A data mining approach. Journal of Business Research, 69, 3341-3351. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.02.010
Nayyeri, S., Javani, V., & Ghasemi, H. (2021). Branding through Social Media (Case Study: Instagram Page of Tehran Esteghlal F. C.). Journal of Sport Management and Development, 10(1), 130-140. 10.22124/jsmd.2021.5049 [In Persian]
Nyangwe, S., & Buhalis, D. (2018). Branding Transformation Through Social Media and Co-creation: Lessons from Marriott International. In: Stangl B., Pesonen J. (eds) Information and Communication Technologies in Tourism. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72923-7_20
Olanrewaju, A. S. T., Hossain, M. A., Whiteside, N., & Mercieca, P. (2020). Social media and entrepreneurship research: A literature review. International Journal of InformationManagement, 50, 90-110. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.05.011
Susanti, R., & Daeng, A. (2017). An Application of Online Branding Design with Customisation, Culture and Communities Strategy: A case studies on six online store providers. Accelerating the world's research Proceedings SNKIB 7 University Tarumanagara Jakarta, 1-14. 10.31227/osf.io/fxcah
Talwar, S., Dhir, A., Kaur, P., & Mäntymäki, M. (2020). Barriers toward purchasing from online travel agencies. International Journal of Hospitality Management, 89, 1-11. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102593
Trachuk, T., Vdovichena, O., Andriushchenko, M., Semenda, O., & Pashkevych, M. (2021). Branding and Advertising on Social Networks: Current Trends. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 21 (4), 2023-2038. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.4.22