طراحی و اعتبارسنجی مدل بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی - بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

10.22034/jtd.2022.321714.2543

چکیده

با توجه به اهمیت به‌کارگیری بازاریابی الکترونیک برای معرفی جاذبه‌ها و با توجه به پتانسیل بالای گردشگری استان یزد، این مقاله با هدف طراحی و اعتبارسنجی مدل بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری استان یزد انجام شدهاست.پژوهـش حاضر، بـا رویکـرد آمیختـه و بـه روش ترکیبـی یـا میکـس متـد انجـام شـده اسـت.در این پژوهش،با بهره‌گیری از روش تحقیق تحلیل تماتیک و انجام مصاحبه با چهاردهنفر از خبرگان صنعت گردشگری استان، عوامل مؤثر در بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری استان یزد شناسایی و دسته‌بندی می‌شوند.نتایج مصاحبه‌ها با روش تحلیل مضمون تجزیه‌وتحلیل و بخش کمّیبامدل‌سازی معادلات ساختاری آزمون شدند.با انجام کدگذاری اولیه در کدگذاری باز، درمجموع 679 کد شناسایی شدندکه با غربالگری کدهای اولیه به 56 مفهوم رسیدند و در قالب 12 مقولۀ اصلی در کدگذاری متمرکز طبقه‌بندی شدند که عبارت‌اند از:زیرساخت فنّاورانه، برنامه‌ریزی راهبردی، فراگیری تجارت الکترونیکی، پتانسیلبالایگردشگریاستان، اهمیتارائۀاطلاعات گردشگری، بازاریابی الکترونیکی، شناختجاذبه‌های گردشگری، برندسازی، کاهش هزینۀ دسترسی به بازار هدف، رشد و رونق گردشگری، اشتغال‌زایی، وافزایش توان رقابتی. نتایج حاصل از مدل‌سازی معادلۀ ساختاری نشان داد که اثر همۀمتغیرهای مستقل برتوسعۀ بازاریابی الکترونیکی در صنعت گردشگری استان یزد مثبت و معنادار بوده است. درنتیجهمدل حاصل از این پژوهش، می‌تواند در توسعۀبازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری کشور کارآمد باشد. همچنین شاخص‌های به‌دست‌آمده به پژوهشگران و سیاست‌گذاران در اجرایی‌کردن بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری یاری خواهد رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and validation of an e-marketing model in the tourism industry (Case study: Yazd province)

نویسندگان [English]

  • Abdolmahdi Shirshamsi 1
  • VahidReza Mirabi 2
  • Esmaeil Hasanpour Ghroghchi 3
  • Mohammadhossein Ranjbar 4
1 Ph.D. Student in Business Management-Marketing, Department of Business Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
2 Associate Professor, Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Business Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
4 Assistant Professor, Department of Management, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Considering the importance of using e-marketing to introduce attractions and considering the high potential of tourism in Yazd province, this article has been done with the aim of designing and validating the e-marketing model in the tourism industry of Yazd province. The present study has been integrated with an approach and has been carried out by a combined method or a mixed method. In this study, by using the research method of thematic analysis and conducting interviews with 14 experts in the tourism industry of the province, the factors affecting electronic marketing in the tourism industry of Yazd province are identified and categorized. The results of the interviews are analyzed by content analysis method and the quantitative part is tested by structural equation modeling. A total of 679 codes were identified by initial coding in open coding, which reached 56 concepts by screening primary codes and were classified into 12 main categories in centralized coding, including technological infrastructure, strategic planning, e-commerce learning, and high tourism potential. Province, the importance of providing tourism information, e-marketing, recognizing tourist attractions, branding, reducing the cost of access to the target market, growth and prosperity of tourism, job creation, increasing competitiveness. The results of structural equation modeling showed that the effect of all independent variables on the development of e-marketing in the tourism industry of Yazd province has been positive and significant. As a result, the model obtained from this research can be effective in the development of electronic marketing in the tourism industry. The findings will also help researchers and policymakers implement e-marketing in the tourism industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-marketing
  • Tourism industry
  • Tourist behavior
  • Mixed research
احمدی‌زاده، آرمان، ورماقانی، مریم و کفچه، پرویز (1395). تأثیر صنعت گردشگری بر بازاریابی الکترونیکی. مجلۀ تحقیقات مدیریت بازرگانی، 9(17)، ۱۹۸-224. .doi: 10.29252 / BAR.9.17.197
امین عشایری، آسو (1400). تأثیر شیوع ویروس کووید-۱۹ بر بازاریابی دیجیتال صنعت گردشگری ایران. پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 5(76)، ۱۰۷-118. http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/997.
بازرگان هرندی، عباس، حسنقلی، طهمورث و بودلایی، حسن (1387). روش تحقیق ترکیبی: رویکردی برتر در مطالعات مدیریت. فصل‌نامۀ دانش مدیریت، 21(4)، ۱۹-۳۶. doi: 10.22108/nmrj.2020.122047.2058.
پناهنده، امیر، حسنقلی، طهمورث و بودلایی، حسن (1400). استراتژی‌های بازاریابی مبتنی‌بر رسانه‌های اجتماعی در کسب‌وکارهای گردشگری. تحقیقات بازاریابی نوین، 11(40)، 201-216. doi: 10.22108/nmrj.2020.122047.2058.
دانایی‌فرد، حسن، الوانی، مهدی و آذر، عادل (1393)، روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار.
رضایی، احسان و اعظمی، محسن (1400). بررسی تأثیر بازاریابی الکترونیکی بر ارتقا و توسعۀ صنعت گردشگری همدان. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 5(52)، 25-35. http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/655.
رضوانی، مهران، سیدامیری، نادر و میرزایی، بهنام (1399). شناسایی تأثیر بازاریابی کلامی الکترونیک در شبکه‌های اجتماعی بر خلق ارزش مشترک در استارتاپ‌های گردشگری. پژوهشنامۀ مدیریت اجرایی، 15(23)، 211-238. doi: 10.22080 / jem.2020.18135.3116.
زارعی، عظیم، ورمقانی، سارا و ورمقانی، مریم (1399). بازاریابی الکترونیک: پذیرش و به‌کارگیری در گردشگری ورزشی استان کردستان. مطالعات بازاریابی ورزشی، 1(2)، ۷۶-99. https://gsmsmr.uok.ac.ir/article_61538.html..
سعیدبخش، سعید، کاظمی، علی و رنجبریان، بهرام (1399). طراحی مدل بازاریابی الکترونیکی گردشگری پزشکی کشور. تحقیقات بازاریابی نوین، 10(2)، 105-128. doi: 10.22108 / NMRJ.2020.119729.1923.
ماجدی، نوید و شایق، امیرحسین (1400). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی الکترونیک در ارتقای برند مقاصد گردشگری سلامت. مدیریت بهداشت و درمان، 12(39)، 79-91. doi: 20.1001.1.24763012.1400.12.39.6.3.
مینایی، رضا، نمامیان، فرشید و مرادی، علیرضا (1398). مدلی از تأثیر گردشگری الکترونیک بر خرید خدمات گردشگری و سنجش میزان انطباق آن با رفتار گردشگران ایرانی. فصل‌نامۀ مطالعات گردشگری اجتماعی، 7(14)، 259-284. doi: 13981016204548).
نادری‌فر، مهین، گلی، حمیده و قلجایی، فرشته (1396). گلوله‌برفی روشی هدفمند در نمونه‌گیری تحقیقات کیفی. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، 14(41)، 101-121. https://www.magiran.com/paper/1771426..
 Ahmadizad, A., Varmaghani, M., & Kafcheh, P. (2017). The Tourism Industry’s Impact on E-Marketing. Journal of Business Management Research, 9(17), 198-224. DOI: 10.29252 / BAR.9.17.197. [in Persian]
Amin Ashayeri, A. (2021). the impact of the Covad-19 virus outbreak on Iran's tourism industry digital marketing. New research approaches in accounting and management, 5(76), 107-118. http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/997. [in Persian]
Bazargan Harandi, A. (2008), the Mixed Research Method: A Superior Approach in Management Studies. Management Knowledge Quarterly, 21(4), 19-36. doi: 10.22108/nmrj.2020.122047.2058. [in Persian]
Coutinho, D., Sousa, B., & Fernandes, P. O. (2021, June). The role of e-marketing as in specific contexts of sports tourism. In 2021 16th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI) (pp. 1-5). IEEE. doi: https://doi.org/10.23919/CISTI52073.2021.9476575.
Ďaďová, I., & Soviar, J. (2021). The application of online marketing tools in marketing communication of the entities with the tourism offer in 2020 in Slovakia. Transportation Research Procedia55, 1791-1799. doi: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.07.170.
Danaiifard, H., Alvani, M., & Azar, A. (2014). Methodology of Qualitative Management Research: A Comprehensive Approach. Tehran: Saffar Publications. [in Persian]
Hai-ling, G., & Liang-qiang, W. (2011). A GIS-based approach for information management in ecotourism region. Procedia Engineering15, 1988-1992. doi: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.08.371.
Labanauskaitė, D., Fiore, M., & Stašys, R. (2020). Use of E-marketing tools as communication management in the tourism industry. Tourism Management Perspectives34, 100652. doi: https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100652.
Majidi, N., & Sheikh, A. H. (2021). Identification and ranking of the factors influencing e-marketing in promoting health tourism destinations’ brands. Health Management, 12(39), 79-91. DOI: 20.1001.1.24763012.1400.12.39.6.3. [in Persian]
Minaii, R., Namamian, F., Maroufi, F., & Moradi, A. (2019), A model of the influence of e-tourism on the purchasing tourism services and measuring its compliance with the Iranian tourists’ behavior. Social Tourism Studies Quarterly, 7(14), 259-284. DOI: 13981016204548. [in Persian]
Naderifar, M. Goli, H., & Qaljaei, F. (2017). Snowball sampling: a purposeful technique in qualitative research sampling. Journal of Medical Education Developmental Steps. 14(41), 101-121. https://www.magiran.com/paper/1771426. [in Persian]
Panahandeh, A. Hasangholi, T., & Boudlaii, H. (2021). marketing strategies based on Social media in tourism businesses. Modern Marketing Research, 11(40), 201-216. DOI: 10.22108/ NMRJ.2020.122047.2058 [in Persian]
Patro, C. S. (2021). Digital Tourism: Influence of E-Marketing Technology. In Impact of New Media in Tourism (pp. 234-254): IGI Global. doi: 10.4018/978-1-7998-7095-1.ch014.
Priansa, D. J., & Suryawardani, B. (2020). Effects of E-Marketing and Social Media Marketing on E-commerce Shopping Decisions. JurnalManajemen Indonesia20(1), 76-82. doi: https://doi.org/10.25124/jmi.v20i1.2800.
Ramadhani, R., Suswanta, S., & Shaddiq, S. (2021). E-Marketing of village tourism development strategy (Case study in the tourist village puncak sosok). Journal of Robotics and Control (JRC)2(2), 72-77. doi: https://doi.org/10.18196/jrc.2255
Ramaj-Desku, B., & Ukaj, F. (2021). The E-Marketing Strategy Process in the Tourism Industry-Case Study Kosovo and Albania. Journal of Information and Organizational Sciences45(1), 137-169. doi: https://doi.org/10.31341/jios.45.1.8.
Rezaii, E., & Azami, M. (2021). Investigating the impact of e-marketing on Hamedan tourism industry promotion and development. New research approaches in accounting and management, 5(52), 25-35. http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/655 [in Persian]
Rezvani, M., Sidamiri, N., & Mirzaei, B. (2020). Investigating the influence of oral e-mail marketing in social networks on the creation of shared value in tourism startups. Journal of Executive Management. 15(23), 211-238. DOI: 10.22080 / jem.2020.18135.3116. [in Persian]
SaiidBakhsh, S., Kazemi, A., & Ranjbarian, B. (2020). Designing an e-marketing model for medical tourism in Iran with the recommender system approach. Modern Marketing Research, 10(2), 105-128. DOI: 10.22108 / NMRJ.2020.119729.1923. [in Persian]
Zeraii, A., Varmaghani, S., & Varmagani, M. (2020). E-marketing: Acceptance and applications in sports tourism, Kurdistan province. Sports Marketing Studies, 1(2), 99-76. https://gsmsmr.uok.ac.ir/article_61538.html. [in Persian]