تحلیل ابعاد روان‌شناختی مؤثر در موفقیت کارآفرینان گردشگری با تأکید بر مؤلفه‌های خوش‌بینی و تاب‌آوری (مطالعهٔ موردی: استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 دانشجوی دکتری گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی و توسعهٔ گردشگری دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

10.22034/jtd.2022.318752.2529

چکیده

در این پژوهش، دو مورد از عوامل روان‌شناختی تأثیرگذار در موفقیت کارآفرینان گردشگری بررسی شد. هدف مطالعهٔ پیش‌رو بررسی تأثیر مؤلفه‌های خوش‌بینی[1] و تاب‌آوری[2] با توجه به متغیر میانجی رضایت شغلی در موفقیت کارآفرینان گردشگری استان مازندران است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و به‌شیوهٔ پیمایشی است. بنابراین، با جمع‌آوری پرسش‌نامه از کارآفرینان بخش‌های گوناگون گردشگری ازجمله اقامتگاه‌های بوم‌گردی، راهنمایان گردشگری، اکوکمپ‌های جنگلی و مجتمع‌های تفریحی در 1398، به بررسی میدانی این موضوع پرداخته شد. اطلاعات جمع‌آوری‌شده براساس نرم‌افزار Spss16 و Smart Pls3 پردازش شد. نتایج نشان می‌دهد متغیر خوش‌بینی و تاب‌آوری می‌تواند 3/47 درصد از واریانس متغیر رضایت شغلی را تبیین و متغیر رضایت شغلی می‌تواند 38 درصد از متغیر موفقیت را تبیین کند. درنهایت، می‌توان به این نتیجه رسید که تاب‌آوری و خوش‌بینی از طریق رضایت شغلی در موفقیت کارآفرینان بخش گردشگری تأثیر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the psychological dimensions effective on the success of tourism entrepreneurs with an emphasis on the components of optimism and resilience (Case study: Mazandaran province)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ramezanzadeh lasboei 1
  • Roghayeh Ghanbari ghadikolaei 2
  • Elham Vahedi ashrafi 3
1 Associate Professor, Department of Tourism Management, Mazandaran University, Mazandaran, Iran
2 PhD student in Tourism, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
3 Master student in Tourism Planning and Development, Mazandaran university, Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

The study analyses two psychological dimension's affecting the success of tourism entrepreneurs. The purpose of this study is to investigate the role of optimism and resilience components with respect to the mediating variable of job satisfaction on the success of tourism entrepreneurs in Mazandaran province. The research method is descriptive-analytical. Therefore, by collecting questionnaires from entrepreneurs in different sectors of tourism, including ecotourism resorts, tourist guides, forest eco-camps and recreational complexes in, this issue was studied in the field. The collected data were processed 2019 based on Spss 16 and Smart pls 3 software. The results show that the optimism and resilience variables can explain 47.3% of the variance of the job satisfaction variable and the job satisfaction variable can explain 38% of the success variable. Finally, it can be concluded that resilience and optimism through job satisfaction lead to the success of tourism entrepreneurs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Mazandaran
  • entrepreneurship
  • optimism
  • resilience
اربابیان، شیرین، زمانی، زهرا و رحیمی، معصومه (1393). بررسی اثر گردشگری در توسعهٔ کارآفرینی. مجلهٔ برنامه‌ریزی و توسعهٔ گردشگری، 3(10)، ۱۲۶-۱۴۶.
بریمانی، ابوالقاسم، مدانلو، یاسمن و یوسفی، حبیب‌اللّه (1394). رابطهٔ بین سرمایهٔ روان‌شناختی و رضایت شغلی کارکنان کمیتهٔ امداد امام خمینی شرق استان مازندران. فصلنامهٔ علمی - پژوهشی پژوهشنامهٔ تربیتی، 10(44)، ۱-۱۶.
حسینی امیری، سید محمود و غلامی فرد، نصرت‌اللّه (1393). بررسی اثربخشی پیام‌های تبلیغاتی تجاری اسلامی بر قصد خرید محصولات گردشگری (مطالعهٔ موردی: استان مازندران). مجلهٔ برنامه‌ریزی و توسعهٔ گردشگری، 3(10)، ۸۷-۱۰۵.
حیدری، حسین و خاشعی، وحید (1395). تحلیل رابطهٔ بین ویژگی‌های شغلی و دانش سازگاری شغلی آموختگان. فصلنامهٔ پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، 22(1)، ۱۲۷-۱۴۳.
حیدری، زهرا، بدری، سیدعلی و سلمانی، محمد (1395). نگرش جامعهٔ محلی نسبت به مخاطرات ادراک‌شده توسعهٔ گردشگری کشاورزی (مطالعهٔ موردی: شهرستان تنکابن). مجلهٔ برنامهریزی و توسعهٔ گردشگری، 5(18)، ۸-۳۲.
خوش‌فر، غلامرضا (1394). بررسی نگرش صاحبان اقامتگاه‌های گردشگری نسبت به سیاست‌های مقابله با تغییر آب‌وهوا (مطالعهٔ موردی: استان مازندران). مجلهٔ برنامهریزی و توسعهٔ گردشگری، 4(12)، ۱۶۳-۱۴۵.
نصیری‌فرد، ابراهیم و اللهیاری، محمدصادق (1392). بررسی رابطهٔ رضایت شغلی با روحیهٔ کارآفرینی در بین مدیران شرکت‌های تعاونی روستایی استان گیلان. تعاون و کشاورزی، ۲(۶)،۱۰۳-۱۲۲.
ورمزیاری، حجت و ایمانی، بابک (1396). تحلیل تاب‌آوری کسب‌وکارهای روستایی در شهرستان ملکان. توسعهٔ کارآفرینی، 10(1)، ۱۸۱-۲۰۰.
Amore, M. D., Garofalo, O., & Martin-Sanchez, A. (2020). Failing to Learn from Failure: How Optimism Impedes Entrepreneurial Innovation. Organization Science, 32(4), 940-964. https://doi.org/10.1287/orsc.2020.1359
Arbabyan, S., Zamani, Z., & Rahimi, M. (2014). The Effect of Tourism Industry on the Development of Entrepreneurship. Journal of Tourism Planning and Development, 3(10), 126-146. [in Persian]
Ataeia, A., Karimi, H., Ghadermarzic, H., & Norouzi, A. (2020). A Conceptual Model of Entrepreneurial Competencies and their Impacts on Rural youth's Intention to Launch SMEs. Journal of Rural Studies, 75, 185-195.
Baluku, M. M., Kikooma, J. F., & Kibanja, G. M. (2016). Psychological Capital and the Startup capital– Entrepreneurial Success Relationship. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 28(1), 27-54. DOI:2152311.5102.13367280/0801.01
Banderaa, C., Collinsb, R., & Passerinic, K. (2018). Risky uBsiness: Experiential Learning, Information and Communications Technology, and Risk-Taking Attitudes in Entrepreneurship Education. The International Journal of Management Education, 16(2), 224-238.
Barimani, A., Madanlo, Y., & Yosefi, H. (2015). The relationship between psychological capital and job satisfaction East Mazandaran Province Imam Khomeini Relief Committee. Educational Researches, 10(41), 1-16. [in Persian]
Bernoster, I., Rietveld, C. A., Thurik, A., & Torres, O. (2018). Overconfidence, Optimism and Entrepreneurship. Sustainability, 10(7), 2233. doi:10.3390/su10072233
Booth, P., Chaperon, S. A., Kennell, J. S., & Morrison. A. M. (2020). Entrepreneurship in Island Contexts: A Systematic Review of the Tourism and Hospitality Literature. International Journal of Hospitality Management, 85, 102438.
Cabelková, I., Abrhám, J., & Strielkowski, W. (2015). Factors Influencing Job Satisfaction in Post-transition Economies: the case of the Czech Republic. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 21(4), 448-456. DOI: 10.1080/10803548.2015.1073007
Chen, S., Liao, Z., Redd, T., & WU, S. (2013). Laotian Entrepreneurs’ Optimism and New Venture Performance. Social Behavior and Personality, 41(8), 1267-1278. http://dx.doi.org/10.2224/sbp.2013.41.8.1267.
Chen, T. J. (2015). Impact of Transformational Leadership Behaviors and Psychological Optimism on Subordinate Performance in Taiwan’s Tourism Hotel Industry. Open Journal of Social Science, 3(07), 174.http://dx.doi.org/10.4236/jss.2015.37028
Crawford, A. (2018). An exploratory Study of Core Self-Evaluation and Entrepreneurial Motivation. Anatolia. 30(1), 103-114. DOI: 10.1080/13032917.2018.1517266
Dawson, C. (2017). Financial optimism and entrepreneurial Satisfaction. Strategic Entrepreneurship Journal, 11(2), 171-194. DOI: 10.1002/sej.1244
Dheer, R. J. S., & Lenartowicz, T. (2019). Cognitive flexibility: Impact on Entrepreneurial Intentions. Journal of Vocational Behavior, 115, 103339.
Etikan, I., Alkassim, R., & Abubakar, S. (2016). Comparison of snowball sampling and sequential sampling technique. Biometrics & Biostatistics International Journal, 3(1), 55.
Hartmann, S., Weiss, M., Newman, A., & Hoegl, M. (2019). Resilience in the Workplace: A Multilevel Review and Synthesis. Applied Psychology, 69(3), 913-959.
Heidari, H., & Khashei, V. (2016). Analysis of the Relationship between Job Characteristics and Knowledge of Job Compatibility of Learners. Journal of Research and Planning in Higher Education, 22(1), 127-143. [in Persian]
Heidari, Z., Badri, S., & Salmani, M. (2016). The Attitude of Local Community towards the Perceived Risks of Agri-tourism Development (Case Study: The City of Tonekabon). Journal of Tourism Planning and Development, 5(18), 8-32. [in Persian]
Hosseyni Amiri, S., & Gholamifard, N. (2014). Examining the effectives model of commercial ad containing Islamic on buying tourism products. Journal of Tourism Planning and Development, 3(10), 87-105. doi: 10.22080/jtpd.2014.850 [in Persian]
Huang, Q., Xing, Y., & Gamble, J. (2016). Job Demands–Resources: A Gender Perspective on Employee Well-Being and Resilience in Retail Stores in China. The International Journal of Human Resource Management, 30(8), 1323-1341. DOI: 10.1080/09585192.2016.1226191.
Johnson, T. P. (2014). Snowball sampling: introduction. Wiley StatsRef: Statistics Reference Online.
Juma, N., & Sequeira, J. M. (2016). Effects of Entrepreneurs’ Individual Factors and Environmental Contingencies on Venture Performance: a case Study of African-American Women-Owned ventures. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 29(2), 91-119.
Kasparkova, L., Vaculík, M., Procházka, J., & Schaufeli, W. B. (2018). Why Resilient Workers Perform better: The roles of Job Satisfaction and Work Engagement. Journal of Workplace Behavioral Health, 33(1), 43-62. DOI: 10.1080/15555240.2018.1441719
Khoshfar, G. (2015). A Sociological Analysis of Dealing with Climate Change in Tourist Resorts (Case Study: Mazandaran Province). Journal of Tourism Planning and Development, 4(12), 145-163. [in Persian]
Korber, S., & McNaughton, R. B. (2017). Resilience and Entrepreneurship: A Systematic Literature Review. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 24(7), 1129-1154. https://doi.org/10.1108/IJEBR-10-2016-0356
Liang, C., & Dunn, P. (2010). Entrepreneurial Characteristics, Optimism, Pessimism, and Realism—Correlation or Collision. Journal of Business and Entrepreneurship, 22(1), 1-22.
McKenzie, D., & Sanson, D. (2019). Predicting Entrepreneurial Success is hard: Evidence from a Business Plan Competition in Nigeria. Journal of Development Economics, 141, 102369.
Nasirifard, E., & Allahyari, M. (2013). Relationship between Job Satisfaction and Entrepreneurship Spirit among Rural Cooperatives' Managers in Guilan Province. Co-Operation and Agriculture, 2(6), 103-122. [in Persian]
Prayag, G., Spector, S., Orchiston, C., & Chowdhury, M. (2019). Psychological Resilience, Organizational Resilience and Life Satisfaction in Tourism firms: Insights from the Canterbury Earthquakes. Current Issues in Tourism, 23(10), 1216-1232.
Ramoglou, S., Gartner, W. B., & Tsang, E. W. K. (2020). Who is an Entrepreneur? is (still) the Wrong Question. Journal of Business Venturing Insights, 13, e00168.
Safavi, H. P., & Bouzari, M. (2019). The Association of Psychological Capital, Career Adaptability and Career Competency among Hotel front line Employees. Tourism Management Perspectives, 30, 65-74.
Salisu, I., Hashim, N., Mashi, M. S., & Galadanchi, H. G. (2020). Perseverance of effort and consistency of interest for entrepreneurial career success Does resilience matter? Entrepreneurial Career Success, 12(2), 279-304. https://www.emerald.com/insight/2053-4604.htm
Santoro, G., Bertoldi, B., Giachino, C., & Candelo, E. (2020). Exploring the relationship between entrepreneurial resilience and success: The moderating role of stakeholders' engagement. Journal of Business Research, 119, 142-150.‏
Singh, S. H., Bhowmick, B., Eesley, D., & Sindhav, B. (2019). Grassroots Innovation and Entrepreneurial Success: Is Entrepreneurial Orientation a missing link? Technological Forecasting & Social Change, 164, 119582.
Solvoll, S., Alsos, G. A., & Bulanova, O. (2015). Tourism Entrepreneurship –Review and Future Directions. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 15(1), 120-137. DOI: 10.1080/15022250.2015.1065592
Varmazyari, H., & Imani, B. (2017). Analyzing resilience of rural businesses in Malekan County. Journal of Entrepreneurship Development, 10(1), 181-200. doi: 10.22059/jed.2017.62327 [in Persian]
Wafeq, M., Al Serhan, O., Catherine Gleason, K., Dasanayaka, S. W. S. B., Houjeir, R., & Al Sakka, M. (2019). Marketing Management and Optimism of Afghan Female Entrepreneurs. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 11(3), 436-463. DOI 10.1108/JEEE-02-2018-0020
Wiklunda, J., Nikolaevb, B., Shirc, N., Food, M. D., & Bradleye, S. (2019). Entrepreneurship and Wellbeing: Past, present, and future. Journal of Business Venturing, 34(4), 579-588.
Yoon, H. J., Bailey, N., Amundson, N., & Niles, S. (2018). The Effect of a Career Development Programme based on the Hope-Action Theory: Hope to Work for Refugees in British Columbia. British Journal of Guidance & Counselling, 47(1), 6-19. DOI: 10.1080/03069885.2018.1544827
Zhang, S. N., Lia, Y. A., Liub, C. H., & Ruanc, W. Q. (2020). Critical factors Identification and Prediction of Tourism and Hospitality Students' Entrepreneurial Intention. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 26, 100234.