واکاوی تأثیر مراکز اقامتی فاقد مجوز (مافام) بر کسب و کار هتلداری شهر اصفهان با استفاده از نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد- دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

10.22034/jtd.2022.306705.2460

چکیده

هدف از انجام این مطالعه، تحلیل اثرات مراکز اقامتی فاقد مجوز (مافام)، بر کسب وکار هتل داری شهر اصفهان بر اساس رویکرد تئوری زمینه‌ای بود. روش پژوهش این مطالعه، از منظر هدف؛ کاربردی، ازنظر ماهیت؛ اکتشافی-تحلیلی؛ ازنظر روش‌شناسی گردآوری اطلاعات، شیوه کیفی با استفاده از رویکرد نظریه زمینه‌ای و استراتژی داده بنیاد از طریق فن مصاحبه عمیق، بین هشت نفر از خبرگان (مدیران و فعالین صنعت گردشگری و هتل داری، بدون طرح سؤال‌های تعقیبی و البته با حداکثر تنوع حرفه)، با رضایت آگاهانه و تا رسیدن به مرز اشباع داده‌های نظری در قالب روش نمونه‌گیری، قضاوتی-هدفمند ادامه داشت. با توجه به مصاحبه عمیق ، ۲۱۳ کد باز استخراج و با استفاده از تکنیک داده بنیاد ۲۷ کد محوری و ۶ کد انتخابی بدست آمد و مدل پارادایمی بدین گونه تشکیل گردید که مؤلفه‌های فرهنگی به عنوان شرایط علی، شرایط سیاسی و حقوقی در قالب مقوله محوری، عوامل استراتژیک به عنوان شرایط مداخله گر، شرایط محیطی و اجتماعی در قالب بستر حاکم و مؤلفه‌های اقتصادی به عنوان کنش‌ها و تعاملات عوامل مؤثر بر کسب و کار هتل‌ها را تشکیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Unlicensed Accommodation Centers (MAFAM) on Isfahan Hotel Business Using Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Mahdi Fadaee 1
  • Sharam Aghajani Mobarakeh 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, Payame Noor University
2 Islamic Azad University, Isfahan Branch
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the effects of unlicensed accommodation centers (Mafam) on the hotel business in Isfahan based on the theoretical approach. Research method of this study, from the perspective of purpose; Functional, in nature; Exploratory-analytical; In terms of data collection methodology, qualitative method using contextual theory approach and data strategy of the foundation through in-depth interview technique, among 8 experts (managers and activists of tourism and hospitality industry, without asking follow-up questions and of course with maximum variety of professions), Judgment-purpose continued with conscious consent and until the limit of saturation of theoretical data in the form of sampling method. To evaluate and validate data (reliability); In the first part, the four criteria of acceptability, reliability, transferability and verification proposed by Lincoln and Guba (1985) were used. After conducting the interviews, 231 open codes were identified and using the category review process, content themes (using Atlas TTI software) including 5 categories, along with 27 subcategories related to designing an appropriate model of the effects of accommodation centers without Licenses (Mafam) were identified on the hotel business in accordance with five categories of paradigms. Categories (elective codes) were cultural components, political and legal conditions, strategic factors, environmental and social conditions, economic components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unlicensed accommodation centers
  • hotel management
  • Grounded theory