واکاوی تأثیر مراکز اقامتی فاقد مجوز (مافام) در کسب‌وکار هتل‌داری شهر اصفهان با استفاده از نظریهٔ داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت کسب‌وکار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22034/jtd.2022.306705.2460

چکیده

هدف از انجام این مطالعه تحلیل تأثیرات مراکز اقامتی فاقد مجوز (مافام) در کسب‌وکار هتل‌داری شهر اصفهان براساس رویکرد تئوری زمینه‌ای بود. روش پژوهش این مطالعه، از منظر هدف، کاربردی و، از نظر ماهیت، اکتشافی – تحلیلی است. همچنین، این پژوهش، از منظر روش‌شناسی گردآوری اطلاعات، میدانی به روش کیفی با استفاده از رویکرد نظریهٔ زمینه‌ای و استراتژی داده‌بنیاد با بهره‌گیری از فن مصاحبهٔ عمیق بین ۸ نفر از خبرگان (مدیران و فعالان صنعت گردشگری و هتل‌داری بدون طرح سؤال‌های تعقیبی و البته با حداکثر تنوع حرفه) با رضایت آگاهانه و تا رسیدن به مرز اشباع داده‌های نظری در قالب روش نمونه‌گیری، قضاوتی - هدفمند است که با توجه به مصاحبهٔ عمیق، ۲۱۳ کد باز استخراج و، با استفاده از تکنیک داده‌بنیاد، ۲۷ کد محوری و ۶ کد انتخابی به دست آمد و مدل پارادایمی بدین‌گونه تشکیل شد که مؤلفه‌های فرهنگی به‌منزلهٔ شرایط علّی، سیاسی و حقوقی در قالب مقولهٔ محوری، عوامل استراتژیک به‌منزلهٔ شرایط مداخله‌گر، محیطی و اجتماعی در قالب بستر حاکم و مؤلفه‌های اقتصادی به‌منزلهٔ کنش‌ها و تعاملاتْ عوامل مؤثر در کسب‌وکار هتل‌ها را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Unlicensed Accommodation Centers (MAFAM) on Isfahan Hotel Business Using Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Mahdi Fadaee 1
  • Sharam Aghajani Mobarakeh 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Master of Business Administration, Isfahan Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the effects of unlicensed accommodation centers (Mafam) on the hotel business in Isfahan based on the theoretical approach. Research method of this study, from the perspective of purpose; Functional, in nature; Exploratory-analytical; In terms of data collection methodology, qualitative method using contextual theory approach and data strategy of the foundation through in-depth interview technique, among 8 experts (managers and activists of tourism and hospitality industry, without asking follow-up questions and of course with maximum variety of professions), Judgment-purpose continued with conscious consent and until the limit of saturation of theoretical data in the form of sampling method. To evaluate and validate data (reliability); In the first part, the four criteria of acceptability, reliability, transferability and verification proposed by Lincoln and Guba (1985) were used. After conducting the interviews, 231 open codes were identified and using the category review process, content themes (using Atlas TTI software) including 5 categories, along with 27 subcategories related to designing an appropriate model of the effects of accommodation centers without Licenses (Mafam) were identified on the hotel business in accordance with five categories of paradigms. Categories (elective codes) were cultural components, political and legal conditions, strategic factors, environmental and social conditions, economic components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unlicensed accommodation centers
  • hotel management
  • Grounded theory
افشار، امیرحسین، پویا، علیرضا و خوراکیان، علیرضا (1395). شناسایی تواناسازها و توانمندی‌های چابکی در صنعت خدمات هتل‌داری با مطالعهٔ تطبیقی آن با بخش تولید. مطالعات مدیریت گردشگری، 36(11)، 85-108. Doi: https://doi.org/10.22054/tms.2017.7249
پاکدل، محمدرضا، نایب‌زاده، شهناز و دهقان‌دهنوی، حسن (1390). ارزیابی تأثیر بازارگرایی، نوآوری و وفاداری مشتری بر عملکرد کسب‌وکار (مطالعهٔ موردی: گروه پوشاک پل). مدیریت بازاریابی، ۶(۱۰)، 1-26.
حسن‌زاده، محمدرضا (1398). بررسی رابطهٔ بازارگرایی و عملکرد کسب‌وکار در 159 بیمارستان مراقبت‌های ویژه. توسعهٔ کارآفرینی، 24(۲)، 211-229. Doi: 10.22108/NMRJ.2018.108466.1523
حسین‌زاده‌ شهری، معصومه، حبیبی، معصومه و حیدری، وجیهه (1396). بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر حسگری و شکل‌گیری استراتژی خلاق و به‌موقع بازاریابی. تحقیقات بازاریابی نوین، 16(5)، 107-128.
حقیقی، محمد، حسینی، حسن، اصغریه ‌اهری، حامد، آرین، ابوالفضل و دریکنده، علی (1391). بررسی تأثیر تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌ای بر وفاداری مشتریان از منظر مشتریان شرکت ایرانسل. تحقیقات بازاریابی نوین، 7(2)، 43-60.
حکمیان، حمید، صبحیه، محمدحسین، اقدسی، محمد و شامی‌زنجانی، مهدی (1397). توسعهٔ مدل نظری سازمان‌های یادگیرندهٔ پروژه‌محور: رویکرد نظریهٔ داده‌بنیاد. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 29(8)، 67-88.
حیدرزاده، کمال (1385). ارزیابی تأثیر بازاریابی بر عملکرد کسب‌وکار شرکت‌های تولیدی. رسالهٔ دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران.
کثیری، زهرا، ترابی‌فارسانی، ندا و موذن‌جمشیدی، سیده هما (1398). بررسی سلایق گردشگران داخلی دربارهٔ هتل‌های موضوعی (نمونهٔ پژوهش: شهر اصفهان). جغرافیا و برنامهریزی محیطی، 75(30)، ۱۱۴-۹۹. Doi: 10.22108/GEP.2020.120166.1229
کرمی ‌دهکردی، مهدی، کوهستانی‌ عین‌الدین، حسین و کرباسیون، مصطفی (1394). واکاوی کیفی مشکلات گردشگری روستایی با استفاده از نظریهٔ مبنایی (مورد مطالعه: روستای شگفت سرآقاسید-شهرستان کوهرنگ). برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 18(5)، 141-156.
کرمی ‌دهکردی، مهدی، کلانتری، خلیل و خراسانی، محمدامین (1395). واکاوی کیفی مشکلات گردشگری روستایی در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از نظریهٔ مبنایی با تأکید بر روستای دیمه، شهرستان کوهرنگ. برنامهریزی و توسعهٔ گردشگری، 19(5)، 179-202. Doi: 10.22080/JTPD.2017.1436
وارثی، حمیدرضا و رضایی، میثم (1391). تحلیل فضایی و مکان‌یابی مراکز اقامتگاهی در شهرهای تاریخی (مطالعهٔ موردی: هتل‌های شهر شیراز). آمایش محیط، 19(5)، 1-26.
Afshar, A., Pooya, A., & Khodaviyan, A. (2016). Identifying enablers and capabilities of agility in the hotel service industry with a comparative study of it with the production sector. Tourism Management Studies, 36(11), 85-108. Doi: https://doi.org/10.22054/tms.2017.7249 [In Persian]
Bader, E. E. (2005). Sustainable hotel business practices. Journal of Retail & Leisure Property, 5, 70-77. Doi: 10.1057/palgrave.rlp.5090008
Bearman, M., Brubacher, S. P., Timms, L., & Powell, M. (2019). Trial of three investigative interview techniques with minimally verbal adults reporting about occurrences of a staged repeated event. Psychology, Public Policy, and Law, 25(4), 239. Doi: 10.1037/law0000206
Boselli, A. M., Caravello, G. U., Scipioni, A., & Baroni, A. (1997). Sustainable tourism development in Nepal: evaluation and perspectives. Journal of Human Ecology, 8(1), 1-12. Doi: 10.1080/09709274.1997.11907229
Charmaz, K., & Belgrave, L. (2012). Qualitative interviewing and grounded theory analysis. The SAGE handbook of interview research: The complexity of the craft, 2, 347-365. Doi: 10.4135/9781452218403.N25
Fuentes, R., & Navarrete, L. (2016). Tourists in hotels versus holiday homes: Economic impact and characterization. Tourism Review International, 20(4), 177-195. Doi: 10.3727/154427216X14791579617416
Getz, D., & Petersen, T. (2005). Growth and profit-oriented entrepreneurship among family business owners in the tourism and hospitality industry. International journal of hospitality management, 24(2), 219-242. Doi: 10.1016/j.ijhm.2004.06.007
Glaser, B., Bailyn, L., Fernandez, W., Holton, J. A., & Levina, N. (2013). What Grounded Theory Is…. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2013, No. 1, p. 11290). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management. Doi: 10.1177/1094428114565028
Gu, H., Ryan, C., Bin, L., & Wei, G. (2013). Political connections, guanxi and adoption of CSR policies in the Chinese hotel industry: Is there a link? Tourism Management, 34, 231-235. Doi: 10.1016/j.tourman.2012.01.017
Haghighi, M., Hosseini, H., Asgharieh Ahari, H., Arian, A., & Darikandeh, A. (2012). Investigating the effect of relational marketing tactics on customer loyalty from the perspective of Irancell customers. Modern Marketing Research, 7(2), 43-60. [In Persian]
Hakamian, H., Sobhieh, M., Aghdasi, M., & Shamizanjani, M. (2018). Development of a theoretical model of project-based learning organizations: a data base theory approach. Enterprise Resource Management Research, 29(8), 67-88. [In Persian]
Haldorai, K., Kim, W. G., Pillai, S. G., Park, T. E., & Balasubramanian, K. (2019). Factors affecting hotel employees’ attrition and turnover: Application of pull-push-mooring framework. International Journal of Hospitality Management, 83, 46-55. Doi: 10.1016/j.ijhm.2019.04.003
Hassanzadeh, M. (2019). Investigating the relationship between market orientation and business performance in 159 special care hospitals. Entrepreneurship Development, 24(2), 211-229. Doi: 10.22108/NMRJ.2018.108466.1523 [In Persian]
Heydarzadeh, K. (2006). Evaluating the impact of marketing on the business performance of manufacturing companies. PhD Thesis in Business Management, Azad University, Science and Research Unit, Tehran. [In Persian]
Hosseinzadeh Shahri, M., Habibi, M., & Heydari, V. (2017). Investigating the effect of marketing capabilities on sensing and forming a creative and timely marketing strategy. Modern Marketing Research, 16(5), 107-128. [In Persian]
Karami Dehkordi, M., Kohestani Ainuddin, H., & Kerbation, M. (2015). Qualitative analysis of rural tourism problems using grounded theory (case study: Saraghasid village, Kohrang city). Regional Planning, 18(5), 141-156. [In Persian]
Karami Dehkordi, M., Kalantari, K., & Khorasani, M. (2016). Qualitative analysis of rural tourism problems in Chaharmahal and Bakhtiari province using grounded theory with emphasis on Dimeh village, Kohrang county. Tourism Planning and Development, 19(5), 179-202. Doi: 10.22080/JTPD.2017.1436 [In Persian]
Kasiri, Z., Torabi Farsani, N., & Mozen Jamshidi, S. (2019). Investigating the tastes of domestic tourists about thematic hotels (research sample: Isfahan city). Geography and Environmental Planning, 75(30), 114-99. Doi: 10.22108/GEP.2020.120166.1229 [In Persian]
Lester, J. N., Cho, Y., & Lochmiller, C. R. (2020). Learning to do qualitative data analysis: A starting point. Human Resource Development Review, 19(1), 94-106. Doi: 10.1177/1534484320903890
Lin, L., Horng, J. S., Chen, Y. C., & Tsai, C. Y. (2011). Factors affecting hotel human resource demand in Taiwan. International Journal of Hospitality Management, 30(2), 312-318. Doi: 10.1016/j.ijhm.2010.08.004
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Newberry Park. Doi: 10.1016/0147-1767(85)90062-8
McGehee, N. G. (2012). Interview techniques. In Handbook of Research Methods in Tourism. Edward Elgar Publishing. Doi: 10.4337/9781781001295.00025
Morse, J. M., Stern, P. N., Corbin, J., Bowers, B., Charmaz, K., & Clarke, A. E. (2016). Developing grounded theory: The second generation (Vol. 3). Routledge. Doi: 10.4324/9781315430577
Pakdel, M., Naibzadeh, S., & Dehghan Dehnavi, H. (2011). Evaluating the impact of market orientation, innovation and customer loyalty on business performance (Case Study: Paul Garment Group). Marketing Management, 6(10), 1-26. [In Persian]
Sechelski, A. N., & Onwuegbuzie, A. J. (2019). A call for enhancing saturation at the qualitative data analysis stage via the use of multiple qualitative data analysis approaches. The Qualtative Report, 24(4), 795-821. Doi: 10.46743/2160-3715/2019.3554
Slee, B., Farr, H., & Snowdon, P. J. (1997). The economic impact of alternative types of rural tourism. Journal of agricultural economics, 48(1‐3), 179-192. Doi: 10.1111/j.1477-9552.1997.tb01144.x
Smith, S. J., Parsa, H., Bujisic, M., & van der Rest, J. P. (2015). Hotel cancelation policies, distributive and procedural fairness, and consumer patronage: A study of the lodging industry. Journal of Travel & Tourism Marketing, 32(7), 886-906. Doi: 10.1080/10548408.2015.1063864
Turner, M. J., Way, S. A., Hodari, D., & Witteman, W. (2017). Hotel property performance: The role of strategic management accounting. International Journal of Hospitality Management, 63, 33-43. Doi: 10.1016/j.ijhm.2017.02.001
Varesi, H., & Rezaei, M. (2012). Spatial analysis and location of accommodation centers in historical cities (case study: Shiraz city hotels). Amayesh Environment, 19(5), 1-26. [In Persian]
Wanhill, S. (2000). Small and medium tourism enterprises. Annals of Tourism Research, 27(1), 132-147. Doi: 10.1016/S0160-7383(99)00072-9
Zervas, G., Proserpio, D., & Byers, J. W. (2017). The rise of the sharing economy: Estimating the impact of Airbnb on the hotel industry. Jouranl of marketing research, 54(5), 687-705. Doi: 10.2139/ssrn.2366898