ارائهٔ چهارچوب کیفیت خدمات اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشکدهٔ علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدهٔ علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدهٔ علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.

10.22034/jtd.2022.342251.2614

چکیده

کیفیت خدمات اقامتگاه‌های بوم‌گردی نقش مهمی در توسعهٔ بوم‌گردی دارد. لذا، هدف اصلی پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد و شاخص‌های کیفیت خدمات در اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان چهارمحال و بختیاری است. این پژوهش، به‌لحاظ هدف، کاربردی و، از نظر روش تحقیق، در زمرهٔ پژوهش‌های آمیختهٔ کیفی - کمّی قرار دارد. جامعهٔ آماری پژوهش متخصصان و خبرگان و کارشناسان حوزهٔ بوم‌گردی هستند و روش نمونه‌گیری از نوع غیراحتمالی و گلوله‌برفی است. در مرحلهٔ کیفی، 26 خبره انتخاب شدند و جمع‌آوری داده‌ها به شیوهٔ مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته است. در مرحلهٔ کمّی، 100 نفر به‌منزلهٔ نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته است و آزمون تی‌ تک‌نمونه‌ای و فریدمن نیز برای بررسی اهمیت و اولویت‌بندی ابعاد و شاخص‌ها استفاده شد. در چهارچوب ارائه‌شده، بُعد اعتبار و ارزش خدمات به‌منزلهٔ اولویت اول و ظرفیت خدمات، بهبود و توسعهٔ خدمات و فرایند و کارکردهای اجرایی به‌ترتیب اولویت دوم تا چهارم را کسب کرده‌اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a framework of Service Quality for Chaharmahal and Bakhtiari Ecological Resorts

نویسندگان [English]

  • Narges Nazarizadeh Dehkordi 1
  • Rasoul Abbasi 2
  • Hossein Moeini 3
1 MA in Business Management, Faculty of Humanities, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Humanities, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran
3 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Humanities, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran
چکیده [English]

The quality of services of ecotourism residences plays an important role in the development of eco-tourism. The main purpose of this study is to identify and prioritize the dimensions and indicators of service quality in ecotourism resorts in Chaharmahal and Bakhtiari province. In terms of purpose, this research is applied, in terms of research method, it is in the field of qualitative-quantitative research. The statistical population consists of experts in the field of ecotourism and the sampling method is non-probability and snowball. In the qualitative stage, 26 experts were selected, and data collection was done through semi-structured interviews. In a quantitative step, 100 people were selected as a sample. The data collection tool is a researcher-made questionnaire and one-sample t-test and Friedman test were used to assess the importance and priority of dimensions and indicators. In the presented framework, dimension of credibility and service value as the first priority and service capacity, improvement and development of services and process and executive functions have gained the second to fourth priority, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Ecotourism
  • Eco-lodge
  • Quality of service
توکلی‌نیا، جمیله و هرایینی، مصطفی (1397). ارزیابی میزان رضایتمندی گردشگران از کیفیت خدمات گردشگری براساس مدل کانو و سروکوال (مطالعهٔ موردی: واحدهای پذیرایی محله دربند تهران). نشریهٔ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 18(49)، 241-258.
تیموری، ایرج، حکیمی، هادی، کوشش وطن، محمدعلی و دولتی، فاطمه (1398). واکاوی و تحلیل عوامل مؤثر بر گردشگری شهر تبریز از منظر گردشگران داخلی. فصلنامهٔ گردشگری شهری، 6(2)، 33-43.
حبیبی، علیرضا و حسینی، سیدحسین (1399). بررسی تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بر رضایت و وفاداری مشتریان (مطالعهٔ موردی سه شرکت برتر در حوزهٔ اپراتور مخابرات در افغانستان). نشریهٔ پژوهشهای معاصر در علوم مدیریت و حسابداری، 6(2)، 123-143.
ربانی، راضیه، شفیعی، زاهد و عنابستانی، علی‌اکبر (1398). بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب گردشگران در ارتباط با اقامتگاه‌های بوم‌گردی به‌عنوان محصول گردشگری کم‌شتاب (موردپژوهی: اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان اصفهان). چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد با تأکید بر بازاریابی منطقه‌ای و جهانی.
رستم‌پیشه، مریم، نصیرسلامی، سیدمحمدرضا و تیزقلم زنوزی، سعید (1398). ارزیابی و تحلیل تطبیقی ساختار کالبدی اقامتگاه‌های بوم‌گردی (موردمطالعه: اقامتگاه‌های بوم‌گردی تلارخانهٔ بردبار و دیلمای گشت؛ استان گیلان). نشریهٔ برنامه‌ریزی توسعهٔ کالبدی، ۴(۱۴)، ۱۱۱-۱۳۲.
رنجبر، هادی، حق‌دوست، علی‌اکبر، سلسالی، مهوش، خوشدل، علیرضا، سلیمانی، محمدعلی و بهرامی، نسیم (1391). نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع. مجلهٔ دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 10(39)، 238-250.
سلطانی، علی، دشتی، علی، بابایی، احسان و قضایی، محمد (1393). ارزیـابی کیفیـت خـدمات گردشـگری مذهبی کلان‌شهر مشهد از دیـدگاه گردشـگران. آرمانشهر، 7(13)، 333-342.
عزیزی، کاروان، رستگار، شفق، حیدری، قدرت‌اللّه و جعفریان، زینب (1398). اثرات اقتصادی - اجتماعی بوم‌گردی بر توانمندی جوامع محلی (موردمطالعه: ناحیهٔ بلده در استان مازندران). فصلنامهٔ اقتصاد فضا و توسعهٔ روستایی، 1(8)، 79-96.
عنابستانی، علی‌اکبر، گیاهی، حسن و جوانشیری، مهدی (1397). بررسی و تحلیل آثار ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی بر توسعهٔ سکونتگاه‌های روستایی (نمونهٔ مطالعه: روستای رادکان شهرستان چناران). فصلنامهٔ برنامهریزی فضایی (جغرافیا)، 8(2)، 1-24.
فیروزی، غزال (1398). کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در بخش گردشگری: تلفیقی از مطالعات فارسی زبان. فصلنامهٔ هـنر و تـمدن شـرق، 2(7)، 31-38.
قاسمی، مبینا (1394). شناسایی و اولویت‌بندی موانع اجرای خط‌مشی‌های عمومی (مطالعهٔ موردی: قانون مدیریت خدمات کشوری). پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه شاهد.
قدیری معصوم، مجتبی، مینایی، مهرسا و دربان آستانه، علیرضا (1399). نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی در توسعهٔ گردشگری روستایی در نواحی روستایی شهرستان خور و بیابانک. فصلنامهٔ اقتصاد فضا و توسعهٔ روستایی، 2(9)، 23-42.
کوزه‌چیان، هاشم، خطیب‌زاده، مهدی و هنرور، افشار (1390). نقش ابعاد کیفیت خدمات گردشگری در رضایت‌مندی گردشگران ورزشی. پژوهشهای مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، 2(1)، 19-42.
گل‌زاده، ملیحه، عبداللّه‌زاده، غلامحسین، محمدیان، حسین و مدادی، صمد (1397). بررسی نقش زیرساخت‌های منطقهٔ ارسباران در توسعهٔ گردشگری ورزشی. نشریهٔ جغرافیا و برنامهریزی، 63(22)، 241-263.
لطیفیان، محمد، شریف‌زاده، محمدشریف، عبداله‌زاده، غلامحسین و ملاحسینی، ابوالفضل (1399). بررسی کیفیت خدمات و تمایل به استفادهٔ مجدد در کسب‌وکارهای محلی (موردمطالعه: اقامتگاه‌های بوم‌گردی در استان گلستان). راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، 13(7)، 24-34.
متقی، سمیرا (1396). مدیریت راهبردی اقتصاد گردشگری (موردمطالعه: استان چهارمحال و بختیاری). فصلنامهٔ علمی - پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، 6(1)، 97-110.
محمدی، مصطفی و میرتقیان رودسری، سیدمحمد (1398). بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به مقصدگردشگری شهری (مطالعهٔ موردی: شهر رامسر). فصلنامهٔ علمی - پژوهشی گردشگری شهری، 1(6)، 149-167.
مرادی، حشمت، پورسعید، علیرضا، واحدی، مرجان و آرایش، محمدباقر (1399). طراحی مدل توسعهٔ بوم‌گردی روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه. فصلنامهٔ علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه، 1(9)، 25-46.
هاشمی، حمید (1399). واکاوی نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی در حوزهٔ فرهنگ. مجلهٔ گردشگری فرهنگ، 1(3)، 51-62.
Agarwal, A., & Gulshan, K. (2016). Identify The Need for Developing a New Service Quality Model in Today’s Scenario: A Review of Service Quality Models. Arabian Journal of Business and Management Review, 6(2), 193-205.
Anabestani, A., Giyahi, H., & Javanshiri, M. (2018). An Analysis of the Effects of Establishing Ecotourism Residence on Development of Rural Settlements (A Case Study of Radakan Village, Chenaran County). Spatial Planning Quarterly (Geography), 8(2), 1-24.Fatimah, T. (2015). The impacts of rural tourism initiatives on cultural landscape sustainability in Borobudur area. Procedia Environmental Sciences, 28, 567-577.
Ghaith, A., Abdel-Wahab, M., Abdel-alim Abdel-ate, M., & Qoura, O. (2019). Service Quality and Guest Satisfaction in Egyptian Eco-lodge. International Journal of Heritage, Tourism and Hospitality, 13(2), 34-51.
Grosbois, D., & Fennell, D. A. (2021). Sustainability and ecotourism principles adoption by leading ecolodges: learning from best practices. Tourism Recreation Research.
Grossoehme, D. H. (2014). Overview of Qualitative Research. Journal of Health Care Chaplaincy, 20(3), 109-122.
Hashemi, H. (2019). Exploring the role of ecolodges on the culture domain. Culture tourism magazine, 1(3), 51-62. [In Persian]
Jaafar, M., Bakri, N. M., & Rasoolimanesh, S. M. (2015). Local community and tourism development: A study of rural mountainous destinations. Modern Applied Science, 9(8), 399-410.
Jamaliah, M., & Powell, R. (2018). Ecotourism resilience to climate change in Dana Biosphere Reserve, Jordan. Journal of Sustainable Tourism, 26(2), 1-18.
Mic, M., & Eagles, P. (2019). Ccooperative branding for mid-range ecolodges: Costa Rica case study. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 25, 113-121.
Mondino, E., & Beery, T. (2018). Ecotourism as a learning tool for sustainable development. The case of Monviso Transboundary Biosphere Reserve, Italy. Journal of Ecotourism, 18(2), 107-121.
Mukrimah, A., Mohd, M., Mohd, Y., Alias, R., & Lim, F. (2015). Estimate the Conservation Value of Biodiversity in National Heritage Site: A Case of Forest Research Institute Malaysia. Procedia Environmental Sciences, 30, 180-185.
Saleh, A. (2017). Assessment the Quality of Hospitality Services in Eco-lodges. Mansoura University Faculty of Tourism and Hotels, 2(2), 17-37.
Scerri, M., Edwards, D., & Foley, C. (2016). The Value of architecture as an investment in eco-tourism, 26th Annual CAUTHE Conference, At Sydney.
Thuy, V. T. N., & Thao, H. D. P. (2019). Ecotourists’ satisfaction and dissatisfaction: asymmetric effects of service attributes. Journal of Asian Business and Economic Studies, 26(2), 189-205.
Uzunboylu, N. (2016). Service Quality in International Conference Industry, A Case Study of WCES 2015. Procedia Economic & Finance, 39(2016): 44-56.
Wardana, M., Sukaatmadjaa, P. G., Ekawatia, N. W., Kerti Yasaa, N. N., Astawab, P., & Setini, M. (2021). Policy models for improving ecotourism performance to build quality tourism experience and sustainable tourism. Management Science Letters, 11, 595-608.
Wenbin, S., & Pang, J. (2017). Service quality and gobal competitiveness: evidence from global service firms. Journal of service theory and practice, 27(6), 1058-1080.
Wondirad, A., Tolkach, D., & King, B. (2020). Stakeholder collaboration as a major factor for sustainable ecotourism development in developing countries. Tourism Management, 78, 104024.
Worku, Z., & Mohammed, T. (2019). Eco-Lodges and Tourist Infrastructure Development in and Around Abijata Shalla Lakes National Park; From the Perspective of Evaluating their Sustainability. Journal of Tourism, Hospitality and Sports, 45, 12-20.