ارائه چارچوب کیفیت خدمات اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه حضرت معصومه (س)

2 دانشگاه دولتی حضرت معصومه(س)

3 استادیار، دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

10.22034/jtd.2022.342251.2614

چکیده

کیفیت خدمات اقامتگاه‌های بوم‌گردی نقش مهمی در توسعه بوم‌گردی دارد. لذا هدف اصلی پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد و شاخص‌های کیفیت خدمات در اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان چهارمحال و بختیاری است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی، از نظر روش تحقیق، در زمره پژوهش‌های آمیخته کیفی-کمی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش متخصصان و خبرگان و کارشناسان حوزه بوم‌گردی هستند و روش نمونه‌گیری از نوع غیر احتمالی، گلوله برفی و در دسترس است. در مرحله کیفی تعداد 26 خبره انتخاب شدند و جمع‌آوری داده‌ها به شیوه مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته است. در مرحله کمی، تعداد100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامۀ محقق‌ساخته می‌باشد و آزمونT تک نمونه‌ای و فریدمن نیز جهت بررسی اهمیت و اولویتبندی ابعاد و شاخص‌ها استفاده گردید. در چارچوب ارائه شده بعد اعتبار و ارزش خدمات به عنوان اولویت اول و ظرفیت خدمات، بهبود و توسعه خدمات و فرآیند و کارکردهای اجرایی به ترتیب اولویت دوم تا چهارم را کسب کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a framework of service quality for Chaharmahal and Bakhtiari ecological resorts

نویسندگان [English]

  • Narges Nazarizadeh Dehkordi 1
  • Rasoul Abbasi 2
  • Hossein Moeini 3
1 Hazrat-e Masoumeh University
2 Hazrate Masoumeh University
3 Assistant professor, Faculty of Humanities Hazrat-e- Masoumeh University, Qom, Iran
چکیده [English]

Abstract: The quality of services of ecotourism residences plays an important role in the development of eco-tourism. The main purpose of this study is to identify and prioritize the dimensions and indicators of service quality in ecotourism resorts in Chaharmahal and Bakhtiari province. In terms of purpose, this research is applied, in terms of research method, it is in the field of qualitative-quantitative research. The statistical population consists of experts in the field of ecotourism and the sampling method is non-probability and snowball. In the qualitative stage, 26 experts were selected, and data collection was done through semi-structured interviews. In a quantitative step, 100 people were selected as a sample. The data collection tool is a researcher-made questionnaire and one-sample t-test and Friedman test were used to assess the importance and priority of dimensions and indicators. In the presented framework, dimension of credibility and service value as the first priority and service capacity, improvement and development of services and process and executive functions have gained the second to fourth priority, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Ecotourism
  • Eco-lodge
  • Quality of service