تبیین روند توسعهٔ اقامتگاه‌های بوم‌گردی در ایران با استفاده از تحلیل محتوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیای انسانی (روستایی)، دانشکدهٔ جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکدهٔ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

10.22034/jtd.2022.212121.1912

چکیده

بیان مسئله: زیرساخت‌های اقامتی گردشگری به‌منزلهٔ یکی از اصلی‌ترین بخش‌های این صنعت موجب رونق آن می‌شوند. لذا، توسعهٔ اقامتگاه‌های بوم‌گردی در ایران در پاسخ به افزایش تقاضا در حوزهٔ اکوتوریسم و طبیعت‌گردی قابل‌تأمل است و بررسی روند توسعه امری است که، ضمن نمایش ضعف‌ها و قوت‌ها به مدیران، برنامه‌ریزان و فعالان بوم‌گردی، برای ترسیم مسیری با حداقل آسیب به جامعهٔ محلی ضروری می‌نماید. با وجود این، تاکنون، هیچ پژوهشی به بررسی روند توسعهٔ اقامتگاه‌های بوم‌گردی در ایران و طی سالیان اخیر نپرداخته است.
هدف: پژوهش حاضر، با هدف تبیین روند توسعهٔ اقامتگاه‌های بوم‌گردی در ایران، به کشف حقایق در زمینهٔ تحقیق و توضیح روند توسعهٔ محقق‌شده در سالیان اخیر و بحث و بررسی آن می‌پردازد.
روش تحقیق: این پژوهش با روش کیفی موردکاوی و تحلیل محتوا، رویکرد تفسیری و استراتژی استقرایی و به‌وسیلهٔ ابزار مصاحبهٔ نیمه‌ساختاریافته فردی و بحث گروهی انجام شده است و داده‌های تحقیق طی دو مرحلهٔ کدگذاری مقوله‌های مستخرج از متن مصاحبه‌ها و طبقه‌بندی مفاهیم براساس مقولات کشف‌شده به هستهٔ اصلی و معنا رسیده و یافته‌ها تحلیل و تفسیر شده‌اند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که توسعهٔ اقامتگاه‌های بوم‌گردی از جامعهٔ محلی و در پاسخ به تقاضای بازار گردشگری نشئت گرفته است. لذا، شروع توسعه کاملاً خودجوش و توأمان با مشکلات عدیده‌ای بوده است و به‌تدریج دستگاه‌های دولتی، مدیریتی و قانون‌گذار با جامعهٔ محلی و صاحبان اقامتگاه‌های بوم‌گردی همراه شدند. ازاین‌رو، روند توسعهٔ اقامتگاه‌های بوم‌گردی در ایران خرد به کلان بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Development Procedure of Eco-Lodges in Iran: Content Analysis

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Sabaghpour azarian 1
  • Mohammad Reza Rezvani 2
  • Vajhollah Ghorbanizadeh 3
1 PhD in Tourism Management, University of Science & Culture, Tehran, Iran
2 Lecturer in Human Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Lecturer in Governmental Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’I University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Problem Statement: Accommodation infrastructure is one of the main sections of tourism industry which leads to many advances. Therefore, the development of eco-lodges in Iran is noticeable and conducting researches for seeking the procedure of development provides appropriate illustration of weaknesses and strengths to managers, planners and eco-lodge related enthusiasts and this is necessary in order to choose suitable approaches with minimum disorder to local community. However, yet there is no study mentioning the importance of investigation on procedure of eco-lodges’ development.
Research Objective: this research aims at determination of eco-lodges’ development procedure in Iran and seeks to find out factual data from research ground.
Methodology: This research is based on a qualitative case study following interpretive approach and inductive strategy using semi-structured individual interviewing tools and group discussions. The findings have been analyzed and interpreted through two levels of coding and lead to the main research concept.
Findings: According to research results, the start point of eco-lodges’ development is local community and the owners of eco-lodges due to increasing demand of tourism market and eco-tourists. Gradually, governing bodies and legislators accompanied local community and eco-lodges’ owners in action. Therefore, the eco-lodges’ development procedure in Iran is inductive starting from micro to macro section in tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism System
  • Accommodation Infrastructure
  • Development procedure
  • Eco-lodges
  • Local Community
ادارهٔ کل کمیتهٔ ملی طبیعت‌گردی (1393). شرح مشخصات و ضوابط ساخت، بهره‌برداری و درجه‌بندی از اقامتگاه‌های بوم‌گردی، معاونت گردشگری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
رحمانی موحد مرتضی (۱۳/۰۲/۱۳۹۶). کد خبر: 82515099 (5954509). لینک مرجع: http://www.irna.ir/hamedan/fa/News/82515099/
رضوانی، علی اصغر (1374). جغرافیا و صنعت توریسم. تهران: نشر پیام نور.
رضوانی، محمدرضا (1387). توسعهٔ گردشگری روستایی (با رویکرد گردشگری پایدار). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا و قادری، اسماعیل (1381). نقش گردشگری روستایی در توسعهٔ روستایی (نقد و تحلیل چهارچوب‌های نظریه‌ای). نشریهٔ مدرس علوم انسانی، ۶(25)، ۲۳-۴۰.
زاهدی، شمس‌السادات (1385). مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار با تأکید بر محیط زیست. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
سلیمانی مقدم، محمد و اسلامی، قاسم (1390). نقش زیرساخت‌های اقامتی در فعالیت‌های گردشگری شهر رشت. نشریهٔ مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی (چشم‌انداز جغرافیایی۶(17)، ۱۰۵-۱۱۵.
فرجی‌راد، عبدالرضا و احسانی، افسانه (1390). بررسی تأثیر اقامتگاه‌های محلی (خوشه‌سار بوم‌گردی) بر ارتقای سطح زندگی جامعهٔ محلی (با تأکید بر روستای «گرمه» و «شیب دراز»). فصلنامهٔ جغرافیایی سرزمین، ۸(۳۰)، ۶۳-۷۷.
Bowe, S. A., & Marcouiller, D. W. (2007). Alternative Tourism-Timer Dependencies and the Development of Forested Rural Regions. Forest policy and economics, 9(6), 653-670.
Ceballos-Lascurian, H. (1993). Ecotourism as a Worldwide Phenomenon. Eco-tourism as a worldwide phenomenon, 12-14.
Clarkson, M. E. (1995). A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance. Academy of Management Review, 20(1), 92-117.
Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. Academy of Management Review, 20(1), 65-91.
Faraji Rad, A., & Ehsani, A. (2013). investigating the impact of local residences on the improvement of the living standards of the local community. Sarzemen Geographical Quarterly, 8(30), 63-77. [In Persian]
Fennell, D. (2000). Ecotourism, an Introduction. Routledge, London and New York.
Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman.
General Administration of the National Committee for Nature Tourism (2013). Description of specifications and criteria for the construction, operation and grading of ecotourism residences, Deputy Tourism, Organization of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism. [In Persian]
Hill, J. L., & Hill, R. A. (2011). Ecotourism in Amazonian Peru: uniting tourism, conservation and community development. Journal of Geography, 96(2), 75-85.
ICIMOD (2017). Guidelines for Developing Ecolodges in Myanmar, Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation, Myanmar.
IFC (2004). Ecolodges: Exploring Opportunities for Sustainable Business, International Finance Corporation, USA.
International Ecotourism Society (IES) (2015). What is Eco-Tourism? Retrieved from: The International Ecotourism Society. Website: https://ecotourism.org/
Jones, T. M. (1995). Instrumental Stakeholder Theory: A Synthesis of Ethics and Economics. Academy of Management Review, 20(2), 404-437.
Rahmani Movahed, M. (2016). news code: 82515099 (5954509), news date: 02/13/2016, reference link: http://www.irna.ir/hamedan/fa/News/82515099/ [In Persian]
Rezvani, A. A. (1995). Geography and Tourism Industry, Payam Noor Publishing. [In Persian]
Rezvani, M. (2007). Development of rural tourism (with a sustainable tourism approach). Tehran: University Press. [In Persian]
Ricklefs, R. E., & Relyea, R. (2001). Population growth and regulation. The Economy of Nature. Freeman and Company, New York (pp. 269-292).
Roknuddin Eftekhari, A. R., & Qadri, I. (2012). The Role of Rural Tourism in Rural Development (Criticism and Analysis of Theoretical Frameworks). Spatial Planning and Design Journal (ISC), (25), 23-40. [In Persian]
Salama, A. M. (1998). Ecolodges: Meeting the Demand for Sustainable Tourism Development in Egypt. Traditional Dwellings and Settlements Review Working Paper Series, 108, 45-69
Scace, R. C., Grifone, E., & Usher, R. G. (1992). Ecotourism in Canada. Canadian Environment Advisory Council.
Soleimani Moghadam, M., & Eslami, Q. (2011). The role of accommodation infrastructure in tourism activities of Rasht city. Geographical Perspective (Human Studies), 6(17), 105. [In Persian]
Tisdell, C. (2000). The Economics of Tourism, Vol.  2, Edward Edgar Publishing Limited, Cheltenham, UK. https://doi.org/10.1086/mre.16.3.42629322
UNWTO (2015). International Ecolodge Guidelines, the International Ecotourism Society.
Wood, M. (2002). Ecotourism, Principles, Practices and Policies for Sustainability. UNEP.
Zahedi, S. A. S. (2005). Basics of sustainable tourism and ecotourism with an emphasis on the environment, Allameh Tabatabai University Publications. [In Persian]
Zeppel, H. (2006). Indigenous Ecotourism: Sustainable development and management (Vol. 3). Cabi.