بررسی تاثیر توسعه گردشگری پزشکی در عصر اپیدمی کووید 19 بر بازتاب بازدید مجدد مقصد گردشگری با استفاده از رویکرد آمیخته (کیفی- کمی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور، گروه مدیریت بازرگانی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور کرج

3 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/jtd.2022.319802.2536

چکیده

صنعت گردشگری پزشکی به سرعت در حال رشد است و یکی از سریع‌ترین رشدهای بازار گردشگری را داراست ، ً ایران با داشتن فرصت‌ها و توانایی‌های فراوان در این زمینه می‌تواند به یکی از مقاصد گردشگری پزشکی بین‌المللی تبدیل شود. در این پژوهش به بررسی اثر توسعه گردشگری پزشکی در عصر اپیدمی کووید 19 بر بازتاب بازدید مجدد مقصد گردشگری به واسطه مقوله اصلی، شرایط مداخله‌گر، شرایط زمینه‌ای و راهبرد پرداخته ‌شده است. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه گردشگری پزشکی با بهره‌گیری از شیوه پژوهشی کیفی و روش داده بنیاد است. در این پژوهش نمونه‌گیری به روش‌های هدفمند، نظری و گلوله برفی انجام‌شده، ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و شیوه تجزیه‌وتحلیل آن با استفاده از مدل پارادایمی داده بنیاد انجام‌شده است. در تحلیل استنباطی داده‌ها از ضریب آلفای‌کرونباخ و روش مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها پژوهش حاکی از آن است که توسعه گردشگری پزشکی بر بازتاب بازدید مجدد مقصد گردشگری به واسطه مقوله اصلی، شرایط مداخله‌گر، شرایط زمینه‌ای و راهبرد اثرگذار می‌باشد. ایران یکی از کشورهایی است که این قابلیت را دارد تا گردشگری پزشکی را رونق بخشد و خود را به یکی از مقاصد منحصربه‌فرد در جهان تبدیل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Medical Tourism Development in the Age of Covid 19 Epidemic on Reflection of Tourism Destination Revisit Using a Mixed (Qualitative-Quantitative) Approach

نویسندگان [English]

  • Yazdan Shirmohammadi 1
  • zeinab hashemi baghi 2
  • Mohammad Ali Taqi Bakhsh 3
1 Associate Professor, Payame Noor University, Department of Business Management, Tehran, Iran
2 Msc graduted at commercial management, Payam Nour University
3 Master of Tourism Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The medical tourism industry is growing rapidly and has one of the fastest growing tourism markets. Iran, with its many opportunities and capabilities in this field, can become one of the destinations of international medical tourism. In this study, the effect of medical tourism development in the era of the Covid 19 epidemic on the reflection of tourist destination re-visit by the main category, intervening conditions, contextual conditions and strategy has been investigated. The purpose of this study is to design a model for the development of medical tourism using qualitative research methods and data base methods. In this research, sampling has been done by purposeful, theoretical and snowball methods, data collection tools in this research, semi-structured interviews and its analysis method have been performed using the data paradigm model of the foundation. In inferential analysis of data, Cronbach's alpha coefficient and structural equation modeling method were used. Findings The research indicates that the development of medical tourism is effective on the reflection of re-visiting the tourist destination due to the main category, intervening conditions, contextual conditions and strategy. Iran is one of the countries that has the potential to boost medical tourism and make itself one of the unique destinations in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • medical tourism
  • tourism experience
  • staff
  • medicine
  • word of mouth